Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal, Direcția administrativ - financiară

Scopul funcţiei publice vacante: Asigurarea procesului de achiziției bunurilor, serviciilor sau lucrărilor pentru necesitățile Agenției, asigurarea integrității a documentelor și bunurilor, întocmirea și prezentarea organelor de resort a rapoartelor financiare, fiscale și statistice, precum și gestionarea corespondenței Agenției.

 Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor pentru necesitățile Agenției.
 2. Participarea la elaborarea planurilor de achiziții publice și monitorizarea, executarea contractelor.
 3. Întocmirea și prezentarea organelor de resort a dărilor de seamă financiare, rapoartelor fiscale și statistice lunare, trimestriale și anuale.
 4. Asigurarea integrității și bună păstrare a documentelor gestionate.
 5. Recepționarea și expedierea corespondenței, recepționarea bunurilor livrate și conlucrarea cu reprezentanții operatorilor economici, întru asigurarea funcționării Agenției.

 Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională în domeniu - 1 an;
 2. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul finanțe, achiziții publice, economie;
 3. Cunoașterea legislaţiei din domeniu;
 4. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx ).
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mail:  resurse.umane@ansc.md

Poștă/Personal: bd. Șetfan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4

Data limită de depunere a documentelor: 11.11.2021, ora 17:00.

Salariul pe funcție: de la 6480 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 2. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 319 din 30.11.2018 privind modificarea Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 4. Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 5. Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale;
 6. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 216 din 28-12-2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 12. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară.

Articol adaugat de: ANSC