Consultant to develop technical specification for web-based Electronic AgendaArticol adaugat de: Austrian Development Agency

Articol adaugat de: Austrian Development Agency

Ro

Traducere Automata

Consultant pentru elaborarea specificatiilor tehnice pentru Agenda Electronica bazata pe web

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Invitație de a depune o ofertă

Servicii de consultanta pentru elaborarea specificatiilor tehnice pentru web-based

Modulul Agendă electronică părinți/elevi și modificarea modulului de înregistrare electronică EMIS (Sistemul informatic de management educațional)

Eligibil pentru consultant individual sau entitate juridică (firmă)

Stimată doamnă / domnule

Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) intenționează să încheie un contract de servicii în contextul/privind: Servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru modulul de agendă electronică părinți/ studenți bazat pe web și modificarea modulului de înregistrare electronică EMIS (Sistemul informatic de management educațional).

Serviciile care urmează să fie prestate și rezultatele/realizările care trebuie obținute sunt rezumate în capitolul Termeni de referință din documentul de licitație.

În cazul în care dumneavoastră/instituția/compania dumneavoastră sunteți interesată de această sarcină, vă invităm să ne furnizați oferta dumneavoastră în limba engleză cel târziu până la data de 20 februarie 2023 (termen prelungit). Vă rugăm să trimiteți oferta la:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Leonid Mazilu, responsabil cu achizițiile și proiectele.

Oferta trebuie să conțină următoarele informații:

 Oferta tehnica

 • Curriculum Vitae de expert propus pentru atribuire
 • Copie după diploma de licență;
 • Descrierea referințelor (relevante pentru atribuire), în conformitate cu anexa-02 Descrierea referințelor (relevante pentru atribuire)

Oferta financiara

Conform formularului de ofertă financiară anexa-01.

Pentru mai multe informații și formulare de cerere, vă rugăm să trimiteți o cerere către leonid.mazilu@ada.gv.at.

En

Articol Original

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Invitation to submit an offer

Consulting services for development of technical specification for web-based

Parents / Students Electronic Agenda Module and modification of the Electronic Register Module EMIS (Educational Management Information System)

Eligible for Individual Consultant or Legal Entity (firm)

Dear Madam/Sir

The Austrian Development Agency (ADA) intends to conclude a service contract in the context of/concerning: Consulting services for development of technical specification for web-based Parents / Students Electronic Agenda Module and modification of the Electronic Register Module EMIS (Educational Management Information System).

The services to be performed and the results/outputs to be achieved are summarized in the Terms of Reference chapter of the Tender Document.

Should you/your institution/your company be interested in this task, we would invite you to provide us with your offer in ENGLISH language at the latest until February 20, 2023 (extended deadline). Please submit the offer to:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Leonid Mazilu, Procurement and Project Officer.

The offer should contain the following information:

 Technical offer

 • Curriculum Vitae of expert proposed for the assignment
 • Copy of bachelor’s degree Diploma;
 • Description of references (relevant for the assignment), according to the Annex-02 Description of references (relevant for the assignment)

Financial offer

According to the Annex-01 Financial Offer Form.

For more information and application forms please send a request to leonid.mazilu@ada.gv.at.

It

Traducere Automata

Consulente per lo sviluppo di specifiche tecniche per l'Agenda Elettronica web-based

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Invito a presentare un'offerta

Servizi di consulenza per lo sviluppo di specifiche tecniche per web-based

Modulo Agenda Elettronica Genitori / Studenti e modifica del Modulo Registro Elettronico EMIS (Educational Management Information System)

Idoneo per consulente individuale o persona giuridica (azienda)

Cara signora/signore,

L'Agenzia austriaca per lo sviluppo (ADA) intende concludere un contratto di servizio nel contesto di/riguardante: Servizi di consulenza per lo sviluppo di specifiche tecniche per genitori / studenti basati sul web Modulo elettronico dell'agenda e modifica del modulo di registro elettronico EMIS (Educational Management Information System).

I servizi da eseguire e i risultati/realizzazioni da realizzare sono riassunti nel capitolo del capitolato d'oneri del capitolato d'oneri.

Se tu/la tua istituzione/la tua azienda siete interessati a questo compito, vi invitiamo a fornirci la vostra offerta in lingua INGLESE al più tardi fino al 20 febbraio 2023 (scadenza prorogata). Si prega di inviare l'offerta a:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Leonid Mazilu, responsabile acquisti e progetti.

L'offerta deve contenere le seguenti informazioni:

 Offerta tecnica

 • Curriculum Vitae dell'esperto proposto per l'incarico
 • Copia del diploma di laurea;
 • Descrizione delle referenze (rilevanti per l'incarico), secondo l'allegato-02 Descrizione delle referenze (rilevanti per l'incarico)

Offerta finanziaria

Secondo il modulo di offerta finanziaria allegato-01.

Per ulteriori informazioni e moduli di domanda si prega di inviare una richiesta a leonid.mazilu@ada.gv.at.

Ua

Traducere Automata

Консультант з розробки технічного завдання для веб-електронного порядку денного

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Запрошення до подання пропозиції

Консалтингові послуги з розробки технічного завдання на веб-орієнтування

Модуль електронного порядку денного батьків / учнів та модифікація модуля електронного реєстру EMIS (Інформаційна система управління освітою)

Має право на індивідуального консультанта або юридичну особу (фірму)

Шановна пані/пане

Австрійська агенція розвитку (ADA) має намір укласти договір на надання послуг у контексті/щодо: консультаційних послуг з розробки технічного завдання для веб-модуля електронного порядку денного батьків / студентів та модифікації модуля електронного реєстру EMIS (Інформаційна система управління освітою).

Послуги, які необхідно виконати, та результати/результати, яких необхідно досягти, узагальнені у розділі «Технічне завдання » тендерної документації.

Якщо ви/ваша установа/ваша компанія зацікавлені в цьому завданні, ми запрошуємо вас надати нам свою пропозицію англійською мовою не пізніше 20 лютого 2023 року (продовжений термін). Будь ласка, надішліть пропозицію за адресою:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Леонід Мазілу, керівник відділу закупівель та проектів.

Пропозиція повинна містити наступну інформацію:

 Технічна пропозиція

 • Автобіографія експерта, запропонована для виконання завдання
 • Копія диплома бакалавра;
 • Опис посилань (актуально для завдання), згідно з Додатком-02 Опис посилань (актуально для завдання)

Фінансова пропозиція

Згідно з формою фінансової пропозиції Додатку-01.

Для отримання додаткової інформації та форм заявок, будь ласка, надішліть запит на leonid.mazilu@ada.gv.at.

Bg

Traducere Automata

Консултант за разработване на техническа спецификация за уеб-базиран електронен дневен ред

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Покана за подаване на оферта

Консултантски услуги за разработване на техническа спецификация за уеб-базирани

Електронен дневен модул "Родители/ученици" и изменение на модул "Електронен регистър" EMIS (Информационна система за управление на образованието)

Допустими за индивидуален консултант или юридическо лице (фирма)

Уважаема госпожо/Сър

Австрийската агенция за развитие (ADA) възнамерява да сключи договор за услуги в контекста на/относно: Консултантски услуги за разработване на техническа спецификация за уеб-базиран модул "Електронен дневен ред за родители/ученици" и изменение на модул "Електронен регистър" EMIS (Информационна система за образователен мениджмънт).

Услугите, които трябва да бъдат извършени, и резултатите/крайните продукти, които трябва да бъдат постигнати, са обобщени в глава " Техническо задание" на тръжната документация.

Ако Вие / Вашата институция / Вашата компания се интересувате от тази задача, бихме Ви поканили да ни предоставите офертата си на АНГЛИЙСКИ език най-късно до 20 февруари 2023 г. (удължен срок). Моля, изпратете офертата на:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Леонид Мазилу, служител по поръчките и проектите.

Офертата трябва да съдържа следната информация:

 Техническа оферта

 • Автобиография Автобиография на експерт, предложен за заданието
 • Копие от диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Описание на референциите (от значение за заданието съгласно приложение 02 Описание на референциите (от значение за заданието)

Финансова оферта

съгласно формуляра за финансово предложение Анекс-01.

За повече информация и формуляри за кандидатстване, моля, изпратете запитване до leonid.mazilu@ada.gv.at.

Ru

Traducere Automata

Консультант по разработке технической спецификации для электронной повестки дня на базе Интернета

Consultant to develop technical specification for web-based Electronic Agenda

Приглашение к подаче предложения

Консультационные услуги по разработке технического задания для web-based

Модуль электронной повестки дня для родителей / учащихся и модификация модуля электронного регистра EMIS (Информационная система управления образованием)

Имеет право на индивидуального консультанта или юридическое лицо (фирму)

Уважаемая госпожа/сэр

Австрийское агентство развития (ADA) намерено заключить договор на оказание услуг в контексте/в отношении: Консультационных услуг по разработке технической спецификации для веб-модуля электронной повестки дня родителей / учащихся и модификации модуля электронного регистра EMIS (Educational Management Information System).

Услуги, которые должны быть выполнены, и результаты/мероприятия, которые должны быть достигнуты, кратко изложены в главе «Круг ведения» Тендерного документа.

Если вы /ваше учреждение/ваша компания заинтересованы в этой задаче, мы приглашаем вас предоставить нам свое предложение на АНГЛИЙСКОМ языке не позднее 20 февраля 2023 года (продленный срок).. Пожалуйста, отправьте предложение по адресу:  locomo@ada.gv.at

cc: leonid.mazilu@ada.gv.at Леонид Мазилу, сотрудник по закупкам и проектам.

Оферта должна содержать следующую информацию:

 Техническое предложение

 • Биографическая справка эксперта, предлагаемого для задания
 • Копия диплома бакалавра;
 • Описание ссылок (относящихся к назначению), согласно Приложению-02 Описание ссылок (относящихся к назначению)

Финансовое предложение

Согласно Приложению-01 Форма финансового предложения.

Для получения дополнительной информации и форм заявки, пожалуйста, отправьте запрос в leonid.mazilu@ada.gv.at.

telegram