Termen Extins APSCF angajează consultant național pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul procesului de acreditare a serviciilor sociale

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță în domeniul acreditării serviciilor sociale

APSCF angajează consultant național pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul procesului de acreditare a serviciilor sociale.

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați linkul http://aliantacf.md/.

Odată cu evoluția cadrului legislativ în domeniul serviciilor sociale pe de o parte, dar și dezvoltarea rețelei de prestatori privați inclusiv din societatea civilă, pe de alta, sunt tot mai necesare clarități asupra mecanismelor de contractare și finanțare a serviciilor sociale. Având în vedere acoperirea națională pe care o are rețeaua, dar și faptul că o bună parte din ONG-urile membre sunt prestatori de servicii sociale, APSCF în parteneriat și cu suportul Caritas Austria implementează, în perioada 2020 - 2022, Proiectul ”Consolidarea capacităților de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale.

Scopul proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private. Activitățile proiectului sunt orientate spre consolidarea capacitaților ONG-urilor membre APSCF pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismele de contractare și finanțare a serviciilor sociale.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, care a relevat mai multe lacune de ordin legislativ și normativ, inclusiv provocările sistemului național de acreditare. A fost elucidată necesitatea revizuirii și dezvoltării documentației tehnice pentru serviciile sociale, dar și a standardelor minime de calitate. Nomenclatorul serviciilor sociale și alte documente necesită actualizare și ajustare la necesitățile de servicii sociale ale populației existente.

APSCF intenționează să ofere suport și expertiză CNAPSS în îmbunătățirea procesului de activitate, inclusiv procesul de evaluare și acreditare și cadrul normativ necesar în acest sens.

  1. Scopul

Scopul acestei consultanțe este identificarea lacunelor în funcționarea Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale și analiza cadrului legal de acreditare a serviciilor sociale. Expertul va elabora recomandări pentru îmbunătățirea procesului de acreditare a serviciilor sociale și un plan de remediere a lacunelor identificate.

3. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

4. Livrabile și termene limită

 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.

Evaluarea procesului de acreditare, analiza instrumentelor de acreditare utilizate

Ședințe de lucru cu instituțiile relevante

Chestionare, interviuri, vizite în teritoriu

Analiza documentelor interne

8 zile

2.

Evaluarea cadrului legal național din perspectiva acreditării serviciilor sociale

Analiza legislații naționale

Analiza practicii internaționale

8 zile

3.

Elaborarea unui raport de analiză cu concluzii și recomandări

Raport de analiza cu concluzii și recomandări

4 zile

4.

Elaborarea unui plan de remediere

Plan de remediere consultat și aprobat de CNAPSS

2 zile

TOTAL:

20 zile

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

5. Calificare și experiență

  • Studii universitare sau post-universitare în domeniul Administrație publică, Drept și/ sau alte domenii relevante;
  • Experiență de activitate, consultanță, monitorizare și evaluare de politici sau cercetare de min. 3 ani în domeniul asistenței sociale, inclusiv a serviciilor sociale, administrație publică locală și alte domenii conexe;
  • Cunoașterea foarte bună a contextului, a cadrului legal local referitor la acreditarea prestatorilor de servicii sociale, organizațiile necomerciale, asistența socială, finanțarea și achiziția serviciilor sociale, etc;
  • Cunoașterea foarte bună a contextului și sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, funcționării OSC-urilor în acest domeniu;
  • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.
  • Abilități excelente de analiză, organizare, comunicare, relaționare și raportare;

6. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu autoritățile relevante.

7. Condiții de depunere a dosarului

  • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma EUR NET**/ zi de consultanță);
  • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 31 mai 2022.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță- Acreditare servicii publice".