Finance and Procurement Associate - Deadline Extended - Applications Accepted Until COB January 10, 2023Ro

Traducere Automata

Asociat financiar și achiziții - Termen prelungit - Cereri acceptate până la 10 ianuarie 2023

Asociat finanțe și achiziții

Termen prelungit - Cereri acceptate până la 10 ianuarie 2023

Despre această poziție 

Dexis Consulting Group (Dexis) caută un asociat în finanțe și achiziții pentru a sprijini implementarea ordinelor de sarcini în cadrul IDIQ pentru Justiție Eficientă, o inițiativă finanțată de USAID implementată de Dexis. Dexis implementează în prezent două ordine de sarcini în cadrul Justiției Eficiente și anticipează comenzi suplimentare de sarcini în 2023. Termenul inițial de angajare pentru specialistul în finanțe și achiziții este anticipat la 3/4 timp (12-15 zile pe lună) până la 30 iunie 2023, cu posibilitatea de prelungire pe baza finanțării suplimentare din partea USAID sau a altor donatori.

Asociatul de finanțe și achiziții va sprijini directorul de operațiuni și managerul de finanțe și achiziții pentru a asigura procesarea și plata la timp a facturilor și a statelor de plată aferente uneia dintre cele două comenzi de sarcini curente și achiziționarea de bunuri și servicii și aranjamente logistice pentru activitățile operaționale și de program sub conducerea generală a responsabilului de ordine de sarcini.  În plus, Asociatul poate sprijini coordonarea aranjamentelor logistice legate de transport, cazare și gestionarea activelor. 

Perioada inițială de lucru:                       Data angajării – 30 iunie 2023

Prelungirea perioadei de lucru:           Posibilă  - în funcție de USAID/finanțarea donatorilor

Remunerație:                                   Pe baza calificărilor, intervalul general $ 60 - $ 85 pe zi - plătit în moneda locală

Mediul de lucru:                           Hibrid între munca de la birou și cea de la domiciliu

Raportare:                                          Director de operațiuni și coordonator de comenzi de activități

Responsabilităţile:

 • Procesarea la timp a salariilor lunare nu mai târziu de a3-a zi lucrătoare de la depunerea fișelor de pontaj și a formularelor de acceptare a muncii.
  • Validarea foilor de pontaj.
  • Comunicarea cu compania locală de salarizare.
 • Procesarea în timp util a plăților regulate ale furnizorilor, o dată pe săptămână.
  • Pregătiți toate plățile și voucherele
  • să asigure acuratețea cifrelor, legitimitatea și suficiența documentelor justificative;
  • Încărcați codurile de cont corespunzătoare.
 • Efectuați transferuri bancare pentru plăți în conformitate cu tranzacțiile aprobate de directorul de operațiuni și de liderii de programe.
 • Mențineți înregistrările bancare și reconciliați conturile bancare, monitorizați soldul de numerar în contul bancar.
 • Urmăriți, în conformitate cu regulile Dexis, și asigurați controlul general al numerarului mărunt.  
 • Păstrați înregistrări financiare, inclusiv copii ale chitanțelor, foilor de pontaj, înregistrărilor de salarizare și altor documente, în conformitate cu politicile Dexis și legislația națională.
 • Introducerea la timp și exactă a tuturor informațiilor necesare în sistemul Dexis QuickBooks, săptămânal.
  • Asigurați-vă că sunt introduse codurile și descrierile corecte ale contului.
 • Depunerea la timp și exactă a cererilor săptămânale de fonduri.
 • Îndeplinirea la timp a tuturor sarcinilor legate de raportul financiar lunar, în cooperare cu managerul de finanțe și achiziții.
 • Urmăriți inventarul, în conformitate cu regulile și reglementările USAID și cu sistemele și practicile stabilite de Dexis
  • Asigurarea documentelor justificative necesare pentru transferurile temporare și finale către beneficiari.
 • După cum s-a solicitat, obțineți/compilați informații privind achizițiile publice pentru nevoile emergente.
 • Sub supravegherea directorului de operațiuni, Finanțe și Achiziții Manager, și / sau liderii de program se asigură că toate documentele de achiziție și contractele de servicii și bunuri sunt proiectate în mod corespunzător, concurat, atribuit, și puse în aplicare, în conformitate cu normele și reglementările USAID și politica de achiziții Dexis lui.
 • Lucrați în cooperare și în timp util cu toți angajații și partenerii de proiect Dexis
 • Toate celelalte îndatoriri atribuite.

Cerințe minime - Solicitanții calificați vor avea următoarele cunoștințe, abilități și abilități:

 • Minim 2 (doi) ani de experiență în poziții similare în organizații internaționale; experiența în proiecte finanțate de USAID este un avantaj puternic.
 • Cunoștințe excelente despre contabilitatea, impozitele și legislația muncii din Moldova.
 • Competență avansată în utilizarea Microsoft Office (Word, Excel, Access și PowerPoint).
 • Experiența directă și cunoștințele despre software-ul QuickBooks vor fi un avantaj
 • Abilități puternice de analiză, cercetare și scriere.
 • Experiență în dezvoltarea, revizuirea și implementarea activităților de achiziții publice și a bugetelor proiectelor.
 • Diplomă universitară în economie, finanțe, contabilitate sau într-un domeniu conex.
 • Capacitatea de a lucra independent sub supraveghere minimă și de a coordona eficient mai multe sarcini în curs de desfășurare.
 • Abilitatea de a lucra sub presiune cu o atitudine pozitivă, ca parte a echipei project.
 • Fluență în limbile română și engleză.

Solicitanții calificați ar trebui să prezinte următoarele documente moldovajobs@dexisonline.com  cel târziu la 10 ianuarie 2023.  

 • Un CV curent în limba engleză
 • O scrisoare de intentie in care se explica modul in care solicitantul intalneste cunostintele, abilitatile si abilitatile necesare.

Candidaturile vor fi revizuite, iar interviurile programate până la ocuparea postului.

En

Articol Original

Finance and Procurement Associate - Deadline Extended - Applications Accepted Until COB January 10, 2023

Finance and Procurement Associate

Deadline Extended - Applications Accepted Until COB January 10, 2023

About this Position 

Dexis Consulting Group (Dexis) seeks a Finance and Procurement Associate to support its implementation of task orders under the Effective Justice IDIQ, a USAID funded initiative implemented by Dexis. Dexis currently implements two task orders under Effective Justice and anticipates additional tasks orders within 2023. The initial term of employment for the Finance and Procurement Specialist is anticipated at ¾ time (12-15 days per month) through 30 June 2023 with the possibility of extension based on additional funding from USAID or other donors.

The Finance and Procurement Associate will support the Director of Operations and the Finance and Procurement Manager to ensure the timely processing and payment of invoices and payroll related to one of the two current task orders and the procurement of goods and services and logistical arrangements for operational and program activities under the general direction of the Task Order Lead.  Additionally, the Associate may support coordination of logistical arrangements related to transportation, accommodations, and asset management. 

Initial Period of Work:                       Date of Hire – June 30, 2023

Extension of Period of Work:           Possible  - dependent on USAID/donor funding

Remuneration:                                   Based on qualifications, general range $60 - $85 per day - paid in local currency

Work Environment:                           Hybrid between in-office and home-based remote work

Reporting:                                          Director of Operations and Task Order Lead

Responsibilities:

 • Timely processing of monthly salaries not later than the 3rd business day after submission of timesheets and work acceptance forms.
  • Validation of timesheets.
  • Communication with local payroll company.
 • Timely processing of regular vendor payments, once per week.
  • Prepare all payments and vouchers
  • Ensure accuracy of figures, legitimacy, and sufficiency of supporting documents,
  • Charge appropriate account codes.
 • Make bank transfers for payments according to the transactions approved by the Director of Operations and program leaders.
 • Maintain bank records and reconcile bank accounts, monitor cash balance in bank account.
 • Keep track, in line with Dexis rules, and ensure general control of petty cash.  
 • Maintain financial records, including copies of receipts, timesheets, payroll records and other documentation in accordance with Dexis policies and national legislation.
 • Timely and accurate input of all required information into the Dexis QuickBooks system, weekly.
  • Ensure correct account codes and descriptions are entered.
 • Timely and accurate submission of weekly funds requests.
 • Timely completion of all tasks related to the monthly financial report, in cooperation with the Finance and Procurement Manager.
 • Keep track of inventory, in compliance with USAID's rules and regulations and Dexis's established systems and practices
  • Ensure needed supporting documents for temporary and final transfers to the beneficiaries.
 • As requested, obtain/compile procurement information for emerging needs.
 • Under the supervision of the Director of Operations, Finance and Procurement Manager, and/or program leaders ensure that all procurement documents and contracts for services and goods are properly designed, competed, awarded, and implemented, in compliance with USAID’s rules and regulations and Dexis’s Procurement Policy.
 • Work cooperatively, and in a timely manner, with all Dexis employees and project partners
 • All other duties as assigned.

Minimum Requirements - Qualified applicants will have the following knowledge, skills, and abilities:

 • Minimum of 2 (two) years of experience in similar positions in international organizations; experience in USAID-funded projects is a strong advantage.
 • Excellent knowledge of Moldovan accounting, tax, and labor laws.
 • Advanced competency in using Microsoft Office (Word, Excel, Access and PowerPoint).
 • Direct experience and knowledge of QuickBooks software will be an advantage
 • Strong analytical, research and writing skills.
 • Experience with developing, reviewing, and implementing procurement activities and project budgets.
 • University Diploma in economics, finance, accounting, or a related field.
 • Ability to work independently under minimum supervision and efficiently coordinate several ongoing tasks.
 • Ability to work under pressure with a positive attitude, as a part of the Project team.
 • Fluency in Romanian and English.

Qualified applicants should submit the following documents to moldovajobs@dexisonline.com not later than COB on 10 January 2023.  

 • A current CV in English
 • A cover letter explaining how the applicant meetings the required knowledge, skills and abilities.

Applications will be reviewed, and interviews scheduled until the position is filled.

It

Traducere Automata

Finance and Procurement Associate - Scadenza prorogata - Domande accettate fino al 10 gennaio 2023

Addetto Finanza e Approvvigionamento

Scadenza prorogata - Domande accettate fino al COB 10 gennaio 2023

Informazioni su questa posizione 

Dexis Consulting Group (Dexis) cerca un Finance and Procurement Associate per supportare l'implementazione degli ordini di attività nell'ambito dell'Effective Justice IDIQ, un'iniziativa finanziata da USAID implementata da Dexis. Dexis attualmente implementa due ordini di compiti nell'ambito di Effective Justice e prevede ulteriori ordini di compiti entro il 2023. Il periodo iniziale di assunzione per lo specialista di finanza e approvvigionamento è previsto a 3/4 (12-15 giorni al mese) fino al 30 giugno 2023 con possibilità di estensione sulla base di finanziamenti aggiuntivi da parte di USAID o di altri donatori.

Il Finance and Procurement Associate supporterà il Director of Operations e il Finance and Procurement Manager per garantire l'elaborazione e il pagamento tempestivi delle fatture e delle buste paga relative a uno dei due ordini di attività correnti e l'approvvigionamento di beni e servizi e le disposizioni logistiche per le attività operative e di programma sotto la direzione generale del Task Order Lead.  Inoltre, l'Associato può supportare il coordinamento degli accordi logistici relativi al trasporto, agli alloggi e alla gestione delle risorse. 

Periodo iniziale di lavoro:                       Data di assunzione – 30 giugno 2023

Estensione del periodo di lavoro:           possibile  - dipendente dal finanziamento USAID / donatore

Remunerazione:                                   in base alle qualifiche, gamma generale $ 60 - $ 85 al giorno - pagata in valuta locale

Ambiente di lavoro:                           ibrido tra lavoro remoto in ufficio e da casa

Reporting:                                          Direttore delle operazioni e responsabile degli ordini di attività

Responsabilità:

 • Elaborazione tempestiva degli stipendi mensili entro e non oltre il 3° giorno lavorativo dopo la presentazione di schede presenze e moduli di accettazione del lavoro.
  • Convalida delle schede attività.
  • Comunicazione con la società di gestione paghe locale.
 • Elaborazione tempestiva dei pagamenti regolari dei fornitori, una volta alla settimana.
  • Prepara tutti i pagamenti e i voucher
  • Garantire l'accuratezza delle cifre, la legittimità e la sufficienza dei documenti giustificativi,
  • Addebita i codici account appropriati.
 • Effettuare bonifici bancari per i pagamenti in base alle transazioni approvate dal direttore delle operazioni e dai responsabili del programma.
 • Mantenere i registri bancari e riconciliare i conti bancari, monitorare il saldo di cassa nel conto bancario.
 • Tieni traccia, in linea con le regole di Dexis, e garantisci il controllo generale dei piccoli contanti.  
 • Conservare i registri finanziari, incluse copie di ricevute, schede attività, registri delle retribuzioni e altra documentazione in conformità con le politiche Dexis e la legislazione nazionale.
 • Inserimento tempestivo e accurato di tutte le informazioni richieste nel sistema Dexis QuickBooks, settimanalmente.
  • Assicurati che siano stati inseriti i codici account e le descrizioni corretti.
 • Invio tempestivo e accurato delle richieste settimanali di fondi.
 • Completamento tempestivo di tutte le attività relative al rapporto finanziario mensile, in collaborazione con il responsabile finanziario e acquisti.
 • Tieni traccia dell'inventario, in conformità con le norme e i regolamenti di USAID e i sistemi e le pratiche consolidati di Dexis
  • Garantire i documenti giustificativi necessari per i trasferimenti temporanei e finali ai beneficiari.
 • Come richiesto, ottenere/compilare informazioni sugli appalti per esigenze emergenti.
 • Sotto la supervisione del direttore delle operazioni, del responsabile finanziario e degli acquisti e / o dei leader del programma assicurano che tutti i documenti di approvvigionamento e i contratti per servizi e beni siano correttamente progettati, in competizione, aggiudicati e implementati, in conformità con le norme e i regolamenti di USAID e la politica di approvvigionamento di Dexis.
 • Lavorare in modo cooperativo e tempestivo con tutti i dipendenti e i partner di progetto Dexis
 • Tutti gli altri compiti assegnati.

Requisiti minimi - I candidati qualificati avranno le seguenti conoscenze, abilità e abilità:

 • Minimo 2 (due) anni di esperienza in posizioni simili in organizzazioni internazionali; l'esperienza nei progetti finanziati da USAID è un forte vantaggio.
 • Ottima conoscenza della contabilità, delle tasse e del lavoro moldave.
 • Competenza avanzata nell'utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint).
 • L'esperienza diretta e la conoscenza del software QuickBooks saranno un vantaggio
 • Forti capacità analitiche, di ricerca e di scrittura.
 • Esperienza nello sviluppo, revisione e implementazione di attività di approvvigionamento e budget di progetto.
 • Diploma universitario in economia, finanza, contabilità o un campo correlato.
 • Capacità di lavorare in modo indipendente sotto supervisione minima e coordinare in modo efficiente diverse attività in corso.
 • Capacità di lavorare sotto pressione con un atteggiamento positivo, come parte del team di progetto.
 • Ottima conoscenza del rumeno e dell'inglese.

I candidati qualificati devono presentare i seguenti documenti a moldovajobs@dexisonline.com entro e non oltre il 10 gennaio 2023.  

 • Un CV attuale in inglese
 • Una lettera di accompagnamento che spiega come il candidato soddisfa le conoscenze, le abilità e le abilità richieste.

Le domande saranno esaminate e i colloqui programmati fino a quando la posizione non sarà riempita.

Ua

Traducere Automata

Спеціаліст з фінансів та закупівель - Кінцевий термін продовжено - Заявки приймаються до 10 січня 2023 року

Юрист з фінансів та закупівель

Дедлайн продовжено - заявки приймаються до COB 10 січня 2023 року

Про цю посаду 

Консалтингова група Dexis (Dexis) шукає спеціаліста з питань фінансів та закупівель для підтримки виконання замовлень на виконання завдань в рамках IDIQ ефективного правосуддя, що фінансується USAID, що впроваджується компанією Dexis. Наразі Dexis виконує два замовлення на виконання завдань у рамках «Ефективного правосуддя» та передбачає додаткові завдання протягом 2023 року. Початковий термін працевлаштування спеціаліста з фінансів та закупівель очікується у 3/4 рази (12-15 днів на місяць) до 30 червня 2023 року з можливістю продовження на основі додаткового фінансування від USAID або інших донорів.

Спеціаліст з фінансів та закупівель надаватиме підтримку директору з операційної діяльності та менеджеру з фінансів та закупівель, щоб забезпечити своєчасну обробку та оплату рахунків-фактур та нарахування заробітної плати, пов'язаних з одним із двох поточних замовлень на виконання завдань, а також закупівлю товарів та послуг та логістичні домовленості для операційної та програмної діяльності під загальним керівництвом керівника замовлення завдань.  Крім того, юрист може підтримувати координацію логістичних домовленостей, пов'язаних з транспортуванням, розміщенням та управлінням активами. 

Початковий період роботи:                       дата прийняття на роботу – 30 червня 2023 року

Продовження терміну роботи:           можливо  - залежить від USAID/донорського фінансування

Винагорода:                                   Виходячи з кваліфікації, загальний діапазон $ 60 - $ 85 в день - виплачується в місцевій валюті

Робоче середовище:                           гібридне середовище між віддаленою роботою в офісі та вдома

Звітність:                                          Директор з операційної діяльності та керівник замовлення завдань

Обов'язки:

 • Своєчасне оформлення місячної заробітної плати не пізніше3-го робочого дня після подання табелів обліку робочого часу та бланків приймання робіт.
  • Перевірка перевірки табелів.
  • Комунікація з місцевою зарплатною компанією.
 • Своєчасна обробка регулярних платежів постачальників, один раз на тиждень.
  • Підготуйте всі платежі та ваучери
  • Забезпечити точність цифр, легітимність і достатність підтверджуючих документів,
  • Стягуйте відповідні коди рахунків.
 • Здійснювати банківські перекази для виплат за операціями, затвердженими операційним директором та керівниками програми.
 • Ведіть бухгалтерський облік і узгоджуйте банківські рахунки, контролюйте залишок грошових коштів на банківському рахунку.
 • Слідкуйте за дотриманням правил Dexis і забезпечте загальний контроль дрібних грошових коштів.  
 • Вести фінансову звітність, включаючи копії квитанцій, табелів, записів про заробітну плату та іншої документації відповідно до політики Dexis і національного законодавства.
 • Своєчасне і точне введення всієї необхідної інформації в систему Dexis QuickBooks, щотижня.
  • Переконайтеся, що введено правильні коди облікових записів та описи.
 • Своєчасне і точне подання щотижневих запитів на кошти.
 • Своєчасне виконання всіх завдань, пов'язаних з щомісячним фінансовим звітом, у співпраці з менеджером з фінансів та закупівель.
 • Слідкуйте за запасами, дотримуючись норм і правил USAID, а також усталених систем і практик Dexis
  • Забезпечити необхідні підтверджуючі документи для тимчасових та остаточних переказів бенефіціарам.
 • За запитом отримайте/складіть інформацію про закупівлі для виникаючих потреб.
 • Під наглядом директора з операційної діяльності, менеджера з фінансів та закупівель та/або керівників програм забезпечити належну розробку, конкуренцію, нагородження та реалізацію всіх документів про закупівлі та контрактів на послуги та товари відповідно до норм та правил USAID та Політики Dexis щодо закупівель.
 • Працюйте спільно та своєчасно з усіма співробітниками Dexis та партнерами проекту
 • Всі інші обов'язки за призначенням.

Мінімальні вимоги - Кваліфіковані кандидати матимуть такі знання, навички та вміння:

 • Мінімум 2 (два) роки досвіду роботи на аналогічних посадах в міжнародних організаціях; досвід роботи в проектах, що фінансуються USAID, є вагомою перевагою.
 • Відмінне знання молдавського бухгалтерського, податкового та трудового законодавства.
 • Розширена компетенція у використанні Microsoft Office (Word, Excel, Access і PowerPoint).
 • Безпосередній досвід і знання програмного забезпечення QuickBooks стануть перевагою
 • Сильні аналітичні, дослідницькі та письмові навички.
 • Досвід розробки, перегляду та впровадження закупівельної діяльності та бюджетів проектів.
 • Диплом університету в галузі економіки, фінансів, бухгалтерського обліку або суміжної галузі.
 • Здатність працювати самостійно під мінімальним наглядом і ефективно координувати кілька поточних завдань.
 • Вміння працювати під тиском з позитивним настроєм, як у складі команди Проекту.
 • Вільне володіння румунською та англійською мовами.

Кваліфіковані заявники повинні подати наступні документи до moldovajobs@dexisonline.com не пізніше 10 січня 2023 року.  

 • Поточне резюме англійською мовою
 • Супровідний лист з поясненням того, як заявник знайомиться з необхідними знаннями, навичками та вміннями.

Заявки будуть розглянуті, а співбесіди заплановані до заповнення посади.

Bg

Traducere Automata

Сътрудник по финанси и обществени поръчки - Удължен срок - Заявленията се приемат до януари 10, 2023

Сътрудник по финанси и обществени поръчки

Удължен срок - Заявленията се приемат до COB януари 10, 2023

За тази позиция 

Dexis Consulting Group (Dexis) търси сътрудник по финанси и обществени поръчки, който да подкрепи изпълнението на заповедите за задачи в рамките на Ефективната съдебна IDIQ, инициатива, финансирана от USAID, изпълнявана от Dexis. Понастоящем Dexis изпълнява две заповеди за задачи в рамките на ефективното правосъдие и очаква допълнителни поръчки за задачи в рамките на 2023 г. Първоначалният срок на заетост на специалиста по финанси и обществени поръчки се очаква на 3/4 време (12-15 дни на месец) до 30 юни 2023 г. с възможност за удължаване въз основа на допълнително финансиране от USAID или други донори.

Сътрудникът по финанси и обществени поръчки ще подпомага директора по операциите и мениджъра по финанси и обществени поръчки, за да осигури навременната обработка и плащане на фактури и заплати, свързани с една от двете текущи поръчки за задачи и доставката на стоки и услуги и логистичните договорености за оперативни и програмни дейности под общото ръководство на ръководителя на поръчката за задачи.  Освен това асоциираното предприятие може да подпомага координацията на логистичните договорености, свързани с транспорта, настаняването и управлението на активи. 

Първоначален период на работа: Дата на наемане – 30 юни 2023 г.                      

Удължаване на периода на работа:           възможно  - в зависимост от финансирането от USAID / донор

Възнаграждение:                                   Въз основа на квалификациите, общ диапазон $ 60 - $ 85 на ден - платен в местна валута

Работна среда:                           Хибрид между дистанционна работа в офиса и дома

Отчитане:                                          Директор на операциите и ръководителя на поръчките за задачи

Отговорности:

 • Навременна обработка на месечните заплати не по-късно от3-тия работен ден след подаване на графици и формуляри за приемане на работа.
  • Валидиране на графиците.
  • Комуникация с местната компания за заплати.
 • Навременна обработка на редовните плащания на доставчиците, веднъж седмично.
  • Подгответе всички плащания и ваучери
  • Осигуряване на точност на цифрите, легитимност и достатъчност на подкрепящите документи,
  • Таксувайте съответните кодове на сметки.
 • Извършване на банкови преводи за плащания съгласно одобрените от Директора по операциите и ръководителите на програмата.
 • Поддържайте банкови записи и съгласувайте банкови сметки, наблюдавайте паричния баланс в банковата сметка.
 • Следете в съответствие с правилата на Dexis и осигурете общ контрол на дребните пари.  
 • Поддържане на финансови записи, включително копия на разписки, графици, записи на заплати и друга документация в съответствие с политиките на Dexis и националното законодателство.
 • Своевременно и точно въвеждане на цялата необходима информация в системата Dexis QuickBooks, седмично.
  • Уверете се, че са въведени правилни кодове и описания на акаунти.
 • Своевременно и точно подаване на седмични заявки за средства.
 • Своевременно изпълнение на всички задачи, свързани с месечния финансов отчет, в сътрудничество с Мениджъра по финанси и обществени поръчки.
 • Следете инвентара, в съответствие с правилата и разпоредбите на USAID и установените системи и практики на Dexis
  • Осигуряване на необходимите подкрепящи документи за временни и окончателни трансфери към бенефициерите.
 • При поискване получавайте/събирайте информация за обществените поръчки за нововъзникващи нужди.
 • Под надзора на директора по операциите, финансите и снабдяването и / или ръководителите на програми гарантират, че всички документи за обществени поръчки и договори за услуги и стоки са правилно проектирани, конкурирани, възлагани и изпълнявани в съответствие с правилата и разпоредбите на USAID и политиката за възлагане на обществени поръчки на Dexis.
 • Работете в сътрудничество и своевременно с всички служители на Dexis и партньори по проекта
 • Всички други задължения, както са възложени.

Минимални изисквания - Квалифицираните кандидати ще имат следните знания, умения и способности:

 • Минимум 2 (две) години опит на сходни позиции в международни организации; Опитът в проекти, финансирани от USAID, е силно предимство.
 • Отлично познаване на молдовското счетоводно, данъчно и трудово законодателство.
 • Разширена компетентност при използване на Microsoft Office (Word, Excel, Access и PowerPoint).
 • Директният опит и познания за софтуера QuickBooks ще бъдат предимство
 • Силни аналитични, изследователски и писмени умения.
 • Опит с разработването, прегледа и изпълнението на дейности по възлагане на обществени поръчки и бюджети на проекти.
 • Университетска диплома по икономика, финанси, счетоводство или свързана с тях област.
 • Способност за самостоятелна работа под минимален надзор и ефективно координиране на няколко текущи задачи.
 • Способност за работа под напрежение с положителна нагласа, като част от екипа на проекта.
 • Владеене на румънски и английски език.

Квалифицираните кандидати трябва да подадат следните документи до moldovajobs@dexisonline.com не по-късно на 10 януари 2023 г.  

 • Текущо CV на английски език
 • Мотивационно писмо, в което се обяснява как кандидатът отговаря на необходимите знания, умения и способности.

Кандидатурите ще бъдат разгледани и интервютата ще бъдат насрочени, докато позицията бъде запълнена.

Ru

Traducere Automata

Специалист по финансам и закупкам - Крайний срок продлен - Заявки принимаются до 10 января 2023 года

Специалист по финансам и закупкам

Крайний срок продлен - Заявки принимаются до 10 января 2023 года

Об этой должности 

Dexis Consulting Group (Dexis) ищет партнера по финансам и закупкам для поддержки выполнения заказов в рамках Effective Justice IDIQ, финансируемой USAID инициативы, реализуемой Dexis. Dexis в настоящее время выполняет два заказа на выполнение задач в рамках эффективного правосудия и ожидает дополнительных заказов в течение 2023 года. Первоначальный срок работы специалиста по финансам и закупкам ожидается в 3/4 раза (12-15 дней в месяц) до 30 июня 2023 года с возможностью продления на основе дополнительного финансирования со стороны USAID или других доноров.

Младший сотрудник по финансовым и закупкам будет оказывать поддержку Директору по операциям и Менеджеру по финансам и закупкам в обеспечении своевременной обработки и оплаты счетов-фактур и начисления заработной платы в связи с одним из двух текущих заказов на выполнение задач и закупкой товаров и услуг и материально-техническим обеспечением оперативной и программно-технической деятельности под общим руководством Руководителя по постановке задач.  Кроме того, Партнер может поддерживать координацию логистических мероприятий, связанных с транспортировкой, размещением и управлением активами. 

Начальный период работы:                       дата найма – 30 июня 2023 года

Продление периода работы:           возможно  - в зависимости от финансирования USAID/доноров

Вознаграждение:                                   Исходя из квалификации, общий диапазон $60 - $85 в день - выплачивается в местной валюте

Рабочая среда:                           гибрид удаленной работы в офисе и дома

Отчетность:                                          Директор по операциям и руководитель задач

Обязанности:

 • Своевременное оформление месячной заработной платы не позднее3-го рабочего дня после подачи табелей учета рабочего времени и бланков приемки на работу.
  • Проверка расписаний.
  • Общение с местной компанией по расчету заработной платы.
 • Своевременная обработка регулярных платежей поставщиков, один раз в неделю.
  • Подготовьте все платежи и ваучеры
  • Обеспечить точность цифр, легитимность и достаточность подтверждающих документов,
  • Взимайте соответствующие коды счетов.
 • Осуществлять банковские переводы для платежей по сделкам, утвержденным директором по операциям и руководителями программ.
 • Ведение банковского учета и сверка банковских счетов, мониторинг остатка денежных средств на банковском счете.
 • Следите за происходящим в соответствии с правилами Dexis и обеспечьте общий контроль мелких денежных средств.  
 • Ведение финансовой отчетности, включая копии квитанций, табелей учета рабочего времени, платежных ведомостей и другой документации в соответствии с политикой Dexis и национальным законодательством.
 • Своевременный и точный ввод всей необходимой информации в систему Dexis QuickBooks, еженедельно.
  • Убедитесь, что введены правильные коды счетов и описания.
 • Своевременная и точная подача еженедельных заявок на получение средств.
 • Своевременное выполнение всех задач, связанных с ежемесячным финансовым отчетом, в сотрудничестве с менеджером по финансам и закупкам.
 • Следите за инвентаризацией в соответствии с правилами и положениями USAID, а также установленными системами и практиками Dexis
  • Обеспечить необходимые подтверждающие документы для временных и окончательных переводов бенефициарам.
 • По запросу получать/компилировать информацию о закупках для удовлетворения возникающих потребностей.
 • Под руководством Директора по операциям, Менеджера по финансам и закупкам и/или руководителей программ следить за тем, чтобы все закупочные документы и контракты на услуги и товары были надлежащим образом разработаны, конкурсированы, присуждены и реализованы в соответствии с правилами и положениями USAID и Политикой закупок Dexis.
 • Работайте сообща и своевременно со всеми сотрудниками Dexis и партнерами по проекту
 • Все остальные обязанности по назначению.

Минимальные требования - Квалифицированные кандидаты будут обладать следующими знаниями, навыками и способностями:

 • Минимум 2 (два) года опыта работы на аналогичных должностях в международных организациях; опыт работы в проектах, финансируемых USAID, является сильным преимуществом.
 • Отличное знание молдавского бухгалтерского, налогового и трудового законодательства.
 • Расширенная компетенция в использовании Microsoft Office (Word, Excel, Access и PowerPoint).
 • Прямой опыт и знание программного обеспечения QuickBooks будут преимуществом
 • Сильные аналитические, исследовательские и письменные навыки.
 • Опыт разработки, анализа и реализации закупочной деятельности и бюджетов проектов.
 • Университетский диплом в области экономики, финансов, бухгалтерского учета или смежной области.
 • Умение работать самостоятельно под минимальным контролем и эффективно координировать несколько текущих задач.
 • Умение работать под давлением с позитивным настроем, в составе команды Проекта.
 • Свободное владение румынским и английским языками.

Квалифицированные заявители должны представить следующие документы в moldovajobs@dexisonline.com не позднее 10 января 2023 года.  

 • Актуальное резюме на английском языке
 • Сопроводительное письмо, объясняющее, как соискатель обладает необходимыми знаниями, навыками и умениями.

Заявки будут рассмотрены, а собеседования запланированы до тех пор, пока должность не будет заполнена.