#NoișiUE: Discuție cu cetățenii raionului Edineț despre oportunitățile oferite de Acordul de Asociere cu UE

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, pe 4 iunie curent, cel de al patrulea atelier de lucru din cadrul proiectului „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”.

Evenimentul a avut loc în regim de videoconferință on-line, la care au participat 30 de reprezentanți ai societății civile, mediului academic, antreprenori și reprezentanții administrației publice locale din raionul Edineț. Scopul atelierului a fost să ofere informații despre avantajele și beneficiile Acordului de Asociere și despre posibilitatea de accesare a fondurilor Uniunii Europene.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut au venit Iulian Groza, Director Executiv, IPRE, Inna Supac, Director Executiv IPIS și Dominic Maugeais, Coordonator de proiect IEP. De asemenea, la eveniment a participat și Ullrich Kinne, șeful adjunct al Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, care a menționat importanța asistenței  pe care în oferă UE pentru cetățenii Republicii Moldova.

În cadrul primului panel, Mihai Mogîldea, Lider de echipă, Programul Europenizare IPRE, a vorbit despre volumul asistenței acordate de UE pentru Republica Moldova. De exemplu, între 2009 și 2019, UE, împreună cu țările membre, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au oferit Republicii Moldova peste 1,9 miliarde de euro.  Mai mult de 50% din acest ajutor este nerambursabil.

De asemenea, Iulian Rusu, Director adjunct IPRE, a vorbit despre realitatea relațiilor comerciale dintre UE și Republica Moldova și pașii care ar trebui să fie întreprinși de ÎMM-uri pentru a beneficia pe deplin de Acordul de Asociere.

În cadrul celui de-al doilea panel, Vlad Kulminski, expert în cadrul IPIS a menționat răspândirea știrilor false despre relația UE – Republica Moldova, în mod special în perioada COVID-19. Ulterior am avut intervenții din partea primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, primarul satului Chetroșica Nouă, Eugenia Dociu și primarul satului Cuconeștii Noi, Chimacovschi Irina. Reprezentanții autorităților locale au prezentat perspectiva locală și percepția cetățenilor față de sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare.

În cadrul evenimentului, a fost lansate infograficele și videourile cu istoriile de succes cu antreprenorii din țară  elaborate în cadrul proiectului.

  1. (Video) Relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova după 6 ani de la implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
  2. (Video) Șase ani de la liberalizarea regimului de vize dintre UE și Republica Moldova: rezultate tangibile pentru cetățenii moldoveni
  3. (INFOGRAFIC) Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
  4. (INFOGRAFIC) Regimul liberalizat de vize între Republica Moldova și Uniunea Europeană

În cadrul sesiunii de dezbateri, moderată de Iulian Groza, s-a discutat despre nevoile APL din regiune și prioritățile societății civile locale. Printre principalele domenii care necesită suport financiar au fost menționate: Extinderea proiectelor de apă și canalizare și dezvoltarea oportunităților pentru tineri și antreprenori.

Proiectul „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea” s-a început în iulie 2019 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv aducerea unei contribuții la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Moldovei față de UE prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere și beneficiile modernizării Republicii Moldova în procesul de apropiere față de UE. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

 

---------------

#МыиЕС: Дискуссия с гражданами из района Единец о возможностях, предлагаемых Соглашением об ассоциации с ЕС

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели, 4 июня 2020, четвертый семинар в рамках проекта «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность».

Мероприятие состоялось в режиме онлайн-видеоконференции, в которой приняли участие 30 представителей гражданского общества, научных кругов, предприниматели и представители местной публичной администрации из района Единец. Целью семинара было предоставить информацию о преимуществах Соглашения об ассоциации и о возможности доступа к фондам Европейского Союза.

На открытии мероприятия выступили с приветственным словом Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE и Инна Шупак, исполнительный директор IPIS. На мероприятии также присутствовал Ульрих Кинне, заместитель главы посольства Германии в Республике Молдова, который отметил важность помощи, оказываемой ЕС гражданам Республики Молдова.

В рамках первой панели, Михай Могылдя, руководитель Программы европеизации IPRE, рассказал об объеме помощи, оказываемой ЕС Республике Молдова. Например, в период с 2009 по 2019, ЕС вместе со своими странами-членами, Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития предоставил Республике Молдова более 1,9 миллиарда евро. Более 50% этой помощи не подлежит возврату.

Юлиан Русу, заместитель директора IPRE, также рассказал о реальности торговых отношений между ЕС и Республикой Молдова и о шагах, которые следует предпринять малым и средним предприятий, чтобы в полной мере воспользоваться Соглашением об ассоциации.

Во второй панели, Влад Кульмински, эксперт по IPIS, упомянул о распространении ложных новостей об отношениях ЕС-Молдова, особенно во время пандемии COVID-19. Позже выступили мэр города Единец, Константин Кожокару, мэр деревни Кетрошика Ноуэ, Евгения Дочиу и мэр деревни Куконештий Ной, Ирина Чимаковский. Представители местных органов власти представили местную перспективу и восприятие гражданами поддержки, оказываемой партнерами по развитию.

В ходе мероприятия были представлены инфографики и видеоролики с историями успеха о предпринимателях из страны, разработанными в рамках проекта.

  1. (Видео) Торговые отношения между ЕС и Республикой Молдова через 6 лет после подписания Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле
  2. (Видео) Шесть лет с момента либерализации визового режима между ЕС и Республикой Молдова: ощутимые результаты для граждан Молдовы
  3. (ИНФОГРАФИКА) Либерализованный визовый режим между Республикой Молдова и Европейским Союзом
  4. (ИНФОГРАФИКА) Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) между Республикой Молдова и Европейским Союзом

В ходе сессии дебатов, которую модерировал Юлиан Гроза, обсуждались потребности МПУ в регионе и приоритеты местного гражданского общества. Среди основных областей, которые нуждаются в финансовой поддержке, были: Расширение проектов в области водоснабжения и санитарии и развитие возможностей для молодежи и предпринимателей.

Проект «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность» начался в июле 2019 года и продлится 12 месяцев и направлен на содействие преодолению социальных разделительных линий, определенных в процессе приближения Молдовы к ЕС, через содействие информированному диалогу о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации и преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС. Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.