Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilorArticol adaugat de: Olga Morarenco

Articol adaugat de: Olga Morarenco

Ro

Articol Original

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Despre organizație

 

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Context

Violența în familie și violența asupra femeilor reprezintă una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu grave consecințe asupra demnității umane și o gravă încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă Republica Moldova.  Odată cu recunoașterea fenomenului violenței în familie ca fiind o încălcare a drepturilor omului, au fost înregistrate anumite progrese, cum ar fi adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (în continuare - Legea 45) din 01.03. 2007, precum și modificările ulterioare la legislație care au contribuit la îmbunătățirea mecanismului de soluționare a cazurilor de violență în familie, operaționalitatea procedurii de eliberare a ordinelor de restricție și emitere a ordonanței de protecție și la legiferarea drepturilor victimelor la protecție și asistență. În aceiași ordine se înscrie, semnarea în iunie 2022 a Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie.

Deși Legea 45 a oferit o bază importantă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței în familie, au fost aprobate Proceduri Standard de Operare cu privire la violența de gen, care oferă o descriere clară și detaliată a acțiunilor de rutină ale profesioniștilor din trei sectoare-cheie (sănătate, psiho-social și justiție), care pot oferi asistență/servicii, victimelor/ supraviețuitorilor violenței de gen totuși pentru a proteja in mod eficient victimele se cere un răspuns holistic multisectorial, care ar include acţiuni prompte și eficiente ale tuturor actorilor.

Pentru a răspunde acestor necesitați, CDF cu suportul Sigrid Rausing Trust în contextul activității de consolidare a răspunsului național la cazurile de violență în familie și violență față de femei planifică dezvoltarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale a profesioniștilor din domeniul de referință.

Obiectiv

Selectarea unei (unui)experte/expert, grup de experți  pentru elaborarea unui set de indicatoril și instrumente de măsurare a schimbărilor comportamentale a profesioniștilor cu responsabilitate de răspuns la cazurile de violență în familie.  Sarcina va fi realizată în comun cu echipa CDF și în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Durata de realizare a sarcinii: februarie – aprilie 2023

 

Responsabilități și sarcini

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

1.

Elaborarea metodologiei;

Prezentare metodologiei și aprobarea de către CDF

2.

Elaborarea structurii și a designului  

Prezentarea și aprobarea acestuia de către CDF

3.

Desfășurarea exercițiilor de lucru cu echipa CDF, specialiști în domeniu, etc.

Dezvoltarea și prezentarea unui Plan de exerciții prin acord comun dintre expert și CDF

Realizarea exercițiilor conform Planului aprobat.

4.

Elaborarea draftului de document

Prezentarea draftului și aprobarea acestuia de către CDF.

4.

Prezentarea documentului final

Document final aprobat de CDF.

 

 

Cerințe față de aplicanți

 • Studii universitare în domeniile sociologie, psihologie, sănătate dreptului și/sau domenii conexe;
 • Experienţă de lucru de minim 3 ani în/cu organizaţii non-guvernamentale sau internaționale;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
 • Experiență în elaborarea instrumentelor relevante acestui anunț;
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante;
 • Cunoașterea standardelor şi mecanismelor internaţionale şi naţionale în domeniile relevante;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă și engleză;
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Onorariul net solicitat pentru realizarea sarcinii.

 

Aspecte organizaționale

Expertul/experții selectați vor lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului,  în perioada februarie – aprilie 2023 în afara oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 2 februarie 2022, ora 12.00 (mijlocul zilei).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs dezvoltare indicatori si instrumente de schimbare comportamentală” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

En

Traducere Automata

Terms of reference for the selection of an expert(s), expert group for the development of a set of indicators and tools for measuring the behavioral changes of professionals

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

About the organization

 

TheNgo Association "Women's Law Centre" (hereinafter – CDF) is a non-governmental organization registered in 2009. The mission of the CDF is to contribute to the prevention and combating of violence against women and domestic violence in the Republic of Moldova. The organization monitors the implementation of legislation in the field of violence against women and domestic violence and provides expertise in developing effective legislation in the field of gender equality, preventing and combating domestic violence and violence against women, undertakes efforts to strengthen the capacities of the law system's response to cases of domestic violence and supports women exposed to violence, providing them with primary and qualified legal assistance, psychological assistance and economic empowerment.

Context

Domestic violence and violence against women is one of the most widespread crimes with serious consequences for human dignity and a serious violation of human rights faced by the Republic of Moldova.  With the recognition of the phenomenon of domestic violence as a violation of human rights, certain progress has been made, such as the adoption of the Law on preventing and combating domestic violence (hereinafter - Law 45) of 01.03.2007, as well as subsequent amendments to the legislation that have contributed to the improvement of the mechanism for solving cases of domestic violence, the operationality of the procedure for issuing restraining orders and issuing the protection order and for legislating the rights of victims to protection and assistance. In the same order, the signing in June 2022 of the Order on the approval of the Instruction on the mechanism of inter-sectoral cooperation in cases of domestic violence is included.

Although Act 45 provided an important basis to extend access to justice and security for victims of domestic violence, Standard Operating Procedures on gender-based violence have been approved, which provide a clear and detailed description of the routine actions of professionals in three key sectors (health, psycho-social and justice), who can provide assistance/services, victims/survivors of gender-based violence, however, in order to effectively protect victims, a holistic multisectoral response is required, which would include prompt and effective action by all actors.

To address these needs, the CDF with the support of the Sigrid Rausing Trust in the context of strengthening the national response to cases of domestic violence and violence against women is planning the development of a set of indicators and tools to measure the behavioral changes of professionals in the field of reference.

Objective

Selection of an (one)expert/expert, expert group  to develop a set of indicators and tools to measure behavioural changes of professionals with responsibility for responding to cases of domestic violence.  e task will be carried out jointly with the CDF team and in correlation with the vision and mission of the Women's Law Center.

Duration of pregnancy: February – April 2023

 

Responsibilitiesand tasks

No.

Action

Stages and deliverables

1.

Elaboration of the methodology;

Presentation of the methodology and approval by the CDF

2.

Elaboration of the structure and design  

Its presentation and approval by the CDF

3.

Conducting work exercises with the CDF team, specialists in the field, etc.

Development and presentation of an Exercise Plan by mutual agreement between the expert and the CDF

Conducting exercises according to the Approved Plan.

4.

Elaboration of the draft document

Submission of the draft and its approval by the CDF.

4.

Presentation of the final document

Final document approved by the CDF.

 

 

Cerinte face of the applicant

 • University studies in sociology, psychology, law health and/or related fields;
 • Work experience of at least 3 years in / with non-governmental or international organizations;
 • Knowledge in the field of human rights and gender equality, preventing and combating gender-based violence;
 • Experience in developing the tools relevant to this announcement;
 • Experience in the elaboration of analytical reports, studies, other relevant materials;
 • Knowledge of international and national standards and mechanisms in the relevant fields;
 • Knowledge of Romanian, Russian and English;
 • Capacities of organizing time, teamwork, effective verbal and written communication, collecting, analyzing, summarizing and formulating conclusions, working in a multicultural, multiethnic environment with people from different national, cultural and social backgrounds.

The application file will include:

 • CV;
 • Cover letter;
 • The net fee required for the performance of the task.

 

Organisational aspects

The selected expert/experts will work on the basis of a service contract, with an involvement depending on the work plan agreed for the realization of the deliverable,  between February and April 2023 outside the CDF office.

Application procedure:

The deadline for submitting the application file is 2 February 2022, 12.00 (middle of the day).

The application files will be presented in electronic format at the address concurs@cdf.md with the mention "Contest for the development of indicators and tools for behavioral change" or can be submitted to the address: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chisinau.

Only selected candidates will be contacted. Incomplete dossiers will not be evaluated.

You can request further information by email: concurs@cdf.md

NB: The selection process will be conducted inaccordance with human resources policy without discriminating against candidateson the basis of nationality, laughter, ethnicity, religion or belief, sex, age, disability, sexual orientation, political orientation, social status or on the basis of anyother criterion.

It

Traducere Automata

Termini di riferimento per la selezione di un esperto (i), gruppo di esperti per lo sviluppo di una serie di indicatori e strumenti per misurare i cambiamenti comportamentali dei professionisti

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Informazioni sull'organizzazione

 

L'AssociazioneNgo "Women's Law Centre" (di seguito – CDF) è un'organizzazione non governativa registrata nel 2009. La missione della CDF è contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica nella Repubblica di Moldova. L'organizzazione monitora l'attuazione della legislazione nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica e fornisce competenze nello sviluppo di una legislazione efficace nel campo della parità di genere, della prevenzione e della lotta contro la violenza domestica e la violenza contro le donne, intraprende sforzi per rafforzare le capacità di risposta del sistema legale ai casi di violenza domestica e sostiene le donne esposte alla violenza, fornendo loro assistenza legale primaria e qualificata, assistenza psicologica ed empowerment economico.

Contesto

La violenza domestica e la violenza contro le donne sono uno dei reati più diffusi con gravi conseguenze per la dignità umana e una grave violazione dei diritti umani subiti dalla Repubblica moldova.  Con il riconoscimento del fenomeno della violenza domestica come violazione dei diritti umani, sono stati compiuti alcuni progressi, come l'adozione della legge sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica (di seguito - Legge 45) del 01.03.2007, nonché successive modifiche alla legislazione che hanno contribuito al miglioramento del meccanismo per risolvere i casi di violenza domestica, l'operatività della procedura per l'emissione di provvedimenti inibitori e l'emissione dell'ordine di protezione e per legiferare sui diritti delle vittime alla protezione e all'assistenza. Nella stessa ordinanza, è inclusa la firma nel giugno 2022 dell'ordinanza sull'approvazione dell'istruzione sul meccanismo di cooperazione intersettoriale nei casi di violenza domestica.

Sebbene la legge 45 abbia fornito una base importante per estendere l'accesso alla giustizia e alla sicurezza per le vittime di violenza domestica, sono state approvate procedure operative standard sulla violenza di genere, che forniscono una descrizione chiara e dettagliata delle azioni di routine dei professionisti in tre settori chiave (salute, psico-sociale e giustizia), che possono fornire assistenza/servizi, vittime/sopravvissute alla violenza di genere, tuttavia, al fine di proteggere efficacemente le vittime, è necessaria una risposta olistica multisettoriale, che includa un'azione rapida ed efficace da parte di tutti gli attori.

Per rispondere a queste esigenze, la CDF con il supporto del Sigrid Rausing Trust nell'ambito del rafforzamento della risposta nazionale ai casi di violenza domestica e violenza contro le donne sta pianificando lo sviluppo di una serie di indicatori e strumenti per misurare i cambiamenti comportamentali dei professionisti nel campo di riferimento.

Obiettivo

Selezione di un gruppo di esperti (uno) esperto/  esperto per sviluppare una serie di indicatori e strumenti per misurare i cambiamenti comportamentali dei professionisti responsabili della risposta ai casi di violenza domestica. Il compito sarà svolto congiuntamente con il team CDF e in correlazione con la visione e la missione del Women's Law Center. 

Durata della gravidanza: febbraio – aprile 2023

 

Responsabilitàe compiti

No.

Azione

Fasi e risultati finali

1.

Elaborazione della metodologia;

Presentazione della metodologia e approvazione da parte della CDF

2.

Elaborazione della struttura e del design  

La sua presentazione e approvazione da parte della CDF

3.

Condurre esercizi di lavoro con il team CDF, specialisti del settore, ecc.

Sviluppo e presentazione di un piano di esercizi di comune accordo tra l'esperto e la CDF

Condurre esercizi secondo il piano approvato.

4.

Elaborazione della bozza del documento

Presentazione del progetto e sua approvazione da parte della CDF.

4.

Presentazione del documento finale

Documento finale approvato dalla CDF.

 

 

Volto certo del richiedente

 • Studi universitari in sociologia, psicologia, diritto sanitario e/o campi correlati;
 • Esperienza lavorativa di almeno 3 anni in/con organizzazioni non governative o internazionali;
 • Conoscenze nel campo dei diritti umani e della parità di genere, prevenzione e contrasto della violenza di genere;
 • Esperienza nello sviluppo degli strumenti pertinenti al presente annuncio;
 • Esperienza nell'elaborazione di report analitici, studi, altri materiali rilevanti;
 • Conoscenza delle norme e dei meccanismi internazionali e nazionali nei settori pertinenti;
 • Conoscenza del rumeno, russo e inglese;
 • Capacità di organizzare il tempo, il lavoro di squadra, la comunicazione verbale e scritta efficace, raccogliere, analizzare, riassumere e formulare conclusioni, lavorare in un ambiente multiculturale e multietnico con persone di diversa estrazione nazionale, culturale e sociale.

Il file di domanda includerà:

 • CV;
 • Lettera di presentazione;
 • La commissione netta richiesta per l'esecuzione dell'attività.

 

Aspetti organizzativi

L'esperto/gli esperti selezionati lavoreranno sulla base di un contratto di servizio, con un coinvolgimento a seconda del piano di lavoro concordato per la realizzazione del deliverable,  tra febbraio e aprile 2023 al di fuori dell'ufficio CDF.

Procedura di candidatura:

Il termine ultimo per la presentazione del fascicolo di candidatura è il 2 febbraio 2022, ore 12.00 (metà giornata).

I file di candidatura saranno presentati in formato elettronico all'indirizzo concurs@cdf.md con la menzione "Concorso per lo sviluppo di indicatori e strumenti per il cambiamento comportamentale" o possono essere presentati all'indirizzo : str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chisinau.

Saranno contattati solo i candidati selezionati. I dossier incompleti non saranno valutati.

Puoi richiedere ulteriori informazioni via e-mail: concurs@cdf.md

NB: Il processo di selezione sarà condotto inconformità con la politica delle risorse umane senza discriminare i candidatisulla base di nazionalità, risate, etnia, religione o credo, sesso, età, disabilità, orientamento sessuale, orientamento politico, status sociale o sulla base di qualsiasialtro criterio.

Ua

Traducere Automata

Технічне завдання з відбору експерта(ів), експертна група з розробки набору показників та інструментів вимірювання поведінкових змін професіоналів

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Про організацію

 

Громадська організація «Жіночий юридичний центр» (далі – ВВР) є громадською організацією, зареєстрованою у 2009 році. Місія ВВР полягає у сприянні запобіганню та боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством у Республіці Молдова. Організація здійснює моніторинг імплементації законодавства у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства та надає експертизу у розробці ефективного законодавства у сфері гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству стосовно жінок, докладає зусиль для посилення спроможності правової системи реагування на випадки домашнього насильства та підтримує жінок, які зазнали насильства, надання їм первинної та кваліфікованої правової допомоги, психологічної допомоги та розширення економічних можливостей.

Контексті

Домашнє насильство та насильство щодо жінок є одним із найпоширеніших злочинів з тяжкими наслідками для людської гідності та серйозним порушенням прав людини, з якими стикається Республіка Молдова.  З визнанням феномену домашнього насильства порушенням прав людини досягнуто певного прогресу, такого як прийняття Закону «Про запобігання та протидію насильству в сім'ї» (далі – Закон 45) від 01.03.2007 р., а також подальші зміни до законодавства, які сприяли вдосконаленню механізму вирішення випадків домашнього насильства, оперативність процедури винесення заборонних приписів і видання захисного припису та законодавчого закріплення прав потерпілих на захист і допомогу. У цьому ж порядку включено підписання у червні 2022 року Наказу про затвердження Інструкції щодо механізму міжгалузевого  співробітництва у справах про домашнє насильство.

Хоча Закон 45 забезпечив важливу основу для розширення доступу до правосуддя та безпеки для постраждалих від домашнього насильства, були затверджені Стандартні операційні процедури щодо гендерно зумовленого насильства, які дають чіткий та детальний опис рутинних дій професіоналів у трьох ключових секторах (охорона здоров'я, психосоціальна сфера та правосуддя), які можуть надавати допомогу/послуги, Однак жертвам/постраждалим від гендерно зумовленого насильства для ефективного захисту жертв необхідне цілісне багатосекторальне реагування, яке включатиме швидкі та ефективні дії всіх суб'єктів.

Для задоволення цих потреб ВВР за підтримки Sigrid Rausing Trust в контексті посилення національного реагування на випадки домашнього насильства та насильства щодо жінок планує розробку набору показників та інструментів для вимірювання поведінкових змін професіоналів у сфері відліку.

Мета

Підбір (одного)експерта/експерта, експертної групи  для розробки набору показників та інструментів вимірювання поведінкових змін фахівців, відповідальних за реагування на випадки домашнього насильства. E завдання буде виконуватися спільно з командою CDF та у взаємозв'язку з баченням та місією Центру жіночого права. 

Тривалість вагітності: лютий-квітень 2023 року

 

Обов'язкиі завдання

Ні.

Дія

Етапи та кінцеві результати

1.

Розробка методології;

Презентація методології та затвердження ВВР

2.

Розробка структури і дизайну  

Його презентація та затвердження ВВР

3.

Проведення робочих вправ з командою ВВР, фахівцями в польових умовах і т.д.

Розробка та презентація Плану навчань за взаємною згодою між експертом та ВВР

Проведення навчань відповідно до Затвердженого плану.

4.

Опрацювання проекту документа

Подання проекту та його погодження ВВР.

4.

Презентація підсумкового документа

Підсумковий документ затверджується ВВР.

 

 

Cerinte особа заявника

 • Університет вивчає соціологію, психологію, юридичне здоров'я та / або суміжні галузі;
 • Досвід роботи не менше 3 років в / в неурядових або міжнародних організаціях;
 • Знання у сфері прав людини та гендерної рівності, запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству;
 • Досвід розробки інструментів, що мають відношення до цього оголошення;
 • Досвід розробки аналітичних звітів, досліджень, інших відповідних матеріалів;
 • Знання міжнародних і національних стандартів і механізмів у відповідних сферах;
 • Знання румунської, російської та англійської мов;
 • Здатність до організації часу, командної роботи, ефективної усної та письмової комунікації, збору, аналізу, узагальнення та формулювання висновків, роботи в полікультурному, поліетнічному середовищі з людьми з різних національних, культурних та соціальних верств.

У файлі заявки будуть вказані:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Супровідний лист;
 • Чиста плата, необхідна для виконання поставленого завдання.

 

Організаційні аспекти

Відібраний експерт/експерти працюватимуть на основі договору про надання послуг, із залученням залежно від плану робіт, узгодженого для реалізації результатів,  у період з лютого по квітень 2023 року за межами офісу CDF.

Порядок застосування:

Кінцевий термін подання заявки: 2 лютого 2022 року, 12.00 (середина дня).

Файли заявок будуть представлені в електронному форматі за адресою concurs@cdf.md із зазначенням «Конкурс на розробку індикаторів та інструментів поведінкових змін» або можуть бути подані за адресою: вул. М. Когельнічану 76, мун. Кишинів.

Зв'язуватися будуть тільки з відібраними кандидатами. Неповні досьє оцінюватися не будуть.

Ви можете запросити додаткову інформацію електронною поштою: concurs@cdf.md

Примітка: Процес відбору буде проводитися відповідно до кадрової політики без дискримінації кандидатівза ознакою національності, сміху, етнічної приналежності, релігії або переконань, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, політична орієнтація, соціальний статус або на підставі будь-якогоіншого критерію.

Bg

Traducere Automata

Техническо задание за избор на експерт/и, експертна група за разработване на набор от индикатори и инструменти за измерване на поведенческите промени на професионалистите

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

За организацията

 

Сдружение "Център за женско право" (наричано по-долу – КДФ) е неправителствена организация, регистрирана през 2009 г. Мисията на КДВ е да допринася за превенцията и борбата с насилието над жени и домашното насилие в Република Молдова. Организацията следи за прилагането на законодателството в областта на насилието над жени и домашното насилие и предоставя експертиза в разработването на ефективно законодателство в областта на равнопоставеността на половете, превенцията и борбата с домашното насилие и насилието над жени, полага усилия за укрепване на капацитета на реакцията на правната система при случаи на домашно насилие и подкрепя жени, изложени на насилие, предоставяне на първична и квалифицирана правна помощ, психологическа помощ и икономическо овластяване.

Контекста

Домашното насилие и насилието срещу жени е едно от най-разпространените престъпления със сериозни последици за човешкото достойнство и тежко нарушение на правата на човека, пред които е изправена Република Молдова.  С признаването на явлението домашно насилие като нарушение на правата на човека е постигнат известен напредък, като приемането на Закона за превенция и борба с домашното насилие (наричан по-долу - Закон 45) от 01.03.2007 г., както и последващи изменения в законодателството, допринесли за подобряване на механизма за решаване на случаи на домашно насилие, оперативността на процедурата за издаване на ограничителни заповеди и издаване на заповед за защита и за законодателно уреждане на правата на жертвите на защита и помощ. В същия ред е включено и подписването през юни 2022 г. на Заповедта за одобряване на Инструкцията за механизма на междусекторното  сътрудничество в случаите на домашно насилие.

Въпреки че Закон 45 предостави важна основа за разширяване на достъпа до правосъдие и сигурност за жертвите на домашно насилие, бяха одобрени стандартни оперативни процедури за насилие, основано на пола, които предоставят ясно и подробно описание на рутинните действия на професионалисти в три ключови сектора (здравеопазване, психо-социални и правосъдие), които могат да предоставят помощ/услуги, Жертвите/оцелелите от насилие, основано на пола, обаче, за да се защитят ефективно жертвите, е необходим цялостен многосекторен отговор, който да включва незабавни и ефективни действия от страна на всички участници.

За да отговори на тези нужди, CDF с подкрепата на Sigrid Rausing Trust в контекста на засилване на националния отговор на случаите на домашно насилие и насилие над жени планира разработването на набор от индикатори и инструменти за измерване на поведенческите промени на професионалистите в областта на справката.

Цел

Избор на (един) експерт/експерт, експертна група , която да разработи набор от индикатори и инструменти за измерване на поведенческите промени на професионалистите, отговорни за реагиране при случаи на домашно насилие. 

Продължителност на бременността: февруари – април 2023 г.

 

Отговорностии задачи

Не.

Действие

Етапи и резултати

1.

Разработване на методологията;

Представяне на методологията и одобрение от КДВ

2.

Изработване на конструкцията и дизайна  

Неговото представяне и одобрение от CDF

3.

Провеждане на работни упражнения с екипа на CDF, специалисти в областта и др.

Разработване и представяне на план за учения по взаимно съгласие между експерта и КДВ

Провеждане на учения съгласно Одобрения план.

4.

Изготвяне на проектодокумента

Внасяне на проекта и одобряването му от КДС.

4.

Представяне на окончателния документ

Окончателен документ, одобрен от CDF.

 

 

Cerinte лице на жалбоподателя

 • Университетски изследвания по социология, психология, право здраве и / или свързани с тях области;
 • Трудов стаж най-малко 3 години в/с неправителствени или международни организации;
 • Знания в областта на правата на човека и равенството между половете, предотвратяване и борба с насилието, основано на пола;
 • Опит в разработването на инструментите, свързани с това съобщение;
 • Опит в разработването на аналитични доклади, проучвания, други релевантни материали;
 • Познаване на международни и национални стандарти и механизми в съответните области;
 • Владеене на румънски, руски и английски език;
 • Капацитет за организиране на време, работа в екип, ефективна вербална и писмена комуникация, събиране, анализиране, обобщаване и формулиране на заключения, работа в мултикултурна, мултиетническа среда с хора от различен национален, културен и социален произход.

Досието за кандидатстване ще включва:

 • CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Нетната такса, необходима за изпълнението на задачата.

 

Организационни аспекти

Избраният експерт/експерти ще работи въз основа на договор за услуги, с участие в зависимост от работния план, договорен за реализиране на резултатите,  между февруари и април 2023 г. извън офиса на CDF.

Процедура за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на досието за кандидатстване е 2 февруари 2022 г., 12.00 ч. (средата на деня).

Досиетата за кандидатстване ще бъдат представени в електронен формат на адреса concurs@cdf.md с упоменаване "Конкурс за разработване на индикатори и инструменти за промяна в поведението" или могат да бъдат подадени на адрес: ул. М. Когълничану 76, мун. Кишинев.

Ще бъде осъществен контакт само с избрани кандидати. Непълните досиета няма да бъдат оценявани.

Можете да поискате допълнителна информация по имейл: concurs@cdf.md

NB: Процесът на подбор ще се провежда в съответствие с политиката в областта на човешките ресурси, без да се дискриминират кандидатитевъз основа на националност, смях, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, политическа ориентация, социален статус или въз основа на другкритерий.

Ru

Traducere Automata

Круг ведения по отбору эксперта(ов), экспертной группы для разработки набора показателей и инструментов измерения поведенческих изменений профессионалов

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) experte/ expert, grup de experți pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Об организации

 

Ассоциация НПО «Женский правовой центр» (далее – ЦДФ) является неправительственной организацией, зарегистрированной в 2009 году. Миссия CDF заключается в содействии предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием в Республике Молдова. Организация осуществляет мониторинг реализации законодательства в области насилия в отношении женщин и насилия в семье и предоставляет экспертные знания в области разработки эффективного законодательства в области гендерного равенства, предупреждения и борьбы с домашним насилием и насилием в отношении женщин, предпринимает усилия по укреплению потенциала правовой системы реагирования на случаи насилия в семье и оказывает поддержку женщинам, подвергающимся насилию, оказание им первичной и квалифицированной юридической помощи, психологической помощи и расширения экономических возможностей.

Контекст

Домашнее насилие и насилие в отношении женщин является одним из наиболее распространенных преступлений с серьезными последствиями для человеческого достоинства и серьезным нарушением прав человека, с которым сталкивается Республика Молдова.  С признанием явления насилия в семье нарушением прав человека был достигнут определенный прогресс, такой как принятие Закона о предупреждении и борьбе с насилием в семье (далее - Закон 45) от 01.03.2007 года, а также последующие изменения в законодательство, которые способствовали совершенствованию механизма решения дел о домашнем насилии, оперативность процедуры вынесения запретительных и охранных судебных приказов, а также законодательного закрепления прав жертв на защиту и помощь. В этот же порядок включено подписание в июне 2022 года Приказа об утверждении Инструкции о механизме межотраслевого  сотрудничества по делам о домашнем насилии.

Хотя Закон No 45 обеспечивает важную основу для расширения доступа к правосудию и безопасности для жертв насилия в семье, были утверждены Стандартные оперативные процедуры по борьбе с насилием по признаку пола, в которых содержится четкое и подробное описание рутинных действий специалистов в трех ключевых секторах (здравоохранение, психосоциальный и правосудие), которые могут оказывать помощь/услуги; однако для эффективной защиты жертв требуется целостное многосекторальное реагирование, которое включало бы оперативные и эффективные действия всех сторон.

Для удовлетворения этих потребностей CDF при поддержке Фонда Сигрид Раусинг в контексте усиления национальных мер реагирования на случаи бытового насилия и насилия в отношении женщин планирует разработку набора показателей и инструментов для измерения поведенческих изменений специалистов в области референта.

Объективный

Выбор (одного)эксперта/эксперта, экспертной группы  для разработки набора показателей и инструментов для измерения поведенческих изменений специалистов, ответственных за реагирование на случаи насилия в семье.  e задача будет осуществляться совместно с командой CDF и в соответствии с видением и миссией Центра женского права.

Срок беременности: февраль – апрель 2023

 

Обязанностии задачи

Нет.

Действие

Этапы и конечные результаты

1.

Разработка методологии;

Представление методологии и утверждение CDF

2.

Разработка конструкции и дизайна  

Его представление и утверждение ВПР

3.

Проведение рабочих упражнений с командой CDF, специалистами в этой области и т.д.

Разработка и представление плана учений по взаимному согласию эксперта и CDF

Проведение учений в соответствии с Утвержденным планом.

4.

Разработка проекта документа

Представление проекта и его утверждение ВПР.

4.

Представление заключительного документа

Итоговый документ, утвержденный CDF.

 

 

Cerinte face заявителя

 • Университетские исследования в области социологии, психологии, права, здравоохранения и / или смежных областей;
 • Опыт работы не менее 3 лет в/с неправительственными или международными организациями;
 • Знания в области прав человека и гендерного равенства, предупреждения и борьбы с насилием по признаку пола;
 • Опыт разработки инструментов, имеющих отношение к данному объявлению;
 • Опыт разработки аналитических отчетов, исследований, других соответствующих материалов;
 • Знание международных и национальных стандартов и механизмов в соответствующих областях;
 • Знание румынского, русского и английского языков;
 • Способности к организации времени, командной работе, эффективному устному и письменному общению, сбору, анализу, обобщению и формулированию выводов, работе в поликультурной, полиэтнической среде с людьми из разных национальных, культурных и социальных слоев.

Файл заявки будет включать:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Сопроводительное письмо;
 • Чистая плата, необходимая для выполнения задачи.

 

Организационные аспекты

Отобранный эксперт/эксперты будут работать на основе контракта на обслуживание с участием в зависимости от плана работы, согласованного для реализации результата,  в период с февраля по апрель 2023 года за пределами офиса CDF.

Процедура подачи заявки:

Крайний срок подачи заявки – 2 февраля 2022 года, 12.00 (середина дня).

Файлы заявок будут представлены в электронном формате по адресу concurs@cdf.md с надписью «Конкурс на разработку показателей и инструментов для изменения поведения» или могут быть представлены по адресу: ул. М. Когэлничану 76, мун. Кишинев.

Мы свяжемся только с отобранными кандидатами. Неполные досье оцениваться не будут.

Дополнительную информацию Вы можете запросить по электронной почте: concurs@cdf.md

NB: Процесс отбора будет проводиться всоответствии с кадровой политикой без дискриминации кандидатовпо признаку национальности, смеха, этнической принадлежности, религии или убеждений, пола, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, политическая ориентация, социальный статус или на основании любогодругого критерия.

telegram