BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeanăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Scopul sau atribuțiile serviciului:

Serviciul relaţii externe şi integrare europeană îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unui proces de coordonare eficientă, la nivel instituțional, a cooperării externe a BNM.

Obiectivele postului:

Expertul consultant al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul cooperării externe şi al integrării europene, coordonării asistenței tehnice, precum şi efectuează alte sarcini aferente la indicaţia şefului Serviciului și a membrilor CE.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar/bancar și/sau în domeniul relațiilor economice internaționale; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experiență de cel puțin 4 ani, în domeniul financiar-economic și/sau în structurile administrației publice naționale, sau în organizații externe/internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, sau în proiecte de asistență externă (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență externă;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 4. Cunoștințe privind aspectele generale de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii de master finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • Studii suplimentare în domeniul dreptului internațional sau relațiilor internaționale.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Cooperarea cu instituțiile /autoritățile din Republica Moldova, în limita competenței BNM, și formularea poziției și răspunsurilor BNM la interpelările acestora privind procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
 2. Colaborarea cu alte instituții/bănci centrale din alte state în contextul cooperării regionale și formulează poziția BNM urmare examinării diverselor subiecte ce vizează Uniunea Europeană;
 3. Realizarea, activităților de negociere și încheiere a acordurilor de cooperare între BNM și alte instituții străine în contextul realizării atribuțiilor legale ale BNM;
 4. Cooperarea, în limita competenței Serviciului, cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, altor organizații internaționale și regionale, instituțiilor financiare străine, agențiilor de rating, publicațiilor din străinătate, bănci centrale din străinătate etc.;
 5. Examinarea oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor externe, regionale, internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de acestea pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea materialelor necesare pentru a fi prezentate conducerii BNM spre examinare și aprobare;
 6. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;

2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3. Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

4. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;

5. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of expert consultant of the External Relations and European Integration Service

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Purpose or tasks of the service:

The External Relations and European Integration Service carries out its activity with the purpose of ensuring an efficient coordination process, at institutional level, of the external cooperation of the NBM.

The objectives of the job:

The expert consultant of the Service carries out his/her duties in the field of external cooperation and European integration, coordination of technical assistance, as well as performs other related tasks at the indication of the Head of service and the members of the EC.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education graduated with a bachelor's degree exam in the economics - financial / banking field and / or in the field of international economic relations; For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the country and/or the respective educational institutions will be indicated.
 2. Experience of at least 4 years, in the financial-economic field and /or in the structures of the national public administration, or in external / international organizations, with functions related to international relations or coordination of communication between different entities, or in external assistance projects (beneficiary / donor of technical assistance projects), or in the field of management of external assistance projects;
 3. Knowledge of computer operation at the user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 4. Knowledge on the general functioning aspects of the international financial institutions and of the European integration process of the Republic of Moldova;
 5. Language skills: knowledge of Romanian, Russian and English fluent speech;
 6. Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development;
 7. Other skills and attitudes:
 • the candidate must possess written and oral communication skills, the ability to clearly and concisely state the findings, conclusions and recommendations (accurate and qualitative fixation of the information);
 • efficiency in solving tasks, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems;
 • positive, constructive attitude.

Additional requirements that will be an advantage:

 • Completed master studies for bologna graduates;
 • Further studies in the field of international law or international relations.

The main functional tasks:

 1. Cooperation with the institutions /authorities of the Republic of Moldova, within the competence of the NBM, and formulating the position and responses of the NBM to their interpellations on the process of integration of the Republic of Moldova into the European Union;
 2. Cooperation with other institutions/central banks from other states in the context of regional cooperation and formulates the nbm's position following the examination of various topics concerning the European Union;
 3. Carrying out the activities of negotiating and concluding the cooperation agreements between the NBM and other foreign institutions in the context of fulfilling the legal duties of the NBM;
 4. Cooperation, within the competence of the Service, with representatives of international financial institutions, other international and regional organizations, foreign financial institutions, rating agencies, publications abroad, central banks abroad, etc.;
 5. Examination of the opportunity of accession / participation of the NBM in external, regional, international organizations in the light of the potential benefits generated by them for the efficient performance of the NBM's tasks and preparation of the necessary materials to be submitted to the NBM management for examination and approval;
 6. Performing other functions and tasks at the direction of the NBM Management.

The deadline for submitting CVs is: January 31, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

1. Law on the National Bank of Moldova no.548 of 21.07.1995;

2. Law on banks' activity no.202 of 06.10.2017;

3. Law on financial institutions no.550-XIII from 21.07.1995;

4. Law on foreign exchange regulation no.62-XVI of March 21, 2008;

5. The Association Agreement concluded between the Republic of Moldova and the European Union (signed on 27 June 2014 in Brussels, Belgium).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce il concorso per il posto vacante di consulente esperto del Servizio relazioni esterne e integrazione europea

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Scopo o compiti del servizio:

Il Servizio Relazioni esterne e integrazione europea svolge la propria attività al fine di assicurare un efficace processo di coordinamento, a livello istituzionale, della cooperazione esterna del  NBM.

Gli obiettivi del lavoro:

Il consulente esperto del servizio svolge le sue funzioni nel settore della cooperazione esterna e dell'integrazione europea, del coordinamento dell'assistenza tecnica,  nonché svolge altri compiti connessi su indicazione del capo servizio e dei membri della CE.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore laureato con un esame di laurea in ambito economico - finanziario / bancario e / o nel campo delle relazioni economiche internazionali; Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel paese e/o nelle rispettive istituzioni educative.
 2. Esperienza di almeno 4 anni, in ambito economico-finanziario e/o nelle strutture della pubblica amministrazione nazionale, o in organizzazioni esterne/internazionali, con funzioni legate alle relazioni internazionali o al coordinamento della comunicazione tra enti diversi, o in progetti di assistenza esterna (beneficiario/donatore di progetti di assistenza tecnica), o nel campo della gestione di progetti di assistenza esterna;
 3. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 4. Conoscenza degli aspetti generali di funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali e del processo di integrazione europea della Repubblica di Moldova;
 5. Conoscenze linguistiche: conoscenza del parlato fluente rumeno, russo e inglese;
 6. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;
 7. Altre abilità e attitudini:
 • il candidato deve possedere capacità di comunicazione scritta e orale, la capacità di esporre in modo chiaro e conciso i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni (fissazione accurata e qualitativa delle informazioni);
 • efficienza nella risoluzione dei compiti, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali;
 • atteggiamento positivo e costruttivo.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 • Completato gli studi di master per laureati bolognesi;
 • Ulteriori studi nel campo del diritto internazionale o delle relazioni internazionali.

I principali compiti funzionali:

 1. cooperazione con le istituzioni/autorità della Repubblica di Moldova, nell'ambito delle competenze della NBM, e formulazione della posizione e delle risposte della NBM alle loro interpellanze sul processo di integrazione della Repubblica di Moldova nell'Unione europea;
 2. Cooperazione con altre istituzioni/banche centrali di altri Stati nell'ambito della cooperazione regionale e formula la posizione della NBM a seguito dell'esame di vari temi riguardanti l'Unione europea;
 3. Svolgere le attività di negoziazione e conclusione degli accordi di cooperazione tra la NBM e altre istituzioni straniere nel contesto dell'adempimento degli obblighi legali della NBM;
 4. Cooperazione, nell'ambito delle competenze del Servizio, con rappresentanti di istituzioni finanziarie internazionali, altre organizzazioni internazionali e regionali, istituzioni finanziarie estere, agenzie di rating, pubblicazioni all'estero, banche centrali all'estero, ecc.;
 5. Esame dell'opportunità di adesione / partecipazione della NBM a organizzazioni esterne, regionali, internazionali alla luce dei potenziali benefici da esse generati per l'efficiente svolgimento dei compiti della NBM e la preparazione dei materiali necessari da sottoporre alla direzione della NBM per l'esame e l'approvazione;
 6. Esecuzione di altre funzioni e compiti sotto la direzione della direzione della direzione NBM.

La scadenza per l'invio dei CV è: 31 gennaio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia n. 548 del 21.07.1995;

2. Legge sull'attività bancaria n. 202 del 06.10.2017;

3. Legge sugli istituti finanziari n. 550-XIII del 21.07.1995;

4. Legge sul regolamento sui cambi n. 62-XVI del 21 marzo 2008;

5. L'accordo di associazione concluso tra la Repubblica moldova e l'Unione europea (firmato il 27 giugno 2014 a Bruxelles, Belgio).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду експерта-консультанта Служби зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Призначення або завдання послуги:

Служба зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції здійснює свою діяльність з метою забезпечення ефективного координаційного процесу на інституційному рівні зовнішньої взаємодії  НБМ.

Завдання роботи:

Експерт-консультант Служби виконує свої обов'язки у сфері зовнішнього співробітництва та європейської інтеграції, координації технічної допомоги,  а також виконує інші супутні завдання за зазначенням керівника служби та членів ЕК.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта, що випускається з іспитом на бакалаврат в економіці - фінансовій / банківській сфері та / або в сфері міжнародних економічних відносин; Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані в країні та/або відповідних навчальних закладах.
 2. Досвід роботи не менше 4 років, у фінансово-економічній сфері та/або в структурах національного державного управління, або у зовнішніх/міжнародних організаціях, з функціями, пов'язаними з міжнародними зв'язками або координацією комунікації між різними суб'єктами, або в проектах зовнішньої допомоги (бенефіціар/донор проектів технічної допомоги), або у сфері управління проектами зовнішньої допомоги;
 3. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 4. Знання загальних аспектів функціонування міжнародних фінансових інституцій та процесу європейської інтеграції Республіки Молдова;
 5. Володіння мовами: вільне володіння румунською, російською та англійською мовами;
 6. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток;
 7. Інші навички та ставлення:
 • кандидат повинен володіти навичками письмового та усного спілкування, умінням чітко і лаконічно викладати висновки, висновки і рекомендації (точна і якісна фіксація інформації);
 • оперативність у вирішенні поставлених завдань, адаптивність до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання;
 • позитивний, конструктивний настрій.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 • Закінчив магістратуру для випускників Болоньї;
 • Подальші дослідження в галузі міжнародного права або міжнародних відносин.

Основні функціональні завдання:

 1. Співпраця з установами/органами влади Республіки Молдова, що належать до компетенції НБМ, та формулювання позиції та відповідей НБМ на їх інтерпеляції щодо процесу інтеграції Республіки Молдова до Європейського Союзу;
 2. Співпраця з іншими установами/центральними банками з інших держав у контексті регіонального співробітництва та формулює позицію НБМ за результатами розгляду різних тем, що стосуються Європейського Союзу;
 3. Здійснення діяльності з ведення переговорів та укладення договорів про співробітництво між НБМ та іншими іноземними установами в контексті виконання юридичних обов'язків НБМ;
 4. Співпраця, в межах компетенції Служби, з представниками міжнародних фінансових організацій, інших міжнародних та регіональних організацій, іноземних фінансових установ, рейтингових агентств, видань за кордоном, центральних банків за кордоном тощо;
 5. Вивчення можливості вступу/участі НБМ у зовнішніх, регіональних, міжнародних організаціях з урахуванням потенційних вигод, що генеруються ними для ефективного виконання завдань НБМ та підготовка необхідних матеріалів, що подаються керівництву НБМ для розгляду та затвердження;
 6. Виконання інших функцій і завдань за вказівкою Управління НБМ.

Кінцевий термін подання резюме : 31 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

1. Закон про Національний банк Молдови No548 від 21.07.1995;

2. Закон про діяльність банків No202 від 06.10.2017;

3. Закон про фінансові установи No550-XIII від 21.07.1995 р.;

4. Закон «Про валютне регулювання» від 21 березня 2008 року No 62-XVI;

5. Угода про асоціацію, укладена між Республікою Молдова та Європейським Союзом (підписана 27 червня 2014 року в Брюсселі, Бельгія).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна позиция на експерт-консултант на Службата за външни отношения и европейска интеграция

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Цел или задачи на услугата:

Службата за външни отношения и европейска интеграция осъществява своята дейност с цел осигуряване на ефективен процес на координация, на институционално ниво, на външното сътрудничество на  НБМ.

Целите на работата:

Експертният консултант на Службата изпълнява задълженията си в областта на външното сътрудничество и европейската интеграция, координацията на техническата помощ,  както и изпълнява и други свързани задачи по указание на началника на службата и членовете на ЕК.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование завършва с бакалавърски изпит по икономика - финансова/банкова област и/или в областта на международните икономически отношения; За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. ГПА и др.), получени в страната и/или съответните учебни заведения.
 2. Опит от най-малко 4 години, във финансово-икономическата област и/или в структурите на националната публична администрация, или във външни/международни организации, с функции, свързани с международните отношения или координацията на комуникацията между различни субекти, или в проекти за външна помощ (бенефициент/донор на проекти за техническа помощ), или в областта на управлението на проекти за външна помощ;
 3. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 4. Познаване на общите функционални аспекти на международните финансови институции и на процеса на европейска интеграция на Република Молдова;
 5. Езикови умения: владеене на румънска, руска и английска реч;
 6. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие;
 7. Други умения и нагласи:
 • кандидатът трябва да притежава писмени и устни комуникационни умения, способност за ясно и кратко заявяване на констатациите, заключенията и препоръките (точна и качествена фиксация на информацията);
 • ефективност при решаване на задачи, адаптивност към нови ситуации, възможност за бързо преминаване към различни професионални проблеми;
 • Позитивно, конструктивно отношение.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 • Завършено магистърско обучение за завършилите Болоня;
 • По-нататъшни изследвания в областта на международното право или международните отношения.

Основните функционални задачи:

 1. Сътрудничество с институциите/органите на Република Молдова, в рамките на компетентността на НБМ, и формулиране на позицията и отговорите на НБМ на техните запитвания относно процеса на интеграция на Република Молдова в Европейския съюз;
 2. Сътрудничество с други институции/централни банки от други държави в контекста на регионалното сътрудничество и формулира позицията на НБМ след разглеждането на различни теми, засягащи Европейския съюз;
 3. Осъществява дейностите по договаряне и сключване на споразумения за сътрудничество между НБМ и други чуждестранни институции в контекста на изпълнение на законовите задължения на НБМ;
 4. Сътрудничество, в рамките на компетентността на Службата, с представители на международни финансови институции, други международни и регионални организации, чуждестранни финансови институции, рейтингови агенции, публикации в чужбина, централни банки в чужбина и др.;
 5. Проучване на възможността за присъединяване/участие на НБМ във външни, регионални, международни организации в светлината на генерираните от тях потенциални ползи за ефективното изпълнение на задачите на НБМ и подготовка на необходимите материали, които да бъдат предоставени на ръководството на НБМ за разглеждане и одобрение;
 6. Изпълнение на други функции и задачи по указание на ръководството на НБМ.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 31 януари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

1. Закон за Националната банка на Молдова No 548 от 21.07.1995 г.;

2. Закон за дейността на банките No 202 от 06.10.2017 г.;

3. Закон за финансовите институции No 550-XIII от 21.07.1995 г.;

4. Закон за валутния регламент No 62-XVI от 21 март 2008 г.;

5. Споразумението за асоцииране, сключено между Република Молдова и Европейския съюз (подписано на 27 юни 2014 г. в Брюксел, Белгия).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию эксперта-консультанта Службы внешних связей и европейской интеграции

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Serviciului relații externe și integrare europeană

Цель или задачи службы:

Служба внешних связей и европейской интеграции осуществляет свою деятельность с целью обеспечения эффективного процесса координации на институциональном уровне внешнего  сотрудничества НБМ.

Цели работы:

Эксперт-консультант Службы выполняет свои обязанности в области внешнего сотрудничества и европейской интеграции, координации технической помощи, а также выполняет другие сопутствующие задачи по указанию Руководителя службы и членов ЕК.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование окончил с экзаменом на степень бакалавра в области экономики – финансовой/банковской сферы и/или в области международных экономических отношений; Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в стране и/или соответствующих учебных заведениях.
 2. Опыт работы не менее 4 лет, в финансово-экономической сфере и/или в структурах национального государственного управления, или во внешних/международных организациях, с функциями, связанными с международными отношениями или координацией коммуникации между различными субъектами, или в проектах внешней помощи (бенефициар/донор проектов технической помощи), или в области управления проектами внешней помощи;
 3. Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 4. Знание общих аспектов функционирования международных финансовых институтов и процесса европейской интеграции Республики Молдова;
 5. Языковые навыки: знание румынского, русского и английского языков, свободное владение речью;
 6. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие;
 7. Другие навыки и отношения:
 • кандидат должен обладать навыками письменного и устного общения, умением четко и лаконично излагать выводы, заключения и рекомендации (точная и качественная фиксация информации);
 • оперативность в решении поставленных задач, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи;
 • позитивный, конструктивный настрой.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 • Закончил магистратуру для выпускников Болоньи;
 • Дальнейшие исследования в области международного права или международных отношений.

Основные функциональные задачи:

 1. Сотрудничество с учреждениями/органами власти Республики Молдова, в рамках компетенции НБМ, и формулирование позиции и ответов НБМ на их интерпелляции по процессу интеграции Республики Молдова в Европейский Союз;
 2. Сотрудничество с другими учреждениями/центральными банками из других государств в контексте регионального сотрудничества и формулирует позицию НБМ после изучения различных тем, касающихся Европейского Союза;
 3. Осуществление деятельности по ведению переговоров и заключению соглашений о сотрудничестве между НБМ и другими зарубежными учреждениями в контексте выполнения юридических обязанностей НБМ;
 4. Сотрудничество, в пределах компетенции Службы, с представителями международных финансовых институтов, других международных и региональных организаций, иностранных финансовых институтов, рейтинговых агентств, изданий за рубежом, центральных банков за рубежом и т.д.;
 5. Изучение возможности присоединения/участия НБМ во внешних, региональных, международных организациях в свете потенциальных выгод, создаваемых ими для эффективного выполнения задач НБМ и подготовки необходимых материалов для представления руководству НБМ для рассмотрения и утверждения;
 6. Выполнение других функций и задач по указанию Руководства НБМ.

Крайний срок подачи резюме: 31 января 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548 от 21.07.1995;

2. Закон о деятельности банков No202 от 06.10.2017;

3. Закон о финансовых учреждениях No 550-XIII от 21.07.1995;

4. Закон о валютном регулировании No 62-XVI от 21 марта 2008 года;

5. Соглашение об ассоциации, заключенное между Республикой Молдова и Европейским Союзом (подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе, Бельгия).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram