Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, MoldovaRo

Traducere Automata

Anunț de post vacant. Coordonator de proiect (Senior) la KfW Office Chisinau, Moldova

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW este banca de stat a Germaniei și aparține celor mai importante și mai experimentate bănci de promovare din lume. O parte integrată a angajamentului nostru global este finanțarea dezvoltării. În numele guvernului federal german și al altor donatori, finanțăm proiecte de dezvoltare (ajutor) în întreaga lume. În Moldova, operațiunile noastre se concentrează în prezent pe infrastructura municipală, care urmează să fie extinsă în domeniile, printre altele, energiei, eficienței energetice și promovării întreprinderilor mici și mijlocii. Biroul nostru din Moldova din Chișinău este dotat cu șeful nostru de antenă și a fost înființat în 2015.

În prezent, căutăm un candidat potrivit pentru a ocupa funcția de coordonator de proiect (Senior). Personalul nou recrutat va lucra împreună cu șeful antenei din Moldova și sub supravegherea și raportarea directorului biroului (cu sediul în Kiew, Ucraina).

Vă rugăm să rețineți că această atribuire este planificată ca o misiune temporară, pe durata de 2 ani. Prelungirea cesiunii dincolo de acest termen este o posibilitate, dar nu garantată. Decizia privind o astfel de prelungire după al doilea an urmează să fie decisă în al doilea an de atribuire.

Principalele atribuții și responsabilități

A)   Coordonarea proiectului

 • Asistarea echipelor de proiect de la sediul KfW din Frankfurt și a șefului antenei în identificarea și pregătirea proiectelor prin colectarea, analizarea și sintetizarea informațiilor relevante din sector și prin interacțiunea constantă cu KfW și partenerii săi de proiect și cu alte părți interesate;
 • Contribuie la eficacitatea implementării proiectului prin monitorizarea periodică a procesului, raportarea către sediul central cu privire la progresele înregistrate, identificarea obstacolelor și oferirea de sprijin pentru depășirea acestora;
 • Coordonarea și asistarea colegilor KfW și a partenerilor de proiect în rezolvarea problemelor apărute în timpul ciclului proiectului.
 • Menținerea unor relații excelente cu partenerii și clienții de proiect, de exemplu ministerele locale, municipalitățile, utilitățile municipale, consultanții, contractanții, partenerii de dezvoltare și alte grupuri de interese relevante.

b)   Reprezentarea locală

 • Reprezentați Biroul KfW Chișinău la și participați activ la grupuri de lucru tehnice sectoriale, întâlniri, ateliere, conferințe și seminarii cu guvernul, partenerii internaționali de dezvoltare, ONG-urile etc.;
 • Să asigure legătura și să se coordoneze cu ministerele de resort ale guvernului, cu partenerii internaționali de dezvoltare și cu alte părți interesate care activează în sectoare de interes;
 • Cooperarea și coordonarea cu alte instituții germane de dezvoltare (inclusiv Ambasada Germaniei) în furnizarea de informații despre proiect.

C)   Suport logistic

 • Organizarea, coordonarea și însoțirea misiunilor echipelor sectoriale în timpul misiunilor offline și online în Moldova. Aceasta include organizarea de programe (de exemplu, planuri de lucru, întâlniri, vizite pe teren) și traduceri orale și scrise.

Cerințe (calificare și experiență)

 • Diplomă universitară (egală cu masterat sau mai mare), de preferință în economie sau științe sociale, economie de dezvoltare, inginerie sau în discipline conexe;
 • Limba maternă în limba română și excelente abilități de vorbire, citire și scriere în limba engleză. Cunoașterea limbii germane ar fi un avantaj;
 • Minimum cinci (5) ani de experiență profesională care lucrează direct în sau cu instituții internaționale de cooperare pentru dezvoltare; în mod ideal în sectoarele infrastructurii municipale, energiei, eficienței energetice sau dezvoltării sectorului financiar și privat
 • Experiență de lucru relevantă în proiecte de infrastructură și/sau instituții financiare timp de cel puțin trei (>3) ani.
 • Experiența proiectului de investiții publice în Moldova
 • Rețea extinsă între părțile interesate guvernamentale.
 • Înțelegerea aprofundată a problemelor macroeconomice și de dezvoltare relevante în Moldova și înțelegerea avansată a politicilor, strategiilor și procedurilor administrative guvernamentale;

Competențe necesare

 • Capacitatea de a lucra independent, cu o cerință minimă de supraveghere și îndrumare necesară, integrându-se în același timp cu echipe mici și coordonând cu Office Director (Kiew, Ucraina), șef de antenă (Chișinău) și specialiști sectoriali la sediul KfW din Frankfurt, Germania;
 • Indicarea voinței de a-și asuma responsabilitatea și afișarea unei atitudini de rezolvare a problemelor cu capacitatea de a se adapta la structurile în schimbare;
 • Capacitatea de a stabili relații de lucru cu funcționari guvernamentali de nivel superior și cu alți parteneri de dezvoltare / donatori;
 • Excelente abilități analitice și de scriere în limba engleză și cunoștințe suficiente pentru a citi și rezuma documentele relevante (de exemplu, lucrări emise de agenții guvernamentale și/sau parteneri de dezvoltare);
 • Competență în ceea ce privește programele de calculator (internet, e-mail, pachete de birou, WebEx și alte platforme de comunicare)
 • Capacitatea și disponibilitatea de a călători frecvent în interiorul și, ocazional, în afara Moldovei.

Solicitanții trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova.

Informații de lucru

 • Locul de munca: Biroul KfW Chisinau (Stefan cel Mare 73/1, Etajul 2, Biroul 202) cu calatorii frecvente in provincii si calatorii ocazionale in strainatate;
 • Program de lucru standard: 8 ore pe zi, între orele 8:00 și 18:00, de luni până vineri, cu muncă/deplasare ocazională în weekend și/sau în zilele de sărbătoare legală, dacă este necesar.

Depunerea cererilor

Incurajam candidatii interesati sa depuna urmatoarele documente de inscriere care vor fi tratate strict confidential si nu vor fi returnate solicitantului:

 1. Scrisoare de aplicare, în care se precizează modul în care îndepliniți cerințele și competențele menționate mai sus și care vă explică motivația din spatele aplicației (max. 1,5 pagini);
 2. Curriculum vitae cuprinzător, care include numele și datele de contact a două până la trei referințe profesionale de la diferite instituții care sunt familiarizate cu calificările și experiența profesională a candidatului;
 3. Indicarea așteptărilor salariale.

Solicitanții interesați trebuie să-și depună cererile prin e-mail la kfw.moldova@kfw.desau hârtie tipărită la Biroul KfW Chișinău (adresa: Ștefan cel Mare 73/1, Etaj 2, Office 202, Tel: +373 68 545453. Termenul limită pentru primirea cererii este 07 februarie 2023, ora 17. Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare. KFW isi pastreaza discretia de a readvertisa pozitia, de a anula recrutarea. Doar candidații preselectați vor primi confirmare și sunt contactați pentru interviuri. KfW este un angajator bazat pe valoare egalitatea de șanse, numind pe merite prin concurs deschis.

En

Articol Original

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW is Germany’s state-owned bank and belongs to the leading and most experienced promotional banks in the world. An integrate part of our global engagement is development finance. On behalf of the German Federal Government and other donors we finance development (aid) projects around the world. In Moldova, our operations are currently focused on municipal infrastructure, perspectively to be expanded to the areas of, inter alia, energy, energy efficiency and the promotion of small and medium enterprises. Our Moldova office in Chisinau is staffed with our Head of Antenna and was established in 2015.

We are currently looking for a suitable candidate to fill the position of a Project Coordinator (Senior). The newly recruited staff will work together with the Head of Antenna in Moldova and under the supervision of and report to the Office Director (based in Kiew, Ukraine).

Please note that this assignment is planned as a temporary assignment, for the duration of 2 years. Prolongation of the assignment beyond this term is a possibility but not guaranteed. The decision on such a prolongation beyond the second year is to be decided during the second year of the assignment.

Main Duties and Responsibilities

A)   Project Coordination

 • Assist the project teams at KfW headquarters in Frankfurt and the Head of Antenna in the identification and preparation of projects by collecting, analyzing and summarizing relevant sector information and via constant interaction with KfW and its project partners and other stakeholders;
 • Contribute to the effectiveness of the project implementation by regularly monitoring the process, reporting to headquarters on progress, identifying obstacles and providing support as to overcome them;
 • Coordinate with and assist KfW colleagues and the project partners in resolving issues arising during the project cycle.
 • Maintain excellent relations to project partners and clients, e.g. local ministries, municipalities, municipal utilities, consultants, contractors, development partners and other relevant interest groups.

B)   Local Representation

 • Represent KfW Office Chisinau at and actively participate in sectoral technical working groups, meetings, workshops, conferences and seminars with government, international development partners, NGOs etc.;
 • Liaise and coordinate with government line ministries, international development partners and other stakeholders working in sectors of interest;
 • Cooperate and coordinate with other German development institutions (incl. German Embassy) in providing project information.

C)   Logistical Support

 • Organize, coordinate and accompany sector team missions during offline and online missions to Moldova. This includes arranging schedules (e.g. work plans, meetings, field visits) and oral and written translations.

Requirements (Qualification and Experience)

 • University degree (equal to MA or higher), preferably in economics or social sciences, development economics, engineering or in related subjects;
 • Native tongue in Romanian and excellent speaking, reading and writing abilities in English. Knowledge of German language would be of advantage;
 • Minimum five (5) years of professional experience directly working in or with international development cooperation institutions; ideally in the sectors of municipal infrastructure, energy, energy efficiency or financial & private sector development
 • Relevant working experience in infrastructure projects and/or financial institutions for at least three (>3) years.
 • Public investment project experience in Moldova
 • Extensive network among governmental stakeholders.
 • In-depth comprehension of macroeconomic, and development relevant issues in Moldova and advanced understanding of government policies, strategies and administrative procedures;

Competencies required

 • Ability to work independently with a minimum requirement of supervision and guidance needed, while integrating with small teams and coordinating with Office Director (Kiew, Ukraine), Head of Antenna (Chisinau) and sectoral specialists at KfW headquarters in Frankfurt, Germany;
 • Indicating the will to take responsibility and displaying a problem-solving attitude with the ability to adapt to changing structures;
 • Ability to establish working relationships with higher-level government officials and other development partners/donors;
 • Excellent analytical and writing skills in English and sufficient knowledge to read and summarize the relevant documents (e.g. papers issued by government agencies and/or development partners);
 • Proficiency with computer programs (internet, email, office packages, WebEx and other communication platforms)
 • The ability and readiness to travel frequently inside and occasionally outside of Moldova.

Applicants have to be citizens of Moldova.

Work Information

 • Work location: KfW Office Chisinau (Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202) with frequent travels to the provinces and occasional travel abroad;
 • Standard working hours: 8 hours a day, between 8:00 to 18:00, from Monday to Friday, with occasional work/travel on weekends and/or public holidays, if required.

Submission of Applications

We encourage interested candidates to submit the following application documents which will be treated strictly confidential and not be returned to the applicant:

 1. Letter of application, stating how you meet the requirements and competencies as mentioned above and explaining your motivation behind the application (max. 1,5 pages);
 2. Comprehensive curriculum vitae, including names and contact details of two to three professional references from different institutions who are familiar with the candidate’s qualifications and work experience;
 3. Indication of your salary expectations.

Interested applicants are to submit their applications by email to kfw.moldova@kfw.de or hardcopy to the KfW Office Chisinau (address: Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202, Tel: +373 68 545453. The deadline for receipt of application is February 07th, 2023, 5pm. Please note that applications received after the deadline will not be considered. KFW retains the discretion to readvertise the position, to cancel the recruitment. Only shortlisted candidates will receive acknowledgement and are contacted for interviews. KfW is a value based equal opportunities employer, appointing on merits by open competition.

It

Traducere Automata

Avviso di posto vacante. Project Coordinator (Senior) presso KfW Office Chisinau, Moldova

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW è la banca statale tedesca e appartiene alle banche promozionali leader e più esperte al mondo. Una parte integrante del nostro impegno globale è il finanziamento dello sviluppo. Per conto del governo federale tedesco e di altri donatori finanziamo progetti di sviluppo (aiuti) in tutto il mondo. In Moldavia, le nostre operazioni sono attualmente focalizzate sulle infrastrutture municipali, in prospettiva di essere estese ai settori, tra l'altro, dell'energia, dell'efficienza energetica e della promozione delle piccole e medie imprese. Il nostro ufficio in Moldavia a Chisinau è composto dal nostro responsabile dell'antenna ed è stato istituito nel 2015.

Attualmente stiamo cercando un candidato adatto a ricoprire la posizione di Project Coordinator (Senior). Il personale appena assunto lavorerà insieme al capo dell'antenna in Moldova e sotto la supervisione e riferirà al direttore dell'ufficio (con sede a Kiew, Ucraina).

Si prega di notare che questo incarico è previsto come un incarico temporaneo, per la durata di 2 anni. Il prolungamento dell'incarico oltre questo termine è una possibilità ma non garantita. La decisione su tale proroga oltre il secondo anno deve essere decisa durante il secondo anno dell'assegnazione.

Principali compiti e responsabilità

a)   Coordinamento del progetto

 • Assistere i team di progetto presso la sede centrale di KfW a Francoforte e il responsabile di Antenna nell'identificazione e preparazione dei progetti raccogliendo, analizzando e riassumendo le informazioni rilevanti del settore e attraverso una costante interazione con KfW e i suoi partner di progetto e altre parti interessate;
 • Contribuire all'efficacia dell'attuazione del progetto monitorando regolarmente il processo, riferendo alla sede centrale sui progressi, identificando gli ostacoli e fornendo supporto per superarli;
 • Coordinare e assistere i colleghi di KfW e i partner del progetto nella risoluzione dei problemi che sorgono durante il ciclo del progetto.
 • Mantenere eccellenti relazioni con partner e clienti del progetto, ad esempio ministeri locali, comuni, servizi municipali, consulenti, appaltatori, partner di sviluppo e altri gruppi di interesse pertinenti.

b)   Rappresentanza locale

 • Rappresentare KfW Office Chisinau e partecipare attivamente a gruppi di lavoro tecnici settoriali, incontri, workshop, conferenze e seminari con governi, partner internazionali per lo sviluppo, ONG ecc.;
 • mantenere i contatti e coordinarsi con i ministeri governativi, i partner internazionali per lo sviluppo e altre parti interessate che operano nei settori di interesse;
 • Cooperare e coordinarsi con altre istituzioni di sviluppo tedesche (inclusa l'ambasciata tedesca) nel fornire informazioni sul progetto.

c)   Supporto logistico

 • Organizzare, coordinare e accompagnare le missioni dei team di settore durante le missioni offline e online in Moldavia. Ciò include l'organizzazione di programmi (ad es. piani di lavoro, riunioni, visite sul campo) e traduzioni orali e scritte.

Requisiti (qualifica ed esperienza)

 • Laurea (uguale a MA o superiore), preferibilmente in economia o scienze sociali, economia dello sviluppo, ingegneria o in materie correlate;
 • Madrelingua in rumeno e ottime capacità di parlare, leggere e scrivere in inglese. La conoscenza della lingua tedesca sarebbe vantaggiosa;
 • Minimo cinque (5) anni di esperienza professionale lavorando direttamente in o con istituzioni internazionali di cooperazione allo sviluppo; idealmente nei settori delle infrastrutture municipali, dell'energia, dell'efficienza energetica o dello sviluppo del settore finanziario e privato
 • Esperienza lavorativa pertinente in progetti infrastrutturali e/o istituzioni finanziarie per almeno tre (>3) anni.
 • Esperienza in progetti di investimento pubblico in Moldavia
 • Ampia rete tra le parti interessate governative.
 • Comprensione approfondita delle questioni macroeconomiche e di sviluppo rilevanti in Moldavia e comprensione avanzata delle politiche, delle strategie e delle procedure amministrative del governo;

Competenze richieste

 • Capacità di lavorare in modo indipendente con un requisito minimo di supervisione e guida necessaria, integrandosi con piccoli team e coordinandosi con il direttore dell'ufficio (Kiew, Ucraina), il capo dell'antenna (Chisinau) e gli specialisti settoriali presso la sede centrale di KfW a Francoforte, in Germania;
 • Indicare la volontà di assumersi la responsabilità e mostrare un atteggiamento di problem solving con la capacità di adattarsi alle strutture mutevoli;
 • Capacità di stabilire rapporti di lavoro con funzionari governativi di livello superiore e altri partner / donatori per lo sviluppo;
 • Ottime capacità analitiche e di scrittura in lingua inglese e conoscenze sufficienti per leggere e sintetizzare i documenti rilevanti (es. paper emessi da enti governativi e/o partner di sviluppo);
 • Competenza con programmi per computer (internet, e-mail, pacchetti Office, WebEx e altre piattaforme di comunicazione)
 • La capacità e la prontezza di viaggiare frequentemente all'interno e occasionalmente all'esterno della Moldavia.

I candidati devono essere cittadini della Moldavia.

Informazioni sul lavoro

 • Luogo di lavoro: KfW Office Chisinau (Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202) con frequenti viaggi nelle province e occasionali all'estero;
 • Orario di lavoro standard: 8 ore al giorno, dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, con lavoro occasionale / viaggio nei fine settimana e / o nei giorni festivi, se richiesto.

Presentazione delle domande

Incoraggiamo i candidati interessati a presentare i seguenti documenti di candidatura che saranno trattati strettamente confidenziali e non saranno restituiti al richiedente:

 1. Lettera di candidatura, che indica come soddisfi i requisiti e le competenze sopra menzionati e spieghi la motivazione alla base della domanda (max. 1,5 pagine);
 2. Curriculum vitae completo, compresi i nomi e i dettagli di contatto di due o tre referenze professionali di diverse istituzioni che hanno familiarità con le qualifiche e l'esperienza lavorativa del candidato;
 3. Indicazione delle vostre aspettative salariali.

I candidati interessati devono presentare le loro domande via e-mail a kfw.moldova@kfw.deo in copia cartacea all'ufficio KfW Chisinau (indirizzo: Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202, Tel: +373 68 545453. La scadenza per la ricezione della domanda è il 07 febbraio 2023, ore 17. Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. KFW si riserva la facoltà di ripubblicizzare la posizione, di annullare l'assunzione. Solo i candidati selezionati riceveranno un riconoscimento e saranno contattati per i colloqui. KfW è un datore di lavoro basato sul valore delle pari opportunità, che nomina in base ai meriti tramite concorso aperto.

Ua

Traducere Automata

Повідомлення про вакансію. Координатор проекту (старший) в офісі KfW Кишинів, Молдова

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW є державним банком Німеччини і належить до провідних і найдосвідченіших промо-банків світу. Невід'ємною частиною нашого глобального залучення є фінансування розвитку. Від імені Федерального уряду Німеччини та інших донорів ми фінансуємо проекти розвитку (допомоги) по всьому світу. У Молдові наша діяльність в даний час зосереджена на муніципальній інфраструктурі, перспективно розширена на сфери, серед яких, зокрема, енергетика, енергоефективність та сприяння розвитку малих і середніх підприємств. Наш офіс у Молдові в Кишиневі укомплектований нашим керівником антени і був створений у 2015 році.

В даний час ми шукаємо відповідного кандидата на посаду координатора проекту (старшого). Нещодавно набраний персонал працюватиме разом з керівником антени в Молдові, а також під наглядом та підпорядковуватиметься директору офісу (що базується в Києві, Україна).

Зверніть увагу, що це завдання планується як тимчасове призначення, терміном на 2 роки. Продовження строку виконання завдання є можливим, але не гарантованим. Рішення про таку пролонгацію після закінчення другого року має бути прийнято протягом другого року виконання завдання.

Основні обов'язки і відповідальність

а)   Координація проекту

 • Допомагати проектним командам у штаб-квартирі KfW у Франкфурті та керівнику антени у визначенні та підготовці проектів шляхом збору, аналізу та узагальнення інформації відповідного сектору, а також шляхом постійної взаємодії з KfW та її партнерами по проекту та іншими зацікавленими сторонами;
 • Сприяти ефективності реалізації проекту шляхом регулярного моніторингу процесу, звітування перед штабом про хід роботи, виявлення перешкод та надання підтримки щодо їх подолання;
 • Координувати свої дії та допомагати колегам з KfW та партнерам проекту у вирішенні питань, що виникають під час проектного циклу.
 • Підтримуйте чудові стосунки з партнерами та клієнтами проекту, наприклад, місцевими міністерствами, муніципалітетами, комунальними підприємствами, консультантами, підрядниками, партнерами з розвитку та іншими відповідними групами інтересів.

б)   Місцеве представництво

 • Представляти офіс KfW в Кишиневі та брати активну участь у галузевих технічних робочих групах, зустрічах, семінарах, конференціях та семінарах з урядом, міжнародними партнерами з розвитку, неурядовими організаціями тощо;
 • Підтримувати зв'язок та координувати свої дії з урядовими галузевими міністерствами, міжнародними партнерами з розвитку та іншими зацікавленими сторонами, які працюють у секторах, що становлять інтерес;
 • Співпрацювати та координувати свої дії з іншими німецькими інституціями розвитку (включаючи посольство Німеччини) у наданні інформації про проект.

В)   Матеріально-технічне забезпечення

 • Організовуйте, координуйте та супроводжуйте місії команд сектору під час офлайн- та онлайн-місій до Молдови. Це включає в себе організацію графіків (наприклад, робочих планів, зустрічей, виїзних візитів) та усних і письмових перекладів.

Вимоги (кваліфікація та досвід)

 • Вища освіта (рівна магістерській або вищій), бажано в галузі економіки або соціальних наук, економіки розвитку, інженерії або з суміжних предметів;
 • Рідна мова румунською мовою і відмінні розмовні, читацькі та письмові здібності англійською мовою. Знання німецької мови було б корисним;
 • Мінімум п'ять (5) років професійного досвіду безпосередньої роботи в установах міжнародного співробітництва з розвитку або з ними; в ідеалі в секторах муніципальної інфраструктури, енергетики, енергоефективності або фінансового та приватного сектору розвитку
 • Відповідний досвід роботи в інфраструктурних проектах та/або фінансових установах не менше трьох (>3) років.
 • Досвід державних інвестиційних проектів у Молдові
 • Розгалужена мережа між урядовими зацікавленими сторонами.
 • Глибоке розуміння макроекономічних питань та розвиток відповідних питань у Молдові та поглиблене розуміння державної політики, стратегій та адміністративних процедур;

Необхідні компетенції

 • Здатність працювати самостійно з мінімальними вимогами нагляду та керівництва, інтегруючись з невеликими командами та координуючись з офіс-директором (Київ, Україна), керівником антени (Кишинів) та галузевими спеціалістами штаб-квартири KfW у Франкфурті, Німеччина;
 • Вказівка на волю брати на себе відповідальність і відображення ставлення до вирішення проблем з умінням пристосовуватися до мінливих структур;
 • Здатність встановлювати робочі відносини з представниками вищого рівня та іншими партнерами/донорами з розвитку;
 • Відмінні аналітичні та письмові навички англійською мовою та достатні знання для читання та узагальнення відповідних документів (наприклад, документів, виданих державними органами та/або партнерами з розвитку);
 • Володіння комп'ютерними програмами (інтернет, електронна пошта, офісні пакети, WebEx та інші комунікаційні платформи)
 • Здатність і готовність часто подорожувати всередині і зрідка за межі Молдови.

Заявники повинні бути громадянами Молдови.

Інформація про роботу

 • Місце роботи: офіс KfW в Кишиневі (Stefan cel Mare 73/1, 2-й поверх, офіс 202) з частими поїздками в провінції і випадковими поїздками за кордон;
 • Стандартний робочий час: 8 годин на день, з 8:00 до 18:00, з понеділка по п'ятницю, з періодичною роботою / поїздками у вихідні та / або державні свята, якщо це необхідно.

Подача заявок

Ми рекомендуємо зацікавленим кандидатам подати наступні документи заявки, які будуть розглядатися суворо конфіденційно і не повертатися заявнику:

 1. Лист-заявка, в якому зазначено, наскільки ви відповідаєте вимогам та компетенціям, як зазначено вище, та пояснено вашу мотивацію заявки (макс. 1,5 стор.);
 2. Комплексна автобіографія, що включає імена та контактні дані двох-трьох професійних довідок з різних установ, які знайомі з кваліфікацією кандидата та досвідом роботи;
 3. Вказівка ваших зарплатних очікувань.

Зацікавлені заявники повинні подати свої заявки електронною поштою на адресу kfw.moldova@kfw.deабо друкована копія до офісу KfW Кишинів (адреса: Stefan cel Mare 73/1, 2-й поверх, офіс 202, тел: +373 68 545453. Кінцевий термін надходження заявки – 07 лютого 2023 року, 17 година. Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, розглядатися не будуть. KFW зберігає за собою дискрецію щодо перепрофілювання посади, скасування набору. Лише кандидати, які потрапили до шорт-листа, отримають підтвердження та зв'яжуться для співбесіди. KfW є роботодавцем з рівними можливостями, заснованим на цінності, призначаючи по суті шляхом відкритого конкурсу.

Bg

Traducere Automata

Обявление за свободна длъжност. Координатор на проекта (старши) в KfW Office Кишинев, Молдова

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW е държавната банка на Германия и принадлежи към водещите и най-опитни промоционални банки в света. Неразделна част от нашия глобален ангажимент е финансирането на развитието. От името на германското федерално правителство и други донори финансираме проекти за развитие (помощ) по целия свят. В Молдова нашите операции понастоящем са съсредоточени върху общинската инфраструктура, като в перспектива ще бъдат разширени в областите, наред с другото, на енергетиката, енергийната ефективност и насърчаването на малките и средните предприятия. Нашият офис в Молдова в Кишинев е с персонал от нашия ръководител на антената и е създаден през 2015 г.

В момента търсим подходящ кандидат, който да заеме позицията на координатор на проекта (старши). Новоназначеният персонал ще работи заедно с началника на антената в Молдова и под надзора и ще докладва на директора на службата (със седалище в Киев, Украйна).

Моля, имайте предвид, че това назначение е планирано като временно назначение, за срок от 2 години. Удължаването на заданието след този срок е възможност, но не е гарантирано. Решението за такова удължаване след втората година се взема решение през втората година от възлагането.

Основни задължения и отговорности

А)   Координация на проекта

 • Подпомагане на екипите по проекта в централата на KfW във Франкфурт и ръководителя на антената при идентифицирането и подготовката на проекти чрез събиране, анализиране и обобщаване на съответната секторна информация и чрез постоянно взаимодействие с KfW и нейните партньори по проекта и други заинтересовани страни;
 • Да допринася за ефективността на изпълнението на проекта чрез редовно наблюдение на процеса, докладване на централата за напредъка, идентифициране на пречките и предоставяне на подкрепа за тяхното преодоляване;
 • Координира и подпомага колегите от KfW и партньорите по проекта при решаването на проблеми, възникнали по време на проектния цикъл.
 • Поддържане на отлични отношения с партньорите и клиентите по проекта, например местни министерства, общини, общински комунални услуги, консултанти, изпълнители, партньори за развитие и други съответни групи по интереси.

б)   Местно представителство

 • Представлява KfW Office Chisinau и активно участва в секторни технически работни групи, срещи, работни срещи, конференции и семинари с правителството, международни партньори за развитие, неправителствени организации и др.;
 • Осъществяване на връзка и координация с министерствата, международните партньори за развитие и други заинтересовани страни, работещи в сектори от интерес;
 • Сътрудничество и координация с други германски институции за развитие (вкл. Посолство на Германия) при предоставянето на информация за проекта.

В)   Логистична подкрепа

 • Организирайте, координирайте и придружавайте секторните екипни мисии по време на офлайн и онлайн мисии до Молдова. Това включва организиране на графици (например работни планове, срещи, посещения на място) и устни и писмени преводи.

Изисквания (квалификация и опит)

 • Университетска степен (равна на магистърска степен или по-висока), за предпочитане по икономика или социални науки, икономика на развитието, инженерство или по свързани с тях предмети;
 • Роден език на румънски и отлични способности за говорене, четене и писане на английски език. Владеенето на немски език би било от полза;
 • Минимум пет (5) години професионален опит, пряко работещи в или с институции за международно сътрудничество за развитие; в идеалния случай в секторите на общинската инфраструктура, енергетиката, енергийната ефективност или развитието на финансовия и частния сектор
 • Съответен трудов опит в инфраструктурни проекти и/или финансови институции в продължение на най-малко три (>3) години.
 • Опит в публични инвестиционни проекти в Молдова
 • Широка мрежа между заинтересованите страни от правителството.
 • Задълбочено разбиране на макроикономическите и свързаните с развитието въпроси в Молдова и усъвършенствано разбиране на правителствените политики, стратегии и административни процедури;

Необходими компетенции

 • Способност за самостоятелна работа с минимално необходимо изискване за надзор и насоки, като същевременно се интегрира с малки екипи и координира с директора на офиса (Kiew, Украйна), началника на антената (Кишинев) и секторните специалисти в централата на KfW във Франкфурт, Германия;
 • Посочване на воля за поемане на отговорност и проявяване на отношение за решаване на проблеми със способност за адаптиране към променящите се структури;
 • Способност за установяване на работни взаимоотношения с държавни служители на по-високо ниво и други партньори / донори за развитие;
 • Отлични аналитични и писмени умения на английски език и достатъчно знания за четене и обобщаване на съответните документи (например документи, издадени от правителствени агенции и / или партньори за развитие);
 • Владеене на компютърни програми (интернет, електронна поща, офис пакети, WebEx и други комуникационни платформи)
 • Способността и готовността да се пътува често вътре и понякога извън Молдова.

Кандидатите трябва да са граждани на Молдова.

Работна информация

 • Работно място: KfW Office Chisinau (Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202) с чести пътувания до провинциите и случайни пътувания в чужбина;
 • Стандартно работно време: 8 часа на ден, между 8:00 и 18:00 часа, от понеделник до петък, със случайна работа/пътуване през почивните дни и/или официалните празници, ако е необходимо.

Подаване на заявления

Насърчаваме заинтересованите кандидати да представят следните документи за кандидатстване, които ще бъдат третирани строго поверително и няма да бъдат върнати на кандидата:

 1. Писмо за кандидатстване, в което се посочва как отговаряте на изискванията и компетенциите, както е посочено по-горе, и се обяснява мотивацията ви зад кандидатурата (максимум 1,5 страници);
 2. Изчерпателна автобиография, включваща имена и данни за контакт на две до три професионални референции от различни институции, които са запознати с квалификацията и трудовия опит на кандидата;
 3. Индикация за очакванията ви за заплата.

Заинтересованите кандидати трябва да подадат заявленията си по електронна поща на адрес: kfw.moldova@kfw.de или на хартиен носител до KfW Office Chisinau (адрес: Stefan cel Mare 73/1, 2nd Floor, Office 202, тел: +373 68 545453. Крайният срок за получаване на заявлението е 07 февруари 2023г., 17:00 часа. Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. KFW запазва правото си на преценка да рекламира отново позицията, да отмени набирането. Само одобрените кандидати ще получат потвърждение и ще бъдат потърсени за интервюта. KfW е работодател с равни възможности, основан на ценности, който назначава въз основа на заслуги чрез открита конкуренция.

Ru

Traducere Automata

Объявление о вакансии. Координатор проекта (старший) в офисе KfW в Кишиневе, Молдова

Vacancy Notice. Project Coordinator (Senior) at KfW Office Chisinau, Moldova

KfW является государственным банком Германии и принадлежит к ведущим и наиболее опытным рекламным банкам в мире. Неотъемлемой частью нашего глобального взаимодействия является финансирование развития. От имени Федерального правительства Германии и других доноров мы финансируем проекты развития (помощи) по всему миру. В Молдове наша деятельность в настоящее время сосредоточена на муниципальной инфраструктуре, которая в перспективе будет расширена в таких областях, как, в частности, энергетика, энергоэффективность и содействие развитию малых и средних предприятий. Наш офис в Молдове в Кишиневе укомплектован нашим руководителем антенны и был создан в 2015 году.

В настоящее время мы ищем подходящего кандидата для заполнения должности координатора проекта (senior). Вновь набранные сотрудники будут работать вместе с руководителем антенны в Молдове и под наблюдением и подотчетным директору офиса (базируется в Киеве, Украина).

Обратите внимание, что это назначение планируется как временное назначение, сроком на 2 года. Продление срока уступки сверх этого срока возможно, но не гарантировано. Решение о таком продлении после второго года работы должно быть принято в течение второго года назначения.

Основные обязанности и ответственность

А)   Координация проекта

 • Оказание помощи проектным группам в штаб-квартире KfW во Франкфурте и руководителю отдела антенн в определении и подготовке проектов путем сбора, анализа и обобщения соответствующей отраслевой информации и посредством постоянного взаимодействия с KfW и ее партнерами по проекту и другими заинтересованными сторонами;
 • Содействовать повышению эффективности осуществления проекта путем регулярного контроля за процессом, представления штаб-квартире докладов о достигнутом прогрессе, выявления препятствий и оказания поддержки в их преодолении;
 • Координация и помощь коллегам KfW и партнерам по проекту в решении вопросов, возникающих в ходе проектного цикла.
 • Поддерживать отличные отношения с партнерами по проекту и клиентами, например, местными министерствами, муниципалитетами, муниципальными коммунальными службами, консультантами, подрядчиками, партнерами по развитию и другими соответствующими заинтересованными группами.

B)   Местное представительство

 • Представлять Офис KfW в Кишиневе и активно участвовать в отраслевых технических рабочих группах, встречах, семинарах, конференциях и семинарах с правительством, международными партнерами по развитию, НПО и т.д.;
 • Поддерживать связь и координировать свои действия с отраслевыми министерствами, международными партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами, работающими в интересующих секторах;
 • Сотрудничать и координировать свои действия с другими немецкими институтами развития (в т.ч. посольством Германии) в предоставлении информации о проекте.

C)   Материально-техническая поддержка

 • Организовывать, координировать и сопровождать миссии отраслевых команд во время оффлайн и онлайн миссий в Молдову. Это включает в себя составление графиков (например, планов работы, совещаний, поездок на места) и устных и письменных переводов.

Требования (квалификация и опыт)

 • Высшее образование (равное магистратуре или выше), предпочтительно в области экономики или социальных наук, экономики развития, инженерии или смежных предметов;
 • Родной язык на румынском языке и отличные разговорные, читательские и письменные способности на английском языке. Знание немецкого языка будет полезным;
 • Минимум пять (5) лет профессионального опыта непосредственной работы в международных учреждениях по сотрудничеству в целях развития или с ними; в идеале в секторах муниципальной инфраструктуры, энергетики, энергоэффективности или развития финансового и частного секторов
 • Соответствующий опыт работы в инфраструктурных проектах и/или финансовых учреждениях не менее трех (>3) лет.
 • Опыт государственных инвестиционных проектов в Молдове
 • Обширная сеть среди правительственных заинтересованных сторон.
 • Глубокое понимание макроэкономических и актуальных вопросов развития в Молдове и углубленное понимание государственной политики, стратегий и административных процедур;

Требуемые компетенции

 • Способность работать независимо с минимальными требованиями к надзору и руководству, при интеграции с небольшими командами и координации с директором офиса (Киев, Украина), руководителем антенны (Кишинев) и отраслевыми специалистами в штаб-квартире KfW во Франкфурте, Германия;
 • Указание воли взять на себя ответственность и проявление отношения к решению проблем со способностью адаптироваться к изменяющимся структурам;
 • Способность устанавливать рабочие отношения с высокопоставленными правительственными должностными лицами и другими партнерами/донорами в области развития;
 • Отличные аналитические и письменные навыки на английском языке и достаточные знания для чтения и обобщения соответствующих документов (например, документов, выпущенных государственными учреждениями и / или партнерами по развитию);
 • Владение компьютерными программами (Интернет, электронная почта, офисные пакеты, WebEx и другие коммуникационные платформы)
 • Способность и готовность часто путешествовать внутри и иногда за пределами Молдовы.

Заявители должны быть гражданами Молдовы.

Информация о работе

 • Место работы: офис KfW в Кишиневе (Stefan cel Mare 73/1, 2-й этаж, офис 202) с частыми поездками в провинции и случайными поездками за границу;
 • Стандартное рабочее время: 8 часов в день, с 8:00 до 18:00, с понедельника по пятницу, с периодической работой / поездками в выходные и / или праздничные дни, если это необходимо.

Подача заявок

Мы рекомендуем заинтересованным кандидатам представить следующие документы заявки, которые будут рассматриваться строго конфиденциально и не будут возвращены заявителю:

 1. Письмо-заявка, в котором указывается, как вы соответствуете требованиям и компетенциям, упомянутым выше, и объясняется ваша мотивация к подаче заявки (макс. 1,5 страницы);
 2. Полное резюме, включая имена и контактные данные двух-трех профессиональных рекомендаций из разных учреждений, которые знакомы с квалификацией и опытом работы кандидата;
 3. Указание ваших зарплатных ожиданий.

Заинтересованные заявители должны подать свои заявки по электронной почте по адресу kfw.moldova@kfw.deили на бумажном носителе в офис KfW в Кишиневе (адрес: Stefan cel Mare 73/1, 2-й этаж, офис 202, Тел: +373 68 545453. Крайний срок приема заявки - 07 февраля 2023 года, 17:00. Обратите внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. KFW оставляет за собой право по своему усмотрению ревертировать должность, отменить набор. Только кандидаты, включенные в шорт-лист, получат подтверждение и свяжутся для собеседования. KfW является работодателем, основанным на равных возможностях, основанным на ценностях, назначающим по заслугам путем открытого конкурса.

Articol adaugat de: Sergiu Gutu

telegram