Pre-Vetting: Analist financiar / Financial AnalystPre-Vetting

Analist financiar / Financial Analyst

 ROM:

Context:

USAID a acordat Dexis Consulting Group un ordin de sarcină de a oferi asistență tehnică pentru „Sprijinirea Secretariatului Pre-Vetting” (SPV). Asistența în programul SPV va consta în instituirea și susținerea unui Secretariat responsabil deasistarea Comisiei de Evaluare (CE) independente cu investigarea, analiza și evaluarea integrității candidaților pentru organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor –Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și, respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), precum și organele afiliate acestora. Autoritatea pentru procesul de evaluare este încorporată în Legea nr. 26/2022, iar deciziile privind evaluarea candidaților sunt luate de CE format din trei (3) membri naționali și trei (3) membri internaționali. Secretariatul îndeplinește funcții juridice, tehnice și administrative și este condus de un șef de secretariat și un coordonator superior.

Responsabilități:

 • Coordonarea procesului de gestionare a informațiilor, colectate de la băncile comerciale;
 • Verificarea, procesarea și stocarea datelor bancare;
 • Analizarea datelor privind rulajul financiar de pe conturile bancare a persoanelor fizice și juridice.
 • Identificarea riscurilor financiare și legale, și a inconsecvențelor legate de date sau veniturile declarate.
 • Elaborarea rapoartelor analitice, cu prezentarea grafică, cronologică, statistică a datelor.

Cerințe:

 • Studii in domeniul finanțelor, economiei, contabilitate și audit sau statistică;
 • Experiență de muncă de minim 2 ani în calitate de analist financiar, auditor în domeniul financiar.
 • Cunoștințe avansate a sistemului bancar național, inclusiv cunoștințe în analiza
 • Abilități avansate în utilizarea instrumentelor Microsoft Excel.
 • Experiență în prelucrarea și analiza unui volum mare de date, în diverse formate.
 • Certificarea în domeniul auditului sau anlizei financiare va constitui un avantaj.

Solicitanții trebuie să rețină următoarele:

 1. Nu există nicio cerință privind cunoașterea limbii engleze.
 2. Vor fi rugați să treacă o verificare a integrității de către CNA
 3. Salariul poate varia între 130 USD - 150 USD și este exprimat în USD, plătit în MDL, pentru un agajament cu norma întreagă.
 4. Durata angajării este de până la 6 luni (se acceptă persoanele detașate sau care se află în concediu special)

Solicitanții calificați trebuie să prezinte următoarele:

 1. O scrisoare de intenție care descrie modul în care îndepliniți cerințele enumerate.
 2. Un CV actual care arată clar experiența anterioară care îndeplinește cerințele

Documentele menționate trebuie trimise la: moldovajobs@dexisonline.com

Înscrierile trebuie trimise până la ora

18:00 - 15 decembrie 2022

ENG:

Background:

USAID has awarded Dexis Consulting Group a task order to provide technical assistance to “Support the Pre-Vetting Secretariat” (SPVS). Assistance in the SPVS program will consist of the establishment and support of a Secretariat responsible for supporting the independent Evaluation Commission (EC) with investigation, analysis, and review of the integrity of candidates to the self-governing bodies of judges and prosecutors – the Superior Council of Magistracy (SCM) and the Superior Council of Prosecutors (SCP), respectively, as well as their affiliated bodies. Authority for the pre-vetting process is embedded in Law No. 26/2022 and pre-vetting decisions on candidates are taken by the EC made up of three (3) national and three (3) international members. The Secretariat performs legal, technical and administrative roles and is led by a Head of Secretariat and Senior Coordinator.

Responsibilities:

 • Coordination of the information management process, for information collected from commercial banks.
 • Verification, processing and storage of bank data.
 • Analysis of data on the financial turnover on the bank accounts of individuals and legal entities.
 • Identification of financial and legal risks, and inconsistencies within data or with the declared income.
 • Elaboration of analytical reports, with graphical, chronological, statistical presentation of data.

Minimum Requirements:

 • Studies in the field of finance, economics, accounting and auditing or statistics.
 • Minimum 2 years of work experience as a financial analyst, financial auditor.
 • Advanced knowledge of the national banking system, including knowledge in risk analysis.
 • Advanced skills in using Microsoft
 • Experience in analyzing a large volume of data, in various formats.
 • Certification in the field of auditing or financial analysis will be an advantage.

Applicants should note the following:

 1. There is no requirement for English language proficiency.
 2. A NAC integrity check will be required
 3. Salary Range is $130 - $150 per day and is denominated in USD, paid in MDL, the expectation is for full time engagement.
 4. Engagement duration is up to 6 months (secondees and persons on special leave are accepted)

Qualified applicants should submit the following:

 1. A cover letter outlining how you meet the listed requirements.
 2. A current CV that clearly shows the prior experience that meets the noted requirements.

The noted documents should be sent to: moldovajobs@dexisonline.com

Submissions are due by

18:00 - 15 December 2022