Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public servicesRo

Traducere Automata

Licitația 83430208 Sprijin pentru APL în dezvoltarea proiectului privind îmbunătățirea serviciilor publice

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută o companie care să sprijine APL-urile din raioanele Edineț, Strășeni și Leova în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte bancabile și de atragere a investițiilor pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale, în cadrul proiectului "Afaceri și comunități puternice pentru Moldova".

Toate activitățile se desfășoară în conformitate cu Termenii de referință (ToR).

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului ofertei în titlul mesajului, nu mai târziu de data de 09.02.2023, ora 15:00.

Obiectivul misiunii este de a consolida capacitățile autorităților publice locale de a elabora propuneri de proiecte bancabile și de a atrage investiții în vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale. Prin urmare, APL ar trebui să reușească să acceseze fonduri din diverse cereri de propuneri (de la guvern, donatori, IFI și bănci comerciale) în domeniul furnizării de servicii publice, de exemplu, WSS, EE, SWM, gestionarea publică a spațiului verde, dar nu numai. Această misiune este axată pe informarea, instruirea și instruirea APL cu privire la dezvoltarea proiectului.

Pentru atingerea obiectivului, compania va oferi suport pentru îndeplinirea următoarelor sarcini: 

 • Elaborarea unui plan de lucru care să specifice abordarea generală și calendarul pentru rezultate.
 • Analizați instrumentele de finanțare în care instituțiile publice (și anume APL) sunt eligibile. Gruparea acestora pe sectoare și pe perioade în care se desfășoară cererea de propuneri (CfP).
 • Desfășurarea sesiunilor de instruire și informare către APL în conformitate cu rezultatele nevoilor de capacitate și cu planul de acțiune. Sesiunile de informare ar trebui să se bazeze pe grupurile de instrumente de finanțare, create în cadrul sarcinii anterioare (în funcție de sectorul și perioada programului de lucru al CfP).
 • Antrenor APL în elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte, cu minim 15 propuneri de proiecte depuse pentru finanțare pentru fiecare raion (max 80 în total pentru trei raioane).
 • Compilați raportul final privind implementarea atribuirii (inclusiv provocările îndeplinite în timpul atribuirii și recomandările pentru echipa de proiect).

Pentru atingerea obiectivului, ofertantii interesati isi pot depune candidaturile, constand in: 

 • Oferta tehnică, care conține (i) experiența companiei, (ii) conceptul și metodologia propusă; (iii) sprijin tehnic, (iv) plan de lucru și (v) experți/personal-cheie; Date de contact, persoane responsabile de implementarea și coordonarea misiunii; Copie după certificatul de înregistrare a organizației în Republica Moldova; Certificat de nedatorare eliberat de Inspecția Fiscală a Republicii Moldova și,
 • Oferta financiară, exprimată în lei moldovenești, TVA 0. Oferta financiară va include bugetul propus pentru fiecare rezultat.

Perioada de atribuire este februarie 2023 – noiembrie 2024.

Cererile se depun în plicuri sigilate (formă fizică), cu numărul licitației (83430208) și se vor supune acesteia, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.73/1, clădirea NBC; etajul 9, Chișinău) până cel târziu la data de 14.02.2023, ora 15:00.  

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a company to support LPAs from Edinet, Straseni and Leova rayons in the process of developing bankable project proposals and attract investments to improve the local public services, within its “Strong Businesses and Communities for Moldova” project. 

All activities shall be conducted according to the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than 09.02.2023, time 15:00.

The objective of the assignment is to strengthen the capacities of local public authorities to develop bankable project proposals and attract investments in order to improve the local public services. As result, the LPAs should manage to access funds from various calls for proposals (from the Government, donors, IFIs and commercial banks) in the field of public service delivery, e.g., WSS, EE, SWM, green space public management, but not only. This assignment is focused on informing, training, and coaching LPAs on project development.

To achieve the objective, the company will provide support to performing the following tasks: 

 • Develop a work plan specifying the overall approach, and timing for deliverables.
 • Analyse the funding tools where public institutions (namely LPAs) are eligible. Grouping them per sectors and per period during which the Call of Proposals (CfP) are carried out.
 • Conduct the training and information sessions to LPAs in accordance with the capacity needs results and action plan. The information sessions should be based on the funding tools groups, created under the previous task (depending on the sector and period of the CfP).
 • Coach LPAs in developing and submitting project proposals, with minimum 15 project proposals submitted for funding for each rayon (max 80 in total for three rayons).
 • Compile the final report on assignment implementation (including challenges met during the assignment and recommendations for the project team).

To achieve the objective, interested bidders can submit their applications, consisting of: 

 • Technical offer, containing (i) the experience of the company, (ii) the concept and proposed methodology; (iii) technical backstopping, (iv) work plan, and (v) key experts/personnel; Contact data, persons responsible for the assignment implementation and coordination; Copy of the organization registration certificate in the Republic of Moldova; No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection and,
 • Financial offer, expressed in Moldovan Lei, VAT 0. The financial offer will include the proposed budget for each deliverable.

The period of assignment is February 2023 – November 2024.

Applications shall be delivered in sealed envelopes (physical form), showing the tender number (83430208) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chisinau) not later than 14.02.2023 time 15:00.  

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Bando n. 83430208 Sostegno agli LPA nello sviluppo di progetti di miglioramento dei servizi pubblici

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di una società che supporti gli LPA di Edinet, Straseni e Leova rayons nel processo di sviluppo di proposte di progetti bancabili e attrarre investimenti per migliorare i servizi pubblici locali, nell'ambito del suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia". 

Tutte le attività sono condotte secondo i termini di riferimento (ToR).

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero dell'offerta nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 09.02.2023, ore 15:00.

L'obiettivo dell'incarico è rafforzare le capacità delle autorità pubbliche locali di sviluppare proposte di progetti bancabili e attrarre investimenti al fine di migliorare i servizi pubblici locali. Di conseguenza, gli LPA dovrebbero riuscire ad accedere ai fondi di vari inviti a presentare proposte (del governo, dei donatori, delle IFI e delle banche commerciali) nel campo della fornitura di servizi pubblici, ad esempio WSS, EE, SWM, gestione pubblica degli spazi verdi, ma non solo. Questo incarico è focalizzato sull'informazione, la formazione e il coaching degli LPA sullo sviluppo del progetto.

Per raggiungere l'obiettivo, la società fornirà supporto allo svolgimento dei seguenti compiti: 

 • Sviluppare un piano di lavoro che specifichi l'approccio generale e la tempistica per i risultati finali.
 • Analizzare gli strumenti di finanziamento in cui le istituzioni pubbliche (vale a dire gli LPA) sono ammissibili. Raggruppandoli per settore e per periodo durante il quale viene svolto l'invito a presentare proposte (CfP).
 • Condurre le sessioni di formazione e informazione agli LPA in conformità con i risultati delle esigenze di capacità e il piano d'azione. Le sessioni informative dovrebbero basarsi sui gruppi di strumenti di finanziamento, creati nell'ambito del compito precedente (a seconda del settore e del periodo della CfP).
 • Istruire gli LPA nello sviluppo e nella presentazione di proposte di progetto, con un minimo di 15 proposte di progetto presentate per il finanziamento per ciascun rayon (massimo 80 in totale per tre rayon).
 • Compilare il rapporto finale sull'implementazione dell'incarico (comprese le sfide incontrate durante l'incarico e le raccomandazioni per il team di progetto).

Per raggiungere l'obiettivo, gli offerenti interessati possono presentare le loro candidature, composte da: 

 • Offerta tecnica, contenente (i) l'esperienza dell'azienda, (ii) il concept e la metodologia proposta; iii) sostegno tecnico, iv) piano di lavoro e v) esperti/personale chiave; Dati di contatto, responsabili dell'esecuzione e del coordinamento dell'incarico; Copia del certificato di registrazione dell'organizzazione nella Repubblica di Moldova; Certificato di non debito rilasciato dall'ispezione fiscale moldava e,
 • Offerta finanziaria, espressa in Lei moldavi, IVA 0. L'offerta finanziaria includerà il budget proposto per ciascun deliverable.

Il periodo di assegnazione è febbraio 2023 – novembre 2024.

Le domande devono essere consegnate in buste sigillate (forma fisica), con il numero di offerta (83430208) e con l'oggetto su di esso, all'indirizzo dell'ufficio GIZ Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, edificio NBC; 9° piano, Chisinau) entro e non oltre il 14.02.2023 ore 15:00.  

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Тендер No 83430208 Підтримка LPA у розробці проектів з покращення публічних послуг

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

Німецьке співробітництво з розвитку через GIZ шукає компанію для підтримки LPA з районів Едінет, Страсені та Леова в процесі розробки банківських проектних пропозицій та залучення інвестицій для покращення місцевих державних послуг в рамках свого проекту «Сильний бізнес та громади для Молдови». 

Всі заходи повинні проводитися відповідно до технічного завдання (ТЗ).

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту:  tenders-giz-moldova@giz.de, із зазначенням номера тендеру в назві повідомлення, не пізніше 09.02.2023, час 15:00.

Метою завдання є посилення спроможності місцевих органів державної влади розробляти банківські проектні пропозиції та залучати інвестиції з метою покращення місцевих державних послуг. Як наслідок, LPA повинні мати доступ до коштів з різних конкурсів пропозицій (від Уряду, донорів, МФО та комерційних банків) у сфері надання державних послуг, наприклад, WSS, EE, SWM, управління громадськими насадженнями, але не тільки. Це завдання зосереджене на інформуванні, навчанні та навчанні LPA щодо розробки проектів.

Для досягнення мети компанія надасть підтримку у виконанні наступних завдань: 

 • Розробити план роботи із зазначенням загального підходу та термінів досягнення результатів.
 • Проаналізуйте інструменти фінансування, на які мають право державні установи (а саме LPA). Групування їх за секторами та за період, протягом якого здійснюється Конкурс пропозицій (CFP).
 • Проведення тренінгів та інформаційних сесій для LPA відповідно до результатів потреб у спроможності та плану дій. Інформаційні сесії повинні базуватися на групах інструментів фінансування, створених відповідно до попереднього завдання (залежно від сектору та періоду КФП).
 • Навчити ЛПА у розробці та поданні проектних пропозицій, при цьому на фінансування для кожного району подано не менше 15 проектних пропозицій (загалом для трьох районів – максимум 80).
 • Скласти остаточний звіт про виконання завдання (включаючи виклики, що виникли під час виконання завдання, та рекомендації для команди проекту).

Для досягнення мети зацікавлені учасники можуть подати свої заявки, що складаються з: 

 • Технічна пропозиція, що містить (i) досвід компанії, (ii) концепцію та запропоновану методологію; (iii) технічне відставання, (iv) план роботи та (v) ключові експерти / персонал; Контактні дані, особи, відповідальні за виконання та координацію завдання; Копія свідоцтва про реєстрацію організації в Республіці Молдова; Довідка про відсутність заборгованості, видана Податковою інспекцією Молдови та,
 • Фінансова пропозиція, виражена молдавським лей, ПДВ 0. Фінансова пропозиція включатиме запропонований бюджет для кожного результату.

Період призначення – лютий 2023 року – листопад 2024 року.

Заявки подаються в запечатаних конвертах (фізична форма), із зазначенням номера тендеру (83430208) та предмета на ньому, на адресу офісу GIZ Кишинів (бульвар Штефана чел Маре сі, бульвар Сфанта, 73/1; 9-й поверх, м. Кишинів) не пізніше 14.02.2023 року о 15:00.  

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Търг No 83430208 Подкрепа за LPA при разработването на проекти за подобряване на обществените услуги

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси компания, която да подкрепи LPA от Edinet, Straseni и Leova rayons в процеса на разработване на проектни предложения и привличане на инвестиции за подобряване на местните обществени услуги в рамките на проекта си "Силни предприятия и общности за Молдова". 

Всички дейности се извършват в съответствие с техническото задание (ОУ).

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща:  tenders-giz-moldova@giz.de, посочващ номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 09.02.2023 г., час 15:00 часа.

Целта на заданието е да се укрепи капацитетът на местните публични органи за разработване на проектни предложения, които могат да се финансират, и да се привлекат инвестиции с цел подобряване на местните публични услуги. В резултат на това LPA трябва да успеят да получат достъп до средства от различни покани за представяне на предложения (от правителството, донори, МФИ и търговски банки) в областта на предоставянето на обществени услуги, например WSS, EE, SWM, публично управление на зелени площи, но не само. Тази задача е фокусирана върху информирането, обучението и обучението на LPA за разработване на проекти.

За постигане на целта, компанията ще осигури подкрепа за изпълнение на следните задачи: 

 • Разработване на работен план, определящ цялостния подход и времето за изпълнение.
 • Анализиране на инструментите за финансиране, при които публичните институции (а именно LPA) са допустими. Групирането им по сектори и по периоди, през които се провежда поканата за представяне на предложения (ОПОР).
 • Провеждане на обучения и информационни сесии към LPA в съответствие с резултатите от нуждите от капацитет и плана за действие. Информационните сесии следва да се основават на групите инструменти за финансиране, създадени по предходната задача (в зависимост от сектора и периода на ОПОР).
 • Треньор LPA при разработването и подаването на проектни предложения, с минимум 15 проектни предложения, подадени за финансиране за всяка коприна (максимум 80 общо за три коприна).
 • Съставете окончателния доклад за изпълнението на заданието (включително предизвикателствата, срещнати по време на заданието, и препоръки за екипа на проекта).

За постигане на целта заинтересованите оференти могат да подадат своите заявления, състоящи се от: 

 • Техническа оферта, съдържаща (i) опита на компанията, (ii) концепцията и предложената методология; iii) техническо предпазно устройство, iv) работен план и v) ключови експерти/персонал; Данни за контакт, лица, отговорни за изпълнението и координацията на заданието; Копие от удостоверението за регистрация на организацията в Република Молдова; Удостоверение за липса на дълг, издадено от Молдовската данъчна инспекция, и
 • Финансова оферта, изразена в молдовски леи, ДДС 0. Финансовата оферта ще включва предложения бюджет за всеки резултат.

Периодът на възлагане е февруари 2023 г. – ноември 2024 г.

Заявленията се доставят в запечатани пликове (физическа форма), показващи тръжния номер (83430208) и предмет върху него, на адреса на GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, сграда NBC; 9-ти етаж, Кишинев) не по-късно от 14.02.2023 г. път 15:00 часа.  

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Тендер No 83430208 Поддержка ЛПА в разработке проектов по совершенствованию государственных услуг

Tender no. 83430208 Support for LPAs in project development on improving public services

Немецкое сотрудничество в целях развития через GIZ ищет компанию для поддержки LPA из районов Единец, Страшень и Леова в процессе разработки приемлемых для банков проектных предложений и привлечения инвестиций для улучшения местных государственных услуг в рамках своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы». 

Вся деятельность осуществляется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте:  tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в названии сообщения, не позднее 09.02.2023, время 15:00.

Цель этого задания заключается в укреплении потенциала местных органов публичной власти по разработке приемлемых для банков проектных предложений и привлечению инвестиций в целях улучшения местных государственных услуг. В результате LPA должны получить доступ к средствам от различных конкурсов предложений (от правительства, доноров, МФУ и коммерческих банков) в области предоставления государственных услуг, например, WSS, EE, SWM, государственного управления зелеными насаждениями, но не только. Это задание ориентировано на информирование, обучение и коучинг LPA по разработке проектов.

Для достижения поставленной цели компания окажет поддержку в выполнении следующих задач: 

 • Разработайте план работы с указанием общего подхода и сроков достижения результатов.
 • Проанализировать инструменты финансирования, на которые имеют право государственные учреждения (а именно LPA). Группировка их по секторам и по периодам, в течение которых проводится конкурс заявок (CfP).
 • Проведение учебных и информационных сессий для LPA в соответствии с результатами потребностей в потенциале и планом действий. Информационные сессии должны основываться на группах инструментов финансирования, созданных в рамках предыдущей задачи (в зависимости от сектора и периода СФП).
 • Обучение LPA разработке и представлению проектных предложений, при этом не менее 15 проектных предложений представляются для финансирования для каждого района (максимум 80 в общей сложности для трех районов).
 • Составьте итоговый отчет о выполнении задания (включая проблемы, возникшие во время задания, и рекомендации для проектной группы).

Для достижения поставленной цели заинтересованные участники торгов могут подать свои заявки, состоящие из: 

 • Техническое предложение, содержащее (i) опыт компании, (ii) концепцию и предлагаемую методологию; iii) техническая поддержка, iv) план работы и v) ключевые эксперты/персонал; Контактные данные, лица, ответственные за выполнение и координацию задания; Копия свидетельства о регистрации организации в Республике Молдова; Справка об отсутствии задолженности, выданная Налоговой инспекцией Молдовы и,
 • Финансовое предложение, выраженное в молдавских леях, НДС 0. Финансовое предложение будет включать предлагаемый бюджет по каждому результату.

Срок назначения – февраль 2023 года – ноябрь 2024 года.

Заявки доставляются в запечатанных конвертах (в физической форме) с указанием номера тендера (83430208) и предмета на нем, по адресу офиса GIZ в Кишиневе (бульвар Штефан чел Маре си Сфант, 73/1, здание NBC;9-й этаж, Кишинев) не позднее 14.02.2023 по времени 15:00.  

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram