Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium termRo

Traducere Automata

Licitația nr 83429964 Elaborarea prognozei pentru piața muncii pe termen mediu

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută o companie sau un consorțiu de companii care să poată dezvolta prognoza pentru piața muncii pe termen mediu, în cadrul proiectului "Afaceri și comunități puternice pentru Moldova".

Toate activitățile se desfășoară în conformitate cu Termenii de referință (ToR).

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului ofertei în titlul mesajului, nu mai târziu de 24.01.2023, ora 15:00.

Obiectivul acestei misiuni este de a pregăti Metodologia de prognoză pentru piața muncii și de a dezvolta prima prognoză pentru piața muncii din Moldova pe termen mediu (2024-2026).

Pentru a atinge obiectivul, expertul îndeplinește următoarele sarcini:

 • să pregătească Metodologia privind previziunile pentru piața muncii;
 • elaborarea primei prognoze pentru piața muncii din Republica Moldova pe termen mediu, pe baza metodologiei propuse și convenite;
 • să participe la întâlnirile de lucru pe această temă pentru a coordona rezultatele, precum și la prezentarea finală a rezultatelor acestei misiuni.

Licitația este deschisă companiilor private, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor profesionale sau consorțiilor, cu reședința în Republica Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Pentru un consorțiu, un acord de cooperare ar trebui inclus în oferta tehnică.

Ofertele trebuie să fie pregătite în limba engleză sau română.

Propunerile trebuie prezentate în două părți, constând în (în conformitate cu punctul 6 din RPT):

 • Partea 1: Ofertă tehnică, care ar trebui să descrie în detaliu modul în care Ofertantul intenționează să efectueze termenul de referință (ToR) pentru dezvoltarea rezultatelor solicitate.

Oferta tehnică ar trebui să includă, de asemenea:

 • Date de contact;
 • Copie după certificatul de înregistrare a organizației în Republica Moldova.
 • Partea a 2-a: Oferta financiară, buget detaliat exprimat în lei moldovenești, TVA 0.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica si 30% pentru oferta financiara.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ; confidențialitatea garantată.

Cererile se înmânează în plicuri sigilate (formă fizică), din care să rezulte numărul licitației (83429964) und subiect pe acesta, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73/1, clădirea NBC; etajul 9, Chișinău) până cel târziu la data de 26.01.2023, ora 15:00.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a company or a consortium of companies that will be able to develop the forecast for labour market for medium term, within its “Strong Businesses and Communities for Moldova” project.

All activities shall be conducted according to the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than 24.01.2023, time 15:00.

The objective of this assignment is to prepare the Methodology on forecast for the labour market and to develop the first forecast for Moldovan labour market for medium term (2024-2026).

To achieve the objective, the expert shall perform the following tasks:

 • prepare the Methodology on forecast for the labour market,
 • develop the first forecast for labour market of the Republic of Moldova for medium term, based on the proposed and agreed methodology,
 • participate in the working meetings on this topic to coordinate the deliverables, as well as in the final presentation of the results of this assignment.

The tender is open to private companies, public institutions, non-government organizations, professional associations, or consortia, resident in the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Moldova. For a consortium, a cooperation agreement should be included in the technical offer.

Offers must be prepared in English or Romanian.

Proposals must be submitted in two parts, consisting of (according to the item 6 from TOR):

 • Part 1: Technical offer, that should describe in detail how the Offeror intends to carry out the Term of Reference (ToR) for the development of requested deliverables.

The technical offer should also include:

 • Contact data;
 • Copy of the organization registration certificate in the Republic of Moldova.
 • Part 2: Financial offer, detailed budget expressed in Moldovan Lei, VAT 0.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality guaranteed.

Applications shall be delivered in sealed envelopes (physical form), showing the tender number (83429964) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chisinau) not later than 26.01.2023 time 15:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Bando n. 83429964 Elaborazione delle previsioni per il mercato del lavoro a medio termine

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di un'azienda o di un consorzio di imprese che sarà in grado di sviluppare le previsioni per il mercato del lavoro a medio termine, all'interno del suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia".

Tutte le attività sono condotte secondo i termini di riferimento (ToR).

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero dell'offerta nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 24.01.2023, ore 15:00.

L'obiettivo di questo incarico è preparare la metodologia sulle previsioni per il mercato del lavoro e sviluppare la prima previsione per il mercato del lavoro moldavo a medio termine (2024-2026).

Per conseguire l'obiettivo, l'esperto svolge i seguenti compiti:

 • preparare la metodologia sulle previsioni per il mercato del lavoro,
 • elabora le prime previsioni per il mercato del lavoro della Repubblica moldova a medio termine, sulla base della metodologia proposta e concordata,
 • partecipare alle riunioni di lavoro su questo argomento per coordinare i risultati, nonché alla presentazione finale dei risultati di questo incarico.

La gara è aperta a società private, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni professionali o consorzi, residenti nella Repubblica di Moldova, costituiti e operanti in conformità con la legislazione della Repubblica di Moldova. Per un consorzio, un accordo di cooperazione dovrebbe essere incluso nell'offerta tecnica.

Le offerte devono essere preparate in inglese o rumeno.

Le proposte devono essere presentate in due parti, composte da (secondo il punto 6 del TOR):

 • Parte 1: Offerta tecnica, che dovrebbe descrivere in dettaglio come l'Offerente intende svolgere il Term of Reference (ToR) per lo sviluppo dei deliverable richiesti.

L'offerta tecnica dovrebbe includere anche:

 • Dati di contatto;
 • Copia del certificato di registrazione dell'organizzazione nella Repubblica di Moldova.
 • Parte 2: Offerta finanziaria, bilancio dettagliato espresso in Lei moldavi, IVA 0.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base del rapporto 70% per l'offerta tecnica e 30% per l'offerta finanziaria.

Tutti i dati personali sono per uso interno di GIZ; riservatezza garantita.

Le domande devono essere consegnate in buste sigillate (forma fisica), recanti il numero di offerta (83429964) el'oggetto su di esso, all'indirizzo dell'ufficio GIZ Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, edificio NBC; 9° piano, Chisinau) entro e non oltre il 26.01.2023 ore 15:00.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Тендер No 83429964 Розробка прогнозу ринку праці на середньострокову перспективу

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

Німецьке співробітництво з розвитку через GIZ шукає компанію або консорціум компаній, які зможуть розробити прогноз ринку праці на середньострокову перспективу в рамках свого проекту «Сильний бізнес і громади для Молдови».

Всі заходи повинні проводитися відповідно до технічного завдання (ТЗ).

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту:  tenders-giz-moldova@giz.de, вказавши номер тендеру в назві повідомлення, не пізніше 24.01.2023, час 15:00.

Метою цього завдання є підготовка Методології прогнозу для ринку праці та розробка першого прогнозу для ринку праці Молдови на середньострокову перспективу (2024-2026 рр.).

Для досягнення мети експерт повинен виконати наступні завдання:

 • підготувати Методику прогнозу для ринку праці,
 • розробити перший прогноз для ринку праці Республіки Молдова на середньострокову перспективу на основі запропонованої та узгодженої методології,
 • брати участь у робочих зустрічах з даної теми для узгодження результатів, а також у підсумковій презентації результатів виконання цього завдання.

У конкурсі можуть брати участь приватні компанії, державні установи, неурядові організації, професійні асоціації або консорціуми, що проживають в Республіці Молдова, створені і діють відповідно до законодавства Республіки Молдова. Для консорціуму договір про співпрацю повинен бути включений в технічну пропозицію.

Пропозиції повинні бути підготовлені англійською або румунською мовами.

Пропозиції подаються двома частинами, що складаються з (згідно з п. 6 від ТЗ):

 • Частина 1: Технічна пропозиція, яка повинна детально описувати, як заявник має намір виконати Технічне завдання (ТЗ) для розробки запитуваних результатів.

Технічна пропозиція також повинна включати:

 • Контактні дані;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію організації в Республіці Молдова.
 • Частина 2: Фінансова пропозиція, детальний бюджет, виражений молдавськими леями, ПДВ 0.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюватиметься на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції та 30% для фінансової пропозиції.

Усі персональні дані призначені для внутрішнього використання GIZ; конфіденційність гарантована.

Заявки подаються в запечатаних конвертах (фізична форма) із зазначенням номера тендеру (83429964) суб'єкта d, на адресу офісу GIZ Кишинів (бульвар Штефана Маре сі, 73/1, будівля NBC;9-й поверх, м. Кишинів) не пізніше 26.01.2023 року о 15:00.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Търг No 83429964 Разработване на прогноза за пазара на труда в средносрочен план

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси компания или консорциум от компании, които ще могат да разработят прогнозата за пазара на труда в средносрочен план, в рамките на проекта си "Силни предприятия и общности за Молдова".

Всички дейности се извършват в съответствие с техническото задание (ОУ).

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща:  tenders-giz-moldova@giz.de, посочващ номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 24.01.2023 г., час 15:00 часа.

Целта на тази задача е да се изготви Методология за прогнозиране на пазара на труда и да се разработи първата прогноза за молдовския пазар на труда в средносрочен план (2024-2026 г.).

За постигане на целта експертът изпълнява следните задачи:

 • изготвя Методологията за прогнозиране на пазара на труда,
 • разработване на първата прогноза за пазара на труда на Република Молдова в средносрочен план въз основа на предложената и съгласувана методология,
 • участват в работните срещи по тази тема, за да координират резултатите, както и в окончателното представяне на резултатите от тази задача.

Търгът е отворен за частни компании, публични институции, неправителствени организации, професионални сдружения или консорциуми, пребиваващи в Република Молдова, създадени и работещи в съответствие със законодателството на Република Молдова. За консорциум в техническото предложение следва да бъде включено споразумение за сътрудничество.

Офертите трябва да бъдат изготвени на английски или румънски език.

Предложенията трябва да се подават в две части, състоящи се от (съгласно т. 6 от ТОР):

 • Част 1: Техническа оферта, която трябва да описва подробно как предложителят възнамерява да изпълни мандата (ОУ) за разработването на исканите резултати.

Техническата оферта следва да включва също:

 • Данни за контакт;
 • Копие от удостоверението за регистрация на организацията в Република Молдова.
 • Част 2: Финансова оферта, подробен бюджет, изразен в молдовски леи, ДДС 0.

Оценката на офертите ще се извършва въз основа на съотношението 70% за техническата оферта и 30% за финансовата оферта.

Всички лични данни са за вътрешна употреба на GIZ; гарантирана конфиденциалност.

Заявленията се доставят в запечатани пликове (физическа форма), на които е посочен тръжният номер (83429964) иг предмет върху него, на адреса на GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, сграда NBC;9-ти етаж, Кишинев) не по-късно от 26.01.2023 г. път 15:00 часа.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Тендер No 83429964 Разработка прогноза рынка труда на среднесрочную перспективу

Tender no. 83429964 Developing the forecast for labour market for medium term

Немецкое сотрудничество в области развития через GIZ ищет компанию или консорциум компаний, которые смогут разработать прогноз рынка труда на среднесрочную перспективу в рамках своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы».

Вся деятельность осуществляется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте:  tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в названии сообщения, не позднее 24.01.2023, время 15:00.

Целью данного задания является подготовка Методологии прогнозирования рынка труда и разработка первого прогноза рынка труда Молдовы на среднесрочную перспективу (2024-2026 гг.).

Для достижения поставленной цели эксперт выполняет следующие задачи:

 • подготовить Методологию по прогнозированию рынка труда,
 • разработать первый прогноз рынка труда Республики Молдова на среднесрочную перспективу, основываясь на предложенной и согласованной методологии,
 • участвовать в рабочих совещаниях по данной теме для координации результатов, а также в окончательном представлении результатов данного задания.

Тендер открыт для частных компаний, государственных учреждений, неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций или консорциумов, проживающих в Республике Молдова, созданных и действующих в соответствии с законодательством Республики Молдова. Для консорциума соглашение о сотрудничестве должно быть включено в техническое предложение.

Предложения должны быть подготовлены на английском или румынском языках.

Предложения должны быть представлены в двух частях, состоящих из (согласно пункту 6 из ТЗ):

 • Часть 1: Техническое предложение, в котором должно быть подробно описано, как Оферент намерен выполнять Техническое задание (ТЗ) для разработки запрошенных результатов.

Техническое предложение также должно включать:

 • Контактные данные;
 • Копия свидетельства о регистрации организации в Республике Молдова.
 • Часть 2: Финансовое предложение, подробный бюджет, выраженный в молдавских леях, НДС 0.

Оценка заявок будет осуществляться исходя из соотношения 70% для технического предложения и 30% для финансового предложения.

Все персональные данные предназначены для внутреннего использования GIZ; конфиденциальность гарантируется.

Заявки должны быть доставлены в запечатанных конвертах (в физической форме) с указанием тендерного номера (83429964) ипредмета на нем, по адресу Офиса GIZ в Кишиневе (бульвар Штефан чел Маре си Сфант, 73/1, здание NBC;9-й этаж, Кишинев) не позднее 26.01.2023 по времени 15:00.

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram