Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing EventRo

Traducere Automata

Re-anunt - Licitatia nr 83428955 Suport in organizarea Evenimentului Oficial de Inchidere

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută un consultant care să poată sprijini organizarea evenimentului oficial de închidere a proiectului modernizarea serviciilor publice locale.

Consultantul selectat va desfășura toate activitățile în conformitate cu prevederile Termenilor de referință (ToR).

Pentru ToR detaliat și eventualele întrebări vă rugăm să adresați un mesaj la adresa de e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, afișând numărul ofertei în titlul mesajului, nu mai târziu de 18.01.2023, ora 15:00

Obiectivul acestei misiuni este de a sprijini proiectul în organizarea evenimentului oficial de închidere a proiectului modernizarea serviciilor publice locale (MLPS), inclusiv moderația în timpul evenimentului propriu-zis.

Pentru atingerea obiectivului, consultantul va îndeplini următoarele sarcini:

 • Fiți pregătiți să participați la pregătire;
 • Suport în dezvoltarea conceptului oficial de eveniment de închidere MLPS;
 • Suport în conceptualizarea și pregătirea vizibilității proiectului MLPS și a materialelor informative care urmează să fie prezentate în cadrul evenimentului;
 • Moderarea evenimentului oficial de închidere.

Licitația este deschisă cetățenilor Republicii Moldova și persoanelor cu rezidență legală în Republica Moldova.

Ofertele trebuie să fie pregătite în limba engleză. Cererea trebuie să cuprindă:

 • CV detaliat și scrisoare de intenție,
 • concept (abordare tehnică/proceduri metodice): interpretarea obiectivelor, termeni de referință, metode de punere în aplicare,
 • oferta financiară care include rata zilnică brută în lei și o sumă totală pentru până la 15 zile lucrătoare de atribuire (într-un document separat) pentru perioada ianuarie 2023 – iunie 2023.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica si 30% pentru oferta financiara.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ; confidențialitatea garantată.

Cererile se depun prin e-mail la tenders-giz-moldova@giz.de cu numărul și obiectul ofertei, până cel târziu la data de 20.01.2023, ora 15:00.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a consultant who will be able to support in organising the official closing event of its Modernisation of Local Public Services project.

The selected consultant will conduct all the activities in accordance with the provisions of the Terms of Reference (ToR).

For the detailed ToR and eventual questions please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, showing the tender number in the message title, not later than 18.01.2023, time – 15:00

The objective of this assignment is to support the project in the organisation of the official closing event of the Modernisation of Local Public Services (MLPS) project, including moderation during the event itself.

To achieve the objective, the consultant shall perform the following tasks:

 • Be prepared to attend the preparation;
 • Support in the development of the official MLPS closing event concept;
 • Support in conceptualising and preparing of the MLPS project visibility and information materials to be presented during the event;
 • Moderating the official closing event.

The tender is open to nationals of the Republic of Moldova and persons with legal residence in the Republic of Moldova.

Offers must be prepared in English. The application shall include:

 • detailed CV and cover letter,
 • concept (technical approach/methodical procedures): interpretation of objectives, terms of reference, implementation methods,
 • financial offer including gross daily rate in MDL and a total amount per up to 15 workdays of assignment (in a separate document) for the period January 2023 – June 2023.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality guaranteed.

Applications shall be submitted via email to tenders-giz-moldova@giz.de showing the tender number and subject, not later than not later than 20.01.2023 time 15:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Re-annuncio - Gara n. 83428955 Supporto nell'organizzazione dell'Evento Ufficiale di Chiusura

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di un consulente che possa supportare nell'organizzazione dell'evento ufficiale di chiusura del suo progetto di modernizzazione dei servizi pubblici locali.

Il consulente selezionato condurrà tutte le attività in conformità con le disposizioni dei Termini di riferimento (ToR).

Per le CGV dettagliate ed eventuali domande si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero di gara nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 18.01.2023, orario – 15:00

L'obiettivo di questo incarico è supportare il progetto nell'organizzazione dell'evento ufficiale di chiusura del progetto di modernizzazione dei servizi pubblici locali (MLPS), compresa la moderazione durante l'evento stesso.

Per raggiungere l'obiettivo, l'aggiudicatario svolge i seguenti compiti:

 • Preparati a partecipare alla preparazione;
 • Supporto nello sviluppo del concetto ufficiale di chiusura MLPS;
 • Supporto nella concettualizzazione e preparazione della visibilità del progetto MLPS e dei materiali informativi da presentare durante l'evento;
 • Moderazione dell'evento ufficiale di chiusura.

La gara è aperta ai cittadini della Repubblica di Moldova e alle persone con residenza legale nella Repubblica di Moldova.

Le offerte devono essere preparate in inglese. La domanda deve contenere:

 • CV dettagliato e lettera di presentazione,
 • concetto (approccio tecnico/procedure metodiche): interpretazione degli obiettivi, mandato, metodi di attuazione,
 • offerta finanziaria comprensiva di tasso lordo giornaliero in MDL e un importo totale per un massimo di 15 giorni lavorativi di assegnazione (in un documento separato) per il periodo gennaio 2023 – giugno 2023.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base del rapporto 70% per l'offerta tecnica e 30% per l'offerta finanziaria.

Tutti i dati personali sono per uso interno di GIZ; riservatezza garantita.

Le domande devono essere presentate via e-mail a tenders-giz-moldova@giz.de indicando il numero dell'offerta e l'oggetto, entro e non oltre il 20.01.2023 ore 15:00.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Повторне оголошення - Тендер No 83428955 Підтримка в організації офіційного заключного заходу

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

Німецьке співробітництво у сфері розвитку через GIZ шукає консультанта, який зможе підтримати в організації офіційного заключного заходу проекту «Модернізація місцевих державних послуг».

Обраний консультант буде вести всю діяльність відповідно до положень Технічного завдання (ТЗ).

Для детального ТЗ та можливих питань, будь ласка, надішліть повідомлення на електронну пошту: tenders-giz-moldova@giz.de, вказавши номер тендеру в назві повідомлення, не пізніше 18.01.2023, час – 15:00

Метою цього завдання є підтримка проекту в організації офіційного заключного заходу проекту «Модернізація місцевих державних послуг» (MLPS), включаючи модерацію під час самого заходу.

Для досягнення поставленої мети консультант повинен виконати наступні завдання:

 • Будьте готові бути присутніми на підготовці;
 • Підтримка в розробці офіційної концепції закриття МЛПС;
 • Підтримка в концептуалізації та підготовці видимості проекту MLPS та інформаційних матеріалів, які будуть представлені під час заходу;
 • Модерація офіційного заключного заходу.

У конкурсі можуть брати участь громадяни Республіки Молдова та особи, які мають легальне місце проживання в Республіці Молдова.

Пропозиції повинні бути підготовлені англійською мовою. У заяві зазначаються:

 • детальне резюме та супровідний лист,
 • концепція (технічний підхід/методичні процедури): інтерпретація цілей, технічне завдання, методи реалізації,
 • фінансова пропозиція, що включає валову денну ставку в MDL та загальну суму на строк до 15 робочих днів призначення (окремим документом) за період січень 2023 року – червень 2023 року.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюватиметься на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції та 30% для фінансової пропозиції.

Усі персональні дані призначені для внутрішнього використання GIZ; конфіденційність гарантована.

Заявки подаються електронною поштою на адресу tenders-giz-moldova@giz.de із зазначенням номера та предмета тендеру, не пізніше 20.01.2023 року час 15:00.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Повторно обявяване - Търг No 83428955 Подкрепа при организирането на официалното заключително събитие

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси консултант, който ще може да подкрепи организирането на официалното заключително събитие на проекта за модернизация на местните обществени услуги.

Избраният консултант ще извършва всички дейности в съответствие с разпоредбите на Техническото задание (ОУ).

За подробни Общи условия и евентуални въпроси, моля адресирайте съобщение на e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, показващо номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 18.01.2023 г., час – 15:00 ч.

Целта на тази задача е да подкрепи проекта в организирането на официалното заключително събитие на проекта за модернизация на местните обществени услуги (MLPS), включително умереност по време на самото събитие.

За постигане на целта консултантът изпълнява следните задачи:

 • Бъдете готови да присъствате на подготовката;
 • Подкрепа при разработването на официалната концепция за заключително събитие на MLPS;
 • Подкрепа при концептуализирането и подготовката на видимостта на проекта MLPS и информационните материали, които ще бъдат представени по време на събитието;
 • Модериране на официалното заключително събитие.

Търгът е отворен за граждани на Република Молдова и лица със законно пребиваване в Република Молдова.

Офертите трябва да бъдат изготвени на английски език. Заявлението включва:

 • подробна автобиография и мотивационно писмо,
 • концепция (технически подход/методически процедури): тълкуване на целите, техническото задание, методите за изпълнение,
 • финансова оферта, включваща брутна дневна ставка в MDL и обща сума за до 15 работни дни по заданието (в отделен документ) за периода януари 2023 – юни 2023 г.

Оценката на офертите ще се извършва въз основа на съотношението 70% за техническата оферта и 30% за финансовата оферта.

Всички лични данни са за вътрешна употреба на GIZ; гарантирана конфиденциалност.

Заявленията се подават по електронна поща до tenders-giz-moldova@giz.de показва номера на офертата и предмета, не по-късно от 20.01.2023 г. път 15:00 часа.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Повторное объявление - Тендер No 83428955 Поддержка в организации Официального Заключительного Мероприятия

Re- announcement - Tender no. 83428955 Support in organising the Official Closing Event

Немецкое сотрудничество в целях развития через GIZ ищет консультанта, который сможет оказать поддержку в организации официального заключительного мероприятия проекта «Модернизация местных общественных услуг».

Выбранный консультант будет осуществлять всю деятельность в соответствии с положениями Круга ведения (ТЗ).

Для получения подробного ТЗ и возможных вопросов, пожалуйста, направляйте сообщение на электронную почту: tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в заголовке сообщения, не позднее 18.01.2023, время – 15:00

Целью данного задания является поддержка проекта в организации официального заключительного мероприятия проекта «Модернизация местных общественных служб» (MLPS), включая модерацию во время самого мероприятия.

Для достижения поставленной цели консультант выполняет следующие задачи:

 • Будьте готовы присутствовать на подготовке;
 • Поддержка в разработке официальной концепции заключительного мероприятия MLPS;
 • Поддержка в концептуализации и подготовке наглядных и информационных материалов проекта MLPS, которые будут представлены во время мероприятия;
 • Модерирование официального заключительного мероприятия.

Тендер открыт для граждан Республики Молдова и лиц, законно проживающих в Республике Молдова.

Предложения должны быть подготовлены на английском языке. Заявка должна содержать:

 • подробное резюме и сопроводительное письмо,
 • концепция (технический подход/методические процедуры): интерпретация целей, круг ведения, методы реализации,
 • финансовое предложение, включающее валовую дневную ставку в молдавских леях и общую сумму за 15 рабочих дней назначения (в отдельном документе) за период январь 2023 года – июнь 2023 года.

Оценка заявок будет осуществляться исходя из соотношения 70% для технического предложения и 30% для финансового предложения.

Все персональные данные предназначены для внутреннего использования GIZ; конфиденциальность гарантируется.

Заявки подаются по электронной почте по адресу tenders-giz-moldova@giz.de с указанием номера и предмета тендера, не позднее 20.01.2023 г. по времени 15:00.

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram