Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030Ro

Traducere Automata

Licitația nr 83429616 Elaborarea documentului de politică – Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2024-2030

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

Cooperarea germană pentru Dezvoltare prin GIZ caută o companie sau un consorțiu de companii care să elaboreze documentul de politici – Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2024-2030, în cadrul proiectului "Afaceri și comunități puternice pentru Moldova".

Toate activitățile se desfășoară în conformitate cu Termenii de referință (ToR).

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului ofertei în titlul mesajului, până cel târziu la data de 17.01.2023, ora 15:00.

Obiectivul actualei sarcini este de a sprijini Ministerul Economiei în elaborarea unei Strategii Naționale cuprinzătoare de Dezvoltare Economică 2024-2030 (NEDS), menită să ofere o viziune asupra unei stări viitoare dorite a economiei și o coordonare strategică între actori și programe.

Pentru a atinge obiectivul, expertul îndeplinește următoarele sarcini:

 • Organizarea de întâlniri și coordonarea activităților cu părțile interesate (Ministerul Economiei și Cancelaria de Stat, precum și cu alte părți interesate);
 • Dezvoltarea conceptului de NEDS, conform art. 34 din HG 386/2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 • Elaborarea unui proiect al NEDS, conform art. 8 din HG 386/2020;
 • Elaborarea Notei informative la proiectul de HG privind aprobarea NEDS, conform Legii 100/2017 privind actele juridice;
 • Sprijinirea Ministerului Economiei în procesul de consultare, pregătirea unei analize consolidate a consultărilor și ajustarea proiectelor pe baza următoarelor decizii.

Ofertantul îndeplinește sarcinile în strânsă coordonare cu reprezentanții GIZ.  

Licitația este deschisă companiilor private care sunt rezidente ale Republicii Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația țării respective. Pentru un consorțiu, un acord de cooperare ar trebui inclus în oferta tehnică.

Ofertele trebuie să fie pregătite în limba engleză.

Propunerile trebuie prezentate în două părți, constând din (în conformitate cu punctul 5 din RPT):

 • Partea 1: Ofertă tehnică, care ar trebui să descrie în detaliu modul în care Ofertantul intenționează să efectueze termenul de referință (ToR) pentru dezvoltarea rezultatelor solicitate.

Oferta tehnică ar trebui să includă, de asemenea:

 • Date de contact;
 • Copie după certificatul de înregistrare a organizației în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare profesională disponibil;
 • Partea a 2-a: Oferta financiară, buget detaliat exprimat în lei moldovenești, TVA 0.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica si 30% pentru oferta financiara.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ; confidențialitatea garantată.

Cererile se înmânează în plicuri sigilate (formă fizică), din care să rezulte numărul ofertei (83429616) und subiect pe acesta, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.73/1, clădirea NBC; etajul 9, Chișinău) până cel târziu la data de 19.01.2023, ora 15:00.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a company or a consortium of companies to develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030, within its “Strong Businesses and Communities for Moldova” project.

All activities shall be conducted according to the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than 17.01.2023, time 15:00.

The objective of the current assignment is to support the Ministry of Economy in developing a comprehensive National Economic Development Strategy 2024-2030 (NEDS), aimed to provide a vision of a desired future state of the economy and strategic coordination across actors and programs.

To achieve the objective, the expert shall perform the following tasks:

 • Arrange meetings and coordinate activities with stakeholders (Ministry of Economy and State Chancellery, as well as other stakeholders);
 • Develop the concept of the NEDS, according to the art. 34 of GD 386/2020 on planning, developing, approving, implementing, monitoring, and evaluating the public policy documents;
 • Elaborate a draft of the NEDS, according to the art. 8 of GD 386/2020;
 • Elaborate the Informative Note to the draft GD on approving the NEDS, according to Law 100/2017 on legal acts;
 • Support the Ministry of Economy in consultation process, prepare a consolidated consultation analysis and adjust the drafts based on the following decisions.

The bidder shall fulfil the tasks in close coordination with the GIZ representatives.  

The tender is open to private companies which are residents of the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the respective country. For a consortium, a cooperation agreement should be included in the technical offer.

Offers must be prepared in English.

Proposals must be submitted in two parts, consisting of (according to the item 5 from TOR):

 • Part 1: Technical offer, that should describe in detail how the Offeror intends to carry out the Term of Reference (ToR) for the development of requested deliverables.

The technical offer should also include:

 • Contact data;
 • Copy of the organization registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
 • Part 2: Financial offer, detailed budget expressed in Moldovan Lei, VAT 0.

Bids evaluation will be performed based on the ratio of 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality guaranteed.

Applications shall be delivered in sealed envelopes (physical form), showing the tender number (83429616) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chisinau) not later than 19.01.2023 time 15:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Bando n. 83429616 Sviluppare il documento programmatico – Strategia nazionale di sviluppo economico 2024-2030

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di una società o di un consorzio di aziende per sviluppare il documento politico – Strategia nazionale di sviluppo economico 2024-2030, nell'ambito del suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia".

Tutte le attività sono condotte secondo i termini di riferimento (ToR).

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero dell'offerta nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 17.01.2023, ore 15:00.

L'obiettivo dell'attuale incarico è supportare il Ministero dell'Economia nello sviluppo di una strategia di sviluppo economico nazionale globale 2024-2030 (NEDS), volta a fornire una visione di uno stato futuro desiderato dell'economia e un coordinamento strategico tra attori e programmi.

Per conseguire l'obiettivo, l'esperto svolge i seguenti compiti:

 • Organizzare incontri e coordinare le attività con le parti interessate (Ministero dell'Economia e della Cancelleria di Stato, nonché altri stakeholder);
 • 34 del GD 386/2020 sulla pianificazione, lo sviluppo, l'approvazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei documenti di politica pubblica;
 • Elaborare una bozza del NEDS, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 386/2020;
 • Elaborare la Nota informativa al progetto di GD sull'approvazione del NEDS, ai sensi della legge 100/2017 sugli atti giuridici;
 • Sostenere il Ministero dell'Economia nel processo di consultazione, preparare un'analisi di consultazione consolidata e adeguare i progetti sulla base delle seguenti decisioni.

L'offerente adempie i compiti in stretto coordinamento con i rappresentanti di GIZ.  

La gara è aperta a società private residenti nella Repubblica di Moldova, stabilite e operanti in conformità con la legislazione del rispettivo paese. Per un consorzio, un accordo di cooperazione dovrebbe essere incluso nell'offerta tecnica.

Le offerte devono essere preparate in inglese.

Le proposte devono essere presentate in due parti, composte da (secondo il punto 5 della TOR):

 • Parte 1: Offerta tecnica, che dovrebbe descrivere in dettaglio come l'Offerente intende svolgere il Term of Reference (ToR) per lo sviluppo dei deliverable richiesti.

L'offerta tecnica dovrebbe includere anche:

 • Dati di contatto;
 • Copia del certificato di registrazione dell'organizzazione nella Repubblica di Moldova, qualsiasi licenza disponibile, permesso, certificato di qualifica professionale disponibile;
 • Parte 2: Offerta finanziaria, bilancio dettagliato espresso in Lei moldavi, IVA 0.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base del rapporto tra il 70% per l'offerta tecnica e il 30% per l'offerta finanziaria.

Tutti i dati personali sono per uso interno di GIZ; riservatezza garantita.

Le domande devono essere consegnate in buste sigillate (forma fisica), recanti il numero di offerta (83429616) e l'oggetto su di esso, all'indirizzo dell'ufficio GIZ Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, edificio NBC; 9° piano, Chisinau) entro e non oltre il 19.01.2023 ore 15:00.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Тендер No 83429616 Розробити програмний документ – Національна стратегія економічного розвитку 2024-2030

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

Німецьке співробітництво у сфері розвитку через GIZ шукає компанію або консорціум компаній для розробки Програмного документа – Національної стратегії економічного розвитку 2024-2030 років в рамках свого проекту «Сильний бізнес та громади для Молдови».

Всі заходи повинні проводитися відповідно до технічного завдання (ТЗ).

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту:  tenders-giz-moldova@giz.de, вказавши номер тендеру в назві повідомлення, не пізніше 17.01.2023, час 15:00.

Метою поточного завдання є підтримка Мінекономіки у розробці комплексної Національної стратегії економічного розвитку на 2024-2030 роки (NEDS), спрямованої на забезпечення бачення бажаного майбутнього стану економіки та стратегічну координацію між суб'єктами та програмами.

Для досягнення мети експерт повинен виконати наступні завдання:

 • Організовувати зустрічі та координувати діяльність із зацікавленими сторонами (Мінекономіки та Держкателем, а також іншими зацікавленими сторонами);
 • Розробити концепцію NEDS, відповідно до статті 34 ГД 386/2020 щодо планування, розроблення, затвердження, впровадження, моніторингу та оцінки документів державної політики;
 • Розробити проект НЕДС, згідно зі статтею 8 ГД 386/2020;
 • Розробити Інформаційну записку до проекту ГР про затвердження НЕДС, відповідно до Закону 100/2017 про нормативно-правові акти;
 • Підтримати Мінекономіки в процесі консультацій, підготувати зведений консультаційний аналіз і скорегувати проекти на основі наступних рішень.

Учасник повинен виконувати завдання в тісній координації з представниками GIZ.  

У конкурсі можуть брати участь приватні компанії, які є резидентами Республіки Молдова, створені та діють відповідно до законодавства відповідної країни. Для консорціуму договір про співпрацю повинен бути включений в технічну пропозицію.

Пропозиції повинні бути підготовлені англійською мовою.

Пропозиції подаються двома частинами, що складаються з (згідно з п. 5 від ТЗ):

 • Частина 1: Технічна пропозиція, яка повинна детально описувати, як заявник має намір виконати Технічне завдання (ТЗ) для розробки запитуваних результатів.

Технічна пропозиція також повинна включати:

 • Контактні дані;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію організації в Республіці Молдова, будь-яка наявна ліцензія, дозвіл, сертифікат професійної кваліфікації;
 • Частина 2: Фінансова пропозиція, детальний бюджет, виражений молдавськими леями, ПДВ 0.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюватиметься на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції та 30% для фінансової пропозиції.

Усі персональні дані призначені для внутрішнього використання GIZ; конфіденційність гарантована.

Заявки подаються в запечатаних конвертах (фізична форма) із зазначенням на ньому номера тендеру (83429616) суб'єкта d, на адресу офісу GIZ Кишинів (бульвар Штефана Маре сі, 73/1, будівля NBC;9-й поверх, м. Кишинів) не пізніше 19.01.2023 року за часом 15:00.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Търг No 83429616 Разработване на документ за политика – Национална стратегия за икономическо развитие 2024-2030

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси компания или консорциум от компании, които да разработят документа за политиката – Национална стратегия за икономическо развитие 2024-2030, в рамките на проекта си "Силни бизнеси и общности за Молдова".

Всички дейности се извършват в съответствие с техническото задание (ОУ).

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща:  tenders-giz-moldova@giz.de, посочващ номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 17.01.2023 г., час 15:00 часа.

Целта на настоящата задача е да подпомогне Министерството на икономиката в разработването на цялостна Национална стратегия за икономическо развитие 2024-2030 (NEDS), насочена към осигуряване на визия за желано бъдещо състояние на икономиката и стратегическа координация между участниците и програмите.

За постигане на целта експертът изпълнява следните задачи:

 • Организира срещи и координира дейностите със заинтересованите страни (Министерство на икономиката и държавното канцлерство, както и други заинтересовани страни);
 • Разработване на концепцията за NEDS, съгласно чл. 34 от ГД 386/2020 относно планирането, разработването, одобряването, изпълнението, мониторинга и оценката на документите за обществена политика;
 • Изработва проект на NEDS, съгласно чл. 8 от ГД 386/2020;
 • Разработване на информационна бележка към проекта на GD за одобряване на NEDS в съответствие със Закон 100/2017 относно правните актове;
 • Подпомагане на Министерството на икономиката в процеса на консултации, изготвяне на консолидиран анализ на консултациите и коригиране на проектите въз основа на следните решения.

Участникът в търга изпълнява задачите в тясна координация с представителите на GIZ.  

Търгът е отворен за частни фирми, които са жители на Република Молдова, създадени и работещи в съответствие със законодателството на съответната държава. За консорциум в техническото предложение следва да бъде включено споразумение за сътрудничество.

Офертите трябва да бъдат изготвени на английски език.

Предложенията трябва да се подават в две части, състоящи се от (съгласно т. 5 от ТОР):

 • Част 1: Техническа оферта, която трябва да описва подробно как предложителят възнамерява да изпълни мандата (ОУ) за разработването на исканите резултати.

Техническата оферта следва да включва също:

 • Данни за контакт;
 • Копие от удостоверението за регистрация на организацията в Република Молдова, всички налични лицензи, разрешителни, сертификат за професионална квалификация;
 • Част 2: Финансова оферта, подробен бюджет, изразен в молдовски леи, ДДС 0.

Оценката на офертите ще се извършва въз основа на съотношението 70% за техническата оферта и 30% за финансовата оферта.

Всички лични данни са за вътрешна употреба на GIZ; гарантирана конфиденциалност.

Заявленията се доставят в запечатани пликове (физическа форма), на които е посочен тръжният номер (83429616) иг предмет върху него, на адреса на офис на GIZ Кишинев (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, сграда NBC;9-ти етаж, Кишинев) не по-късно от 19.01.2023 г. път 15:00 часа.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Тендер No 83429616 Разработка программного документа – Стратегия развития национальной экономики на 2024-2030 годы

Tender no. 83429616 Develop the Policy document – National Economic Development Strategy 2024-2030

Немецкое сотрудничество в целях развития через GIZ ищет компанию или консорциум компаний для разработки Программного документа – Национальной стратегии экономического развития на 2024-2030 годы в рамках своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы».

Вся деятельность осуществляется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте:  tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в заголовке сообщения, не позднее 17.01.2023, время 15:00.

Целью текущего задания является поддержка Министерства экономики в разработке комплексной Национальной стратегии экономического развития на 2024-2030 годы (NEDS), направленной на обеспечение видения желаемого будущего состояния экономики и стратегической координации между участниками и программами.

Для достижения поставленной цели эксперт выполняет следующие задачи:

 • Организовывать встречи и координировать деятельность с заинтересованными сторонами (Министерство экономики и Государственная канцелярия, а также другие заинтересованные стороны);
 • Разработать концепцию НЭДС, согласно ст. 34 ГД 386/2020 о планировании, разработке, утверждении, внедрении, мониторинге и оценке документов государственной политики;
 • Разработать проект NEDS, согласно ст. 8 ГД 386/2020;
 • Разработать Информационную записку к проекту ГД об утверждении НЭДС в соответствии с Законом 100/2017 о правовых актах;
 • Оказание поддержки Министерству экономики в процессе консультаций, подготовка сводного консультативного анализа и корректировка проектов на основе следующих решений.

Участник торгов должен выполнять поставленные задачи в тесной координации с представителями GIZ.  

Тендер открыт для частных компаний, являющихся резидентами Республики Молдова, созданных и действующих в соответствии с законодательством соответствующей страны. Для консорциума соглашение о сотрудничестве должно быть включено в техническое предложение.

Предложения должны быть подготовлены на английском языке.

Предложения должны быть представлены в двух частях, состоящих из (согласно пункту 5 из ТЗ):

 • Часть 1: Техническое предложение, в котором должно быть подробно описано, как Оферент намерен выполнять Техническое задание (ТЗ) для разработки запрошенных результатов.

Техническое предложение также должно включать:

 • Контактные данные;
 • Копия свидетельства о регистрации организации в Республике Молдова, наличие любой имеющейся лицензии, разрешения, сертификата профессиональной квалификации;
 • Часть 2: Финансовое предложение, подробный бюджет, выраженный в молдавских леях, НДС 0.

Оценка заявок будет осуществляться исходя из соотношения 70% для технического предложения и 30% для финансового предложения.

Все персональные данные предназначены для внутреннего использования GIZ; конфиденциальность гарантируется.

Заявки должны быть доставлены в запечатанных конвертах (в физической форме) с указанием тендерного номера (83429616) ипредмета d на нем, по адресу Офиса GIZ в Кишиневе (бульвар Штефан чел Маре си Сфант, 73/1, здание NBC;9-й этаж, Кишинев) не позднее 19.01.2023 по времени 15:00.

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram