Anunț extins pentru contractarea serviciilor de consultanță pentru OSC și APL în procesul de oferire a asistenței umanitare femeilor și copiilor refugiați din UcrainaTermeni de Referință pentru contractarea serviciilor de formare în domeniul consolidării capacităților organizațiilor societății civile (OSC) și autorităților publice locale (APL) de colabora în procesul de planificare și oferire a asistenței umanitare femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Organizare: Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”
Sector: Dezvoltarea societății civile
Tipul de consultanță: Durata consultanței: Consultanță națională Până la 6 zile consultanță pentru instruire; până la 12 zile pentru sesiuni de mentorat
Locație: Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e): română
Data limită: 05/10/2022, ora locală 17:00 

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) implementează, cu suportul Fondului de Asistență Umanitară al Femeilor pentru Pace (WPHF), proiectul „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din Moldova”. Proiectul este implementat pe teritoriul raionelor Edineț, Cahul, Criuleni, Anenii-Noi și mun. Bălți și are drept obiectiv general consolidarea parteneriatului dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice locale din raioanele țintă menționate, pentru a dezvolta răspunsuri adecvate la crizele umanitare, bazate pe evaluarea nevoilor de gen, orientate spre reducerea vulnerabilităților, abordarea riscurilor și promovarea rezilienței femeilor la efectele de razboi.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 • Consolidarea capacităților ogranizațiilor societății civile (OSC) și a reprezentanților autorităților publice locale (APL) din raioanele pilot în vederea dobândirii abilităților și cunoștințelor pentru elaborarea Planurilor Locale de Acțiuni ca răspuns la situațiile de criză, cu integrarea acțiunilor de asistență femeilor și copiilor refugiați din Ucraina, în baza necesităților specifice în acest sens;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de planificare a intervențiilor umanitare în situații de criză.

AO “Institutum Virtutes Civilis” contractează experți/experte formatori pentru facilitarea a 2 instruiri a câte 2 zile pentru reprezentanții OSC și APL din raioanele țintă ale Proiectului, în domeniul evaluării necesităților specifice de gen a femeilor și copiilor refugiați, integrarea rezultatelor acestora în procesele de planificare și oferire a asistenței umanitare, elaborarea Planurilor de acțiuni locale în cazul situațiilor de criză. Planurile de acțiuni vor prevedea inclusiv și componenta acordării asistenței femeilor și copiilor refugiați, cazați în raioanele țintă ale Proiectului, bazate pe necesitățile acstora identificate în acest sens.

Totodată, componenta de instruire va fi susținută și de 15 activități de mentorat (câte 3 sesiuni per OSC) care vor fi oferite organizațiilor societății civile conduse de femei beneficiare de granturi din cadrul Proiectului. Asistența de mentorat va fi oferită de experții/expertele formatori selectați în rezultatul acestui concurs.

Având în vedere nivelul redus de aplicare a principiilor sensibilității pe dimensiunea de gen în procesul de planificare a acțiunilor de intervenție în cazul situațiilor de criză, AO “Institutum Virtutes Civilis” își propune să dezvolte capacitățile organizațiilor societății civile și administrației publice locale de a elabora Planuri de acțiuni locale care vor prevedea acțiuni/activități specifice pentru a gestiona eficient situațiile de criză. La elaborarea Planurilor se va ține cont de constatările evaluării necesităților de gen, având drept scop protecția femeilor și fetelor împotriva diverselor tipuri de risc, inclusiv violență sexuală și de gen, precum și promovarea rezilienței femeilor și fetelor la efectele de razboi.

Rezultatele așteptate la final de instruiri:

1) 15 reprezentanți ai OSC conduse de femei și 15 reprezentanți ai APL din raioanele pilot ale Proiectului vor avea capacități sporite de planificare a acțiunilor și intervențiilor în cazul crizelor, precum și de oferire a răspunsului umanitar;

2) 5 inițiative/proiecte realizate de OSC-urile conduse de femei în parteneriat cu APL, în acordarea asistenței femeilor și copiilor refugiați, care sunt cazați în raioanele pilot ale Proiectului.

Modulele de instruire vor include, dar nu se vor limita la, următoarele teme:

 • Politici publice privind pe egalitatea de gen și nediscriminarea;
 • Realizarea analizei necesităților specifice de gen;
 • Rolul femeilor în planificarea răspunsului umanitar la crizele refugiaților;
 • Integrarea dimensiunii de gen în planificarea instituțională;
 • Elaborarea Planurilor de actiuni pentru intervenții în cazul situațiilor de criză.
 1. SARCINILE EXPERȚILOR :
  Responsabilități/activități Perioada Livrabile
  1. Elaborarea angendei instruirilor care va conține module de instruire la temele enumerate mai sus. Notă: Modulele trebuie să conțină exerciții practice, joc de rol, care vor  fi folosite pentru implicarea activă a  participanţilor în activităţile de instruire Octombrie 2022 Agendă și materiale de suport pentru participanți; Fișe și sarcini pentru exercițiile de instruire transmise contractorului pentru multiplicare și distribuire participanților
2. Elaborarea formularelor de evaluare a cunoștințelor participanților pre și post formare Octombrie 2022 Formulare de evaluare a cunoștințelor pre – formare; Instrumente de evaluare a cunoștințelor post – formare
3. Facilitarea a 2 instruiri cu conținut identic, pentru 2 grupuri a câte 30 participanți fiecare* Octombrie 2022 2 instruiri realizate cu 2 grupuri a câte 30 persoane; Formulare de evaluare pre și post instruire, completate și analizate
4. Elaborarea raportului post formare cu includerea analizei rezultatelor evaluărilor cunoștințelor participanților (pre/post formare) cu recomandari pentru procesul de elaborare a Planurilor de acțiuni locale Octombrie-Noiembrie 2022 Raport post instruire  
5. Facilitarea a 15 sesiuni de mentorat pentru 5 organizații non-guvernamentale din raioanele țintă (câte 3 sesiuni per ONG) Noiembrie 2022 –februarie 2022 15 sesiuni realizate pentru OSC-uri (câte 3 sesiuni per OSC)
6. Elaborarea raportului pentru sesiunile de mentorat   Raport sesiuni de mentorat

*Notă: Datele exacte ale instruirilor și a sesiunilor de mentorat vor fi definitivate la semnarea contractelor de prestare a serviciilor

 • CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/CANDIDATE
 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență practică sau academică în unul din următoarele domenii: elaborare și monitorizare a politicilor publice; egalitate de gen/planificare și evaluare a acțiunilor în situații de criză;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor;
 • Experiență în colaborarea cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante;
 • Abilități de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: Octombrie 2022 – februarie 2022. Experții/expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC.

Expertul/a interesat/ă va trimite documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com până la data de 5 octombrie 2022, cu subiectul intitulat „Expertiză_Planuri de Acțiuni în situații de criză”:

 • expertului/ei și o scurtă descriere a viziunii expertului/tei asupra modalității de organizare a instruirilor și a sesiunilor de mentorat (până la 1 pagină);
 • . În oferta financiară va fi indicată suma NET per zi de consultanță în MDL. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Notă. Pregătirea materialelor de instruire și a raportului post-instruire va fi inclus în prețul zilei de consultanță pentru zilele de instruire.

 •  CRITERII DE SELECȚIE:

Contractul va fi semnat cu cei/cele mai experimentați/te experți/te care vor prezenta cea mai bună propunere, atât din perspectiva experienței, cât și a ofertei financiare.

Procedura de selecție a consultantului/ei va fi realizată în două etape: 

1) Analiza experienței conform criteriilor specificate  si a viziunii expertului/tei asupra modalității de organizare a instruirii. 

2) Analiza ofertelor financiare 

Dosarul câștigător va fi cel cu cel mai mare punctaj acumulat (experiența, viziunea expertului/tei + oferta financiară).

Se vor aplica următoarele criterii de evaluare a propunerilor:

Criteriile de evaluare  Scor total (60 puncte)
Formare, experiență profesională, abilități (CV) și viziune (max. 40 de puncte):
Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante. Cel puțin 5 ani de experiență practică sau academică în unul din următoarele domenii: elaborarea și monitorizarea politicilor publice; egalitatea de gen/ planificare și evaluare a acțiunilor în situații de criză.   10 p
Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor 10 p
Experiență de colaborare cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante 5 p
Viziunea expertului/tei asupra modalității de organizare a instruirii 15 p
Oferta financiară  max. 20 de puncte   

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta nici un expert sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com . Întrebările de concretizare pot fi adresate până pe 5 octombrie, ora 17.00.

 • CONDIȚIILE DE CONTRACTARE

Cheltuielile de călătorie/transport pentru instruirile care se vor realiza în afara orașului Chișinău vor fi suportate de către AO „Institutum Virtutes Civilis” și nu vor fi incluse în oferta financiară. Achitarea serviciilor va fi efectuată prin transfer bancar, în tranșe, în lei moldovenești, la rata de schimb aplicată de finanțator. Numărul de tranșe poate fi negociat la etapa semnării contractului, dar va fi legat de produsele furnizate. Serviciile vor fi achitate doar după acceptarea acestora, fapt confirmat prin semnarea actului de primire-predare de către părți.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

*Acest anunț este publicat în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public privat pentru a îmbunătăți răspunsul la criza refugiaților din Republica Moldova” este implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu susținerea UN Women și Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară.