„Mă închin în fața fiecăruia, în semn de mulțumire...”Ro

Articol Original

„Mă închin în fața fiecăruia, în semn de mulțumire...”

Cu ochii senini, ținându-și la piept fiica de doar câțiva ani și mulțumind celor din jur pentru ajutor – așa am cunoscut-o pe Elena M., o femeie între două vârste, originară din regiunea Kiev, Ucraina, cazată la Centrul pentru refugiați din satul Costești, Ialoveni. Are o viață complicată, spune ea. Muncește din greu ca să-și crească cei patru copii – trei băieți și o fată. Știe pe propria piele ce înseamnă să rămâi fără casă și fără masă. Spera să-și poată pune pe picioare micuții, dar războiul a forțat-o să ia calea pribegiei...

Elena M. nu știe dacă în Ucraina mai are casă. Trăiește de pe azi pe mâine. Dragostea de copii o ține pe linia de plutire. În primele zile de război nu a crezut că va fi nevoită să lase tot ce-a agonisit o viață. Spera că în scurt timp lucrurile se vor limpezi. Până a veni în Republica Moldova s-a ascuns în mai multe orașe ale Ucrainei. Nu se încumeta să-și părăsească țara natală. Când a înțeles că siguranța copiilor este în pericol a decis să se refugieze. Drumul spre Republica Moldova a fost anevoios. A trebuit să înfrunte un rând de zeci de km la vamă, iar copiii erau îmbrăcați sumar.

„Băieții aveau doar niște ciupici în picioare. Am lăsat casă, masă, nici nu știm dacă avem unde să ne întoarcem, nu știm dacă ne-a mai rămas ceva în Ucraina. Apreciem că suntem găzduiți aici, la Costești. Ne simțim ca acasă. Nu ne lipsește nimic. Copiii au hăinuțe călduroase, avem produse de igienă, mâncare caldă la timp. Nici nu credeam că poate fi atâta bunătate în lume. Sunt gata să mă închin în fața fiecăruia în semn de mulțumire”, spune recunoscătoare Elena.

Refugiata

Împreună cu cei trei băieți ai săi și fiica a fost găzduită la Centrul pentru refugiați din satul Costești, Ialoveni. Elena spune că a rămas impresionată de atitudinea cu care este tratată în cadrul Centrului de plasament temporar. Pentru a le facilita șederea, specialiștii din cadrul centrului, cu sprijinul Consiliul Danez pentru Refugiați (DRC) și AO „Institutum Virtutes Civilis” le oferă constant haine și produse de igienă personală.

Directoarea Casei de cultură din Costești, voluntară în cadrul Centrului de refugiați, Parascovia Marandici, spune că în prezent centrul găzduiește aproape o sută de persoane. În primele luni însă au fost și până la 160 de persoane per zi, care au cerut ajutor.

„Nevoile persoanelor refugiate se schimbă de la o săptămână la alta. La început le trebuia strictul necesar: un acoperiș de-asupra capului și o masă caldă. Apoi am început problemele de sănătate, apoi a venit sezonul rece. Fără sprijinul organizațiilor neguvernamentale nu cred că ne-am fi descurcat. Cu ajutorul  Consiliul Danez pentru Refugiați și AO „Institutum Virtutes Civilis” toți copiii au fost îmbrăcați cu hăinuțe de iarnă. Am primit și tehnică de uz casnic, în special frigidere în care persoanele pot să-și păstreze mâncarea, mașini de spălat haine și uscătoare”, a precizat Parascovia.

Poza

Centrul de refugiați din Costești, Ialoveni, este unul din cele două centre din țară sprijinite prin intermediul proiectului „Consolidarea efortului Moldovei în contextul crizei refugiaților”. Astfel, de la începutul proiectului, peste două mii de persoane refugiate, cazate pe teritoriul raioanelor Ialoveni și Strășeni, au fost asigurate cu necesități de bază (produse de igienă personală, lenjerie de pat etc) pentru a le facilita șederea în Republica Moldova, iar peste 200 de copii refugiați din raioanele Ialoveni și Strășeni au fost asigurați cu îmbrăcăminte pentru sezonul rece al anului, enumeră managera proiectului, Gabriela Iordan:

„Acțiunile acestui proiect nu se opresc aici. Centrul de cazare al solicitanților azil al Biroului de Migrațiune și Azil a fost dotat cu mobilier și tehnică de uz casnic. De asemenea, am amenajat și un spațiu de joacă pentru copii pe teritoriul Centrului de cazare a refugiaților al Biroului Migrație și Azil”, menționează managera de proiect.

Ea mai precizează că din primele zile de la declanșarea războiului, AO „Institutum Virtutes Civilis” s-a alăturat eforturilor autorităților publice în gestionarea acestui flux de persoane și s-a implicat plenar în acordarea asistenței refugiaților din Ucraina. La doar câteva săptămâni de la începerea războiului, echipa IVC a lansat discuțiile cu partenerii din Danemarca, mai exact, Consiliul Danez pentru Refugiați, pentru susținerea refugiaților cazați în localități din raioanele Strășeni și Ialoveni. Au fost alese aceste două raioane pentru că, în martie 2022, reprezentau raioanele cu cel mai mare număr de persoane refugiate din Ucraina, găzduite de cetățeni și administrația publică locală de aici. La Ialoveni erau cazați peste 1364 de refugiați (735 adulți, 629 copii), iar la Strășeni – 806 refugiați (424 adulți și 382 de copii).

En

Traducere Automata

"I bow before everyone as a sign of thanksgiving..."

With clear eyes, holding her daughter of only a few years old and thanking those around her for her help – this is how I met Elena M., a woman between two ages, originally from Kiev region, Ukraine, staying at the Center for Refugees in the village of Costesti, Ialoveni. She has a complicated life, she says. She works hard to raise her four children – three boys and a girl. He knows for himself what it means to be left without a home and without a meal. She hoped to be able to set up her little ones, but the war forced her to take the path of wandering...

Elena M. he doesn't know if he still has a home in Ukraine. Live from today to tomorrow. The love of children keeps her afloat. In the first days of the war she did not think that she would have to leave everything that had amassed a lifetime. He hoped that things would soon clear up. Before coming to the Republic of Moldova, he hid in several cities of Ukraine. He did not dare to leave his native country. When he understood that the safety of children was in danger, he decided to take refuge. The road to the Republic of Moldova was difficult. He had to face a row of tens of miles at customs, and the children were scantily dressed.

"The guys just had some pinches on their feet. We have left a house, a table, we do not even know if we have anywhere to turn, we do not know if we have anything left in Ukraine. We appreciate that we are hosted here at Costesti. We feel at home. We don't lack anything. The children have warm clothes, we have hygiene products, hot food on time. I didn't even think there could be so much goodness in the world. I am ready to bow down in front of everyone as a sign of gratitude", says gratefully Elena.

Refugiata

Together with her three boys and daughter, she was hosted at the Center for Refugees in the village of Costesti, Ialoveni. Elena says she was impressed by the attitude with which she is treated within the Temporary Placement Center. In order to facilitate their stay, the specialists from the center, with the support of the Danish Refugee Council (DRC) and the NGO "Institutum Virtutes Civilis" constantly offer them clothes and personal hygiene products.

The director of the House of Culture in Costesti, a volunteer at the Refugee Center, Parascovia Marandici, says that the center currently hosts almost a hundred people. In the first few months, however, there were also up to 160 people per day, who asked for help.

"The needs of refugees change from week to week. At first they needed the bare necessities: a roof over their heads and a warm meal. Then we started the health problems, then the cold season came. Without the support of non-governmental organisations, I do not think we would have done well. With the help  of the Danish Refugee Council and the NGO "Institutum Virtutes Civilis" all the children were dressed in winter clothes. We also received household equipment, especially refrigerators where people can keep their food, washing machines and dryers," parascovia said.

Poza

The refugee center in Costesti, Ialoveni, is one of the two centers in the country supported through the project "Strengthening Moldova's effort in the context of the refugee crisis". Thus, since the beginning of the project, over two thousand refugees, accommodated on the territory of Ialoveni and Straseni districts, were provided with basic needs (personal hygiene products, bed linen, etc.) to facilitate their stay in the Republic of Moldova, and over 200 refugee children from Ialoveni and Straseni districts were provided with clothing for the cold season of the year, lists the project manager, Gabriela Iordan:

"The actions of this project do not stop there. The asylum seekers' accommodation centre of the Bureau of Migration and Asylum was equipped with furniture and household equipment. We have also arranged a playground for children on the territory of the Refugee Accommodation Center of the Migration and Asylum Bureau", mentions the project manager.

She also mentions that from the first days after the start of the war, the NGO "Institutum Virtutes Civilis" joined the efforts of the public authorities in managing this influx of people and was fully involved in providing assistance to refugees from Ukraine. Just a few weeks after the start of the war, the IVC team launched discussions with partners from Denmark, more precisely, the Danish Council for Refugees, to support refugees accommodated in localities in straseni and Ialoveni districts. These two districts were chosen because, in March 2022, they represented the districts with the largest number of refugees in Ukraine, hosted by citizens and the local public administration here. In Ialoveni there were accommodated over 1364 refugees (735 adults, 629 children), and in Straseni – 806 refugees (424 adults and 382 children).

It

Traducere Automata

"Mi inchino davanti a tutti in segno di ringraziamento..."

Con gli occhi chiari, tenendo in braccio la figlia di pochi anni e ringraziando chi le stava intorno per il suo aiuto: è così che ho incontrato Elena M., una donna di due anni, originaria della regione di Kiev, in Ucraina, che soggiorna presso il Centro per i rifugiati nel villaggio di Costesti, Ialoveni. Ha una vita complicata, dice. Lavora duramente per crescere i suoi quattro figli, tre maschi e una femmina. Sa da sé cosa significa essere lasciati senza una casa e senza un pasto. Sperava di poter sistemare i suoi piccoli, ma la guerra l'ha costretta a prendere la strada del vagabondaggio...

Elena M. non sa se ha ancora una casa in Ucraina. Vivi da oggi a domani. L'amore dei bambini la tiene a galla. Nei primi giorni della guerra non pensava che avrebbe dovuto lasciare tutto ciò che aveva accumulato una vita. Sperava che le cose si sarebbero presto chiarite. Prima di venire nella Repubblica di Moldavia, si nascose in diverse città dell'Ucraina. Non osava lasciare il suo paese natale. Quando ha capito che la sicurezza dei bambini era in pericolo, ha deciso di rifugiarsi. La strada per la Repubblica di Moldova era difficile. Doveva affrontare una fila di decine di miglia alla dogana, e i bambini erano vestiti in modo scarno.

"I ragazzi avevano solo qualche pizzico sui piedi. Abbiamo lasciato una casa, un tavolo, non sappiamo nemmeno se abbiamo un posto dove girare, non sappiamo se ci è rimasto qualcosa in Ucraina. Apprezziamo di essere ospitati qui a Costesti. Ci sentiamo a casa. Non ci manca nulla. I bambini hanno vestiti caldi, abbiamo prodotti per l'igiene, cibo caldo in tempo. Non pensavo nemmeno che ci potesse essere così tanta bontà nel mondo. Sono pronta a inchinarmi davanti a tutti in segno di gratitudine", dice con gratitudine Elena.

Refugiata

Insieme ai suoi tre figli e alla figlia, è stata ospitata presso il Centro per i rifugiati nel villaggio di Costesti, Ialoveni. Elena dice di essere rimasta colpita dall'atteggiamento con cui viene trattata all'interno del Centro di Collocamento Temporaneo. Per facilitare il loro soggiorno, gli specialisti del centro, con il sostegno del Consiglio danese per i rifugiati (RDC) e dell'ONG "Institutum Virtutes Civilis" offrono loro costantemente vestiti e prodotti per l'igiene personale.

Il direttore della Casa della Cultura di Costesti, volontario del Centro Rifugiati, Parascovia Marandici, racconta che il centro ospita attualmente quasi un centinaio di persone. Nei primi mesi, però, c'erano anche fino a 160 persone al giorno, che chiedevano aiuto.

"I bisogni dei rifugiati cambiano di settimana in settimana. All'inizio avevano bisogno dello stretto necessario: un tetto sopra la testa e un pasto caldo. Poi abbiamo iniziato i problemi di salute, poi è arrivata la stagione fredda. Senza il sostegno delle organizzazioni non governative, credo che avremmo fatto bene. Con l'aiuto  del Consiglio danese per i rifugiati e dell'ONG "Institutum Virtutes Civilis" tutti i bambini sono stati vestiti con abiti invernali. Abbiamo anche ricevuto attrezzature domestiche, in particolare frigoriferi dove le persone possono conservare il cibo, lavatrici e asciugatrici", ha detto Parascovia.

Poza

Il centro profughi di Costesti, Ialoveni, è uno dei due centri del Paese sostenuti attraverso il progetto "Rafforzare lo sforzo della Moldavia nel contesto della crisi dei rifugiati". Così, dall'inizio del progetto, oltre duemila rifugiati, ospitati sul territorio dei distretti di Ialoveni e Straseni, sono stati forniti di beni di prima necessità (prodotti per l'igiene personale, biancheria da letto, ecc.) per facilitare la loro permanenza nella Repubblica di Moldova, e oltre 200 bambini rifugiati provenienti dai distretti di Ialoveni e Straseni sono stati forniti di vestiti per la stagione fredda dell'anno, elenca la responsabile del progetto, Gabriela Iordan:

"Le azioni di questo progetto non si fermano qui. Il centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'Ufficio per la migrazione e l'asilo era dotato di mobili e attrezzature domestiche. Abbiamo anche organizzato un parco giochi per bambini sul territorio del Centro di accoglienza per rifugiati dell'Ufficio per la migrazione e l'asilo", afferma il responsabile del progetto.

Ricorda anche che fin dai primi giorni dopo l'inizio della guerra, l'ONG "Institutum Virtutes Civilis" si è unita agli sforzi delle autorità pubbliche nella gestione di questo afflusso di persone ed è stata pienamente coinvolta nel fornire assistenza ai rifugiati dall'Ucraina. Solo poche settimane dopo l'inizio della guerra, il team IVC ha avviato discussioni con partner della Danimarca, più precisamente il Consiglio danese per i rifugiati, per sostenere i rifugiati ospitati nelle località dei distretti di Straseni e Ialoveni. Questi due distretti sono stati scelti perché, nel marzo 2022, rappresentavano i distretti con il maggior numero di rifugiati in Ucraina, ospitati dai cittadini e dalla pubblica amministrazione locale. A Ialoveni sono stati ospitati oltre 1364 rifugiati (735 adulti, 629 bambini), e a Straseni – 806 rifugiati (424 adulti e 382 bambini).

Ua

Traducere Automata

"Схиляюся перед усіма в знак подяки..."

Ясними очима, тримаючи в руках доньку всього кілька років і дякуючи оточуючим за допомогу – так я познайомилася з Оленою М., жінкою у віці від двох років, родом з Київської області, України, яка перебувала в Центрі для біженців в селі Костесті, Яловені. За її словами, у неї складне життя. Вона наполегливо працює, щоб виховати своїх чотирьох дітей – трьох хлопчиків і дівчинку. Він сам знає, що означає залишитися без дому і без їжі. Вона сподівалася, що зможе налаштувати своїх малюків, але війна змусила її стати на шлях поневірянь...

Олена Михайлівна він не знає, чи є у нього ще дім в Україні. Живіть від сьогоднішнього дня до завтрашнього дня. Любов до дітей тримає її на плаву. У перші дні війни вона не думала, що їй доведеться залишити все, що накопичилося на все життя. Він сподівався, що незабаром все проясниться. До приїзду в Республіку Молдова він переховувався в декількох містах України. Він не наважився покинути рідну країну. Коли він зрозумів, що безпеці дітей загрожує небезпека, вирішив сховатися. Дорога до Республіки Молдова була важкою. Йому довелося зіткнутися з рядом десятків миль на митниці, а діти були мізерно одягнені.

"У хлопців просто були якісь щипки на ногах. Ми залишили будинок, стіл, ми навіть не знаємо, чи є нам куди звернутися, ми не знаємо, чи залишилося нам щось в Україні. Ми цінуємо, що нас приймають тут, у Костелі. Ми відчуваємо себе як вдома. Нам нічого не бракує. У дітей теплий одяг, у нас є засоби гігієни, гаряча їжа вчасно. Я навіть не думав, що у світі може бути стільки добра. Я готова вклонитися перед усіма на знак вдячності», – вдячно каже Олена.

Refugiata

Разом з трьома хлопчиками і дочкою її приймали в Центрі для біженців в селі Костесті, Яловені. Олена каже, що була вражена ставленням, з яким до неї ставляться в Центрі тимчасового розміщення. З метою полегшення їх перебування фахівці центру за підтримки Данської ради у справах біженців (ДРК) та ГО «Institutum Virtutes Civilis» постійно пропонують їм одяг та засоби особистої гігієни.

Директор Будинку культури в Костесті, волонтер Центру біженців Парасковія Марандічі каже, що в даний час в центрі проживає майже сотня людей. У перші кілька місяців, однак, також було до 160 осіб на добу, які просили про допомогу.

«Потреби біженців змінюються з тижня в тиждень. Спочатку їм потрібні були предмети першої необхідності: дах над головою і тепла трапеза. Потім почалися проблеми зі здоров'ям, потім настала холодна пора року. Без підтримки неурядових організацій, я не думаю, що ми б зробили добре. За допомогою  Данської ради у справах біженців та ГО «Institutum Virtutes Civilis» всі діти були одягнені в зимовий одяг. Також ми отримали побутову техніку, особливо холодильники, де люди можуть зберігати свої продукти, пральні машини та сушарки", - розповіла Парасковія.

Poza

Центр біженців у Костесті, Яловені, є одним із двох центрів у країні, які підтримуються в рамках проекту «Посилення зусиль Молдови в умовах кризи біженців». Так, з початку реалізації проекту понад дві тисячі біженців, які розмістилися на території районів Яловені та Страшені, були забезпечені базовими потребами (засоби особистої гігієни, постільна білизна тощо) для полегшення перебування в Республіці Молдова, а понад 200 дітей-біженців з районів Яловені та Страсені були забезпечені одягом на холодну пору року, перераховує керівника проекту Габріелу Іордан:

«На цьому дії цього проекту не зупиняються. Центр розміщення шукачів притулку Бюро міграції та притулку був оснащений меблями та побутовим інвентарем. Також ми облаштували майданчик для дітей на території Центру розміщення біженців Бюро міграції та притулку», – зазначає керівник проєкту.

Вона також згадує, що з перших днів після початку війни громадська організація «Institutum Virtutes Civilis» об'єднала зусилля органів державної влади в управлінні цим напливом людей і була повністю залучена до надання допомоги біженцям з України. Буквально через кілька тижнів після початку війни команда IVC розпочала обговорення з партнерами з Данії, точніше, Данською радою у справах біженців, щоб підтримати біженців, які проживають у населених пунктах в районах Страсені та Яловені. Ці два райони були обрані тому, що у березні 2022 року вони представляли райони з найбільшою кількістю біженців в Україні, які приймали тут громадяни та місцева державна адміністрація. У Яловені розмістили понад 1364 біженці (735 дорослих, 629 дітей), а в Страсені – 806 біженців (424 дорослих і 382 дитини).

Bg

Traducere Automata

"Прекланям се пред всички в знак на благодарност..."

С ясни очи, държейки дъщеря си само на няколко години и благодарейки на хората около себе си за помощта – така се запознах с Елена М., жена на възраст между две години, родом от Киевска област, Украйна, отседнала в Центъра за бежанци в село Костести, Яловени. Тя има сложен живот, казва тя. Тя работи усилено, за да отгледа четирите си деца – три момчета и едно момиче. Той знае за себе си какво означава да останеш без дом и без храна. Надяваше се да успее да постави малките си, но войната я принуди да поеме по пътя на скитането...

Елена М. Той не знае дали все още има дом в Украйна. Живейте от днес до утре. Любовта на децата я държи на повърхността. В първите дни на войната тя не мислеше, че ще трябва да остави всичко, което е натрупало цял живот. Надяваше се, че нещата скоро ще се изяснят. Преди да дойде в Република Молдова, той се укрива в няколко града на Украйна. Той не посмя да напусне родната си страна. Когато разбрал, че безопасността на децата е в опасност, той решил да потърси убежище. Пътят към Република Молдова беше труден. Трябваше да се изправи пред редица от десетки километри на митницата, а децата бяха оскъдно облечени.

"Момчетата просто имаха няколко щипки на краката си. Оставили сме къща, маса, дори не знаем дали има къде да се обърнем, не знаем дали имаме нещо останало в Украйна. Оценяваме, че сме домакини тук в Costesti. Чувстваме се като у дома си. Нищо не ни липсва. Децата са с топли дрехи, имаме хигиенни продукти, топла храна навреме. Дори не мислех, че може да има толкова много доброта в света. Готова съм да се поклоня пред всички в знак на благодарност", казва с благодарност Елена.

Refugiata

Заедно с трите си момчета и дъщеря си тя бе настанена в Центъра за бежанци в село Костести, Яловени. Елена споделя, че е впечатлена от отношението, с което се лекува в рамките на Центъра за временно настаняване. За да улеснят престоя им, специалистите от центъра, с подкрепата на Датския съвет за бежанците (ДРК) и неправителствената организация "Institutum Virtutes Civilis", постоянно им предлагат дрехи и продукти за лична хигиена.

Директорът на Дома на културата в Костисти, доброволец в Бежанския център Парасковия Марандичи, казва, че в момента центърът приютява почти сто души. През първите няколко месеца обаче имаше и до 160 души на ден, които поискаха помощ.

"Нуждите на бежанците се променят от седмица на седмица. Отначало те се нуждаеха от най-необходимото: покрив над главите си и топла храна. След това започнахме здравословните проблеми, после дойде студеният сезон. Без подкрепата на неправителствените организации не мисля, че щяхме да се справим добре. С помощта  на Датския съвет за бежанците и неправителствената организация "Institutum Virtutes Civilis" всички деца бяха облечени в зимни дрехи. Получихме и домакинско оборудване, особено хладилници, където хората могат да запазят храната си, пералните машини и сушилните", каза Парасковия.

Poza

Бежанският център в Костести, Яловени, е един от двата центъра в страната, подкрепени чрез проекта "Укрепване на усилията на Молдова в контекста на бежанската криза". Така от началото на проекта над две хиляди бежанци, настанени на територията на областите Яловени и Щрасени, бяха осигурени основни нужди (продукти за лична хигиена, спално бельо и др.), за да улеснят престоя си в Република Молдова, а на над 200 деца бежанци от областите Яловени и Щрасени бяха осигурени дрехи за студения сезон на годината, изброява ръководителя на проекта, Габриела Йордан:

"Действията по този проект не спират дотук. Центърът за настаняване на търсещите убежище към Бюрото за миграция и убежище беше оборудван с мебели и домакинско оборудване. Организирали сме и детска площадка на територията на Центъра за настаняване на бежанци към Бюрото по миграция и убежище", споменава ръководителят на проекта.

Тя споменава още, че от първите дни след началото на войната неправителствената организация "Institutum Virtutes Civilis" се присъедини към усилията на публичните власти в управлението на този приток на хора и участва пълноценно в оказването на помощ на бежанците от Украйна. Само няколко седмици след началото на войната екипът на IVC започна дискусии с партньори от Дания, по-точно Датския съвет за бежанците, за подпомагане на бежанците, настанени в населени места в районите straseni и Ialoveni. Тези две области бяха избрани, защото през март 2022 г. те представляваха областите с най-голям брой бежанци в Украйна, приютени от граждани и местната публична администрация тук. В Яловени са настанени над 1364 бежанци (735 възрастни, 629 деца), а в Страсени – 806 бежанци (424 възрастни и 382 деца).

Ru

Traducere Automata

«Я кланяюсь всем в знак благодарения...»

С ясными глазами, держа на руках дочь всего нескольких лет и благодаря окружающих за помощь – так я познакомился с Еленой М., женщиной двух лет, родом из Киевской области, Украина, находящейся в Центре по делам беженцев в селе Костешты, Яловень. У нее сложная жизнь, говорит она. Она упорно трудится, чтобы вырастить своих четверых детей – трех мальчиков и девочку. Он сам знает, что значит остаться без дома и без еды. Она надеялась, что сможет настроить своих малышей, но война заставила ее пойти по пути странствий...

Елена Михайловна он не знает, есть ли у него еще дом в Украине. Живите с сегодняшнего дня на завтра. Любовь к детям держит ее на плаву. В первые дни войны она не думала, что ей придется оставить все, что накопилось за всю жизнь. Он надеялся, что вскоре все прояснится. До приезда в Республику Молдова он скрывался в нескольких городах Украины. Он не решился покинуть родную страну. Когда он понял, что безопасность детей в опасности, он решил укрыться. Дорога в Республику Молдова была трудной. Ему пришлось столкнуться с рядом десятков миль на таможне, и дети были скудно одеты.

«У ребят просто было несколько щепоток на ногах. Мы оставили дом, стол, мы даже не знаем, есть ли нам куда обратиться, мы не знаем, осталось ли у нас что-нибудь в Украине. Мы ценим, что нас принимают здесь, в Костештах. Мы чувствуем себя как дома. У нас нет недостатка ни в чем. У детей теплая одежда, у нас есть средства гигиены, горячее питание вовремя. Я даже не думал, что в мире может быть так много добра. Я готова поклониться перед всеми в знак благодарности», — с благодарностью говорит Елена.

Refugiata

Вместе с тремя мальчиками и дочерью она была размещена в Центре по делам беженцев в деревне Костешты, Яловень. Елена говорит, что она была впечатлена отношением, с которым к ней относятся в Центре временного размещения. Чтобы облегчить их пребывание, специалисты центра при поддержке Датского совета по делам беженцев (ДРК) и НПО «Institutum Virtutes Civilis» постоянно предлагают им одежду и средства личной гигиены.

Директор Дома культуры в Костештах, волонтер Центра беженцев Парасковия Марандичи говорит, что в настоящее время в центре проживает почти сотня человек. В первые несколько месяцев, однако, было также до 160 человек в день, которые обращались за помощью.

«Потребности беженцев меняются от недели к неделе. Сначала им нужно было самое необходимое: крыша над головой и теплая еда. Потом начались проблемы со здоровьем, потом наступило холодное время года. Без поддержки неправительственных организаций, я не думаю, что у нас все было бы хорошо. С помощью  Датского совета по делам беженцев и НПО «Institutum Virtutes Civilis» все дети были одеты в зимнюю одежду. Мы также получили бытовую технику, особенно холодильники, где люди могут хранить свою еду, стиральные машины и сушилки», — сказали в Парасковии.

Poza

Центр беженцев в Костештах, Яловень, является одним из двух центров в стране, поддерживаемых в рамках проекта «Укрепление усилий Молдовы в контексте кризиса беженцев». Так, с начала реализации проекта более двух тысяч беженцев, размещенных на территории Яловенского и Страшенского районов, были обеспечены предметами первой необходимости (средства личной гигиены, постельное белье и т.д.) для облегчения их пребывания в Республике Молдова, а более 200 детей-беженцев из Яловенского и Страшенского районов были обеспечены одеждой на холодное время года, перечисляет руководителя проекта Габриэлу Иордан:

«Действия этого проекта на этом не заканчиваются. Центр размещения просителей убежища Бюро по вопросам миграции и убежища оснащен мебелью и бытовым оборудованием. Мы также организовали игровую площадку для детей на территории Центра размещения беженцев Бюро миграции и убежища», - отметил руководитель проекта.

Она также упоминает, что с первых дней после начала войны ОО «Institutum Virtutes Civilis» объединило усилия органов государственной власти в управлении этим притоком людей и было полностью вовлечено в оказание помощи беженцам из Украины. Всего через несколько недель после начала войны команда IVC начала переговоры с партнерами из Дании, точнее, с Датским советом по делам беженцев, для поддержки беженцев, размещенных в населенных пунктах в районах Страшень и Яловень. Эти два района были выбраны потому, что в марте 2022 года они представляли районы с наибольшим количеством беженцев в Украине, размещенные здесь гражданами и местной государственной администрацией. В Яловенах было размещено более 1364 беженцев (735 взрослых, 629 детей), а в Страшенах – 806 беженцев (424 взрослых и 382 ребенка).