Participă la Deal Dinner with Angel Investors și obține investiții de până la 25.000 de euro pentru startup-ul tăuRo

Articol Original

Participă la Deal Dinner with Angel Investors și obține investiții de până la 25.000 de euro pentru startup-ul tău

326599445

Organizația Business Angels Moldova (BAM) anunță despre organizarea unei noi ediții a „Deal Dinner with Angel Investors”, eveniment care are scopul de a reuni comunitatea de investitori BAM și start-up-urile din Republica Moldova.

Deal Dinner este un eveniment de tip închis organizat pentru investitorii interesați să susțină start-up-urile locale. Astfel, start-up-urile participante au posibilitatea să beneficieze de investiții de până la 25.000 mii euro și mentorat din partea comunității de investitori. La această ediție, evenimentul își propune să reunească 15 echipe care își vor prezenta start-up-urile în fața investitorilor din comunitatea BAM. 

Start-up-urile participante vor avea la dispoziție 3 minute pentru a-și prezenta ideea în fața comunității de investitori. Apoi, va urma o sesiune de networking, astfel participanții vor avea posibilitatea să descopere unele dintre cele mai bune start-up-uri din țară precum și comunitatea de investitori BAM. 

„Încurajăm start-up-urile din Republica Moldova să participe la o nouă ediție a „Deal Dinner with Angel Investors”. Evenimentul reprezintă o șansă unică de a prezenta startup-ul investitorilor, experților din industrie, potențialilor clienți și parteneri”, declară reprezentanții BAM.

În prezent, aplicările la „Deal Dinner with Angel Investors” sunt deschise. Doritorii se pot ÎNREGISTRA până pe 7 februarie curent, completând formularul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

La „Deal Dinner with Angel Investors” poate aplice orice start-up din țară care îndeplinește următoarele criterii:

 • Data statistice despre lead-uri și clienți, sau venit înregistrat;
 • Investiții necesare de până la 25 000 euro;
 • Echipă de minim două persoane;
 • Pitch deck.

În cadrul ediției anterioare a „Deal Dinner with Angel Investors”, 6 start-up-uri s-au prezentat în sesiunea de pitching. Unele echipe au reușit să obțină investiții, iar altele mentorat din partea investitorilor. Cele 6 echipe participante au fost: Floral Soul, Unde, Click School, Lectio, Teleport Curator by Teleportravel și Kartiero.

Business Angels Moldova este o organizație non-profit, care reunește un grup de oameni de afaceri cu experiență și directori seniori dornici să investească capital și timp în startup-uri și afacerile mici.

 

En

Traducere Automata

Participate in Deal Dinner with Angel Investors and get investments of up to 25,000 euros for your startup

326599445

The Organization Business Angels Moldova (BAM) announces about the organization of a new edition of the "Deal Dinner with Angel Investors", an event that aims to bring together the BAM investor community and start-ups from the Republic of Moldova.

Deal Dinner is a closed-end event organized for investors interested in supporting local start-ups. Thus, the participating start-ups have the opportunity to benefit from investments of up to 25,000 thousand euros and mentorship from the investor community. At this edition, the event aims to bring together 15 teams that will present their start-ups in front of investors from the BAM community. 

The participating start-ups will have 3 minutes to present their idea in front of the investor community. Then, a networking session will follow, so the participants will have the opportunity to discover some of the best start-ups in the country as well as the BAM investor community. 

"We encourage start-ups from the Republic of Moldova to participate in a new edition of "Deal Dinner with Angel Investors". The event is a unique opportunity to present the startup to investors, industry experts, potential customers and partners," says BAM representatives.

Currently, applications for "Deal Dinner with Angel Investors" are open. Those interested can REGISTER until February 7 this year, by filling in the form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

At the "Deal Dinner with Angel Investors" can apply any start-up in the country that meets the following criteria:

 • Statistical data about leads and customers, or registered income;
 • Necessary investments of up to EUR 25 000;
 • A team of at least two people;
 • Pitch deck.

During the previous edition of "Deal Dinner with Angel Investors", 6 start-ups presented themselves in the pitching session. Some teams were able to get investments and others mentored by investors. The 6 participating teams were: Floral Soul, Where, Click School, Lectio, Teleport Curator by Teleportravel and Kartiero.

Business Angels Moldova is a non-profit organization that brings together a group of experienced businessmen and senior executives eager to invest capital and time in startups and small businesses.

 

It

Traducere Automata

Partecipa a Deal Dinner con Angel Investors e ottieni investimenti fino a 25.000 euro per la tua startup

326599445

L'Organizzazione Business Angels Moldova (BAM) annuncia l'organizzazione di una nuova edizione della "Deal Dinner with Angel Investors", un evento che mira a riunire la comunità degli investitori BAM e le start-up della Repubblica di Moldova.

Deal Dinner è un evento chiuso organizzato per gli investitori interessati a sostenere le start-up locali. Pertanto, le start-up partecipanti hanno l'opportunità di beneficiare di investimenti fino a 25.000 mila euro e tutoraggio da parte della comunità degli investitori. In questa edizione, l'evento mira a riunire 15 team che presenteranno le loro start-up di fronte agli investitori della comunità BAM. 

Le start-up partecipanti avranno 3 minuti per presentare la loro idea di fronte alla comunità degli investitori. Seguirà poi una sessione di networking, in modo che i partecipanti abbiano l'opportunità di scoprire alcune delle migliori start-up del paese e la comunità degli investitori BAM. 

"Incoraggiamo le start-up della Repubblica di Moldova a partecipare a una nuova edizione di "Deal Dinner with Angel Investors". L'evento è un'opportunità unica per presentare la startup a investitori, esperti del settore, potenziali clienti e partner", affermano i rappresentanti BAM.

Attualmente sono aperte le domande per "Deal Dinner with Angel Investors". Gli interessati possono ISCRIVERSI fino al 7 febbraio di quest'anno, compilando il form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

Alla "Deal Dinner with Angel Investors" può candidarsi qualsiasi start-up del paese che soddisfi i seguenti criteri:

 • Dati statistici su lead e clienti o reddito registrato;
 • investimenti necessari fino a 25 000 EUR;
 • Una squadra di almeno due persone;
 • Piazzola coperta.

Durante la precedente edizione di "Deal Dinner with Angel Investors", 6 start-up si sono presentate nella sessione di pitching. Alcuni team sono stati in grado di ottenere investimenti e altri guidati da investitori. I 6 team partecipanti erano: Floral Soul, Where, Click School, Lectio, Teleport Curator by Teleportravel e Kartiero.

Business Angels Moldova è un'organizzazione senza scopo di lucro che riunisce un gruppo di uomini d'affari esperti e dirigenti senior desiderosi di investire capitale e tempo in startup e piccole imprese.

 

Ua

Traducere Automata

Беріть участь в Deal Dinner з ангельськими інвесторами і отримуйте інвестиції до 25 000 євро для вашого стартапу

326599445

Організація Business Angels Moldova (BAM) оголошує про організацію нового видання «Deal Dinner with Angel Investors», заходу, який має на меті об'єднати спільноту інвесторів BAM і стартапи з Республіки Молдова.

Deal Dinner - це закритий захід, організований для інвесторів, зацікавлених у підтримці місцевих стартапів. Таким чином, стартапи-учасники мають можливість отримати вигоду від інвестицій до 25 000 тисяч євро та менторства від спільноти інвесторів. На цьому випуску захід має на меті об'єднати 15 команд, які представлять свої стартапи перед інвесторами з БАМ-спільноти. 

Стартапи-учасники матимуть 3 хвилини, щоб представити свою ідею перед спільнотою інвесторів. Потім відбудеться нетворкінг-сесія, тож учасники матимуть можливість відкрити для себе одні з найкращих стартапів у країні, а також спільноту інвесторів BAM. 

«Ми заохочуємо стартапи з Республіки Молдова взяти участь у новому випуску «Deal Dinner with Angel Investors». Захід – це унікальна можливість презентувати стартап інвесторам, експертам галузі, потенційним клієнтам та партнерам», – кажуть представники BAM.

В даний час відкриті заявки на «Вечерю угод з ангельськими інвесторами». Бажаючі можуть зареєструватися до 7 лютого цього року, заповнивши форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

На «Вечерю угод з ангельськими інвесторами» може подати заявку будь-який стартап в країні, який відповідає наступним критеріям:

 • Статистичні дані про потенційних клієнтів і клієнтів, або зареєстровані доходи;
 • Необхідні інвестиції до 25 000 євро;
 • Команда не менше двох осіб;
 • Пітч-колода.

Під час попереднього випуску «Deal Dinner with Angel Investors» на пітчинг-сесії представили себе 6 стартапів. Деякі команди змогли отримати інвестиції, а інші були наставниками інвесторів. 6 команд-учасниць були: Квіткова душа, Де, Школа кліків, Lectio, Куратор телепорту від Teleportravel та Kartiero.

Business Angels Moldova - це некомерційна організація, яка об'єднує групу досвідчених бізнесменів і керівників вищої ланки, які прагнуть інвестувати капітал і час в стартапи і малий бізнес.

 

Bg

Traducere Automata

Участвайте в Deal Dinner с ангелски инвеститори и получете инвестиции до 25 000 евро за вашия стартъп

326599445

Организацията Business Angels Moldova (BAM) обявява организирането на ново издание на "Deal Dinner with Angel Investors", събитие, което има за цел да събере на едно място инвеститорската общност на BAM и стартиращи фирми от Република Молдова.

Deal Dinner е събитие от затворен тип, организирано за инвеститори, които се интересуват от подкрепа на местни стартиращи фирми. Така участващите стартиращи фирми имат възможност да се възползват от инвестиции до 25 000 хиляди евро и менторство от инвеститорската общност. На това издание събитието има за цел да събере 15 екипа, които ще представят своите стартъпи пред инвеститори от общността на БАМ. 

Участващите стартиращи компании ще имат 3 минути, за да представят идеята си пред инвеститорската общност. След това ще последва нетуъркинг сесия, така че участниците ще имат възможност да открият някои от най-добрите стартиращи фирми в страната, както и инвеститорската общност на BAM. 

"Насърчаваме стартиращи фирми от Република Молдова да участват в ново издание на "Deal Dinner with Angel Investors". Събитието е уникална възможност да представим стартъпа пред инвеститори, експерти от бранша, потенциални клиенти и партньори", казват представители на БАМ.

В момента заявленията за "Deal Dinner with Angel Investors" са отворени. Заинтересованите могат да се РЕГИСТРИРАТ до 7 февруари тази година, като попълнят формата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

На "Вечеря на сделката с ангелски инвеститори" може да кандидатства всеки стартъп в страната, който отговаря на следните критерии:

 • Статистически данни за потенциални клиенти и клиенти, или регистриран доход;
 • Необходими инвестиции в размер до 25 000 евро;
 • Екип от най-малко двама души;
 • Pitch палуба.

По време на предишното издание на "Deal Dinner with Angel Investors" в питчинг сесията се представиха 6 стартиращи компании. Някои екипи успяха да получат инвестиции, а други наставлявани от инвеститори. 6-те участващи отбора бяха: Floral Soul, Where, Click School, Lectio, Teleport Curator by Teleportravel и Kartiero.

Business Angels Moldova е организация с нестопанска цел, която обединява група от опитни бизнесмени и висши ръководители, които искат да инвестират капитал и време в стартиращи фирми и малки предприятия.

 

Ru

Traducere Automata

Примите участие в Deal Dinner with Angel Investors и получите инвестиции в размере до 25 000 евро для вашего стартапа

326599445

Организация Business Angels Moldova (BAM) объявляет об организации нового издания «Deal Dinner with Angel Investors», мероприятия, целью которого является объединение сообщества инвесторов bam и стартапов из Республики Молдова.

Deal Dinner - это закрытое мероприятие, организованное для инвесторов, заинтересованных в поддержке местных стартапов. Таким образом, участвующие стартапы имеют возможность воспользоваться инвестициями до 25 000 тысяч евро и наставничеством со стороны сообщества инвесторов. В этом выпуске мероприятие призвано собрать 15 команд, которые представят свои стартапы перед инвесторами из сообщества БАМа. 

У участвующих стартапов будет 3 минуты, чтобы представить свою идею перед сообществом инвесторов. Затем последует сетевая сессия, так что у участников будет возможность открыть для себя некоторые из лучших стартапов в стране, а также сообщество инвесторов BAM. 

«Мы призываем стартапы из Республики Молдова принять участие в новом выпуске «Deal Dinner with Angel Investors». Мероприятие – это уникальная возможность представить стартап инвесторам, экспертам отрасли, потенциальным клиентам и партнерам», – отмечают представители БАМа.

В настоящее время открыты заявки на «Ужин с ангелами-инвесторами». Желающие могут ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ до 7 февраля этого года, заполнив форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWI3zWb-QHcia6mElOqGPtRFys23zg2tcIKF1mv7STuLd_iw/viewform 

На «Deal Dinner with Angel Investors» может подать заявку любой стартап в стране, который соответствует следующим критериям:

 • Статистические данные о потенциальных клиентах и клиентах или зарегистрированном доходе;
 • Необходимые инвестиции до 25 000 евро;
 • Команда не менее двух человек;
 • Палуба поля.

Во время предыдущего выпуска «Deal Dinner with Angel Investors» 6 стартапов представили себя в питчинг-сессии. Некоторые команды смогли получить инвестиции, а другие под руководством инвесторов. 6 команд-участниц: Floral Soul, Where, Click School, Lectio, Teleport Curator by Teleportravel и Kartiero.

Business Angels Moldova – это некоммерческая организация, которая объединяет группу опытных бизнесменов и топ-менеджеров, стремящихся инвестировать капитал и время в стартапы и малый бизнес.

 

telegram