Granturi oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea responsabilității sociale în 10 raioane din MoldovaRo

Articol Original

Granturi oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea responsabilității sociale în 10 raioane din Moldova

50 de organizații ale societății civile din Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Râșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești au primit granturi pentru proiecte la scară mică în valoare de 775.000 de euro. Acest program de granturi este gestionat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și ONG-ul ceh People in Need (PIN) în cadrul proiectului EU4Accountability. În următoarele luni, OSC-urile implicate în proiect vor fi susținute pentru a monitoriza politicile publice, a pune în aplicare mecanisme de responsabilitate socială, a organiza audieri publice, schimburile de experiență și preluarea bunelor practici.

În cadrul ceremoniei de acordare a granturilor, organizată la Europe Café, Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat: „Sprijinul financiar oferit astăzi de Uniunea Europeană va permite OSC-urilor să își consolideze eforturile pentru extinderea participării democratice și va contribui la îndeplinirea necesităților specifice cetățenilor (...). Campaniile publice pentru creșterea gradului de conștientizare a procesului bugetar, angajamentul civic pentru monitorizarea cheltuielilor publice și elaborarea politicilor și consultărilor bugetare participative – toate aceste acțiuni, având scopul de a determina cetățenii și autoritățile locale să aleagă împreună investițiile cele mai necesare, în comunitățile lor. Aș dori să felicit organizațiile societății civile, cărora li se acordă granturi în cadrul proiectului EU4Accountability și să le mulțumesc pentru dedicare și promovarea responsabilității sociale în Republica Moldova. Odată cu noul rol de țară candidată pentru aderare la UE, importanța societății civile este și mai evidentă.”

Sans

Responsabilitatea socială se referă la capacitatea cetățenilor de a-și exercita drepturile și de a monitoriza autoritățile publice, astfel încât acestea să implementeze politici publice care să includă contribuțiile societății civile. Responsabilitatea socială duce la dezvoltare și la o guvernare mai receptivă și eficientă. Aceasta ajută în special la consolidarea comunităților și la ascultarea nevoilor celor mai vulnerabile persoane din societate. Instrumentele de responsabilitate socială sunt în beneficiul tuturor cetățenilor și contribuie la crearea unui sistem de guvernanță eficient și democratic, care nu lasă pe nimeni în urmă.

Organizațiile societății civile din raioanele Cahul, Comrat, Fălești, Glodeni și Râșcani, selectate pentru a face parte din proiect, au decis deja ce fel de idei și practici privind responsabilitatea socială să aplice în comunitățile lor. Alături de ei va fi echipa People in Need Moldova, care va ghida procesele și va încuraja dialogul dintre ONG-uri și autoritățile publice locale (APL) din cele 5 raioane. Spre exemplu, în raionul Glodeni, Asociația Obștească (AO) „Solidarii neamului” va consolida capacitățile ONG-urilor locale, pentru ca ele să dispună de cunoștințe și tehnici de monitorizare a activității APL. AO „Baștina” din raionul Râșcani va dezvolta spiritul civic în rândul cetățenilor, astfel încât societatea civilă locală să fie mai implicată în luarea deciziilor și să pună presiune pe autorități, ca acestea să ia în calcul vocea locuitorilor și prioritățile înaintate de ei.

Unele asociații obștești planifică să organizeze vizite de studiu în țară, pentru a vedea și a discuta cu reprezentanții APL din alte raioane, care practică bugetarea participativă, iar AO „Moștenitorii” își propune să efectueze o vizită în România, pentru a cunoaște din experiența colegilor din Uniunea Europeană privind responsabilitatea socială. Alte ONG-uri vor face simularea alegerilor, dar într-o manieră diferită – un grup de inițiativă va identifica o problemă în sat, va pregăti bugetul și argumentarea de ce această problemă trebuie rezolvată, va prezenta locuitorilor din sat soluția propusă, iar la final cetățenii vor vota. Acest proces le va demonstra locuitorilor cum funcționează democrația și ce înseamnă eficiența guvernării, motivându-i să fie activi la nivel de comunitate. Totodată, unele dintre organizațiile societății civile selectate în cadrul proiectului EU4Accountability, vor primi cofinanțare pentru a se implica în proiecte de bugetare participativă. Această diversitate de idei și practici, ce vor fi aplicate în raioanele-țintă ale proiectului, arată deschiderea societății civile pentru procesele referitoare la responsabilitatea socială și trasează schimbările și îmbunătățirile ce vor veni la nivelul comunităților, cu sprijinul Uniunii Europene.

Sans

Proiectul EU4Accountability este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat în perioada anilor 2022-2024, de către un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și organizația neguvernamentală cehă People in Need (PIN).

En

Traducere Automata

Grants provided by the European Union to improve social responsibility in 10 districts of Moldova

50 civil society organizations from Cahul, Comrat, Cimislia, Falesti, Floresti, Glodeni, Rascani, Straseni, Stefan Voda, Telenesti received grants for small-scale projects worth 775,000 euros. This grant programme is managed by the European Association for Local Democracy (ALDA) and the Czech NGO People in Need (PIN) under the EU4Accountability project. In the coming months, the CSOs involved in the project will be supported to monitor public policies, implement social responsibility mechanisms, hold public hearings, exchange experiences and take over good practices.

During the grant ceremony, organized at Europe Café, Jānis Mažeiks, Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, said: "The financial support provided today by the European Union will allow CSOs to strengthen their efforts to expand democratic participation and will contribute to meeting the specific needs of citizens (...). Public campaigns to raise awareness of the budgetary process, civic commitment to monitoring public spending and the development of participatory budget policies and consultations – all these actions, with the aim of making citizens and local authorities choose together the most necessary investments in their communities. I would like to congratulate the civil society organisations, which are awarded grants within the EU4Accountability project, and to thank them for their dedication and promotion of social responsibility in the Republic of Moldova. With the new role of candidate country for EU membership, the importance of civil society is even more evident."

Sans

Social responsibility refers to the ability of citizens to exercise their rights and monitor public authorities so that they implement public policies that include the contributions of civil society. Social responsibility leads to development and more responsive and effective governance. It helps in particular to strengthen communities and listen to the needs of the most vulnerable people in society. Social responsibility instruments benefit all citizens and contribute to the creation of an effective and democratic system of governance that leaves no one behind.

The civil society organizations from Cahul, Comrat, Falesti, Glodeni and Rascani districts, selected to be part of the project, have already decided what kind of ideas and practices on social responsibility to apply in their communities. Along with them will be the People in Need Moldova team, which will guide the processes and encourage the dialogue between NGOs and local public authorities (LPAs) from the 5 districts. For example, in Glodeni district, the Public Association (AO) "Solidarii neamului" will strengthen the capacities of local NGOs, so that they have knowledge and techniques for monitoring the activity of the LPA. Ngo "Bashtina" from Rascani district will develop civic spirit among citizens, so that the local civil society is more involved in decision-making and puts pressure on the authorities to take into account the voice of the inhabitants and the priorities put forward by them.

Some public associations plan to organize study visits in the country, in order to see and discuss with the representatives of the LPA from other districts, who practice participatory budgeting, and the NGO "The Heirs" aims to pay a visit to Romania, in order to get to know from the experience of the colleagues from the European Union regarding the social responsibility. Other NGOs will simulate the elections, but in a different way – an initiative group will identify a problem in the village, will prepare the budget and argue why this problem needs to be solved, will present to the inhabitants of the village the proposed solution, and in the end the citizens will vote. This process will demonstrate to residents how democracy works and what the effectiveness of governance means, motivating them to be active at the community level. At the same time, some of the civil society organisations selected under the EU4Accountability project will receive co-financing to get involved in participatory budgeting projects. This diversity of ideas and practices, which will be applied in the target districts of the project, shows the openness of civil society to the processes related to social responsibility and outlines the changes and improvements that will come at the level of the communities, with the support of the European Union.

Sans

The EU4Accountability project is funded by the European Union and is implemented between 2022 and 2024, by a consortium of three organisations: the European Partnership for Democracy (EPD), the European Association for Local Democracy (ALDA) and the Czech non-governmental organisation People in Need (PIN).

It

Traducere Automata

Sovvenzioni fornite dall'Unione europea per migliorare la responsabilità sociale in 10 distretti della Moldova

50 organizzazioni della società civile di Cahul, Comrat, Cimislia, Falesti, Floresti, Glodeni, Rascani, Straseni, Stefan Voda, Telenesti hanno ricevuto sovvenzioni per progetti su piccola scala del valore di 775.000 euro. Questo programma di sovvenzioni è gestito dall'Associazione europea per la democrazia locale (ALDA) e dall'ONG ceca People in Need (PIN) nell'ambito del progetto EU4Accountability. Nei prossimi mesi, le OSC coinvolte nel progetto saranno supportate per monitorare le politiche pubbliche, attuare meccanismi di responsabilità sociale, tenere audizioni pubbliche, scambiare esperienze e assumere buone pratiche.

Durante la cerimonia di sovvenzione, organizzata presso l'Europe Café, Jānis Mažeiks, ambasciatore dell'Unione europea presso la Repubblica di Moldova, ha dichiarato: "Il sostegno finanziario fornito oggi dall'Unione europea consentirà alle organizzazioni della società civile di intensificare i loro sforzi per espandere la partecipazione democratica e contribuirà a soddisfare le esigenze specifiche dei cittadini (...). Campagne pubbliche di sensibilizzazione sul processo di bilancio, impegno civico per il monitoraggio della spesa pubblica e lo sviluppo di politiche di bilancio partecipative e consultazioni – tutte queste azioni, con l'obiettivo di far sì che i cittadini e le autorità locali scelgano insieme gli investimenti più necessari nelle loro comunità. Vorrei congratularmi con le organizzazioni della società civile, che ricevono sovvenzioni nell'ambito del progetto EU4Accountability, e ringraziarle per la loro dedizione e promozione della responsabilità sociale nella Repubblica moldova. Con il nuovo ruolo di paese candidato all'adesione all'UE, l'importanza della società civile è ancora più evidente."

Sans

La responsabilità sociale si riferisce alla capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti e monitorare le autorità pubbliche in modo che attuino politiche pubbliche che includano i contributi della società civile. La responsabilità sociale porta allo sviluppo e a una governance più reattiva ed efficace. Aiuta in particolare a rafforzare le comunità e ad ascoltare i bisogni delle persone più vulnerabili della società. Gli strumenti di responsabilità sociale vanno a vantaggio di tutti i cittadini e contribuiscono alla creazione di un sistema di governance efficace e democratico che non lasci indietro nessuno.

Le organizzazioni della società civile dei distretti di Cahul, Comrat, Falesti, Glodeni e Rascani, selezionate per far parte del progetto, hanno già deciso che tipo di idee e pratiche sulla responsabilità sociale applicare nelle loro comunità. Insieme a loro ci sarà il team People in Need Moldova, che guiderà i processi e incoraggerà il dialogo tra ONG e autorità pubbliche locali (LPA) dei 5 distretti. Ad esempio, nel distretto di Glodeni, l'Associazione pubblica (AO) "Solidarii neamului" rafforzerà le capacità delle ONG locali, in modo che abbiano conoscenze e tecniche per monitorare l'attività dell'LPA. Ngo "Bashtina" del distretto di Rascani svilupperà lo spirito civico tra i cittadini, in modo che la società civile locale sia più coinvolta nel processo decisionale e faccia pressione sulle autorità affinché tengano conto della voce degli abitanti e delle priorità da loro proposte.

Alcune associazioni pubbliche prevedono di organizzare visite di studio nel paese, al fine di vedere e discutere con i rappresentanti dell'LPA di altri distretti, che praticano il bilancio partecipativo, e l'ONG "The Heirs" mira a fare una visita in Romania, al fine di conoscere dall'esperienza dei colleghi dell'Unione Europea per quanto riguarda la responsabilità sociale. Altre ONG simuleranno le elezioni, ma in modo diverso: un gruppo di iniziativa identificherà un problema nel villaggio, preparerà il bilancio e sosterrà perché questo problema deve essere risolto, presenterà agli abitanti del villaggio la soluzione proposta e alla fine i cittadini voteranno. Questo processo mostrerà ai residenti come funziona la democrazia e cosa significa l'efficacia della governance, motivandoli ad essere attivi a livello comunitario. Allo stesso tempo, alcune delle organizzazioni della società civile selezionate nell'ambito del progetto EU4Accountability riceveranno un cofinanziamento per essere coinvolte in progetti di bilancio partecipativo. Questa diversità di idee e pratiche, che sarà applicata nei distretti target del progetto, mostra l'apertura della società civile ai processi relativi alla responsabilità sociale e delinea i cambiamenti e i miglioramenti che arriveranno a livello delle comunità, con il sostegno dell'Unione europea.

Sans

Il progetto EU4Accountability è finanziato dall'Unione Europea ed è attuato tra il 2022 e il 2024, da un consorzio di tre organizzazioni: il Partenariato Europeo per la Democrazia (EPD), l'Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) e l'organizzazione non governativa ceca People in Need (PIN).

Ua

Traducere Automata

Гранти, надані Європейським Союзом для підвищення соціальної відповідальності в 10 районах Молдови

50 організацій громадянського суспільства з Кагул, Комрат, Чіміслія, Фалешті, Флоресті, Глодені, Раскані, Страсені, Стефан Вода, Теленесті отримали гранти на малі проекти вартістю 775 000 євро. Ця грантова програма управляється Європейською асоціацією за місцеву демократію (ALDA) та чеською неурядовою організацією People in Need (PIN) в рамках проекту EU4Accountability. У найближчі місяці залучені до проекту ОГС отримають підтримку для моніторингу державної політики, впровадження механізмів соціальної відповідальності, проведення громадських слухань, обміну досвідом та переймання передового досвіду.

Під час церемонії надання грантів, організованої в кафе «Європа», Посол Європейського Союзу в Республіці Молдова Яніс Мажейкс зазначив: «Фінансова підтримка, надана сьогодні Європейським Союзом, дозволить ОГС посилити свої зусилля щодо розширення демократичної участі та сприятиме задоволенню конкретних потреб громадян (...). Публічні кампанії з підвищення обізнаності про бюджетний процес, громадянська відданість моніторингу державних видатків та розробка політики бюджету участі та консультацій – усі ці дії, з метою змусити громадян та місцеву владу разом обрати найнеобхідніші інвестиції у свої громади. Я хотів би привітати організації громадянського суспільства, які отримують гранти в рамках проекту EU4Accountability, і подякувати їм за відданість і просування соціальної відповідальності в Республіці Молдова. З новою роллю країни-кандидата на членство в ЄС важливість громадянського суспільства стає ще більш очевидною».

Sans

Соціальна відповідальність означає здатність громадян реалізовувати свої права та здійснювати моніторинг органів державної влади з метою реалізації ними державної політики, яка включає внесок громадянського суспільства. Соціальна відповідальність веде до розвитку та більш чуйного та ефективного управління. Це допомагає, зокрема, зміцнювати громади та прислухатися до потреб найбільш вразливих людей у суспільстві. Інструменти соціальної відповідальності приносять користь усім громадянам і сприяють створенню ефективної та демократичної системи управління, яка нікого не залишає осторонь.

Організації громадянського суспільства з районів Кагул, Комрат, Фалешті, Глодені та Раскані, обрані для участі в проекті, вже визначилися, які ідеї та практики щодо соціальної відповідальності застосовувати у своїх громадах. Поряд з ними буде команда People in Need Moldova, яка керуватиме процесами та заохочуватиме діалог між НУО та місцевими органами державної влади (LPA) з 5 районів. Наприклад, у Глоденському районі Громадське об'єднання (АТ) «Солідарій неамулуй» посилить спроможність місцевих НУО, щоб вони володіли знаннями та методиками моніторингу діяльності ЛПА. ГО «Баштина» з району Раскані розвиватиме громадянський дух серед громадян, щоб місцеве громадянське суспільство більше долучалося до прийняття рішень та чинило тиск на владу, щоб врахувати голос мешканців та пріоритети, які вони висувають.

Деякі громадські об'єднання планують організувати навчальні візити в країні, щоб побачити та обговорити з представниками LPA з інших районів, які практикують бюджет участі, а ГО «Спадкоємці» має на меті здійснити візит до Румунії, щоб познайомитися з досвідом колег з Європейського Союзу щодо соціальної відповідальності. Інші громадські організації будуть моделювати вибори, але в інший спосіб – ініціативна група визначить проблему в селі, підготує бюджет і аргументує, чому цю проблему потрібно вирішувати, представить жителям села запропоноване рішення, і в підсумку громадяни проголосують. Цей процес продемонструє мешканцям, як працює демократія та що означає ефективність управління, мотивуючи їх бути активними на рівні громад. Водночас деякі організації громадянського суспільства, відібрані в рамках проекту EU4Accountability, отримають співфінансування для участі в проектах бюджету участі. Таке різноманіття ідей та практик, які будуть застосовані в цільових районах проекту, свідчить про відкритість громадянського суспільства до процесів, пов'язаних із соціальною відповідальністю, та окреслює зміни та вдосконалення, які відбуватимуться на рівні громад за підтримки Європейського Союзу.

Sans

Проєкт EU4Accountability фінансується Європейським Союзом і реалізується між 2022 та 2024 роками консорціумом із трьох організацій: Європейського партнерства заради демократії (EPD), Європейської асоціації за місцеву демократію (ALDA) та чеської неурядової організації People in Need (PIN).

Bg

Traducere Automata

Безвъзмездни средства, предоставени от Европейския съюз за подобряване на социалната отговорност в 10 области на Молдова

50 граждански организации от Кахул, Комрат, Чимислия, Фалести, Флорести, Глодени, Расани, Страсени, Стефан Вода, Теленести получиха безвъзмездни средства за малки проекти на стойност 775 000 евро. Тази грантова програма се управлява от Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) и чешката неправителствена организация "Хора в нужда" (PIN) в рамките на проекта EU4Accountability. През следващите месеци гражданските организации, участващи в проекта, ще бъдат подкрепени да наблюдават публичните политики, да прилагат механизми за социална отговорност, да провеждат публични изслушвания, да обменят опит и да поемат добри практики.

По време на церемонията по отпускане на безвъзмездни средства, организирана в Europe Café, Янис Мажейкс, посланик на Европейския съюз в Република Молдова, заяви: "Финансовата подкрепа, предоставена днес от Европейския съюз, ще позволи на гражданските организации да увеличат усилията си за разширяване на демократичното участие и ще допринесат за посрещане на специфичните нужди на гражданите (...). Публични кампании за повишаване на осведомеността за бюджетния процес, гражданска ангажираност за наблюдение на публичните разходи и разработване на политики и консултации за участие в бюджета – всички тези действия, с цел да накарат гражданите и местните власти да изберат заедно най-необходимите инвестиции в своите общности. Бих искал да поздравя организациите на гражданското общество, на които се отпускат безвъзмездни средства в рамките на проекта EU4Accountability, и да им благодаря за тяхната всеотдайност и насърчаване на социалната отговорност в Република Молдова. С новата роля на страната кандидатка за членство в ЕС значението на гражданското общество е още по-очевидно."

Sans

Социалната отговорност се отнася до способността на гражданите да упражняват правата си и да наблюдават публичните органи, така че да прилагат публични политики, които включват приноса на гражданското общество. Социалната отговорност води до развитие и по-отзивчиво и ефективно управление. Тя помага по-специално за укрепване на общностите и вслушване в нуждите на най-уязвимите хора в обществото. Инструментите за социална отговорност са от полза за всички граждани и допринасят за създаването на ефективна и демократична система на управление, която не изоставя никого.

Гражданските организации от областите Кахул, Комрат, Фалести, Глодени и Расани, избрани да бъдат част от проекта, вече са решили какви идеи и практики за социална отговорност да прилагат в своите общности. Заедно с тях ще бъде и екипът на "Хора в нужда" на Молдова, който ще ръководи процесите и ще насърчава диалога между неправителствените организации и местните публични власти (ЗЗД) от 5-те области. Например в област Глодени Общественото сдружение (АО) "Solidarii neamului" ще укрепи капацитета на местните неправителствени организации, така че те да имат знания и техники за мониторинг на дейността на ЗЗД. НПО "Бащина" от област Расани ще развива граждански дух сред гражданите, така че местното гражданско общество да е по-ангажирано във вземането на решения и да оказва натиск върху властите да се съобразяват с гласа на жителите и поставените от тях приоритети.

Някои обществени сдружения планират да организират учебни посещения в страната, за да се запознаят и обсъдят с представителите на ЗЗК от други области, които практикуват участие в бюджетирането, а неправителствената организация "Наследниците" има за цел да посети Румъния, за да се запознае с опита на колегите от Европейския съюз по отношение на социалната отговорност. Други неправителствени организации ще симулират изборите, но по друг начин – инициативна група ще идентифицира проблем в селото, ще подготви бюджета и ще аргументира защо този проблем трябва да бъде решен, ще представи на жителите на селото предложеното решение и в крайна сметка гражданите ще гласуват. Този процес ще демонстрира на жителите как работи демокрацията и какво означава ефективността на управлението, мотивирайки ги да бъдат активни на общностно ниво. В същото време някои от организациите на гражданското общество, избрани по проекта EU4Accountability, ще получат съфинансиране, за да се включат в проекти за участие в бюджетирането. Това разнообразие от идеи и практики, които ще бъдат приложени в целевите области на проекта, показва отвореността на гражданското общество към процесите, свързани със социалната отговорност и очертава промените и подобренията, които ще дойдат на ниво общности, с подкрепата на Европейския съюз.

Sans

Проектът EU4Accountability се финансира от Европейския съюз и се изпълнява между 2022 и 2024 г. от консорциум от три организации: Европейското партньорство за демокрация (EPD), Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) и чешката неправителствена организация People in Need (PIN).

Ru

Traducere Automata

Гранты, предоставленные Европейским Союзом для повышения социальной ответственности в 10 районах Молдовы

50 организаций гражданского общества из Кагула, Комрата, Чимишли, Фалешти, Флорешты, Глодень, Рышканов, Страшень, Стефана Воды, Теленешть получили гранты на небольшие проекты на сумму 775 000 евро. Эта грантовая программа управляется Европейской ассоциацией за местную демократию (ALDA) и чешской неправительственной организацией People in Need (PIN) в рамках проекта EU4Accountability. В ближайшие месяцы ОГО, участвующим в проекте, будет оказана поддержка в мониторинге государственной политики, внедрении механизмов социальной ответственности, проведении общественных слушаний, обмене опытом и внедрении передовой практики.

Во время церемонии вручения грантов, организованной в Europe Café, Посол Европейского Союза в Республике Молдова Янис Мажейкс сказал: «Финансовая поддержка, предоставленная сегодня Европейским Союзом, позволит ОГО активизировать свои усилия по расширению демократического участия и будет способствовать удовлетворению конкретных потребностей граждан (...). Общественные кампании по повышению осведомленности о бюджетном процессе, гражданская приверженность мониторингу государственных расходов и разработке бюджетной политики и консультаций на основе участия – все это действия, направленные на то, чтобы граждане и местные органы власти вместе выбирали наиболее необходимые инвестиции в свои общины. Я хотел бы поздравить организации гражданского общества, которым присуждены гранты в рамках проекта EU4Accountability, и поблагодарить их за их преданность и продвижение социальной ответственности в Республике Молдова. С новой ролью страны-кандидата на членство в ЕС важность гражданского общества становится еще более очевидной».

Sans

Социальная ответственность относится к способности граждан осуществлять свои права и контролировать государственные органы, с тем чтобы они осуществляли государственную политику, включающую вклад гражданского общества. Социальная ответственность ведет к развитию и более гибкому и эффективному управлению. Это помогает, в частности, укреплять общины и прислушиваться к потребностям наиболее уязвимых слоев общества. Инструменты социальной ответственности приносят пользу всем гражданам и способствуют созданию эффективной и демократической системы управления, которая никого не оставляет без внимания.

Организации гражданского общества из Кагульского, Комратского, Фалештского, Глоденского и Рышкановского районов, отобранные для участия в проекте, уже решили, какие идеи и практики социальной ответственности применять в своих общинах. Вместе с ними будет команда People in Need Moldova, которая будет руководить процессами и поощрять диалог между НПО и местными органами публичной власти (LPA) из 5 районов. Например, в Глоденском районе Общественное объединение (АО) «Солидарии нямулуи» будет укреплять потенциал местных НПО, чтобы они обладали знаниями и методиками мониторинга деятельности ЛПА. Нпо «Баштина» из Рышкановского района будет развивать гражданский дух среди граждан, чтобы местное гражданское общество было более вовлечено в процесс принятия решений и оказывало давление на власти, чтобы они учитывали голос жителей и выдвинутые ими приоритеты.

Некоторые общественные объединения планируют организовать ознакомительные поездки в страну, чтобы увидеть и обсудить с представителями ЛПА из других районов, которые практикуют партисипативное бюджетирование, а НПО «Наследники» стремится посетить Румынию, чтобы ознакомиться с опытом коллег из Европейского Союза относительно социальной ответственности. Другие НКО будут моделировать выборы, но по-другому – инициативная группа выявит проблему в селе, подготовит бюджет и аргументирует, почему эту проблему нужно решать, представит жителям села предложенное решение, и в итоге граждане проголосуют. Этот процесс продемонстрирует жителям, как работает демократия и что означает эффективность управления, мотивируя их быть активными на уровне сообщества. В то же время некоторые из организаций гражданского общества, отобранных в рамках проекта EU4Accountability, получат софинансирование для участия в проектах бюджетирования на основе участия. Это разнообразие идей и практик, которые будут применяться в целевых районах проекта, показывает открытость гражданского общества к процессам, связанным с социальной ответственностью, и намечает изменения и улучшения, которые произойдут на уровне сообществ при поддержке Европейского Союза.

Sans

Проект EU4Accountability финансируется Европейским союзом и реализуется в период с 2022 по 2024 год консорциумом из трех организаций: Европейского партнерства за демократию (EPD), Европейской ассоциации за местную демократию (ALDA) и чешской неправительственной организации People in Need (PIN).