ASEM va elabora o cercetare despre drepturile omului în Republica Moldova

Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, idealul fiinţei umane libere poate fi realizat doar creând condiţii favorabile pentru ca fiecare cetățean să se bucure pe deplin de drepturile sale economice, sociale şi culturale (DESC). ONU a formulat o serie de îngrijorări privind DESC în Republica Moldova, acestea fiind legate de dreptul la sănătate, educație, securitate socială, muncă, trai adecvat.

De ce s-a produs acest declin? În mare parte, respectarea drepturilor omului în Republica Moldova este afectată de evoluția nesatisfăcătoare a cheltuielilor publice. Prin urmare, integrarea drepturilor omului în procesul bugetar public și gestiunea eficientă a cheltuielilor publice în scopul consolidării DESC ar reprezenta un imperativ pentru cercetarea științifică din Republica Moldova.

Academia de Studii Economice din Moldova își propune, prin proiectul național câștigat spre finanțare, să rezolve următoarea problemă de cercetare: dezvoltarea și aplicarea cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea DESC în Republica Moldova în corespundere cu recomandările instituțiilor internaționale specializate, astfel încât mecanismele și tehnicile de eficientizare a cheltuielilor publice și bugetare a DESC, elaborate în cadrul proiectului, să asigure consolidarea respectării, protejării și aplicării acestor drepturi.

Proiectul va urmări să argumenteze ipoteza conform căreia eficientizarea cheltuielilor publice prin prisma problematicii drepturilor omului și bugetarea acestora reprezintă unul dintre cele mai puternice mecanisme de protejare a DESC.

Un alt rezultat planificat al proiectului este elaborarea și aplicarea sistemului de indicatori de evaluare și monitorizare a respectării DESC în Moldova. Lipsa sistemului de indicatori specializați în problematica drepturilor omului este menționată frecvent de cele mai importante instituții internaționale preocupate de acest subiect (ONU, 2012). Aceste tehnici, instrumente și mecanisme, fiind implementate la nivelul instituțiilor publice specializate, vor contribui la dezvoltarea capacităților de funcționare a acestora.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:
# dezvoltarea cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea DESC în RM;
# elaborarea, promovarea și aplicarea sistemului de indicatori de evaluare a DESC;
# evaluarea dimensiunii financiare a DESC în Republica Moldova prin analiza cheltuielilor publice;
# consolidarea DESC prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice și integrarea acestora în procesul bugetar;
# diseminarea rezultatelor.

Proiectul va dezvolta instrumente metodologice noi: metode de evaluare a DESC, sistem de indicatori de evaluare a DESC, modele econometrice și de simulare vizând eficiența cheltuielilor publice aferente DESC, algoritmul bugetării DESC etc.

Complexitatea problematicii aferente DESC și integrării acestora în procesul bugetar public va fi cercetată utilizând modelarea econometrică, metodele statistice și simulări. Pentru a consolida calitatea cercetărilor, a fost constituit parteneriatul dintre ASEM și Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul. Acest fapt oferă posibilitatea reflectării pronunțate în cercetare a aspectelor regionale, locale și rurale aferente DESC.