Asociația Promo-LEX atrage atenția asupra riscului de nerealizare în termen și pe deplin a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 3 privind „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. Raportul conține o analiză comprehensivă a gradului de realizare pe parcursul anului 2019 de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea suportului bugetar pentru anii 2017 – 2020, oferit de către Uniunea Europeană pentru reforma Poliției.

În cadrul conferinței de prezentare a Raportului, E.S. Dl Peter Michalko, Ambasador al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat: „În ultimii ani, poliția din Republica Moldova a făcut pași importanți în implementarea reformei în sectorul dat. Cu toate  acestea, rămân multe aspecte semnificative. Ceea ce este necesar, de exemplu, este schimbarea percepției poliției, de la o organizație a puterii într-o instituție orientată către servicii în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Uniunea Europeana susține aceste eforturi, precum și cooperarea și parteneriatul strâns între autoritățile de stat, poliție și societatea civilă, care ajută la implementarea potrivită a reformei și deservire cât mai bună a cetățenilor și drepturilor lor.”

Constatările din raportul alternativ vizează activitățile cu termen de realizare expirat anterior anului 2019 și care au fost calificate ca nerealizate în rapoartele precedente ale Asociației. La fel sunt vizate activitățile continue pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020, precum și acele activități care au avut termenul de realizare expirat la finalul anului 2019. Concluziile Promo-LEX sunt elaborate prin raportarea acțiunilor și a sub-acțiunilor realizate la indicatorii de performanță și termenii de realizare stipulați în documentele strategice menționate mai sus.

Astfel, Promo-LEX a constatat că, din totalul activităților planificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliție, în perioada 2016 – 2019 urmau a fi implementate 53 de sub-acțiuni din 84, adică 63%. Acestea vizează  toate cele 5 obiective strategice:

În cadrul Obiectivului 1Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției, au fost atinse următoarele rezultate: din 25 de sub-acțiuni, 5 au fost realizate complet, 10 au fost parțial realizate, 6 au rămas nerealizate, iar în cazul a 4 sub-acțiuni, Asociația nu s-a putut pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili.

În acest context, Promo-LEX atrage atenția asupra unui risc major de neîndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2020, în special cu referință la atingerea raportului de 40 % ofițeri versus 60% subofițeri angajați în Poliție, precum și cu referință la operaționalizarea Centrului Integrat de Aplicare a Legii (CIPAL).

În ceea ce privește Obiectivul 2Aplicarea echitabilă, eficientă şi eficace a legislaţiei bazate pe drepturile omului în activitatea Poliţiei, în urma analizei a patru sub-acțiuni, s-a constatat că, 2 dintre acestea sunt realizate, iar celelalte 2- nerealizate.

La fel, potrivit observațiilor Promo-LEX, au fost realizate doar 3 (30%) dintre sub-acțiunile Obiectivului 3: Consolidarea capacităţilor Poliţiei de combatere a crimei organizate, traficului de fiinţe umane, criminalităţii cibernetice, violenţei, inclusiv a infracţiunilor din motive de gen, drogurilor şi contrabandei cu armament, falsificarea şi spălarea banilor. În cadrul aceluiași obiectiv, o sub-acțiune (10%) a rămas nerealizată, 3 (30%)  sunt parțial realizate, iar pentru altele 3 (30%) a fost dificil de apreciat gradul de realizare.

De asemenea, în perioada 2016-2019 urmau a fi implementate și 11 sub-acțiuni în cadrul Obiectivului 4: Crearea unui serviciu poliţienesc modern în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaționale, în măsură să răspundă proactiv şi în mod egal la nevoile cetățenilor şi ale societății în ansamblu. Potrivit constatărilor Promo-LEX, 2 dintre acestea au fost realizate iar 1 a rămas nerealizată. Alte 6 sub-acțiuni au fost apreciate ca fiind parțial realizate, iar pentru 2 activități nu s-a putut oferi un calificativ.

În ceea ce privește gradul de realizare a Obiectivului 5: Promovarea şi implementarea principiului toleranţă zero faţă de corupţie, discriminare şi rele tratamente în activitatea Poliţiei, până la finalul anului 2019 urmau a fi implementate 3 sub-acțiuni. Cu referință la acestea, pentru două sub-acțiuni Promo-LEX  a oferit calificativul parțial realizat, cea de-a treia sub-acțiune fiind apreciată ca nerealizată.

În concluzie, Promo-LEX remarcă faptul că, din totalul acțiunilor și sub-acțiunilor implementate de autorități în intervalul 2016-2019, 13 sub-acțiuni (25%) au fost apreciate ca fiind realizate21 sub-acțiuni (40%) – parțial realizate,  10 sub-acțiuni (19%) – nerealizate. Alte 9 sub-acțiuni (17%) au indicatori de performanță formulați într-o manieră prea generală, fapt care nu a permis măsurarea gradului de atingere a acestora.

De asemenea, s-a mai constatat că, din 8 sub-acțiuni a căror termen de realizare a fost anul 2019, 2 (25%) au fost evaluate ca fiind parțial realizate, 1 sub-acțiune a fost calificată drept nerealizată (13%), iar în privința a 5 sub-acțiuni Promo-LEX nu s-a putut expune asupra gradului de realizare (4 dintre acestea vizează achiziționarea de echipament). Totodată, în cazul a cel puțin 4 sub-acțiuni s-a constatat un risc sporit de neatingere a criteriilor de performanță: 3 dintre acestea se referă la dezvoltarea unor sisteme informaționale iar 1 ține de desfășurarea achizițiilor publice.

La fel, Promo-LEX a constatat că, din totalul indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2019 în cadrul Matricii de politici privind implementarea suportului bugetar, 4 acțiuni au atins indicatorii stabiliți (44,4%); în cazul altor 4 acțiuni indicatorii au fost atinși parțial (44,4%), iar în cazul unei acțiuni nu au fost atinși indicatorii stabiliți (11,1%).

Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției îl găsiți aici.

Raportul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Asociația Promo-LEX.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați:
Inga Stegarescu, Ofițer de comunicare al Asociației Promo-LEX; GSM: 069269684,
e-mail: inga.stegarescu@promolex.md


Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova
str. Mihail Kogălniceanu
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Vizitați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova