Atelierul de lucru Noi și UE: 40 de tineri din raionul Ungheni au discutat și învățat despre oportunitățile oferite de Acordul de Asociere

DSC 2235Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, pe 12 decembrie curent, la Ungheni, cel de al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”.

Scopul atelierului este să ofere informații despre avantajele Acordului de Asociere și despre posibilitate de accesare a fondurilor Uniunii Europene destinate tinerilor din Moldova. De asemenea, participanții la atelier au avut posibilitatea să interacționeze și să discute despre procesul de implementare a proiectelor finanțate de donatori cu foștii și actualii beneficiari ai fondurilor UE. La eveniment au participat tinerii din raionul Ungheni, inclusiv reprezentanții diferitor grupuri etnice.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut au venit Iulian Groza, Director Executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Inna Supac, Director Executiv IPIS și Tatiana Lazar, Vicepreședinte, Consiliul Raional. Totodată, Viktoria Palm, Coordonator de proiect IEP, a explicat participanților care sunt scopurile și activitățile de viitor ale proiectului.

În prima parte a atelierului participanții au fost divizați în patru grupuri. La fiecare masă au fost desemnat experți, care au dezbătut timp de 20 minute un subiect din cele patru tematici alese anterior: Acordul de Asocierea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (Iulian Groza, Director Executiv IPRE); Rezultatele Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător – DCFT (Iulian Rusu, Director adjunct, IPRE); Beneficiile pentru cetățenii din Moldova în urma semnării Acordului de Asociere (Inna Supac, Director Executiv IPIS și Mihai Mogîldea, expert în cadrul proiectului, IPRE); Oportunitățile Programului „Erasmus +” (Claudia Melinte, Coordonator, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova și Ana Samson, Ofițer de comunicare, Erasmus+). Dialogul a fost organizat rotativ, astfel că fiecare tematică a fost discutată în fiecare din cele patru grupuri.

În partea a doua evenimentului, tinerii au participat la un atelier informativ, prezentat de Elena-Alina Doroftei, Consilier politic Delegația UE în Republica Moldova, care a vorbit despre suportul Uniunii Europene pentru Moldova și oportunitățile de finanțare din partea UE oferite cetățenilor țării.

Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentată istoria de succes a lui Mihai Chitaica, proprietarul clubului de caiac-canoe din Varnița, care recent, cu suportul fondurilor europene a procurat un motor pentru barca sa ca să asigure copiilor pe care îi antrenează securitatea pe apă. Puteți viziona aici istoria de succes.

Proiectul „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea” Proiectul s-a început în iulie 2019 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv aducerea unei contribuții la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Moldovei față de UE prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere și beneficiile modernizării Republicii Moldova în procesul de apropiere față de UE.

Printre acțiunile planificate se numără dialoguri cu cetățenii, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Leova și Edineț. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

————————————————-

Семинар Мы и ЕС: 40 молодых людей из района Унгень обсудили и узнали о возможностях, предлагаемых Соглашением об ассоциации

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели, 12 декабря 2019, в Унгень, второй семинар в рамках проекта «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность».

Целью семинара было предоставление информации о преимуществах Соглашения об ассоциации и о возможности доступа к фондам Европейского Союза для молодежи в Молдове. Кроме того, участники семинара имели возможность пообщаться и обсудить процесс реализации финансируемых донорами проектов, а так же с бывшими или нынешними бенефициарами фондов ЕС. В мероприятии приняли участие молодые люди из района Унгень, в том числе представители разных этнических групп.

На открытии мероприятия выступили с приветственным словом Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, Инна Шупак, исполнительный директор IPIS и Татьяна Лазар, вице-президент районного совета Унгень. Также Виктория Палм, координатор проекта IEP, объяснила участникам каковы цели и будущие мероприятия проекта.

В первой части семинара участники были разделены на четыре группы. Для каждой из групп были выбраны эксперты, которые вместе с участниками обсуждали, в течение 20 минут, одну тему из четырех ранее выбранных: Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом (Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE); Результаты Всеобъемлющего соглашения о свободной торговле – DCFTA (Юлиан Русу, заместитель директора, IPRE); Преимущества для граждан Молдовы (Инна Супак, исполнительный директор IPIS и Михай Могылдя, эксперт проекта, IPRE); Возможности программы «Эразмус +» (Клаудия Мелинте, координатор, Национальное отделение Erasmus + в Молдове и Ана Самсон, сотрудник по связям с общественностью, Erasmus +). Диалог был организован в ротационном формате, так чтобы каждая тема обсуждалась в каждой из четырех групп.

Во второй части мероприятия молодые люди приняли участие в информационном модуле, организованном Еленой-Алиной Дорофтей, политическим советником Представительства ЕС в Республике Молдова, которая рассказала о поддержке Европейского Союза Молдове и возможностях финансирования ЕС, предлагаемых гражданам страны.

Так же, в рамках семинара была представлена история успеха Михая Китайки, владельца каноэ-клуба из Варница, который недавно при поддержке европейских фондов приобрел двигатель для своей лодки, чтобы обеспечить безопасность детей на воде. Вы можете посмотреть историю успеха здесь.

Проект «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность» начался в июле 2019 года и продлится 12 месяцев и направлен на содействие преодолению социальных разделительных линий, определенных в процессе приближения Молдовы к ЕС, через содействие информированному диалогу о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации и преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС. В рамках проекта планируется проведение диалогов с гражданами, семинарах и теледебаты в таких регионах как Леова и Единец. Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.