Noi și UE: Tinerii din Orhei au aflat mai multe despre posibilitatea de accesare a fondurilor UEDSC 1890Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, pe 19 noiembrie curent, la Orhei, primul atelier de lucru din cadrul proiectului „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”.

Scopul atelierului a fost să ofere informații despre avantajele Acordului de Asociere și despre posibilitate de accesare a fondurilor Uniunii Europene destinate tinerilor din Moldova. De asemenea, participanții la atelier au avut posibilitatea să interacționeze și să discute despre procesul de implementare a proiectelor finanțate de donatori cu foștii sau actualii beneficiari ai fondurilor UE. La eveniment au participat tinerii din raionul Orhei, inclusiv reprezentanții diferitor grupuri etnice.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut au venit: Iulian Groza, Director Executiv IPRE, Inna Supac, Director Executiv IPIS, iar Viktoria Palm, Coordonator de proiect IEP a explicat participanților care sunt scopurile și activitățile de viitor ale proiectului.

În primul panel al atelierului, Iulian Rusu, Director Adjunct IPRE a vorbit despre principalele aspecte ale Acordului de Asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu UE, dar și despre dificultățile cu care se confruntă țara noastră în implementarea acestuia. De asemenea, Marco Gemmer, Șef Secție Operațiuni al Delegației UE în Republica Moldova, a vorbit tinerilor despre rezultatele implementării Acordului, ce posibilități au tinerii în accesarea fondurilor UE, dar și despre proiectele implementate în Republica Moldova cu suportul UE.

În partea a doua a zilei, tinerii au participat la un atelier interactiv, prezentat de Tomasz Horbowski, Conducătorul Solidarity Fund PL în Republica Moldova și Ana Cerneva, Directorul Executiv a rețelei LEADER din Republica Moldova, care au explicat ce înseamnă aportul Uniunii Europene în susținerea dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă. Totodată, Tomasz și Ana au simulat o întâlnire a unui grup de acțiune locală, rugând participanții să selecteze un proiect din trei, care ar putea primi finanțare.

În ultima parte a atelierului, participanții au discutat despre miturile privind relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Astfel, Andrei Popov, Președinte IPIS, a explicat tinerilor despre principalele stereotipuri și știri false, dar și despre cum cetățenii pot contribui, împreună cu partenerii externi, la consolidarea unei societăți puternice. De asemenea, Mihai Mogîldea, expert IPRE, a vorbit despre principalele aspecte a Regimului liberalizat de vize cu UE, dar și despre avantajele liberei circulații a cetățenilor în spațiul UE.

Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentată istoria de succes a lui Grigorii Kîssa, antreprenor din Comrat, care recent, cu suportul UE, a putut să își echipeze atelierul de producere a brichetelor. Puteți viziona aici istoria de succes.

Proiectul „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea” Proiectul s-a început în iulie 2019 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv aducerea unei contribuții la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Moldovei față de UE prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere și beneficiile modernizării Republicii Moldova în procesul de apropiere față de UE.

Printre acțiunile planificate se numără dialoguri cu cetățenii, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Basarabeasca, Orhei, Ungheni. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

 

----------------

Мы и ЕС: Молодежь из Орхей узнала больше о возможностях доступа к фондам ЕС

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели, 19 ноября 2019, в Орхей, первый семинар в рамках проекта «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность».

Целью семинара было предоставление информации о преимуществах Соглашения об ассоциации и о возможности доступа к фондам Европейского Союза для молодежи в Молдове. Кроме того, участники семинара имели возможность пообщаться и обсудить процесс реализации финансируемых донорами проектов, а так же с бывшими или нынешними бенефициарами фондов ЕС. В мероприятии приняли участие молодые люди из района Орхей, в том числе представители разных этнических групп.

На открытии мероприятия выступили с приветственным словом: Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, Инна Шупак, исполнительный директор IPIS и Виктория Палм, координатор проекта IEP, которая объяснила участникам, каковы будущие цели и мероприятия проекта.

В первой части семинара Юлиан Русу, заместитель директора IPRE, рассказал об основных аспектах Соглашения об ассоциации, которое Республика Молдова подписала с ЕС, а также о трудностях, с которыми наша страна сталкивается при его реализации. Также Марко Геммер, глава операционного отдела Делегации ЕС в Республике Молдова, рассказал молодым людям о результатах реализации Соглашения, о том, какие возможности имеют молодые люди в получении доступа к фондам ЕС, а также о проектах, реализуемых в Республике Молдова при поддержке ЕС.

Во второй половине дня, молодые люди приняли участие в интерактивном семинаре, организованном Томашем Хорбовски, лидер Solidarity Fund PL в Республике Молдова, и Ана Чернева, исполнительный директор сети LEADER в Республике Молдова, которая рассказала о вкладе Европейского Союза в поддержке развития сельских районов на местном уровне с целью оживления сел и создания рабочих мест. Так же, Томаш и Ана симулировали встречу Местной Инициативной Группы, предлагая участникам выбрать один из трех проектов, которые бы получили финансирование.

В последней части семинара участники обсудили мифы связанными с отношениях между Республикой Молдова и Европейским Союзом. Таким образом, Андрей Попов, президент IPIS, рассказал молодым людям об основных стереотипах и фейк-новостях, а также о том, как граждане могут вместе и с помощью внешних партнерами внести вклад в консолидацию сильного общества. Также, Михай Могылдя, эксперт IPRE, рассказал об основных аспектах безвизового режима с ЕС, а также о преимуществах свободного передвижения граждан.

Так же, в рамках семинара была представлена история успеха Григория Кысса, предпринимателя из Комрата, который недавно при поддержке ЕС смог оборудовать свой цех по производству брикетов для биотоплива. Вы можете посмотреть историю успеха здесь.

Проект «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность» начался в июле 2019 года и продлится 12 месяцев и направлен на содействие преодолению социальных разделительных линий, определенных в процессе приближения Молдовы к ЕС, через содействие информированному диалогу о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации и преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС. В рамках проекта планируется проведение диалогов с гражданами, семинарах и теледебаты в таких регионах как Басарабяска, Орхей, Унгень.

Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.