Brutalism – o expoziție de Radu Gușan [MD] / exhibition– scroll down for english –

RO / Brutalism – o expoziție de Radu Gușan [MD]
Sâmbătă, 17 februarie 2024, ora 18:00
– vernisaj
20, 21, 24 februarie / 2, 9 martie 2024, ora 17:00-20:00
– program public de vizitare
Sâmbătă 9 martie 2024, ora 18:00
– eveniment de închidere
Zpațiu
(Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Suntem bucuroși să vă invităm la prima expoziție din acest an găzduită de Zpațiu, la care participă artistul vizual Radu Gușan cu proiectul „Brutalism”: Lucrarea propune o analiză vizuală a modului de viață din Europa Centrală și de Est după tranziția de la comunism la democrație, explorează fenomenul nostalgiei pentru epoca sovietică și își pune ca obiectiv reprezentarea unor canoane estetice caracteristice perioadei socialiste în dialog cu metodele contemporane de producție a lucrărilor. Proiectul explorează subiectul identității și modul în care aceasta evoluează, având la bază moștenirea culturală din perioada socialistă, și, tototată, își propune restabilirea idealurilor de frumusețe caracteristice acelei perioade.

Expoziția cuprinde o serie de lucrări grafice de dimensiuni mari realizate în tehnica serigrafiei, un scurt material video cu sunet și o instalație tridimensională în calitate de suport pentru conceptul expoziției. În lucrările sale autorul face uz de elemente ale monumentelor arhitecturale din perioada sovietică și le tratează cu ajutorul mijloacelor vizuale specifice limbajului artei contemporane – o reflecție vizuală care explorează relația dintre om și mediul înconjurător, și modul în care aspectul estetic evoluează și se adaptează la nevoile acestora. Lucrările sale grafice combină două tehnici de lucru: serigrafia, care permite multiplicarea și crearea unei serii de lucrări tipărite, și intervențiile în materiale moi precum cărbunele presat și sanguină. În acestea autorul introduce elemente ale plantelor precum sunt floarea-soarelui și porumbul, pe care le reprezintă simplificat prin tehnica desenului, făcând referință la munca agricolă și la gospodăriile colective țărănești cunoscute în perioada sovietică drept “kolhoz”.

Expoziția ridică problema moștenirii culturale și modului în care o putem integra în realitățile politice, economice și sociale actuale. Astfel, vă invităm să reflectați asupra importanței acestui stil de arhitectură prin intermediul lucrărilor lui Radu Gușan.

Expoziția va dura până sâmbătă, 9 martie, și se va încheia cu o discuție în prezența autorului.
Intrare liberă.

Radu Gușan este absolvent al Colegiul de Arte Plastice din Chișinău și deține un masterat de la Universitatea Națională de Arte Plastice din București. Gușan a participat la mai multe expoziții de grup și personale, câteva dintre acestea fiind “Europa în culori” (2017), Bienala Internațională de Gravură de la Chișinău (2019-2021), “Monotrip” (2018), “Urban” (2019), “Monotrip II” (2019).

* Brutalism este un stil arhitectural care a apărut în anii 1950 și a fost asociat în mare parte cu nevoile perioadei postbelice. Printre caracteristicile sale definitorii se numără utilizarea masivă a betonului, formele geometrice simple, expresivitatea structurală și expunerea sinceră a materialelor, precum și a proceselor de construcție în sine.

Expoziția este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu CSCI din RM și este găzduită de Zpațiu. Parteneri media: #diez, youth.md, civic.md, platzforma.md

EN / Brutalism – an exhibition by Radu Gușan [MD]
Saturday, February 17, 2024, 18:00
– opening
February 20, 21, 24 / March 2, 9, 2024, 17:00-20:00
– opening hours
Saturday, March 6, 2024, 18:00
– closing event
Zpace
(The House of Zemstvo, 103 Al. Șciusev str., Chișinău)

We are pleased to invite you to the first exhibition of this year hosted by Zpace, in which the visual artist Radu Gușan participates with the project “Brutalism”: the work proposes a visual analysis of the way of life in Central and Eastern Europe after the transition from communism to democracy, explores the phenomenon of nostalgia for the Soviet era and aims to represent the aesthetic canons characteristic of the socialist period in dialogue with contemporary methods of producing works. The project explores the subject of identity and how it evolves, based on the cultural heritage of the socialist period, and also aims to restore the ideals of beauty characteristic of that period.

The exhibition includes a series of large-scale graphic works in screen-printing technique, a short video with sound and a three-dimensional installation as a support for the exhibition concept. In his works the author makes use of elements of architectural monuments from the Soviet period and treats them with visual means specific to the language of contemporary art – a visual reflection that explores the relationship between man and his environment, and how the aesthetic aspect evolves and adapts to their needs. His graphic works combine two working techniques: screen printing, which allows for the multiplication and creation of a series of printed works, and interventions in soft materials such as pressed charcoal and sandpaper. In these he introduces elements of plants such as sunflowers and corn, which he depicts in a simplified drawing technique, making reference to agricultural work and collective peasant households known in Soviet times as “kolkhoz”.

The exhibition raises the issue of cultural heritage and how we can integrate it into today’s political, economic and social realities. Thus, we invite you to reflect on the importance of this style of architecture through the works of Radu Gușan.

The exhibition will last until Saturday 9 March and will end with a discussion with the author.
Free admission.

Radu Gușan is a graduate of the College of Fine Arts in Chisinau and holds a master’s degree from the National University of Fine Arts in Bucharest. Gușan has participated in several group and solo exhibitions, some of which are “Europe in Colors” (2017), Chisinau International Print Biennial (2019-2021), “Monotrip” (2018), “Urban” (2019), “Monotrip II” (2019).

* Brutalism is an architectural style that emerged in the 1950s and was largely associated with the needs of the post-war period. Its defining characteristics include the massive use of concrete, simple geometric forms, structural expressiveness and the frank display of materials, as well as the construction processes themselves. Through Radu Gușan-s works, we invite you to reflect on the importance of this architectural style nowadays.

The exhibition is organized by Oberliht Association in partnership with CSCI din RM and is hosted by Zpace. Media partners: #diez, youth.md, civic.md, platzforma.md