Schimb regional în cadrul Programului GIZ pentru consolidarea societății civile în țările Parteneriatului esticRo

Articol Original

Schimb regional în cadrul Programului GIZ pentru consolidarea societății civile în țările Parteneriatului estic

SCS

Programul GIZ „Consolidarea societății civile în țările parteneriatului Estic (PaE)”, lansat în martie 2022, a organizat în lunile de septembrie și octombrie 2022 evenimente locale de inițiere, cu cel de la Chișinău organizat pe 3 și 4 octombrie . Programul este unul regional și cuprinde Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia, iar beneficiarii direcți sunt organizațiile societății civile (OSC) care s-au angajat în dezvoltarea locală durabilă și incluzivă. Urmare apelului din mai 2022, 39 de OSC locale și regionale, precum și un grup de inițiativă din Moldova au fost acceptate ca parteneri ai programului.

SCS

În perioada 26-27 octombrie, prin intermediul celei de a XI-a ediție a Forumului ONG-urilor din Moldova, Programul a oferit prima oportunitate pentru un schimb între OSC din țările participante în program. Peste 150 de reprezentante și reprezentanți ai/ale ONG-urilor din Moldova și 16 reprezentanți și reprezentante din Armenia, Ucraina și Georgia s-a întâlnit pentru a discuta cele mai importante subiecte din sector, de a găsi soluții la provocările apărute, de a împărtăși experiența obținută și de a stabili noi parteneriate.

SCS

De asemenea, participanții din țările PaE au avut posibilitatea să viziteze două organizații ale societății civile din Moldova, Eco-Răzeni și Institutul pentru Inițiative Rurale, să învețe experiențele lor și bunele practici de lucru în comunități.

SCS

În cadrul activităților viitoare, la începutul anului 2023, Programul va lansa măsurile naționale de consolidare a capacităților organizațiilor participante, dar și un apel de propuneri pentru implementarea măsurilor pilot.

Programul regional este susținut de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Contact pentru detalii: Elena Spînu, coordonatoare națională GIZ Moldova, email: elena.spinu@giz.de

German

 

En

Traducere Automata

Regional exchange under the GIZ Programme to strengthen civil society in the Eastern Partnership countries

SCS

The GIZ program "Strengthening civil society in the Eastern Partnership (EaP) countries", launched in March 2022, organized in September and October 2022 local initiation events, with the one in Chisinau organized on October 3 and 4. The programme is a regional one and includes Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia, and the direct beneficiaries are civil society organizations (CSOs) that have engaged in sustainable and inclusive local development.Following the may 2022 call, 39 local and regional CSOs, as well as an initiative group from Moldova were accepted as partners of the program.

SCS

On October 26-27, through the XIth edition of the Moldovan NGO Forum, the Program provided the first opportunity for an exchange between CSOs from the countries participating in the program. Over 150 representatives and representatives of NGOs from Moldova and 16 representatives and representatives from Armenia, Ukraine and Georgia met to discuss the most important topics in the sector, to find solutions to the challenges, to share the experience gained and to establish new partnerships.

SCS

Also, the participants from the EaP countries had the opportunity to visit two civil society organizations from Moldova, Eco-Răzeni and the Institute for Rural Initiatives, to learn their experiences and good working practices in communities.

SCS

In the framework of future activities, at the beginning of 2023, the Program will launch the national measures to strengthen the capacities of the participating organizations, as well as a call for proposals for the implementation of the pilot measures.

The regional programme is supported by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Contact details: Elena Spînu, national coordinator of GIZ Moldova, email: elena.spinu@giz.de

German

 

It

Traducere Automata

Scambi regionali nell'ambito del programma GIZ per rafforzare la società civile nei paesi del partenariato orientale

SCS

Il programma GIZ "Rafforzare la società civile nei paesi del partenariato orientale (PO)", lanciato nel marzo 2022, ha organizzato a settembre e ottobre 2022 eventi di iniziazione locale, con quello di Chisinau organizzato il 3 e 4 ottobre. Il programma è regionale e comprende Moldova, Ucraina, Georgia e Armenia, e i beneficiari diretti sono le organizzazioni della società civile (OSC) che si sono impegnate nello sviluppo locale sostenibile e inclusivo.A seguito dell'invito del maggio 2022, 39 OSC locali e regionali, nonché un gruppo di iniziativa della Moldova, sono stati accettati come partner del programma.

SCS

Dal 26 al 27 ottobre, attraverso l'XI edizione del Forum delle ONG moldave, il Programma ha fornito la prima opportunità per uno scambio tra le OSC dei paesi partecipanti al programma. Oltre 150 rappresentanti e rappresentanti di ONG della Moldova e 16 rappresentanti e rappresentanti di Armenia, Ucraina e Georgia si sono incontrati per discutere i temi più importanti del settore, per trovare soluzioni alle sfide, per condividere l'esperienza acquisita e per stabilire nuovi partenariati.

SCS

Inoltre, i partecipanti dei paesi del PO hanno avuto l'opportunità di visitare due organizzazioni della società civile della Moldavia, Eco-Răzeni e l'Istituto per le iniziative rurali, per apprendere le loro esperienze e buone pratiche di lavoro nelle comunità.

SCS

Nell'ambito delle attività future, all'inizio del 2023, il Programma lancerà le misure nazionali per rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti, nonché un invito a presentare proposte per l'attuazione delle misure pilota.

Il programma regionale è sostenuto dal Ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico (BMZ) e attuato dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Dati di contatto: Elena Spînu, coordinatrice nazionale di GIZ Moldova, email: elena.spinu@giz.de

German

 

Ua

Traducere Automata

Регіональний обмін в рамках Програми GIZ для зміцнення громадянського суспільства в країнах Східного партнерства

SCS

Програма GIZ «Зміцнення громадянського суспільства в країнах Східного партнерства (СП), започаткована у березні 2022 року, організована у вересні та жовтні 2022 року заходи місцевої ініціації, а також у Кишиневі організована 3 та 4 жовтня. Програма є регіональною і включає Молдову, Україну, Грузію та Вірменію, а прямими бенефіціарами є організації громадянського суспільства (ОГС), які долучилися до сталого та інклюзивного місцевого розвитку.За результатами конкурсу у травні 2022 року партнерами програми були прийняті 39 місцевих та регіональних ОГС, а також ініціативна група з Молдови.

SCS

26-27 жовтня в рамках XI-го форуму молдавських НУО Програма надала першу можливість для обміну між ОГС з країн-учасниць програми. Понад 150 представників та представників громадських організацій з Молдови та 16 представників та представників з Вірменії, України та Грузії зустрілися, щоб обговорити найважливіші теми сектору, знайти рішення викликів, поділитися набутим досвідом та налагодити нові партнерські відносини.

SCS

Також учасники з країн Східного партнерства мали можливість відвідати дві організації громадянського суспільства з Молдови, Eco-Răzeni та Інститут сільських ініціатив, щоб дізнатися про їхній досвід та передовий досвід роботи в громадах.

SCS

У рамках майбутніх заходів на початку 2023 року Програма започаткує національні заходи щодо зміцнення спроможностей організацій-учасниць, а також конкурс пропозицій щодо реалізації пілотних заходів.

Регіональна програма підтримується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та впроваджується Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Контактні дані: Олена Спину, національний координатор GIZ Moldova, електронна пошта: elena.spinu@giz.de

German

 

Bg

Traducere Automata

Регионален обмен по програма GIZ за укрепване на гражданското общество в страните от Източното партньорство

SCS

Програмата GIZ "Укрепване на гражданското общество в страните от Източното партньорство" стартира през март 2022 г., организира през септември и октомври 2022 г. местни събития за иницииране, като тази в Кишинев бе организирана на 3 и 4 октомври. Програмата е регионална и включва Молдова, Украйна, Грузия и Армения, а преките бенефициенти са организации на гражданското общество (ОГО), които са ангажирани с устойчиво и приобщаващо местно развитие. След поканата през май 2022 г. 39 местни и регионални неправителствени организации, както и инициативна група от Молдова бяха приети като партньори на програмата.

SCS

На 26-27 октомври чрез XI-то издание на Молдовския форум на неправителствените организации Програмата предостави първата възможност за обмен между гражданските организации от страните, участващи в програмата. Над 150 представители и представители на неправителствени организации от Молдова и 16 представители и представители от Армения, Украйна и Грузия се срещнаха, за да обсъдят най-важните теми в сектора, да намерят решения на предизвикателствата, да споделят натрупания опит и да установят нови партньорства.

SCS

Също така, участниците от страните от ИП имаха възможност да посетят две граждански организации от Молдова, Eco-Răzeni и Института за селски инициативи, за да научат своя опит и добри работни практики в общностите.

SCS

В рамките на бъдещите дейности, в началото на 2023 г., Програмата ще стартира националните мерки за укрепване на капацитета на участващите организации, както и покана за набиране на проектни предложения за изпълнение на пилотните мерки.

Регионалната програма се подкрепя от Германското федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) и се изпълнява от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Данни за контакт: Елена Спину, национален координатор на GIZ Молдова, имейл: elena.spinu@giz.de

German

 

Ru

Traducere Automata

Региональный обмен в рамках Программы GIZ по укреплению гражданского общества в странах Восточного партнерства

SCS

Программа GIZ «Укрепление гражданского общества в странах Восточного партнерства (ВП)», запущенная в марте 2022 года, организовала в сентябре и октябре 2022 года местные инициационные мероприятия, а в Кишиневе были организованы 3 и 4 октября. Программа является региональной и включает в себя Молдову, Украину, Грузию и Армению, а прямыми бенефициарами являются организации гражданского общества (ОГО), которые занимаются устойчивым и инклюзивным местным развитием.После майского призыва 2022 года 39 местных и региональных ОГО, а также инициативная группа из Молдовы были приняты в качестве партнеров программы.

SCS

26-27 октября в рамках XI Форума НПО Молдовы Программа предоставила первую возможность для обмена между ОГО из стран, участвующих в программе. Более 150 представителей и представителей НПО из Молдовы и 16 представителей и представителей из Армении, Украины и Грузии встретились, чтобы обсудить наиболее важные темы в секторе, найти решения проблем, поделиться накопленным опытом и установить новые партнерские отношения.

SCS

Кроме того, участники из стран Восточного партнерства имели возможность посетить две организации гражданского общества из Молдовы, Eco-Răzeni и Институт сельских инициатив, чтобы узнать их опыт и передовые методы работы в сообществах.

SCS

В рамках будущей деятельности в начале 2023 года Программа запустит национальные меры по укреплению потенциала участвующих организаций, а также конкурс предложений по реализации пилотных мер.

Региональная программа поддерживается Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуется Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ).

#CooperareGermana #GIZMoldova #BetterLifeBeyondCapitals #SCSEaP

Контактная информация: Елена Спину, национальный координатор GIZ Moldova, email: elena.spinu@giz.de

German