Poliția din Găgăuzia a aflat mai multe despre Convenția de la Istanbul

Ro

Articol Original

Poliția din Găgăuzia a aflat mai multe despre Convenția de la Istanbul

Poliția din Găgăuzia a aflat mai multe despre Convenția de la Istanbul și pe viitor va putea să aplice mai eficient prevederile acesteia, să se contrapună dezinformării vehiculate despre document, iar percepția lor privind convenția în cauză se va îmbunătăți. Acesta ar fi rezultatul unui seminar care a avut loc pe 25 noiembrie 2022 la Ceadîr-Lunga pentru polițiștii din regiune, zilnic solicitați în implementarea prevederilor documentului.

La 1 mai 2022, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul. Aceasta urmează după ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova la 14 octombrie 2021, Republica Moldova devenind al 35-lea stat membru care a ratificat convenția.

7

Convenția de la Istanbul este cel mai amplu tratat internațional pentru a combate această încălcare gravă a drepturilor omului. Este recunoscut pe scară largă ca unul dintre standardele legale principale și cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice reprezintă tratatul internațional adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011 care are ca scop prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor. Convenția de la Istanbul stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte de violență împotriva femeilor precum violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată constituie încălcări ale drepturilor omului și forme de discriminare pe criteriul de gen. Femeile au dreptul de a trăi în siguranță atât în spațiul public cât și în cel privat, pe stradă sau la serviciu, cât și acasă.

Convenția de la Istanbul recunoaște violența față de femei ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare a femeilor. Bazată pe o abordare axată pe necesitățile victimelor, Convenția oferă instrumente practice pentru a asigura protecția femeilor și fetelor, siguranța și abilitarea acestora. Aceasta se încadrează în obiectivul mai larg de realizare a egalității între femei și bărbați.

Articolul 3 definește termenul „violență împotriva femeilor” drept o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare impotriva femeilor și va însemna toate acțiunile de violență de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acțiuni, coerciția sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viața privată.

Teme importante ale Convenției includ prevenirea, protecția, urmărirea în justiție, crearea unui cadru legislativ adecvat și stabilirea unui mecanism de monitorizare. Convenția stabilește cerințele pentru guverne pentru buna funcționare a activității de prevenire, inclusiv formarea de profesioniști care sunt în contact cu victimele, colaborarea strânsă cu ONG-uri, implicarea mass-mediei și a sectorului privat în eradicarea tuturor stereotipurilor.

„Având în vedere că polițiștii sunt adesea primii cu care comunică victimele violenței domestice, starea și viitorul victimei depind de poziția și cunoștințele lor. Acesta este motivul pentru care societatea tinde să acorde prioritate pregătirii polițiștilor, mai ales având în vedere faptul alarmant că, în medie, trei din patru femei au fost agresate de partener (dintre care una din trei, fizic), a spus Elena Savin , directorul Institutului Național al Femeii din Moldova „Egalitate”, unul din organizatorii evenimentului.

5

În cadrul modelării exemplelor specifice, participanții la seminar au fost rugați să ia decizii privind posibilele acțiuni de rezolvare a situațiilor practice. Drept urmare, participanții au remarcat că societatea noastră este practic indiferentă față de violența domestică, există multe stereotipuri („bătaia înseamnă dragoste”, „și noi am fost bătute, dar a trecut, familia a fost salvată și copiii au fost crescuți”) care împiedică combaterea eficientă a violenței.

În finalul seminarului, participanții au apreciat mult atmosfera informală a evenimentului, asimilarea unor informații noi și utile. Aceștia au mulțumit organizatorilor și donatorului, remarcând valoarea practică a reuniunii.

Seminarul a fost organizat de Institutul Național al Femeii din Moldova „Egalitate” în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor, finanțat printr-un grant al Institutului pentru studierea Războiului și Păcii cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii.

ЛОГО

 

 

 

En

Traducere Automata

Gagauzia police learn more about Istanbul Convention

The Gagauzia police have learned more about the Istanbul Convention and in the future they will be able to apply its provisions more efficiently, to counter the disinformation circulated about the document, and their perception of the convention in question will improve. This would be the result of a seminar that took place on November 25, 2022 in Ceadir-Lunga for the policemen from the region, daily requested in the implementation of the provisions of the document.

On 1 May 2022, the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, entered into force in the Republic of Moldova. This follows ratification by the Parliament of the Republic of Moldova on 14 October 2021, the Republic of Moldova becoming the 35th Member State to ratify the Convention.

7

The Istanbul Convention is the widest-ranging international treaty to combat this serious violation of human rights. It is widely recognized as one of the main legal standards and the most comprehensive international treaty for combating violence against women and domestic violence.

The Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence is the international treaty adopted by the Council of Europe on 11 May 2011 which aims to prevent violence, protect victims and prosecute offenders. The Istanbul Convention establishes that tolerating and not punishing acts of violence against women such as rape, domestic violence, sexual harassment, forced marriages or forced sterilisation constitutes human rights violations and forms of discrimination on the basis of gender. Women have the right to live safely in both public and private spaces, on the street or at work, as well as at home.

The Istanbul Convention recognises violence against women as a violation of human rights and a form of discrimination against women. Based on an approach focused on the needs of victims, the Convention provides practical tools to ensure the protection of women and girls, their safety and their empowerment. This falls within the broader objective of achieving equality between women and men.

Article 3 defines the term 'violence against women' as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence resulting in, or likely to result in, physical, sexual, psychological or economic injury or suffering caused to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether it occurs in public or in private life.

Important topics of the Convention include prevention, protection, prosecution, the creation of an appropriate legislative framework and the establishment of a monitoring mechanism. The Convention sets out requirements for governments for the proper functioning of prevention work, including the training of professionals who are in contact with victims, close collaboration with NGOs, the involvement of the media and the private sector in eradicating all stereotypes.

"Given that police officers are often the first to communicate with victims of domestic violence, the condition and future of the victim depends on their position and knowledge. That is why society tends to give priority to the training of policemen, especially given the alarming fact that, on average, three out of four women were assaulted by their partner (one of them in three, physically), said Elena Savin , director of the National Institute of Women of Moldova "Equality", one of the organizers of the event.

5

As part of the modeling of the specific examples, the participants in the seminar were asked to make decisions on possible actions to solve the practical situations. As a result, participants noted that our society is practically indifferent to domestic violence, there are many stereotypes ("beating means love", "we too were beaten, but it passed, the family was saved and the children were raised") that prevent the effective fight against violence.

At the end of the seminar, the participants greatly appreciated the informal atmosphere of the event, the assimilation of new and useful information. They thanked the organizers and the donor, noting the practical value of the meeting.

The seminar was organized by the National Institute of Women of Moldova "Equality" within the project on combating violence against women, funded by a grant of the Institute for the Study of War and Peace with the support of the United Kingdom Government of great Britain.

ЛОГО

 

 

 

It

Traducere Automata

La polizia della Gagauzia per saperne di più sulla Convenzione di Istanbul

La polizia gagauzia ha imparato di più sulla Convenzione di Istanbul e in futuro sarà in grado di applicarne le disposizioni in modo più efficiente, per contrastare la disinformazione diffusa sul documento, e la sua percezione della Convenzione in questione migliorerà. Questo sarebbe il risultato di un seminario che si è svolto il 25 novembre 2022 a Ceadir-Lunga per i poliziotti della regione, quotidianamente richiesti nell'attuazione delle disposizioni del documento.

Il 1º maggio 2022 è entrata in vigore nella Repubblica moldova la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul. Ciò fa seguito alla ratifica da parte del parlamento della Repubblica di Moldova il 14 ottobre 2021, con la Repubblica moldova che diventa il 35º Stato membro a ratificare la convenzione.

7

La Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale di più ampia portata per combattere questa grave violazione dei diritti umani. È ampiamente riconosciuto come uno dei principali standard giuridici e il trattato internazionale più completo per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il trattato internazionale adottato dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 che mira a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati. La Convenzione di Istanbul stabilisce che tollerare e non punire atti di violenza contro le donne come lo stupro, la violenza domestica, le molestie sessuali, i matrimoni forzati o la sterilizzazione forzata costituisce una violazione dei diritti umani e forme di discriminazione sulla base del genere. Le donne hanno il diritto di vivere in sicurezza in spazi pubblici e privati, per strada o al lavoro, così come a casa.

La Convenzione di Istanbul riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. Basata su un approccio incentrato sui bisogni delle vittime, la Convenzione fornisce strumenti pratici per garantire la protezione delle donne e delle ragazze, la loro sicurezza e la loro emancipazione. Ciò rientra nell'obiettivo più ampio di raggiungere la parità tra donne e uomini.

L'articolo 3 definisce il termine «violenza contro le donne» come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e indica tutti gli atti di violenza di genere che provocano o possono provocare lesioni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche causate alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, se si verifica nella vita pubblica o privata.

Tra i temi importanti della Convenzione figurano la prevenzione, la protezione, l'azione penale, la creazione di un quadro legislativo adeguato e l'istituzione di un meccanismo di controllo. La Convenzione stabilisce requisiti per i governi per il corretto funzionamento del lavoro di prevenzione, compresa la formazione di professionisti che sono in contatto con le vittime, una stretta collaborazione con le ONG, il coinvolgimento dei media e del settore privato nello sradicamento di tutti gli stereotipi.

"Dato che gli agenti di polizia sono spesso i primi a comunicare con le vittime di violenza domestica, la condizione e il futuro della vittima dipendono dalla loro posizione e conoscenza. Ecco perché la società tende a dare priorità alla formazione dei poliziotti, soprattutto dato il fatto allarmante che, in media, tre donne su quattro sono state aggredite dal loro partner (una di loro su tre, fisicamente), ha detto Elena Savin , direttore dell'Istituto nazionale delle donne della Moldavia "Uguaglianza", uno degli organizzatori dell'evento.

5

Nell'ambito della modellazione degli esempi specifici, ai partecipanti al seminario è stato chiesto di prendere decisioni su possibili azioni per risolvere le situazioni pratiche. Di conseguenza, i partecipanti hanno notato che la nostra società è praticamente indifferente alla violenza domestica, ci sono molti stereotipi ("picchiare significa amore", "anche noi siamo stati picchiati, ma è passato, la famiglia è stata salvata e i bambini sono cresciuti") che impediscono la lotta efficace contro la violenza.

Al termine del seminario, i partecipanti hanno molto apprezzato l'atmosfera informale dell'evento, l'assimilazione di nuove e utili informazioni. Hanno ringraziato gli organizzatori e il donatore, sottolineando il valore pratico dell'incontro.

Il seminario è stato organizzato dall'Istituto Nazionale delle Donne della Moldavia "Equality" nell'ambito del progetto sulla lotta alla violenza contro le donne, finanziato da una sovvenzione dell'Istituto per lo Studio della Guerra e della Pace con il sostegno del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna.

ЛОГО

 

 

 

Ua

Traducere Automata

Поліція Гагаузії дізнається більше про Стамбульську конвенцію

Поліція Гагаузії дізналася більше про Стамбульську конвенцію і в майбутньому зможе ефективніше застосовувати її положення, протидіяти дезінформації, що циркулює про документ, і їх сприйняття даної конвенції покращиться. Таким би став результат семінару, який відбувся 25 листопада 2022 року в Сеадир-Лунга для поліцейських з регіону, які щодня просили в реалізації положень документа.

1 травня 2022 року в Республіці Молдова набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відома як Стамбульська конвенція. Це сталося після ратифікації Парламентом Республіки Молдова 14 жовтня 2021 року, Республіка Молдова стала 35-ю державою-членом, яка ратифікувала Конвенцію.

7

Стамбульська конвенція є найширшим міжнародним договором для боротьби з цим серйозним порушенням прав людини. Він широко визнаний як один з основних правових стандартів і найбільш всеосяжний міжнародний договір про боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Стамбульська конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – це міжнародний договір, прийнятий Радою Європи 11 травня 2011 року, метою якого є запобігання насильству, захист жертв та притягнення до відповідальності правопорушників. Стамбульська конвенція встановлює, що терпимість і не покарання за акти насильства щодо жінок, такі як зґвалтування, домашнє насильство, сексуальні домагання, примусові шлюби або примусова стерилізація, є порушенням прав людини і формами дискримінації за ознакою статі. Жінки мають право безпечно жити як в державних, так і в приватних приміщеннях, на вулиці або на роботі, а також вдома.

Стамбульська конвенція визнає насильство щодо жінок порушенням прав людини та формою дискримінації жінок. Ґрунтуючись на підході, орієнтованому на потреби жертв, Конвенція надає практичні інструменти для забезпечення захисту жінок і дівчат, їх безпеки та розширення прав і можливостей. Це підпадає під більш широку мету досягнення рівності між жінками і чоловіками.

Стаття 3 визначає термін «насильство щодо жінок» як порушення прав людини та форму дискримінації жінок і означає всі акти гендерно зумовленого насильства, що призвели або можуть призвести до фізичних, сексуальних, психологічних чи економічних травм або страждань, спричинених жінкам, включаючи погрози такими діями, примус або свавільне позбавлення волі, Незалежно від того, чи відбувається це на публіці чи в приватному житті.

Важливими темами Конвенції є запобігання, захист, переслідування, створення відповідної законодавчої бази та створення механізму моніторингу. Конвенція встановлює вимоги до урядів щодо належного функціонування профілактичної роботи, включаючи підготовку фахівців, які контактують з жертвами, тісну співпрацю з неурядовими організаціями, залучення засобів масової інформації та приватного сектору до викорінення всіх стереотипів.

«З огляду на те, що поліцейські часто першими спілкуються з жертвами домашнього насильства, від їх позиції та знань залежить стан та майбутнє жертви. Саме тому суспільство схильне віддавати пріоритет підготовці поліцейських, особливо з огляду на тривожний факт, що в середньому на трьох з чотирьох жінок напав їх партнер (одна з них з трьох, фізично), розповіла Олена Савін - директор Національного інституту жінок Молдови «Рівність», один з організаторів заходу.

5

В рамках моделювання конкретних прикладів учасникам семінару було запропоновано прийняти рішення щодо можливих дій для вирішення практичних ситуацій. У підсумку учасники відзначили, що наше суспільство практично байдуже до домашнього насильства, існує безліч стереотипів («бити означає любити», «нас теж били, але воно пройшло, сім'ю врятували, а дітей виховували»), які перешкоджають ефективній боротьбі з насильством.

На завершення семінару учасники дуже оцінили неформальну атмосферу заходу, засвоєння нової та корисної інформації. Вони подякували організаторам та донору, відзначивши практичну цінність зустрічі.

Семінар був організований Національним інститутом жінок Молдови «Рівність» в рамках проекту з протидії насильству щодо жінок, що фінансується за рахунок гранту Інституту вивчення війни і миру за підтримки Уряду Великої Британії у Великій Британії.

ЛОГО

 

 

 

Bg

Traducere Automata

Полицията в Гагаузия научи повече за Истанбулската конвенция

Полицията в Гагаузия научи повече за Истанбулската конвенция и в бъдеще ще може да прилага нейните разпоредби по-ефективно, да се противопостави на разпространяваната дезинформация за документа, а възприемането на въпросната конвенция ще се подобри. Това би било резултат от семинар, който се проведе на 25 ноември 2022 г. в Сеадир-Лунга за полицаите от региона, ежедневно поискани при изпълнението на разпоредбите на документа.

На 1 май 2022 г. в Република Молдова влезе в сила Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция. Това следва ратификацията от парламента на Република Молдова на 14 октомври 2021 г., като Република Молдова става 35-ата държава членка, ратифицирала Конвенцията.

7

Истанбулската конвенция е най-широкообхватният международен договор за борба с това сериозно нарушение на правата на човека. Той е широко признат като един от основните правни стандарти и най-всеобхватният международен договор за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е международен договор, приет от Съвета на Европа на 11 май 2011 г., който има за цел да предотврати насилието, да защити жертвите и да преследва извършителите на престъпления. Истанбулската конвенция постановява, че толерирането и ненаказването на актове на насилие срещу жени като изнасилване, домашно насилие, сексуален тормоз, принудителни бракове или принудителна стерилизация представлява нарушения на правата на човека и форми на дискриминация въз основа на пола. Жените имат право да живеят безопасно както на обществено, така и на частно пространство, на улицата или на работното място, както и у дома.

Истанбулската конвенция признава насилието срещу жени като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените. Въз основа на подход, фокусиран върху нуждите на жертвите, Конвенцията предоставя практически инструменти за гарантиране на защитата на жените и момичетата, тяхната безопасност и овластяване. Това попада в обхвата на по-широката цел за постигане на равенство между жените и мъжете.

Член 3 определя понятието "насилие над жени" като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или могат да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдания, причинени на жени, включително заплахи за такива действия, принуда или произволно лишаване от свобода. независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.

Важни теми на Конвенцията включват превенция, защита, наказателно преследване, създаване на подходяща законодателна рамка и създаване на механизъм за наблюдение. Конвенцията определя изискванията към правителствата за правилното функциониране на превантивната работа, включително обучението на професионалисти, които са в контакт с жертвите, тясното сътрудничество с НПО, участието на медиите и частния сектор в изкореняването на всички стереотипи.

"Като се има предвид, че полицейските служители често са първите, които общуват с жертвите на домашно насилие, състоянието и бъдещето на жертвата зависи от тяхната позиция и знания. Ето защо обществото е склонно да дава приоритет на обучението на полицаи, особено като се има предвид тревожният факт, че средно три от всеки четири жени са били нападнати от партньора си (една от тях на три, физически), каза Елена Савин, директор на Националния институт на жените на Молдова "Равенство", един от организаторите на събитието.

5

Като част от моделирането на конкретните примери, участниците в семинара бяха помолени да вземат решения за възможни действия за решаване на практическите ситуации. В резултат на това участниците отбелязаха, че обществото ни е практически безразлично към домашното насилие, има много стереотипи ("биенето означава любов", "ние също бяхме бити, но мина, семейството беше спасено и децата бяха отгледани"), които пречат на ефективната борба с насилието.

В края на семинара участниците оцениха високо неформалната атмосфера на събитието, усвояването на нова и полезна информация. Те благодариха на организаторите и дарителя, като отбелязаха практическата стойност на срещата.

Семинарът бе организиран от Националния институт на жените на Молдова "Равенство" в рамките на проект за борба с насилието над жени, финансиран с грант на Института за изследване на войната и мира с подкрепата на правителството на Обединеното кралство на Великобритания.

ЛОГО

 

 

 

Ru

Traducere Automata

Полиция Гагаузии узнала больше о Стамбульской конвенции

Гагаузская полиция узнала больше о Стамбульской конвенции и в будущем сможет более эффективно применять ее положения, противостоять дезинформации, распространяемой о документе, и их восприятие рассматриваемой конвенции улучшится. Это станет результатом семинара, который состоялся 25 ноября 2022 года в Чадыр-Лунге для полицейских из региона, ежедневно запрашиваемых при реализации положений документа.

1 мая 2022 года в Республике Молдова вступила в силу Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известная как Стамбульская конвенция. Это последовало за ратификацией Парламентом Республики Молдова 14 октября 2021 года, Республика Молдова стала 35-м государством-членом, ратифицировавшим Конвенцию.

7

Стамбульская конвенция является самым широкомасштабным международным договором по борьбе с этим серьезным нарушением прав человека. Он широко признан в качестве одного из основных правовых стандартов и наиболее всеобъемлющего международного договора по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием является международным договором, принятым Советом Европы 11 мая 2011 года, который направлен на предотвращение насилия, защиту жертв и судебное преследование правонарушителей. Стамбульская конвенция устанавливает, что терпимость и не наказание за акты насилия в отношении женщин, такие как изнасилование, насилие в семье, сексуальные домогательства, принудительные браки или принудительная стерилизация, представляют собой нарушения прав человека и формы дискриминации по признаку пола. Женщины имеют право безопасно жить как в общественных, так и в частных местах, на улице или на работе, а также дома.

Стамбульская конвенция признает насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и форму дискриминации в отношении женщин. На основе подхода, ориентированного на потребности жертв, Конвенция предоставляет практические инструменты для обеспечения защиты женщин и девочек, их безопасности и расширения их прав и возможностей. Это вписывается в более широкую цель достижения равенства между женщинами и мужчинами.

В статье 3 термин "насилие в отношении женщин" определяется как нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по признаку пола, приводящие или способные привести к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому ущербу или страданиям, причиняемым женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы; происходит ли это в общественной или частной жизни.

К числу важных тем Конвенции относятся предупреждение, защита, судебное преследование, создание надлежащей законодательной базы и создание механизма мониторинга. Конвенция устанавливает требования к правительствам в отношении надлежащего функционирования профилактической работы, включая подготовку специалистов, контактирующих с жертвами, тесное сотрудничество с НПО, участие средств массовой информации и частного сектора в искоренении всех стереотипов.

«Учитывая, что сотрудники полиции часто первыми общаются с жертвами домашнего насилия, от их положения и знаний зависит состояние и будущее жертвы. Именно поэтому общество склонно отдавать приоритет подготовке полицейских, особенно учитывая тот тревожный факт, что, в среднем, три из четырех женщин подверглись нападению со стороны своего партнера (одна из них в трех, физически), сказала Елена Савин, директор Национального института женщин Молдовы «Равенство», один из организаторов мероприятия.

5

В рамках моделирования конкретных примеров участникам семинара было предложено принять решения о возможных действиях по решению практических ситуаций. В итоге участники отметили, что наше общество практически равнодушно к домашнему насилию, существует множество стереотипов («избиение означает любовь», «нас тоже били, но это прошло, семья спасена и дети воспитаны»), которые мешают эффективной борьбе с насилием.

В завершение семинара участники высоко оценили неформальную атмосферу мероприятия, усвоение новой и полезной информации. Они поблагодарили организаторов и донора, отметив практическую ценность встречи.

Семинар был организован Национальным институтом женщин Молдовы «Равенство» в рамках проекта по борьбе с насилием в отношении женщин, финансируемого за счет гранта Института изучения войны и мира при поддержке правительства Соединенного Королевства Великобритании.

ЛОГО