Comunicat de presă privind rezultatele monitorizării respectării transparenţei decizionale

Pe 14 februarie 2011 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat o masa rotundă la care a prezentat raportul final de monitorizare independentă a respectării transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Raportul expune rezultatele monitorizării zilnice a paginilor web ale 24 autorităţi publice centrale de specialitate, în vederea relevării gradului de implementare de către autorităţi a prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr.96 din 16.02.2010.

În procesul monitorizării au fost depistate mai multe lacune ale cadrului normativ, generate de neconcordanţele ce există dintre prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 şi cele ale Regulamentului adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr.96 din 16.02.2010. Prevederile legale stabilesc cerinţe înalte privind anunţarea publicului de iniţierea elaborării proiectelor de decizii şi organizarea consultărilor publice, pe care, în practică, nici una dintre autorităţile monitorizate nu a reuşit să le îndeplinească plenar.

ADEPT a constatat că mecanismele interne de asigurare a transparenţei în procesul decizional, existente în cadrul autorităţilor publice, sînt diferite şi au un grad diferit de eficienţă. Mai multe autorităţi au înregistrat progrese în asigurarea transparenţei decizionale pe paginile web oficiale pe parcursul anului 2010, dezvoltînd rubrici special consacrate transparenţei decizionale, plasînd anunţuri riguroase privind iniţierea elaborării deciziilor, rapoarte privind asigurarea transparenţei decizionale etc. Următoarele autorităţi au avansat în implementarea prevederilor legale privind transparenţa decizională: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Serviciul Grăniceri, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor. Au fost identificate şi autorităţi care nu au înregistrat progrese pe parcursul perioadei de monitorizare, cum ar fi Ministrul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia Rezerve Materiale, Agenţia Turismului, Agenţia „Moldsilva”, Biroul Relaţiilor Interetnice, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii.

Cele mai problematice domenii de respectare a standardelor de asigurare a transparenţei decizionale pe paginile web de către autorităţi sînt: argumentarea necesităţii elaborării proiectelor de decizii (există doar în aproximativ 30% de cazuri), plasarea anunţurilor privind iniţierea proiectelor de decizii, plasarea sintezei recomandărilor formulate de societatea civilă (depistată în doar 6-7% din cazurile monitorizate) şi a programelor anuale şi trimestriale de elaborare a proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultărilor publice.

ADEPT a desfăşurat activităţile de monitorizare în perioada 01.04.2010-31.12.2010, urmărind 402 proiecte de decizii plasate pe paginile web ale 24 de autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice în cadrul proiectului „Fortificarea transparenţei procesului decizional în Republica Moldova”, susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană.

Prin realizarea rapoartelor de monitorizare şi a studiilor de cercetare, ADEPT şi-a propus să contribuie la asigurarea bunei guvernări prin sporirea transparenţei procesului decizional, şi prin implicarea publicului în elaborarea, promovarea şi implementarea deciziilor de interes şi impact general.

Rapoartele şi publicaţiile ADEPT pot fi accesate pe pagina web http://www.e-democracy.md/activities/.