Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante

Inspecția Socială; (Chișinău, Șoseaua Hâncești, 53, Bloc ”B”, etajul 6) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:

 1. Inspector- 1funcție
 2. Inspector superior - 1 funcție
 3. Inspector principal, perioadă determinată – 1 funcție

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa)
 • buletinul de identitate (originalul și copia)
 • diplomele de studii superioare (originalul, copia)
 • certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională (original și copia)
 • cazierul judiciar
 • certificatul medical.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poșta sau e-mail (cu condiția că candidații, care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).   

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova,

2. Cunoaşterea limbii române,

3. Nu a împlinit vârsta de 63 ani,

4. Studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă,

5. Fără antecedente penale,

6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,

7. Nu este  privat de dreptul de a ocupa funcții publice,

8. Nu are interdicția de  a ocupa o funcție publică, ce derivă dint-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Competențe: De elaborare, de analiză și sinteză a informațiilor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 30 noiembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Inspecția Socială, (șos. Hâncești, 53 B, et. 6, bir.617, telefon de contact: 022-999-239),

e-mail: tamara.botnaru@iss.gov.md

 

 1. Direcția inspecția prestațiilor sociale:      Inspector principal, pentru perioada determinată – 1 funcție

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișei postului:

Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a legilor și altor acte  normative, care reglementează  acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

Sarcini de bază:

 • Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează acordarea prestațiilor sociale solicitanților/beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului, prin aplicarea procedurilor și tehnicilor de inspecție;
 • Întocmirea și prezentarea șefului de direcție a rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de inspecție efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Soluționarea problemelor de complexitate înaltă și sesizarea organelor competente în cazul constatării încălcării altor dispoziții legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, la indicația șefului de Inspecție sau șefului de direcție;
 • Examinarea petițiilor/adresărilor/sesizărilor/demersurilor și interpelărilor parvenite în adresa Inspecției Sociale, conform prevederilor legislației.

Cerințe speciale:

Studii:

Superioare de licență în asistență social, economie, drept,

Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2),

Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).

 1. Direcția inspecția serviciilor sociale: Inspector – 1 funcție,

                                         Inspector superior – 1 funcție.

 

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișei postului:

      Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a legilor și altor acte  normative, care reglementează  acordarea  serviciilor  sociale.

Sarcini de bază:

 • Îndeplinește sarcini de inspectare asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;
 • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoarte scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Consiliază prestatorii de servicii sociale supuși controlului în ceea ce privește îmbunătățirea activității acestora;
 • Realizează sarcini de complexitate medie privind inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative, care reglementează servicii sociale;
 • Monitorizează și dispune efectuarea măsurilor necesare în vederea remedierii deficienților constatate;
 • Efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările/sesizările/demersurile/ interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licență în domeniul asistență socială, economie , juridică, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniul asistenței

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă” și a standardelor minime de calitate;