Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Consultant superior, Direcția juridică (1)

Scopul funcţiei publice vacante: Asigurarea asistenței juridice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor precum și formularea proiectelor de acte normative înaintate Agenției.

 Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea asistenței juridice Completelor de Soluționare a Contestațiilor și participarea la procesul elaborării proiectelor deciziilor privind soluționarea contestațiilor.
 2. Formularea proiectelor de răspuns la petițiile și demersurile care i-au fost repartizate.
 3. Întocmirea proiectelor de acte administrative și a demersurilor pentru asigurarea exercitării atribuțiilor Completelor de Soluționare a Contestațiilor.
 4. Sistematizarea, analiza și evaluarea informațiilor privind cazurile de soluționare a contestațiilor.

 Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională în domeniu (achiziții publice) - 1 an;
 2. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului sau administrare publică;
 3. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
 4. Legislaţia din domeniul civil, administrativ, comercial şi al muncii, prioritar legislaţia din domeniul achiziţiilor publice;
 5. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx ).
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mail:  resurse.umane@ansc.md

Poștă/Personal: bd. Șetfan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4

Data limită de depunere a documentelor: 11.11.2021, ora 17:00.

Salariul pe funcție: de la 7200 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 2. Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice;
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 694 din 23.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 11. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003;
 12. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218 din 10.2008;
 13. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European;
 14. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
 15. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri;
 16. Ordinul Minsiterului Finanțelor nr. 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici.

Articol adaugat de: ANSC