Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru funcția publică vacantă Auditor intern principal, Serviciul auditului intern

Scopul funcţiei publice vacante: Realizarea activităților de audit public intern a sistemelor din cadrul entităţii publice, efectuarea misiunilor de audit în scopul evaluării eficacității şi performanţei structurilor funcţionale ale Agenției, elaborarea rapoartelor, recomandărilor de ajustare și îmbunătățire a proceselor și procedurilor operaționale, precum și monitorizarea și coordonarea implementării eficiente și în termen a recomandărilor elaborate.

Sarcinile de bază:

 1. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate.
 2. Asigurarea elaborării planului anual și a raportului anual al activității de audit public intern.
 3. Efectuarea în cadrul autorității a misiunilor de audit intern și elaborarea recomandărilor de rigoare.
 4. Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor înaintate ca urmare a misiuniilor de audit și raportarea nivelului de realizare.
 5. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI.
 6. Raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională în domeniu - 2 ani;
 2. Studii superioare finisate, în domeniul auditului, contabilității sau economiei;
 3. Deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul auditului intern în sectorul public (eliberat de către Comisia de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor);
 4. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx ).
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mail:  resurse.umane@ansc.md

Poștă/Personal: bd. Șetfan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4

Salariul pe funcție: de la 8330 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 229 din 23.09.2010 cu privire la controlul financiar public intern;
 • Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit;
 • Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru Ordinul Ministerului implementarea auditului intern în sectorul public;

Articol adaugat de: ANSC