Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!Ro

Traducere Automata

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femei din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Îmbunătățiți-vă abilitățile digitale pentru a putea lucra online din confortul casei dvs.! Aplicați la Incubatorul de talente și dobândiți abilitățile necesare pentru a obține oportunitatea de a stăpâni una dintre cele mai căutate profesii de pe piața actuală a muncii. Ca parte a programului, participanții vor urma cursuri gratuite, vor participa la evenimente și sesiuni de mentorat în următoarele domenii: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design și Software Tester. Puteți aplica făcând clic pe link până la 3 februarie 2023.

100 de fete și femei din raioanele Comrat și Bălți vor fi selectate pentru a participa la Incubator, care, la finalizarea cursurilor, vor dobândi competențele digitale necesare pentru a putea lucra online prin intermediul platformelor internaționale de freelanceri. Programul este, de asemenea, disponibil pentru fete și femei refugiate din Ucraina.

Care sunt etapele cursului?

Programul include o serie de cursuri și sesiuni de mentorat unu-la-unu adaptate nevoilor femeilor și pregătirea acestora pentru aspectele complexe ale muncii în mediul digital. Structura cursului este împărțită în 3 etape.

 • Etapa 1 este o conferință privind formarea profesională, la care vor participa 100-200 de femei. În această etapă, participanții vor învăța despre noile tendințe din lumea muncii și vor primi recomandări privind pregătirea unui portofoliu profesional pe platformele online, compilarea unui CV de calitate, menținerea unei pagini în rețelele sociale și pe platformele de ocupare a forței de muncă pentru specialiști independenți.
 • Etapa 2 este un curs practic gratuit pentru a dezvolta abilitățile necesare pentru a stăpâni 3 profesii online: management social media, grafică / web design și testare software. Astfel, timp de 3 luni, participanții vor fi instruiți în cursuri de dezvoltare și extindere a oportunităților de însușire a abilităților practice în mediul digital. Cursurile se vor desfășura în format hibrid, inclusiv sesiuni online și offline.
 • Etapa 3 este o lecție practică sub formă de mentorat de susținere pentru participanți. Sub îndrumarea mentorului, fetele vor pregăti un portofoliu și se vor putea înregistra pe platforme internaționale care oferă muncă la distanță și programe flexibile.

Care sunt condițiile de participare?

Pentru a se înscrie în Incubatorul de Talente, participanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • să aibă cel puțin 18 ani;
 • să locuiască în regiunea Găgăuzia;
 • vorbesc limba engleză la un nivel intermediar;
 • aveți la dispoziție un computer cu acces la internet la domiciliu sau posibilitatea de a-l utiliza în centrul pentru femei din Bălți sau Comrat;
 • Au abilități informatice de bază.
 • programul este disponibil și pentru femeile refugiate din Ucraina.

După completarea formularului de înscriere, fetele și femeile vor participa la o conferință online de orientare și formare profesională, iar apoi vor trebui să îndeplinească unele sarcini practice pentru a-și exercita dreptul de a participa la program.

Cursurile fac parte din proiectul "Incubatorul de talente", care a început în toamna anului 2022 cu sprijinul financiar al SlovakAid și este implementat de IHUB în parteneriat cu EMA – Agenția pentru Dezvoltare și Mobilitate, Universitatea Tehnică a Moldovei și ESET.

Învață să lucrezi într-un domeniu plin de oportunități! Aplică aici.

En

Traducere Automata

Talent Incubator – online courses for women from the north and south of the country. Apply now!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Improve your digital skills to be able to work online from the comfort of your home! Apply to the Talent Incubator and acquire the necessary skills to get the opportunity to master one of the most sought-after professions in the current job market. As part of the program, participants will take free courses, attend events and mentoring sessions in the following areas: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design and Software Tester. You can apply by clicking on the link until February 3, 2023.

100 girls and women from Comrat and Balti districts will be selected to participate in the Incubator, who, upon completion of the courses, will acquire the necessary digital skills to be able to work online through international freelancer platforms. The program is also available for girls and refugee women from Ukraine.

What are the stages of the course?

The programme includes a range of courses and one-on-one mentoring sessions tailored to the needs of women and preparing them for the complex aspects of working in the digital environment. The structure of the course is divided into 3 stages.

 • Stage 1 is a conference on vocational training, which will be attended by 100-200 women. At this stage, participants will learn about new trends in the world of work and will receive recommendations on preparing a professional portfolio on online platforms, compiling a quality resume, maintaining a page in social networks and on employment platforms for independent specialists.
 • Stage 2 is a free practical course to develop the skills needed to master 3 online professions: social media management, graphic/web design and software testing. Thus, for 3 months, participants will be trained in courses for the development and expansion of opportunities for mastering practical skills in the digital environment. Courses will be held in a hybrid format, including online and offline sessions.
 • Stage 3 is a practical lesson in the form of supportive mentoring for participants. Under the guidance of the mentor, the girls will prepare a portfolio and will be able to register on international platforms offering remote work and flexible schedules.

What are the conditions of participation?

To register in the Talent Incubator, participants must meet the following criteria:

 • be at least 18 years old;
 • reside in the Gagauzia region;
 • speak English at an intermediate level;
 • have at your disposal a computer with Internet access at home or the opportunity to use it in the women's hub in Balti or Comrat;
 • Have basic computer skills.
 • the program is also available for refugee women from Ukraine.

After completing the registration form, the girls and women will take part in an online conference on vocational guidance and training, and then they will have to complete some practical tasks in order to exercise the right to participate in the program.

The courses are part of the "Talent Incubator" project, which started in autumn 2022 with the financial support of SlovakAid and is implemented by IHUB in partnership with EMA – Development and Mobility Agency, Technical University of Moldova and ESET.

Learn to work in a field full of opportunities! Apply here.

It

Traducere Automata

Talent Incubator – corsi online per donne del nord e del sud del paese. Candidati ora!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Migliora le tue competenze digitali per poter lavorare online comodamente da casa tua! Iscriviti all'Incubatore di talenti e acquisisci le competenze necessarie per avere l'opportunità di padroneggiare una delle professioni più ricercate nell'attuale mercato del lavoro. Come parte del programma, i partecipanti seguiranno corsi gratuiti, parteciperanno a eventi e sessioni di mentoring nelle seguenti aree: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design e Software Tester. Puoi candidarti cliccando sul link fino al 3 febbraio 202 3.

Saranno selezionate per partecipare all'Incubatore 100 ragazze e donne dei distretti di Comrat e Balti che, al termine dei corsi, acquisiranno le competenze digitali necessarie per poter lavorare online attraverso piattaforme freelance internazionali. Il programma è disponibile anche per ragazze e donne rifugiate dall'Ucraina.

Quali sono le fasi del corso?

Il programma comprende una serie di corsi e sessioni di mentoring individuali su misura per le esigenze delle donne e preparandole per gli aspetti complessi del lavoro nell'ambiente digitale. La struttura del corso è divisa in 3 fasi.

 • La fase 1 è una conferenza sulla formazione professionale, alla quale parteciperanno 100-200 donne. In questa fase, i partecipanti impareranno a conoscere le nuove tendenze nel mondo del lavoro e riceveranno raccomandazioni sulla preparazione di un portfolio professionale su piattaforme online, compilazione di un curriculum di qualità, mantenimento di una pagina nei social network e sulle piattaforme di lavoro per specialisti indipendenti.
 • Stage 2 è un corso pratico gratuito per sviluppare le competenze necessarie per padroneggiare 3 professioni online: gestione dei social media, grafica / web design e test del software. Pertanto, per 3 mesi, i partecipanti saranno formati in corsi per lo sviluppo e l'espansione delle opportunità per padroneggiare le abilità pratiche nell'ambiente digitale. I corsi si svolgeranno in un formato ibrido, comprese le sessioni online e offline.
 • La fase 3 è una lezione pratica sotto forma di mentoring di supporto per i partecipanti. Sotto la guida del mentore, le ragazze prepareranno un portfolio e potranno registrarsi su piattaforme internazionali che offrono lavoro a distanza e orari flessibili.

Quali sono le condizioni di partecipazione?

Per iscriversi al Talent Incubator, i partecipanti devono soddisfare i seguenti criteri:

 • avere almeno 18 anni;
 • risiedere nella regione della Gagauzia;
 • parlare inglese a un livello intermedio;
 • avere a disposizione un computer con accesso a Internet a casa o la possibilità di utilizzarlo nel centro delle donne a Balti o Comrat;
 • Avere competenze informatiche di base.
 • il programma è disponibile anche per le donne rifugiate dall'Ucraina.

Dopo aver completato il modulo di registrazione, le ragazze e le donne prenderanno parte a una conferenza online sull'orientamento e la formazione professionale, e poi dovranno completare alcuni compiti pratici per esercitare il diritto di partecipare al programma.

I corsi fanno parte del progetto "Talent Incubator", iniziato nell'autunno 2022 con il sostegno finanziario di SlovakAid ed è implementato da IHUB in collaborazione con EMA – Development and Mobility Agency, Technical University of Moldova ed ESET.

Impara a lavorare in un campo pieno di opportunità! Fai domanda qui.

Ua

Traducere Automata

Talent Incubator – онлайн-курси для жінок з півночі та півдня країни. Подайте заявку зараз!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Вдосконалюйте свої цифрові навички, щоб мати можливість працювати онлайн, не виходячи з дому! Подайте заявку в Інкубатор талантів і придбайте необхідні навички, щоб отримати можливість освоїти одну з найбільш затребуваних професій на сучасному ринку праці. В рамках програми учасники пройдуть безкоштовні курси, відвідають заходи та менторські сесії за напрямками: менеджер соціальних мереж, графічний дизайн, веб-дизайн та тестувальник програмного забезпечення. Подати заявку можна, перейшовши за посиланням до 3 лютого 202року 3.

Для участі в Інкубаторі буде відібрано 100 дівчат та жінок з районів Комрат та Балті, які по завершенню курсів набудуть необхідних цифрових навичок для роботи онлайн через міжнародні фрілансерні платформи. Програма також доступна для дівчат та жінок-біженців з України.

Які етапи курсу?

Програма включає ряд курсів та індивідуальних менторських сесій, адаптованих до потреб жінок та підготовки їх до складних аспектів роботи в цифровому середовищі. Структура курсу розділена на 3 етапи.

 • 1 етап – конференція з професійного навчання, в якій візьмуть участь 100-200 жінок. На цьому етапі учасники дізнаються про нові тенденції в світі роботи та отримають рекомендації щодо підготовки професійного портфоліо на онлайн-платформах, складання якісного резюме, ведення сторінки в соціальних мережах та на платформах працевлаштування незалежних фахівців.
 • Етап 2 - це безкоштовний практичний курс для розвитку навичок, необхідних для оволодіння 3 онлайн-професіями: управління соціальними медіа, графічний / веб-дизайн та тестування програмного забезпечення. Так, протягом 3 місяців учасники проходитимуть навчання на курсах з розвитку та розширення можливостей оволодіння практичними навичками в цифровому середовищі. Курси проходитимуть у гібридному форматі, включаючи онлайн та офлайн сесії.
 • 3 етап – практичне заняття у формі підтримуючого менторства для учасників. Під керівництвом менторка дівчата підготують портфоліо та зможуть зареєструватися на міжнародних майданчиках, що пропонують віддалену роботу та гнучкий графік.

Які умови участі?

Для реєстрації в Інкубаторі талантів учасники повинні відповідати наступним критеріям:

 • бути не молодше 18 років;
 • проживають в регіоні Гагаузія;
 • володіти англійською мовою на середньому рівні;
 • мати у своєму розпорядженні вдома комп'ютер з виходом в інтернет або можливість користуватися ним в жіночому хабі в Балті або Комраті;
 • Мати базові навички роботи з комп'ютером.
 • програма також доступна для жінок-біженців з України.

Після заповнення реєстраційної форми дівчата та жінки візьмуть участь в онлайн-конференції з профорієнтації та навчання, а потім їм доведеться виконати деякі практичні завдання, щоб скористатися правом на участь у програмі.

Курси є частиною проєкту «Інкубатор талантів», який стартував восени 2022 року за фінансової підтримки SlovakAid та реалізується IHUB у партнерстві з EMA – Агентством розвитку та мобільності, Технічним університетом Молдови та ESET.

Навчіться працювати в сфері, повній можливостей! Подайте заявку тут.

Bg

Traducere Automata

Инкубатор за таланти – онлайн курсове за жени от северната и южната част на страната. Кандидатствайте сега!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Подобрете дигиталните си умения, за да можете да работите онлайн от уюта на дома си! Кандидатствайте в Инкубатора за таланти и придобийте необходимите умения, за да получите възможност да овладеете една от най-търсените професии на настоящия пазар на труда. Като част от програмата участниците ще вземат безплатни курсове, ще посещават събития и менторски сесии в следните области: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design и Software Tester. Можете да кандидатствате, като кликнете върху линка до 3 февруари 202г. 3.

За участие в Инкубатора ще бъдат избрани 100 момичета и жени от областите Комрат и Балти, които след завършване на курсовете ще придобият необходимите дигитални умения, за да могат да работят онлайн чрез международни платформи на свободна практика. Програмата е достъпна и за момичета и жени бежанки от Украйна.

Какви са етапите на курса?

Програмата включва набор от курсове и индивидуални менторски сесии, съобразени с нуждите на жените и подготвящи ги за сложните аспекти на работата в дигиталната среда. Структурата на курса е разделена на 3 етапа.

 • Етап 1 е конференция за професионално обучение, в която ще участват 100-200 жени. На този етап участниците ще се запознаят с новите тенденции в света на труда и ще получат препоръки за изготвяне на професионално портфолио в онлайн платформи, съставяне на качествена автобиография, поддържане на страница в социалните мрежи и на платформи за заетост за независими специалисти.
 • Етап 2 е безплатен практически курс за развиване на уменията, необходими за овладяване на 3 онлайн професии: управление на социални медии, графичен / уеб дизайн и тестване на софтуер. Така в продължение на 3 месеца участниците ще се обучават в курсове за развитие и разширяване на възможностите за усвояване на практически умения в дигитална среда. Курсовете ще се провеждат в хибриден формат, включващ онлайн и офлайн сесии.
 • Етап 3 е практически урок под формата на подкрепящо наставничество за участниците. Под ръководството на ментора момичетата ще подготвят портфолио и ще могат да се регистрират на международни платформи, предлагащи дистанционна работа и гъвкави графици.

Какви са условията за участие?

За да се регистрират в Инкубатора за таланти, участниците трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са навършили 18 години;
 • пребивават в района на Гагаузия;
 • говорят английски на средно ниво;
 • имате на ваше разположение компютър с достъп до интернет у дома или възможност да го използвате в женския хъб в Балти или Комрат;
 • Имат основни компютърни умения.
 • програмата е достъпна и за жени бежанки от Украйна.

След попълване на регистрационната форма, момичетата и жените ще вземат участие в онлайн конференция за професионално ориентиране и обучение, след което ще трябва да изпълнят някои практически задачи, за да упражнят правото си на участие в програмата.

Курсовете са част от проекта "Инкубатор за таланти", който стартира през есента на 2022 г. с финансовата подкрепа на SlovakAid и се изпълнява от IHUB в партньорство с EMA – Агенция за развитие и мобилност, Технически университет на Молдова и ESET.

Научете се да работите в област, пълна с възможности! Кандидатствайте тук.

Ru

Articol Original

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин с севера и юга страны. Подай заявку прямо сейчас!

Совершенствуй свои цифровые навыки, чтобы иметь возможность работать онлайн, не выходя из дома! Подай заявку в «Инкубатор талантов» и приобрети необходимые навыки, чтобы получить возможность освоить одну из самых востребованных профессий на нынешнем рынке труда. В рамках программы участницы пройдут бесплатные курсы, посетят мероприятия и наставнические сессии в следующих сферах: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design и Software Tester. Подать заявку можно, перейдя по ссылке, до 3 февраля 2023 г.

Для участия в «Инкубаторе» будут выбраны 100 девушек и женщин из районов Комрат и Бэлць, которые по окончании курсов приобретут необходимые цифровые навыки, чтобы получить возможность работать онлайн при посредстве международных фрилансерских платформ. Программа также доступна для девушек и женщин-беженцев из Украины.

Из каких этапов состоит курс?

Программа включает ряд курсов и индивидуальных наставнических занятий, адаптированных к потребностям женщин и подготавливающих их к сложным аспектам работы в цифровой среде. Структура курса разделена на 3 этапа.

 • 1-й этап – конференция по профессиональной подготовке, в которой примут участие 100-200 женщин. На этом этапе участницы узнают о новых тенденциях в сфере труда и получат рекомендации по подготовке профессионального портфолио на онлайн-платформах, составлению качественного резюме, ведению страницы в социальных сетях и на платформах по трудоустройству для независимых специалистов.
 • 2-й этап – бесплатный практический курс для развития навыков, необходимых для освоения 3 онлайн-профессий: управление социальными сетями, графический/веб-дизайн и тестирование программного обеспечения. Таким образом, на протяжении 3 месяцев участницы будут обучаться на курсах развития и расширения возможностей для освоения практических навыков работы в цифровой среде. Курсы будут проводиться в гибридном формате, включающем онлайн- и офлайн-сессии.
 • 3-й этап – практическое занятие в форме поддерживающего наставничества для участниц. Под руководством наставника девушки подготовят портфолио и смогут зарегистрироваться на международных платформах, предлагающих удаленную работу и гибкий график.

Каковы условия участия?

Для регистрации в «Инкубаторе талантов» участницы должны соответствовать следующим критериям:

 • быть не младше 18 лет;
 • проживать в регионе Гагаузия;
 • владеть английским языком на среднем уровне;
 • иметь в распоряжении компьютер с доступом в Интернет дома или возможность пользоваться им в отделах Women hub в Бэлць или Комрате;
 • обладать базовыми навыками работы на компьютере;
 • программа также доступна для женщин-беженцев из Украины.

После заполнения регистрационной формы девушки и женщины примут участие в онлайн-конференции по профессиональному ориентированию и подготовке, а затем им предстоит выполнить некоторые практические задания, чтобы воспользоваться правом на участие в программе.

Курсы входят в проект «Инкубатор талантов», начавшийся осенью 2022 г. при финансовой поддержке SlovakAid и осуществляемый IHUB в партнерстве с EMA – Агентством развития и мобильности, Техническим университетом Молдовы и ESET.

Научись работать в сфере, полной возможностей! Подай заявку здесь.

telegram