Anunț de selectare a participanților și participantelor la cel de-al doilea curs de instruire din cadrul Programului educațional pentru dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret

RO

Anunț de selectare a participanților și participantelor la cel de-al doilea curs de instruire din cadrul Programului educațional pentru dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret ‼️

🆕 Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” anunță despre continuarea desfășurării Programului educațional pentru dezvoltarea competențelor Lucrătorilor de Tineret din Republica Moldova. Scopul programului este dezvoltarea competențelor lucrătorului de tineret în baza Setului European de Competențe a Lucrătorului de Tineret (https://www.salto-youth.net/.../youthworkers-competence.../).

Programul educațional pentru dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret a fost dezvoltat ca suport pentru lucrătorii de tineret în dezvoltarea competențelor acestora. În cadrul programului se vor desfășura mai multe cursuri de instruire, fiecare curs concentrându-se pe una din competențele Setului European de Competențe a Lucrătorului de Tineret, şi anume:

1️⃣ Înțelegerea și facilitarea proceselor de învățare individuală și de grup

2️⃣ Designul programelor

3️⃣ Organizarea și gestionarea resurselor

4️⃣ Colaborarea cu succes în echipă

5️⃣ Comunicarea semnificativă cu ceilalți

6️⃣ Competența interculturală

7️⃣ Networking și advocacy

8️⃣ Dezvoltarea practicilor evaluative pentru estimarea și implementarea schimbărilor potrivite

În perioada 20-25 ianuarie 2021 a avut loc primul curs de instruire din programul educațional cu tematica „Înțelegerea și facilitarea proceselor de învățare individuală și de grup”, la care 20 lucrători de tineret au putut dezvolta competența sa de a facilitare a activităților de învățare pentru tineri.

În 2022, MilleniuM continuă desfășurarea Programului educațional pentru dezvoltarea competențelor Lucrătorilor de Tineret din Republica Moldova, prin organizarea celui de-al doilea curs de instruire din programul educațional cu tematica „Cooperarea de succes în echipă”. Cursul are durata de 7 zile de instruire care se vor desfășura în format fizic, în afara Chișinăului (locația exactă va fi anunțată persoanelor selectate).

Perioada instruirii 07-13 februarie 2022. Instruirea se va desfășura în limba română.

În urma participării la această instruire lucrătorii și lucrătoarele de tineret vor dezvolta următoarele competențe:

➡️ Abilitatea de a contextualiza și conceptualiza practicile de lucru în echipă cu principiile învăţării non-formale

➡️ Abilitatea de a potrivi competențele membrilor echipei la obiectivele activității și a profilurilor tinerilor

➡️ Stăpânirea metodelor și tehnicilor care sprijină o împărțire clară și echitabilă a rolurilor și responsabilităților

➡️ Cunoștințe privind prevenirea și gestionarea conflictelor

➡️ Cunoașterea tehnicilor de feedback (cum să oferi feedback și cum să-l primești)

➡️ Cunoașterea diferitor modalități de identificare a punctelor forte și a punctelor slabe ale echipei, etc.

După instruire participanții și participantele vor realiza activități de follow-up în comunitățile lor.

ℹ️ Pentru aplicare la instruire te rugăm să completezi următorul formular: https://forms.gle/vcWbRJajtcDPyHMX6

Termen limită de aplicare: 25 ianuarie

Participarea la instruire este gratuită. Cazarea și alimentarea vor fi asigurate de către organizatori. Participanții vor acoperi doar cheltuielile de transport.

Conform regulilor naționale și pentru asigurarea siguranței participanților, toate persoanele (participanții și organizatorii) vor prezenta certificatul de vaccinare sau rezultatul negativ a unui test rapid sau PCR efectuat cu 72h înainte de instruire.

________________________________

„Programul educațional pentru dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret” este realizat de către participanții Cursului de lungă durată în Formare de Formatori în cadrul proiectului internațional Erasmus+ KA2 „Eastern Partnership Youth Workers Academy” coordonat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” (MOLDOVA) în colaborare cu All-Ukrainian Association for Youth Co-operation Alternative-V (UKRAINE), Academy for Peace and Development (GEORGIA), Institute for Policy Research and Analysis (LITHUANIA), The Estonian Association of Youth Workers (ESTONIA), RED – Creative Effects' Workshop (LATVIA)

RU

Объявление о наборе участников на второй курс обучения Образовательной программы развития навыков молодежных работников ‼️

🆕 Институт Просвещения и Развития “MilleniuM” объявляет о продолжении образовательной программы по развитию навыков Молодежных Работников Республики Молдова. Целью программы является развитие навыков молодежного работника на основе Европейского набора навыков для молодежного работника (https://www.salto-youth.net/.../youthworkers-competence.../).

Образовательная программа развития навыков молодежных работников была разработана в качестве поддержки молодежных работников в развитии их навыков. Программа будет включать в себя несколько учебных курсов, каждый из которых будет посвящен одной из компетенций Европейского набора компетенций для молодежных работников, а именно:

1️⃣ Понимание и содействие процессам индивидуального и группового обучения

2️⃣ Дизайн программ

3️⃣ Организация и управление ресурсами

4️⃣ Успешное сотрудничество в команде

5️⃣ Существенное общение с другими

6️⃣ Межкультурная компетенция

7️⃣ Нетворкинг и адвокаси

8️⃣ Разработка практик оценки для оценки и внедрения соответствующих изменений

С 20 по 25 января 2021 г. состоялся первый учебный курс в рамках образовательной программы на тему «Понимание и содействие процессам индивидуального и группового обучения», на котором 20 молодежных работников смогли развить свои компетенции для облегчения учебной деятельности молодежи.

В 2022 году Millenium продолжает развитие Образовательной программы по развитию навыков молодежных работников в Республике Молдова, организовав второй курс обучения по образовательной программе «Успешное командное сотрудничество». Курс длится 7 дней обучения, которые будут проходить в физическом формате за пределами Кишинева (точное место будет сообщено выбранным людям).

Период обучения 7-13 февраля 2022 г. Обучение будет проводиться на румынском языке.

После участия в этом тренинге молодежные работники разовьют следующие навыки:

➡️ Способность контекстуализировать и концептуализировать практику командной работы с принципами неформального обучения

➡️ Способность сопоставлять навыки членов команды с целями деятельности и профилями молодых людей

➡️ Владение методами и техниками, поддерживающими четкое и справедливое разделение ролей и обязанностей

➡️ Знание методов предотвращения и управления конфликтами

➡️ Знание методов эффективной обратной связи (как давать обратную связь и как ее получать)

➡️ Знание различных способов выявления сильных и слабых сторон команды и т. д.

После тренинга участники проведут последующие мероприятия в своих сообществах.

ℹ️ Для подачи заявки на обучение заполните следующую форму:

https://forms.gle/vcWbRJajtcDPyHMX6

Крайний срок подачи заявок: 25 января.

Участие в тренинге бесплатное. Проживание и питание обеспечивается организаторами. Участники оплачивают только транспортные расходы.

Согласно национальным правилам и для обеспечения безопасности участников, все лица (участники и организаторы) должны предъявить сертификат о прививках или отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР, проведенных за 72 часа до тренировки.

«Образовательная программа развития навыков молодежных работников» проводится участниками Длительного курса подготовки тренеров в рамках международного проекта Erasmus+ KA2 «Eastern Partnership Youth Workers Academy», координируемого Институтом развития обучения «MilleniuM». (МОЛДОВА) в сотрудничестве с All-Ukrainian Association for Youth Co-operation Alternative-V (УКРАИНА), Academy for Peace and Development (ГРУЗИЯ), Institute for Policy Research and Analysis (ЛИТВА), The Estonian Association of Youth Workers (ЭСТОНИЯ). ), RED – Creative Effects' Workshop (ЛАТВИЯ).

Articol adaugat de: Sergiu Gherghelejiu
Alte articole: