PNUD Moldova AdTrade Concurs de granturi: Program pentru promovarea accesului femeilor și fetelor la știință, tehnologie, inginerie și matematică în regiunea Transnistreană / Программа по расширению доступа женщин и девочек к науке, технологиям, инженерииThe UNDP project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and the United Kingdom launches the grant program to support financially 3 pilot initiatives of up to 30,000 USD in the form of procurement of goods and services, supporting  the advancement of digital literacy of women and girls, especially those from disadvantaged groups (including Roma, people with disabilities, HIV, survivors of domestic violence, living in rural areas, etc.), as well as for the advancement of the access to STEM of women and girls from the left bank of the Nistru. The call accepts applications from a consortium of civil society organisations (CSOs) and: academia, schools or private sector from the left bank, in partnership with CSOs, academia, schools or private sector from the right riverbank. Cross-river transfer of knowledge and skills is strongly encouraged.

The application shall include:

  • Application form, to be signed by the main applicant and consortium partners such as academia and /or schools or private sector, in accordance with the annex no.1;
  • Project budget, in accordance with annex no.2;
  • Copy of the registration certificate of the main applicant and consortium partners.

The Application will be sent in electronic format via email at dmitrii.parfentiev@undp.org and roman.turcan@undp.org, Message subject: EOI /Grant Programme/STEM

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available by addressing the link  https://sc.undp.md/tnddetails2/2599/

Clarifications regarding the application may be requested from dmitrii.parfentiev@undp.org  or roman.turcan@undp.org 

***

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Regatului Unit, lansează programul de granturi mici care-și propune drept scop susține financiară trei inițiative pilot cu un buget de maximum USD 30,000 fiecare în vederea susținerii avansării alfabetizării digitale a femeilor și fetelor, în special celor din grupurile dezavantajate (inclusiv de etnie romă, persoane cu dizabilități, HIV, supraviețuitoare ale violenței domestice, etc.), cât și pe avansarea accesului la STEM în rândul femeilor și fetelor de malul stâng al Nistrului. Vor fi acceptate propuneri din partea unui consorțiu de organizații ale societății civile (OSC) și mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul stâng, în parteneriat cu OSC, mediul academic, școli sau sectorul privat de pe malul drept al râului. Se încurajează transferul trans-riveran de cunoștințe și abilități.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

  • Cererea de finanțare, care va fi semnat de aplicantul principal și partenerii consorțiului, cum ar fi sectorul academic și/sau școli sau sectorul privat, conform anexei nr.1;
  • Bugetul proiectului, conform anexei nr. 2;
  • copia certificatului de înregistrare a aplicantului principal și partenerilor consorțiului.

Cererea de aplicare poate fi completată în limba română, rusă sau engleză. Cererile completate de mână nu vor fi acceptate.

Aplicanții sunt invitați să depună dosarul de participare la adresa email: dmitrii.parfentiev@undp.org și roman.turcan@undp.org, indicând subiectul mesajului: EOI /Program de Granturi/STEM.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile accesînd link-ul https://sc.undp.md/tnddetails2/2599/

Clarificări privind dosarul de participare pot fi solicitate la adresa dmitrii.parfentiev@undp.org  sau roman.turcan@undp.org 

***

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и Великобритании запускает программу грантов для оказания финансовой поддержки, 3 пилотным проектам в размере до 30 000 долларов США на закупку товаров и услуг направленых на поддержку повышения цифровой грамотности среди женщин и девочек, особенно из неблагополучных групп (включая ромов, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, живущих с ВИЧ, лиц, переживших домашнее насилие, сельских жителей и т.д.), а также на расширение доступа женщин и девочек с левого берега Днестра к дисциплинам STEM. На конкурс принимаются заявки от консорциума организаций гражданского общества и: научно-исследовательских и образовательных учреждений или частного сектора с левого берега, в партнерстве с организациями гражданского общества, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями или частным сектором с правого берега. Настоятельно рекомендуется передача знаний и навыков между берегами.

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

  • Заявку на финансирование, подписанная основным заявителем и партнерами по консорциуму, такими как научно-исследовательские и/или образовательные учреждения или частный сектор, согласно приложению № 1;
  • Бюджет проекта, согласно приложению № 2;
  • Копия свидетельства о регистрации основного заявителя и партнеров консорциума.

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на dmitrii.parfentiev@undp.org и roman.turcan@undp.org  Тема сообщения: EOI / программа грантов / STEM.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны по ссылке https://sc.undp.md/tnddetails2/2599/

За разъяснениями по заявке можно обратиться к dmitrii.parfentiev@undp.org  и roman.turcan@undp.org 

***

The Application will be sent in electronic format via email at dmitrii.parfentiev@undp.org and roman.turcan@undp.org before the deadline 17 February 2023, 23.59 o’clock. Message subject: EOI /Grant Programme/STEM

Aplicația va fi trimisă în format electronic prin e-mail la dmitrii.parfentiev@undp.org și roman.turcan@undp.org înainte de termenul limită 17 Februarie 2023, ora 23.59. Subiectul mesajului: EOI /Grant Programme/STEM

Заявка будет отправлена ​​в электронном формате по электронной почте dmitrii.parfentiev@undp.org и roman.turcan@undp.org до крайнего срока 17 февраля 2023 года, 23:59. Тема сообщения: EOI /Grant Programme/STEM

To apply please address the link ttps://sc.undp.md/tnddetails2/2599/

Pentru a aplica vă rugăm să accesați link-ul https://sc.undp.md/tnddetails2/2599/

Для подачи заявки перейдите по ссылке https://sc.undp.md/tnddetails2/2599/