The Friends of Moldova 2023 Calls for Proposals (EN, RO, RU)The Friends of Moldova is seeking applications for small grants to local nonprofits, initiative groups, and aspiring social entrepreneurs that benefit the Moldovan community. The grant request can be for direct funding or for material support (technology, equipment, or educational materials). Projects involving youth and young adults will be prioritized, however, any organization that will benefit the community will be taken into consideration.

Budget

We welcome project proposals with budgets of $5,000 OR $7,500. Only one proposal may be submitted. One organization may only submit one project with one of the two budget options.

**Applying for a grant for $5,000 and $7,500 will be cause for disqualification or penalization in the grant selection process.**

Eligibility

To be eligible for a grant you must fall into at least one of the following categories 

 • Moldovan citizens (youth and young adults encouraged)
 • Moldovan initiative groups, startups, small businesses, or social entrepreneurships
 • Organizations registered as non-profit NGOs and operating in Moldova;
 • Peace Corps Volunteers through the Peace Corps Partnership Program. 
 • European Volunteer Services and other international volunteering groups.

Selection Criteria

Proposals are selected based on:

 1. Organization’s Mission, Expertise and Capacity
 2. Organization’s Status
 3. Problem and Justification
 4. Project Goals, Objectives, & Solution
 5. Beneficiaries Impact
 6. Budget
 7. Sustainability
 8. Risks

**Applicants must be aware that the Friends of Moldova will accept applications from 16 January 2023 until 23:59 US Eastern Time on 10 February 2023**. 

To Apply

Please review the Project Application Procedure.

Applicants must send the completed Project Proposal and Project Budget forms. Download these application documents to fill out and submit them via google drive links via the submission form.  

Applications must be sent electronically via submission form HERE. Submission form without the project application and project budget (shared with info@thefriendsofmoldova.com as google drive links) will not be considered. 

More Information

To see more details and apply for this grant click HERE

Dacă doriți o copie a formularului de cerere în română sau rusă, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: thefriendsofmoldova.com

Если вам нужна копия формы заявки на румынском или русском языке, пожалуйста, посетите наш сайт: thefriendsofmoldova.com

To Contact

If you have any questions, please email us at info@thefriendsofmoldova.com

 

The Friends of Moldova invită aplicanți pentru granturi mici pentru organizații nonprofit locale, grupuri de inițiativă și antreprenori sociali începători, de care va beneficia comunitatea moldovenească. Cererile pot fi solicitate pentru finanțare directă, sau pentru sprijin material (precum tehnologii, echipamente sau materiale educaționale). Proiectele cu accent pe tineri și adulți tineri, cu toate acestea, orice organizație care va aduce beneficii comunității va fi luată în considerare.

Buget

Invităm propunerile de proiecte cu bugete de 5.000 USD SAU 7.500 USD. Se poate depune o singură propunere. O organizație poate depune un singur proiect cu una dintre cele două opțiuni bugetare.

**Solicitarea unui grant de 5.000 USD și 7.500 USD va fi motiv de descalificare sau penalizare în procesul de selecție a grantului.**

Eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru grant trebuie să vă încadrați în cel puțin una din următoarele categorii:

 • Cetățeni ai Republicii Moldova (tineri și adulți tineri)
 • Grupuri de inițiativă din Moldova, start-up-uri, întreprinderi mici și antreprenoriat social
 • Organizații înregistrate ca ONG-uri non-profit și care își desfășoară activitatea în Moldova;
 • Voluntari actuali ai Corpului Păcii prin Programul de parteneriat al Corpului Păcii.
 • Servicii de voluntariat european și alte grupuri internaționale de voluntari.

Criterii de Atribuire

Aplicanții sunt selectați în baza:

 • Misiunea, expertiză și capacitatea organizației
 • Statutul organizației
 • Descrierea problemei și justificarea acesteia
 • Scopul, obiectivele și soluțiile proiectului
 • Impactul asupra beneficiarilor
 • Buget
 • Durabilitate
 • Riscuri

**Solicitanții trebuie să știe că The Friends of Moldova vor accepta cereri de la 16 ianuarie 2023 până la ora 23:59, ora de EST a SUA, pe 10 februarie 2023**.

Procedura de Aplicare

Vă rugăm să consultați Procedura de Aplicare a Proiectului.

Solicitanții trebuie să trimită formularele completate a Propunere de proiect și Buget al proiectului. Descărcați aceste documente de aplicare pentru a le completa și a le trimite prin link-uri Google Drive prin formularul de depunere.

Aplicațiile trebuie trimise electronic prin formularul de depunere AICI. Formularul de depunere fără cererea de proiect și bugetul proiectului (împărtășite cu info@thefriendsofmoldova.com ca link pe google drive) nu va fi luat în considerare.

Mai Mult Informații 

Pentru a vedea mai multe detalii despre și a aplica pentru acest grant, faceți clic AICI.

Dacă doriți o copie a formularului de cerere în română sau rusă, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: thefriendsofmoldova.com

Если вам нужна копия формы заявки на румынском или русском языке, пожалуйста, посетите наш сайт: thefriendsofmoldova.com

Contactează-ne

Dacă aveți întrebare, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la info@thefriendsofmoldova.com.

 

The Friends of Moldova приглашает подавать заявки на небольшие гранты местным некоммерческим организациям, инициативным группам и начинающим предпринимателям, которые приносят пользу молдавскому сообществу.  Заявка может быть направлена ​​на прямое финансирование или материальную поддержку (например, технологии, оборудование или учебные материалы). Будет рассмотрена любая организация, которая принесет пользу сообществу, но приоритет будет отдаваться молодежи и молодым людям.

Право на участие

Мы приветствуем проектные предложения с бюджетом $5000 ИЛИ $7500. Можно подать только одно предложение. Одна организация может представить только один проект с одним из двух вариантов бюджета.

**Подача заявки на получение гранта в размере $5000 и $7500 может привести к дисквалификации или наказанию в процессе отбора гранта.**

Приемлемость 

Чтобы иметь право на получение гранта, вы должны относиться как минимум к одной из следующих категорий

 • Граждане Молдовы (молодежь и молодые люди)
 • Молдавские инициативные группы, стартапы, малый бизнес и социальное предпринимательство
 • Организации, зарегистрированные как некоммерческие НПО и действующие в Молдове;
 • Действующие волонтеры Корпуса мира в рамках Партнерской программы Корпуса мира.
 • Европейские волонтерские службы и другие международные волонтерские группы.

Критерии присуждения

Предложения отбираются на основе:

 1. Миссия, опыт и возможности организации
 2. Устав организации
 3. Описание Проблемы и ее обоснование
 4. Цели, задачи и решения проекта
 5. Влияние на бенефициаров
 6. Бюджет
 7. Долгосрочность
 8. Риски

**Заявители должны знать, что The Friends of Moldova будет принимать заявки с 16 января 2023 года до 10 февраля (до 23:59 по восточному времени США) 2023 года**.

Порядок применения

Пожалуйста, ознакомьтесь с процедурой подачи заявки на проект.

Заявки отбираются на постоянной основе. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать о ближайших сроках. Проекты особого интереса могут быть рассмотрены в любое время. Кандидаты должны отправить заполненные формы проектного предложения и бюджета проекта. Загрузите эти документы для заполнения и отправьте по ссылкам на Google Диске через форму заявки на грант.

Заявки необходимо подавать в электронном виде через форму заявки на грант: https://forms.gle/SePvo6smMXawsibHA. Форма заявки без проектного предложения и бюджета проекта (разделены с info@thefriendsofmoldova.com как ссылка на google drive) рассматриваться не будет.

Дополнительная информация

Чтобы увидеть более подробную информацию и подать заявку на этот грант, нажмите ЗДЕСЬ.

Dacă doriți o copie a formularului de cerere în română sau rusă, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: thefriendsofmoldova.com

Если вам нужна копия формы заявки на румынском или русском языке, пожалуйста, посетите наш сайт: thefriendsofmoldova.com

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, напишите нам по адресу info@thefriendsofmoldova.com

Articol adaugat de: TheFriendsofMoldova

telegram