Concurs de granturi adresat COMUNITĂȚILOR (APL) pentru sporirea rezilienței lor la schimbările climatice și FEMEILOR ANTREPRENOARE în vederea dezvoltării unor afaceri prietenoase mediuluiRO: Suedia și PNUD lansează două concursuri de granturi destinate autorităților publice locale (APL) și femeilor antreprenoare din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană. Concursurile sunt organizate de proiectul PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.

În cadrul concursului destinat APL-urilor, vor fi selectate 30 de comunități din raioanele menționate, care vor putea beneficia de granturi de până la 16.000 dolari SUA fiecare și de asistență tehnică pentru realizarea proiectelor menite să sporească reziliența comunităților la schimbările climatice, să reducă  riscurile dezastrelor și să contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților. Sunt eligibile comunitățile cu o populație minimă de 2000 de locuitori, care pot veni cu o contribuție de cel puțin 10% din suma solicitată. Propunerile de proiect pot fi depuse atât din comunitățile rurale, cât și de cele urbane din zonele-țintă. O comunitate va putea beneficia de un singur grant din partea proiectului. Mai multe detalii despre condițiile de participare la concurs și activitățile eligibile pentru finanțare puteți găsi aici. Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 15 noiembrie 2021, ora 18:00.

În cadrul celui de-al doilea concurs, vor fi selectate cel puțin 10 companii conduse de femei, care își desfășoară activitatea în raioanele menționate, care vor beneficia de granturi în valoare de până la 18.000 dolari SUA pentru a lansa sau dezvolta afaceri prietenoase mediului și reziliente la schimbările climatice, cum ar fi activități agricole inteligente în materie de climă, afaceri în domeniul energiei alternative și prelucrării deșeurilor, eco-turism și altele. Pot participa la concurs companiile conduse de femei, înregistrate sau în curs de înregistrare, care pot veni cu o contribuție de 20% din suma solicitată. Pe lângă suportul financiar, antreprenoarele selectate vor mai beneficia de mentorat și ghidare pentru dezvoltarea afacerilor. Propunerile de proiect pentru participarea la acest concurs pot fi depuse până pe 15 noiembrie 2021, ora 18:00.  Mai multe detalii despre concurs găsiți aici.

În perioada 2-5 noiembrie, experții proiectului PNUD și companiei Global Business Access, care este responsabilă de gestionarea concursurilor de granturi, vor organiza în raioanele țintă sesiuni de informare cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursurilor. Toate activitățile vor fi organizate gratuit. Mai multe detalii cu privire la sesiunile de informare sunt disponibile aici. În perioada 9-10 noiembrie, vor avea loc câteva sesiuni tematice de instruire,  iar doritorii de a participa trebuie să completeze formularul disponibil aici (pentru APL-uri) și aici (pentru femei antreprenoare).

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” contribuie la dezvoltarea durabilă și sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană prin abilitatea economică, socială și educațională a femeilor. Beneficiarii proiectului sunt ONG-urile de mediu, administrațiile publice locale, femeile antreprenoare, precum și gospodăriile casnice conduse de femei din raioanele-țintă, care vor fi asistate la identificarea, formularea, planificarea și implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și de sporire a rezistenței la schimbările climatice la nivel local. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.

Pentru detalii suplimentare puteți solicita asistență telefonica la 078-825-825 sau prin intermediul adresei de email rescom@finantari.md, persoana de contact, D-na Daniela Dascaliuc.

RU: 

Швеция и ПРООН запускают два конкурса грантов, предназначенных для органов местной власти (ОМВ) и для женщин – предпринимателей из Ниспоренского, Кэлэрашского, Бессарабского, Леовского районов, АТО Гагаузии, из зоны безопасности (Дубоссарский район), а также Приднестровья. Конкурсы организованы проектом ПРООН «Устойчивые к изменениям климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин».  

В рамках конкурса, предназначенного для ОМВ, будут отобраны 30 населенных пунктов из указанных районов, которые смогут получить гранты в размере до 16 000 долларов США каждый, а также техническую поддержку для реализации проектов, предназначенных для укрепления устойчивости сообществ к изменениям климата, уменьшения рисков стихийных бедствий, а также способствования устойчивому развитию населенных пунктов. Могут участвовать населенные пункты с населением не менее 2000 жителей, которые могут внести вклад в размере не менее 10 % от запрошенной суммы. Проектные предложения могут быть поданы как селами, так и городами из целевых зон. Один населенный пункт сможет получить только один грант со стороны проекта. Больше информации об условиях участия в конкурсе и о деятельности, которая может быть профинансирована, можете найти здесь. Крайний срок подачи проектных предложений: 15 ноября 2021 г., в 18:00.

В рамках второго конкурса будут отобраны не менее 10 компаний, которыми руководят женщины, осуществляющих деятельность в указанных районах, которые получат гранты в размере до 18 000 долларов США для открытия или развития бизнеса, не оказывающего отрицательного влияния на окружающую среду и устойчивого к изменениям климата, например – сельскохозяйственная деятельность с учетом климатических особенностей, бизнес в области альтернативных источников энергии и переработки отходов, эко-туризм и другие. В конкурсе могут участвовать компании, которыми управляют женщины, зарегистрированные или находящиеся в процессе регистрации, которые могут внести вклад в размере 20% от запрошенной суммы. Кроме финансовой поддержки, отобранным предпринимательницам также будет предоставлено менторство и рекомендации для развития бизнеса. Проектные предложения для участия в данном конкурсе могут быть поданы до 15 ноября 2021 г., в 18:00.  Детальную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.

2-5 ноября эксперты проекта ПРООН и компании Global Business Access, которая является ответственной за управление конкурсом грантов, организуют информационные сессии в целевых районах касательно условий и порядка проведения конкурсов. Все мероприятия будут организованы бесплатно. Больше информации об информационных сессиях можно найти по ссылке. C 9 по 10 ноября пройдет несколько обучающих семинаров, и желающие принять участие должны заполнить форму, пройдя по следующей ссылке (для ОМВ) и по следующей ссылке (для женщин – предпринимателей).

Проект «Устойчивые к изменениям климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин» способствует устойчивому развитию и укреплению устойчивости к изменениям климата населенных пунктов Ниспоренского, Кэлэрашского, Бессарабского, Леовского районов, АТО Гагаузии, зоны безопасности, а также Приднестровья через расширение экономических, социальных и образовательных прав и возможностей женщин. Бенефициариями проекта являются НПО, осуществляющие деятельность в области окружающей среды, органы местной публичной администрации, женщины-предприниматели, а также домохозяйства, которыми управляют женщины из целевых районов, которые получат поддержку в определении, формулировании, планировании и внедрении инициатив по снижению деградации окружающей среды и по повышению устойчивости к изменениям климата на местном уровне. Проект внедрятся ПРООН в периоде 2020–2023 годов, при финансовой поддержке Швеции.

Для получения дополнительной информации вы можете запросить помощь по телефону 078-825-825 или по адресу электронной почты rescom@finantari.md, контактное лицо, г-жа Даниэла Даскалюк.

Articol adaugat de: Finantari.md

telegram