Apel de exprimare a interesului: consultanță pentru APL-uri privind integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a aspectelor de gen în documentele de planificare locală

PNUD Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, implementează în raioanele Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Dubăsari și UTA Găgăuzia Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, în perioada 2020 -2023.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta comunități incluzive, durabile și reziliente și de a crea un mediu propice pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor.

Pentru realizarea obiectivului proiectului sunt planificate mai multe activități, printre care și organizarea a 3 programe de granturi:

  • Pentru APL-uri, care contribuie la dezvoltarea durabilă și la o reziliență sporită la schimbările climatice a comunităților, prin consolidarea managementului de mediu și a capacităților de adaptare la schimbările climatice, și care susțin activități prietenoase mediului și rezistente la schimbările climatice.
  • Pentru gospodării conduse de femei și întreprinderi agricole conduse de femei, care susțin practici agricole, de zootehnie și alte activități reziliente la climă, și care vor contribui la generarea veniturilor și la securitatea alimentară, indiferent de evenimentele meteorologice extreme.

Tot în sprijinul APL, în cadrul proiectului se preconizează acordarea serviciilor de consultanță APL-urilor din regiunile țintă pentru aplicarea legislației legate de climă și mediu, precum și sprijin pentru integrarea aspectelor de gen în documentele de planificare locală. Prin serviciile oferite, primăriile vor fi ghidate la identificarea acțiunilor la nivel de comunitate care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, la un management adecvat al riscurilor climatice și la crearea pre-condițiilor pentru asigurarea mijloacelor de trai alternative, durabile și reziliente.

În acest context, Compania „Business Consulting Institute” (BCI) lansează un Apel deschis de selectare a APL-urilor interesate să beneficieze de consultanță în procesul de integrare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a aspectelor de gen în documentele de planificare locală. Măsurile respective care ar putea constitui pentru APL-uri un avantaj în plus în cadrul concursului de granturi care urmează a fi lansat la sfârșitul lunii noiembrie.

Echipa BCI va sprijini autoritățile publice locale din 12 localități din regiunile țintă în vederea integrării măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a aspectelor de gen într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

APL-urile partenere selectate vor beneficia de asistență tehnică, ghidare și mentorat pentru elaborarea și aprobarea documentelor strategice, astfel încât componenta de mediu și de gen să se regăsească în politicile locale.

Criterii de eligibilitate. Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • APL este amplasată în unul din raioanele/regiunile țintă ale Proiectului (Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Dubăsari și UTA Găgăuzia);
  • APL își expimă angajamentul de a mobiliza cetățenii și actorii locali la participare activă și incluzivă în procesul de elaborare a documentelor.

Pentru a beneficia de consultanță, APL-urile de nivelul unu din raioanele Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Dubăsari și UTA Găgăuzia sunt invitate să își exprime interesul, completând acest Formular..

Data limită pentru completarea și expedierea Formularului și confirmarea angajamentului este

29 octombrie 2021.

Vor fi selectate 12 APL-uri și vor avea prioritate cele care dispun de strategii și/sau planuri de dezvoltare, în vigoare sau în proces de elaborare.

Serviciile de consultanță sunt oferite de compania Business Consulting Institute (BCI) în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada martie 2020 - martie 2023.

Pentru informații suplimentare: mob.: 069121504, email: liviu.andriuta@bci.md . Persoană de contact - Liviu Andriuța. 

***

Приглашение к выражению заинтересованности к участию в открытом тендере: консультационные услуги для МПУ в области интеграции мер адаптации к изменению климата и гендерных вопросов в разработке и внедрении планов территориального и местного развития.

Кишинэу, Молдова, октябрь 2021 г.

В период 2020-2023 гг., ПРООН в Молдове, при финансовой поддержке правительства Швеции, реализует в районах Калараш, Ниспорены, Леова, Басарабяска, Дубэсарь и АТО Гагаузия проект «Сообщества, устойчивые к изменению климата путем расширения прав и возможностей женщин».

Проект направлен на развитие инклюзивных и устойчивых к изменению климата сообществ, способствующих расширению экономических, социальных и образовательных прав и возможностей женщин.

В рамках Проекта запланирован запуск 3-х грантовых программ:

- Для местных общин, которые способствуют устойчивому развитию и повышению устойчивости сообществ к изменению климата за счет усиления управления окружающей средой, развитию и укреплению потенциала адаптации к изменению климата, а также поддерживают экологически безопасные и устойчивые к изменению климата виды деятельности.

- Для домашних хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, возглавляемых женщинами, которые поддерживают методы ведения сельского хозяйства, устойчивые к изменению климата, и которые будут способствовать формированию доходов и обеспечению продовольственной безопасности независимо от экстремальных погодных явлений.

В поддержку МПУ проект предусматривает предоставление консультационных услуг по внедрению климатического и экологического законодательства, а также предоставление рекомендаций по учету гендерной проблематики в документах местного планирования. Посредством предоставляемых услуг муниципалитетам будет оказана помощь в определении действий на уровне сообществ, направленных на улучшение условий окружающей среды, реализацию мер по адаптации к изменению климата и квалифицированному управлению климатическими рисками.

В целях осуществления данного Проекта, Business Consulting Institute (BCI), объявляет открытый конкурс по отбору местных органов власти, заинтересованных в получении квалифицированных консалтинговых услуг в области интеграции мер по адаптации к изменению климата и гендерным вопросам в документах местного планирования. Эти меры могут стать дополнительным преимуществом для МПУ в грантовом конкурсе, запуск которого запланирован на конец ноября т.г.

BCI будет поддерживать МПУ в 12 населенных пунктах. Выбранные партнерские МПУ получат необходимую техническую помощь, руководство и наставничество для того, чтобы экологический и гендерный компоненты были учтены при разработке и утверждении стратегических документов.

Критерии приемлемости. Чтобы получить право на участие, кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

  • МПУ находится в одном из целевых регионов Проекта (Калараш, Ниспорены, Леова, Басарабяска, Дубэсарь и АТО Гагаузия);
  • МПУ заявляет о своей готовности мобилизовать граждан и местных субъектов для активного и всестороннего участия в процессе разработки документов.

Для получения консалтинговых услуг в вышеназванных сферах, МПУ первого уровня из районов Кэлэрашь, Ниспорень, Леова, Басарабяска, Дубэсарь и АТО Гагаузия приглашаются выразить свою заинтересованность, заполнив соответствующую Форму..

Крайний срок для заполнения и отправки Формы и подтверждения обязательства: 29 октября 2021 г.

Будет отобрано 12 МПУ и приоритет будет отдан тем, у кого есть действующие или разрабатываемые стратегии/планы развития.

Консультационные услуги предоставляются BCI в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению климата путем расширения прав и возможностей женщин», финансируемого Швецией и осуществляемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с марта 2020 года по март 2023 года. 

Для дополнительной информации: моб: 069121504, электронная почта: liviu.andriuta@bci.md  Контактное лицо - Ливиу АНДРИУЦА.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă