Suedia și PNUD au lansat două concursuri de granturi pentru ONG-urile din domeniul mediului și dezvoltării localeRO: Proiectul PNUD ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, cu asistența financiară a Suediei, a lansat două concursuri pentru selectarea ONG-urilor locale/regionale/naționale care vor oferi expertiza necesară în domeniul protecției mediului și adaptării la schimbările climatice pentru autoritățile publice locale (APL) și femeile antreprenoare din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană.

În cadrul primului concurs de granturi vor fi selectate trei ONG-ri din domeniul mediului și dezvoltării locale, schimbări climatice și alte domenii conexe, care vor oferi servicii de coaching și mentorat pentru APL-urile din cel puțin 30 de comunități din raioanele menționate în vederea elaborării și implementării  proiectelor de reziliență climatică și protecție a mediului  la nivel local în perioada 2021-2022. ONG-urile selectate vor beneficia de granturi cu o valoare de la 7.000 până la 16.000 dolari SUA fiecare. Formularele de aplicare și condițiile detaliate de participare la concurs pot fi accesate aici. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 15 octombrie 2021, ora 18:00.

În cadrul celui de-al doilea concurs de granturi vor fi selectate alte trei ONG-uri care în perioada 2021- 2022 vor oferi asistență pentru cel puțin 10 femei antreprenoare din raioanele țintă pentru lansarea și dezvoltarea unor afaceri prietenoase mediului, durabile și rezistente la schimbările climatice.  ONG-urile câștigătoare vor beneficia pentru aceasta de câte un grant în valoare de la 7.000 până la 16.000 dolari SUA. Criteriile de eligibilitate și condițiile de participare la concurs le găsiți aici. Data limită pentru participarea la concurs este 15 octombrie 2021, ora 18:00.

Pe 11 octombrie experții proiectului PNUD și companiei Global Business Access, care este responsabilă de gestionarea concursului de granturi, vor organiza două sesiuni de informare în regim online cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursului. Sesiunile vor fi organizate gratuit, în limbile română și rusă, iar doritorii de a participa trebuie să se înregistreze, completând formularul disponibil aici.

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” contribuie la dezvoltarea durabilă și sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană prin abilitatea economică, socială și educațională a femeilor. Beneficiarii proiectului sunt ONG-urile de mediu, administrațiile publice locale, femeile antreprenoare, precum și gospodăriile casnice conduse de femei din raioanele-țintă, care vor fi asistate la identificarea, formularea, planificarea și implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și de sporire a rezistenței la schimbările climatice la nivel local. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.

Pentru detalii suplimentare puteți solicita asistență telefonica la 078-825-825 sau prin intermediul adresei de email rescom@finantari.md, persoana de contact, D-na Daniela Dascaliuc. 

RU: 

Проект ПРООН «Устойчивые к изменениям климата  сообщества через расширение прав и возможностей женщин» при финансовой поддержке Швеции запустил два конкурса по отбору местных/региональных/национальных НПО, которые предоставят необходимые знания и опыт в области защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата органам местной власти (ОМВ) и женщинам – предпринимателям из Ниспоренского, Кэлэрашского, Бессарабского, Леовского районов, АТО Гагаузии, из зоны безопасности (Дубоссарский район), а также приднестровского региона.

В рамках первого конкурса грантов будут отобраны три НПО, осуществляющие деятельность в области окружающей среды и местного развития, изменения климата и других смежных областях, которые предоставят услуги коучинга и менторства ОМВ из не менее 30 сообществ вышеуказанных районов с целью разработки и внедрения проектов в области устойчивости к изменениям климата и защиты окружающей среды на местном уровне в 2021-2022 гг.. Отобранные НПО получат гранты в размере от 7000 до 160000 долларов США каждая. Формуляры подачи заявок и детальные условия участия в конкурсе представлены здесь. Крайний срок подачи проектных предложений – 15 октября 2021 г., в 18:00.

В рамках второго конкурса грантов будут отобраны другие три НПО, которые, в 2021–2022 гг., предоставят поддержку не менее 10 женщинам-предпринимателям из целевых районов для открытия и развития бизнеса с проявлением внимательности к окружающей среде, долгосрочного и устойчивого к изменениям климата. Для этого, отобранные НПО получат гранты в размере от 7000 до 160000 долларов США каждая. Критерии отбора и условия участия в конкурсе представлены здесь. Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 15 октября 2021 г., в 18:00.    

11 октября эксперты проекта ПРООН и компании Global Business Access, которая является ответственной за управление конкурсом грантов, организуют две информационные сессии в режиме онлайн касательно условий и порядка проведения конкурса. Сессии будут бесплатными и будут проводиться на румынском и русском языках, а желающие участвовать в них должны записаться путем заполнения формуляра, доступного по ссылке.  

Проект «Устойчивые к изменениям климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин» способствует устойчивому развитию и укреплению устойчивости к изменениям климата населенных пунктов Ниспоренского, Кэлэрашского, Бессарабского, Леовского районов, АТО Гагаузии, зоны безопасности (Дубоссарский район), а также приднестровского региона через расширение экономических, социальных и образовательных прав и возможностей женщин. Бенефициариями проекта являются НПО, осуществляющие деятельность в области окружающей среды, органы местной публичной администрации, женщины-предприниматели, а также домохозяйства, которыми управляют женщины из целевых районов, которые получат поддержку в определении, формулировании, планировании и внедрении инициатив по снижению деградации окружающей среды и по повышению устойчивости к изменениям климата на местном уровне. Проект внедрятся ПРООН в периоде 2020–2023 годов, при финансовой поддержке Швеции.

Для получения дополнительной информации вы можете запросить помощь по телефону 078-825-825 или по адресу электронной почты rescom@finantari.md, контактное лицо, г-жа Даниэла Даскалюк.

 

Concurs de gRanturi pentru ONG-uri

Articol adaugat de: Finantari.md

telegram