APEL III: Depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice1. Introducere

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

2. Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 1. sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 2. mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
 3. au cel puțin un an de experiență în domeniu;
 4. suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
 5. cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
 6. posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 7. nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora;
 8. dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului indicată în Art.4 mai jos.

3. Beneficiarii neeligibili

 1. Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul 2;
 2. Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
 3. Solicitanții (întreprinderile, fondatorii și soții/soțiile, rudele sau afinii până la gradul al doilea al acestora ), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD;
 4. Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.);
 5. Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;
 6. Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;
 7. Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;
 8. Solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.

4. Mărimea granturilor și limita per beneficiar

  UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.

Notă:

5. Investițiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climatice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

1) Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:

 1. sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem.
 2. rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;
 3. aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;

2) Echipament pentru agricultura conservativă:

 1. Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere;
 2. Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare;
 3. Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere;
 4. Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare
 5. Cultivator cizel (scarificator);
 6. Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);
 7. Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;
 8. Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;

  Notă:

3) Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;

4) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;

5) Echipament de producere a energiei solare în zona de producere

 1. Instalații fotovoltaice;
 2. Instalații solare termale (colectoare solare);

6) Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:

 1.  maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

*Cererile care nu vor corespunde cu cerințele obligatorii pentru constatarea eligibilității echipamentului și specificațiile tehnice minime, nu vor fi admise la evaluare la etapa de calificare.

 

Model:

Cerințe obligatorii și specificațiile tehnice minime

Cerere de finanțare

 6. Investiții neeligibile:

 1. Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare;
 2. Echipament pentru cultivarea tutunului, culturilor și utilajelor folosite la producerea băuturilor alcoolice, activități de comerț;
 3. Echipament de mâna a doua;
 4. Taxa pe valoare adăugată;
 5. Comisioanele bancare, costurile garanțiilor bancare și cheltuielile similare;
 6. Costurile de schimb valutar, taxele și pierderile ocazionate de schimburile valutare;
 7. Serviciile de proiectare, instalare, montaj, instruire, lucrări mecanizate, serviciile de transport, cheltuielile vamale;
 8. Achitările efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barter), al operațiunilor de compensare și al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

Structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant, procedura de evaluare a cererilor de finanțare și condițiile de prezentare a pachetului de documente sunt descrise detaliat pe pagina UCIP IFAD

Procedura de aplicare

Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor  financiare disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate începând cu data de 09 august 2021.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

În cazul depunerii unei cereri de finanțare până la procurarea bunului/bunurilor (pre-investiție), după aprobarea grantului, beneficiarul va avea la dispoziție până la 6 luni pentru achiziționarea bunului/bunurilor. În vederea facilitării procesului de achiziție, UCIP IFAD poate conveni cu beneficiarul asupra plăților în avans pentru procurarea bunului/bunurilor prin deschiderea unui cont ESCROW/fiduciar de sechestru.

8. Modul de participare

Solicitanții vor completa Cererea de finanțare, conform modelelor de cereri corespunzătoare investițiile eligibile enumerate în Secțiunea 5, care pot fi descărcate de pe pagina web a UCIP IFAD, care va fi semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole însoțite de setul de documente autentificate.

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate, și care nu vor fi autentificate, nu vor fi admise la etapa de calificare.

Solicitantul de grant va solicita clarificări și concretizări prin expedierea mesajelor la adresa electronică a UCIP IFAD (office@ucipifad.md) sau va contacta angajații UCIP IFAD la următorul număr de telefon: +(22) 223073.

Apelul de granturi va fi deschis începând cu 09 august 2021 și pe parcursul anului 2022 până la epuizarea resurselor financiare. UCIP IFAD va anunța despre data închiderii apelului de granturi prin plasarea informației corespunzătoare pe pagina web a UCIP IFAD în compartimentul dedicat apelului de granturi la următoarea adresă: http://www.ucipifad.md/granturi/