Program de granturi finanțat de Uniunea Europeană pentru abilitarea organizațiilor neguvernamentale la nivel local în eforturile de interacțiune cu potențiale victime ale discriminării, documentare a cazurilor de discriminare și de împuternicire a victime

Distribuie prietenilor:În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia.

Proiectul are menirea să consolideze mecanismele anti-discriminare din Moldova prin implicarea societăţii civile. Proiectul va abilita actorii societăţii civile să (i) se coalizeze şi să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei anti-discriminare; (ii) abiliteze cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile; (iii) consolideze capacitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii de a face transfer de experienţă către instanţele judiciare naţionale; (iv) sporească capacitatea a cinci universități de a preveni şi combate hărţuirea sexuală.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul are scopul de a abilita organizațiile neguvernamentale în eforturile de interacțiune cu potențiale victime în urma discriminării, de a documenta cazurile de discriminare și de a ajuta   victimele  discriminării să-și revendice drepturile.

Obiectivele specifice ale programului de granturi sunt:

- Sporirea gradului de conștientizare în rândul grupurilor defavorizate și vulnerabile - potențiale victime ale discriminării -  privind legislația în domeniul nediscriminării și remediile legale disponibile în legislația națională;

- Documentarea cazurilor de discriminare și depunerea plângerilor ca părți interesate;

- Identificarea și încurajarea victimele discriminării, reprezentanților grupurilor vulnerabile și marginalizate să își revendice drepturile;

- Asistarea victimelor să depună plângeri către instanțele de judecată sau Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării şi asigurarea egalității;

- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie şi alți actori relevanți pentru adoptarea măsurilor legislative pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării.

Atenție!

Pentru a descărca fișierele cu referire la acest concurs accesați link-ul: https://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1556&l=ro

Bugetul

Bugetul proiectului trebuie să fie stabilit în Euro. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect. 

Suma totală disponibilă programul de granturi mici este de 90,000.00 Euro.  Suma maximă a propunerilor de proiect nu va depăși 10,000.00 Euro.

Solicitanți eligibili

Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizaţiile neguvernamentale, locale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat şi sunt active într-una din regiunile R. Moldova în promovarea democrației şi/sau drepturilor omului. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi în promovarea principilor de nediscriminare. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

În cadrul acestui program de granturi Fundaţia nu va finanța cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu va oferi granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, și va susţine doar proiecte concrete care se vor încadra în obiectivele programului de granturi. 

Evaluarea proiectului și decizia de selectare

Procesul de luare a deciziei

Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți.  Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator. 

Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

 • • numărul preconizat de beneficiari ai proiectului; 
 • • numărul de cazuri documentate; 
 • • numărul de persoane care vor fi încurajate să depună plângeri către instanțe sau către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității;
 • • originalitatea şi noutatea proiectului;
 • • capacitatea de a lucra cu persoane marginalizate şi sub-reprezentate;
 • • durabilitatea proiectului;
 • • relevanța obiectivelor şi activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
 • • capacitatea proiectului de a spori conștientizarea publică referitoare la problemele abordate; 
 • • experiența organizației în implementarea activităților de advocacy.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 

- Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;

- Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;

- Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;

- Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;

- Achiziționarea de terenuri sau clădiri;

- Pierderile ce țin de rata de schimb;

- Credite oferite părților terțe;

- Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;

- Taxa pe valoare adăugată, accize.

Activități eligibile

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la:

- Activități de sensibilizare, inclusiv articole, pliante, dezbateri focusate pe promovarea dreptului la nediscriminare concentrate pe grupuri defavorizate: persoane cu dizabilități, romi și altor grupuri etnice, persoane în vârstă, femei, minorități religioase, LGBTI, persoane care trăiesc cu HIV, persoane de Originea africană și alte grupuri vulnerabile și / sau marginalizate;

- Activități de instruire, ateliere, acțiuni publice care facilitează documentarea cazurilor de discriminare și depunerea plângerilor; 

- Seminare şi alte tipuri de activități care contribuie la identificarea și încurajarea victimelor discriminării, reprezentanții grupurilor vulnerabile și marginalizate să își revindece drepturile; 

- Activități de instruire care sprijină victimele să depună plângeri către instanțele de judecată sau Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 

- Asistență juridică sau psihologică victimelor discriminării;

- Conferințe, seminare sau activități similare care facilitează dialogul dintre factorii de decizie şi alți actori relevanți pentru adoptarea măsurilor legislative pentru o protecție mai bună împotriva discriminării.

Acțiuni neeligibile

Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:

 1. a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
 2. b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
 4. d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";
 5. e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
 6. f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
 7. g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
 8. h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
 9. i) acțiuni care sprijină partidele politice;
 10. l) acțiuni care includ prozelitism.

Prezentarea propunerilor de proiect

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
 2. Bugetul total detaliat solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
 3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizaţiei;
 4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la [email protected], cu subiectul „Întrebare concurs de granturi pentru abilitarea victimelor discriminării până la data de 14 decembrie 2020

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru abilitarea victimelor discriminării”, pot fi transmise prin e-mail la adresa [email protected]  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 21 decembrie 2020

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.