GIZ Moldova - Apel de manifestare a interesului pentru participare în programul regional "Consolidarea societății civile în țările PaE"

RP CSO logo

 

Смотрите ниже для русской версии

 

APEL DE MANIFESTARE A INTERESULUI

pentru participarea în programul

„CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC”

Din martie 2022, GIZ Moldova a început implementarea noului program regional „Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic (PaE)”. Programul sprijină societatea civilă din statele asociate UE și din statele în tranziție în contribuția lor la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Scopul programului este de a consolida organizațiile societății civile (OSC) din țările PaE care activează pentru o dezvoltare locală durabilă și incluzivă. Pentru a atinge acest scop, GIZ lucrează în 3 direcții:

Obiectivul 1. Consolidarea capacităților instituționale ale OSC-urilor locale din țările Parteneriatului estic.

Obiectivul 2. Promovarea schimburilor regionale și a învățării între OSC-urile din țările Parteneriatului estic.

Obiectivul 3. Sprijinirea implementării măsurilor pilot (proiecte de granturi) în domeniul dezvoltării locale durabile și incluzive în regiuni.

Țări participante: Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina

Durata programului: 2022 – 2024

Beneficiarii programului: OSC-urile care operează în regiunile Moldovei vor avea șansa de a dezvolta capacități instituționale, de a contribui la și din diferite formate de schimb de experiență și de învățare cu alte organizații din Moldova și țările Parteneriatului estic, precum și să implementeze diferite inițiative la nivel local.

În acest context, GIZ invită cu cordialitate organizațiile societății civile (ONG-uri, fundații, grupuri de inițiativă) care sunt interesate să-și dezvolte capacitățile interne și externe, să primească sprijin pentru elaborarea de documente strategice pentru o mai bună funcționare și sustenabilitate a organizațiilor lor, să participe la evenimente de schimb de experiență și de învățare și să implementeze proiecte interesante în comunităților, promovând astfel dezvoltarea locală durabilă și incluzivă, să trimită scrisoarea de interes cu formularul de participare completat (mai jos) la următoarea adresă de e-mail: elena.spinu@giz.de.

Termenul limită pentru primirea cererilor este 10 iunie 2022.

*   *   *   *   *

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОЯВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСА

для участия в программе

«УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»

С марта 2022 года GIZ Moldova начала реализацию новой региональной программы «Укрепление гражданского общества в странах Восточного партнерства (ВП)». Программа поддерживает гражданское общество в ассоциированных с ЕС и странах с переходной экономикой в их вкладе в достижение Целей устойчивого развития от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Цель программы — укрепить организации гражданского общества (ОГО) в странах Восточного партнерства, работающие над устойчивым и инклюзивным местным развитием. Для достижения цели GIZ работает в 3-х направлениях:

Задача 1. Укрепление институционального потенциала местных ОГО в странах Восточного партнерства.

Задача 2. Содействие региональному обмену и обучению между ОГО в странах Восточного партнерства.

Задача 3. Поддержка реализации пилотных мероприятий (грантовых проектов) в области устойчивого и инклюзивного местного развития в регионах.

Страны-участницы: Армения, Грузия, Молдова и Украина

Продолжительность программы: 2022 – 2024 гг.

Бенефициары программы: ОГО, действующие в регионах Молдовы, получат возможность развивать институциональный потенциал, вносить свой вклад в различные форматы обмена опытом и обучения с другими организациями из Молдовы и стран ВП, а также реализовывать различные инициативы на местном уровне.

В этом контексте GIZ приглашает организации гражданского общества (НПО, фонды, инициативные группы), которые заинтересованы в развитии своего внутреннего и внешнего потенциала, получении поддержки в разработке стратегических документов для улучшения работы и устойчивости своих организаций, участия в мероприятиях по обмену опытом и обучению и реализовывать интересные проекты в сообществах, тем самым способствуя устойчивому и инклюзивному местному развитию.

Просим отправить письмо о заинтересованности и заполненную форму заявки (ниже) на следующий адрес электронной почты: elena.spinu@giz.de.

Крайний срок приёма заявок – 10 июня 2022 года.

*   *   *   *   *

FORMULAR DE PARTICIPARE

în programul „Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic”

Заявка на участие

 в программе «Укрепление гражданского общества в странах Восточного партнерства»

Numele organizației / Название организации / Name of the organization

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Data înregistrării / Дата регистрации / Date of registration

 

Adresa/locația (localitatea, regiunea) / Адрес/местонахождение (город, регион) / Address/location (region, city)

 

Persoana de contact / Контактное лицо / Contact person

 

Telefon / Телефон / Telephone

 

E-mail / Эл. адрес / E-mail

 

Website / pagini de rețele sociale / Веб-сайт/страницы в социальных сетях Website/social media pages

 

Focus geografic / Географический фокус / Geographical focus

 

Focus tematic / direcții strategice ale OSC (în puncte) / Тематическая направленность/стратегические направления НПО (в пунктах) / Thematic focus/strategic directions of NGO (in bullet points)

 

Parteneri de referință (parteneri de cooperare / finanțatori) / Референс-партнеры (партнеры по сотрудничеству/доноры) / Reference partners (cooperation partners / donors)

 

Bugetul operațional pentru ultimii 5 ani (în EUR) / Операционный бюджет за последние 5 лет (в евро) / Operational budget for the last 5 years (in EUR)

 

Articol adaugat de: Elena Spinu