Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcția politici publice și legislațieOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcția politici publice și legislație

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin asistarea acestora în procesul de perfecționare a politicilor publice/ legislației naționale în domeniul drepturilor și libertăților omului, în baza standardelor în domeniul drepturilor omului și a abordării bazate pe drepturile omului.

Sarcinile de bază:

1. Contribuirea la perfecționarea politicilor publice/actelor normative în vigoare și la asigurarea corelării proiectelor de politici publice/acte normative de complexitate medie cu standardele în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;

2. Participarea la monitorizarea implementării documentelor de politici publice/actelor normative privind prevenirea încălcării şi asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului;

3. Participarea la realizarea activităților de promovare a integrării abordării bazate pe drepturile omului în procesul de elaborare a politicilor publice şi a actelor normative în autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă;

4. Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuțiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2141, clasa inițială de salarizare 70, coeficientul 4,23–salariul de bază 10580,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

Locul de muncă: or. Chișinău.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 

2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul dreptului;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

Constituția Republicii Moldova

 Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Pactele Internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și cu privire la drepturile civile și politice
 • Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. www.hudoc.echr.coe.int/eng 

  

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

11  martie 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md  )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.