Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizațieiCentrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

 Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor (în continuare - CDF) este o organizație non- guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA 700 și ISA 800/805), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS 4400.

1.           Obiectivele auditului

 

Obiectivele auditului sunt:

 • de a audita situația financiară generală a CDF pentru perioada 01.2023  – 31.12.2023, raportul fiind prezentat către CDF şi Ambasada Suediei în Republica Moldova;
 • de a prezenta o opinie de audit în conformitate cu Standardele ISA 700, ISA 800/805, IFAC/INTOSAC și ISRS 4400 în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al CDF cu evidențele contabile și cu instrucțiunile Ambasadei Suediei pentru raportarea financiară, după cum este stipulat în acordul de colaborare între Ambasada Suediei în Republica Moldova și

2.              Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400 și Termenii de referință de mai jos

 

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) şi a documentelor justificative aferente costurilor suportate;
 • verificarea și compararea soldului de ieșire pentru perioada anterioară şi a soldului de intrare pentru perioada curentă inclusiv confirmarea soldului final din raportul financiar la sfirșitul exercitiului financiar si concordanta acestuia cu informatia inregistrata in sistemul contabil;
 • examinarea câștigurilor și pierderilor de schimb valutar pe toată durata anului într-un mod sistematizat şi existenţa documentelor financiar-contabile confirmative;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinaţiei, frecventa achitarii costurilor salariale din proiecte și cuantificare timpului lucrat;
 • respectarea legislaţiei naţionale cu privire la calcularea şi plata contribuţiilor obligatorii, impozitelor şi taxelor de securitate socială;

 

 • corectitudinea organizării evidenţei contabile şi a sistemului de raportare financiară (notele explicative privind principiile contabile aplicate pentru raportul financiar anual);
 • suma fondurilor care a fost transmisă altor parteneri de implementare (prezența acordurilor semnate cu aceștia);
 • respectarea condiţiilor şi angajamentelor stipulate în contractele de finanţare/de grant;
 • respectarea politicilor şi procedurilor interne în procesul de achiziţii de bunuri şi servicii;
 • verificarea și confirmarea soldului fondului necheltuit (inclusiv câștigurile din schimb) în raportul financiar și confirmarea sumei care va fi rambursată către Sida.
 • alte aspecte relevante unui

3.           Raportarea

 

 1. Auditul se va desfăşura în perioada 01 – 26 aprilie 2024.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2) în conformitate cu formatul standard ISA 700 și ISA 800/805. Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit, cât și punctele slabe Suplimentar va fi emis un raport separat cu constatări în conformitate cu ISRS 4400.
 1. Rapoartele prezentate de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
  • Dacă raportul financiar prezentat de CDF este structurat în așa mod încât să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat și dacă corespunde înregistrărilor contabile;
  • Daca raportul financiar oferă informații cu privire la rezultatul financiar pe linie bugetară (outcome);
  • Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului din 2019 au fost implementate în 2023;
  • Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate și solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;
  • Dacă procesul de procurări în cadrul CDF este în conformitate cu procedura de procurări a CDF;
  • Dacă CDF analizează frunizorii/prestatorii pentru a se asigura că aceștia nu figurează în lista de sancțiuni financiare ale UE de persoane, grupuri și organizații.
  • Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitate cu recomandările propuse de auditorii precedenți;
  • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 1. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 1. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 1. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Rapoarte si Scrisoarea către Management (Management Letter). Rapoartele şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate în versiune finală, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, până la data de 30 aprilie 2024.

 

4.           Cerinţe de participare

 

Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Experienţă în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare, dată fiind prezentarea ulterioară a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenţei pentru activitatea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară în MDL (inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 23 februarie 2024, ora 18:00.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 811 999/ 068 30 25 62.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/