I.P. „ONDRL” Specialist în comunicareI.P. „ONDRL” Specialist în comunicare

 

ANUNT CONCURS ANGAJARE

I.P. „OFICIUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ”

Denumirea funcției vacante: specialist în comunicare, serviciul comunicare

Scopul general al funcției vacante: asigurarea continuă prin suport informațional cu toate mijloacele de comunicare privind activitatea ONDRL;

Pentru a  asigurarea scopului în conformitate cu Manualul Operaţional al ONDRL, Salariatul va îndeplini următoarele Sarcini de bază:

 1. Elaborează și implementează strategia de comunicare a ONDRL;
 2. Întocmeşte şi difuzează comunicate şi materiale de presă despre activitatea ONDRL şi a conducerii acesteia;
 3. Oferă suport informaţional reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind specificul domeniului de activitate a instituţiei;
 4. Asigurarea suportului informaţional cu colectarea datelor (foto, video,etc) din teritoriu, care necesită deplasări la locul implementării proiectelor;
 1. Examinează şi oferă răspunsuri la solicitările de informaţie adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
 2. Asigură actualizarea paginii web oficiale a ONDRL;
 3. Monitorizează publicaţiile mass-mediaşi întocmeşte rapoarte periodice privind aprecierea activităţii ONDRL de către publicul larg;
 4. Asigură interacţiunea conducerii instituţiei cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
 5. Informează conducerea despre atitudinea opiniei publice faţă de situaţia din domeniu, exprimată în mijloacele de informare în masă, în special privind activitatea ONDRL şi a conducerii acestuia;
 6. Înregistrează solicitările reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind realizarea interviurilor cu conducerea ONDRL şi alţi funcţionari din cadrul acestuia;
 7. Asigură buna desfăşurare  a conferinţelor de presă şi a briefingurilor organizate în cadrul ONDRL, precum şi, realizarea activităţii de planificare a acestora cu subdiviziunile instituţiei;
 8. Coordonează şi monitorizează activitatea de elaborare a rapoartelor cantitative şi analitice privind mediatizarea activităţii ONDRL.
 9. Exercită alte sarcini prevăzute în fișa postului.

 Alte sarcini:

 • Studiază documentelor operaţionale ONDRL cu scopul de a cunoaşte regulile şi procedurile ONDRL pentru o desfăşurare corespunzătoare a activităţii;
 • Respectă instrucţiunile şi condiţiile documentelor operaţionale ale ONDRL;
 • Îndeplinește alte obligaţii care derivă din funcțiile de bază, la cererea Directorului ONDRL.

 CERINŢE FAŢĂ DE SALARIAT

 • Studii: studii superioare în domeniul relaţii publice, jurnalism, marketing;
 • Experienţa de lucru: vechime în muncă în domeniul aferent minim 2 ani;
 • Cunoaşterea limbilor: cunoaşterea bună a limbilor română, engleză şi rusă;
 • Alte capacităţi şi abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;  capacitate de editare a unui text din punct de vedere gramatical, logic și jurnalistic;  abilitate de a compune texte de sinteză/analiză; capacitate de comunicare şi negociere.

Salariatul se va subordona Directorului.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cunoștințe:

 • posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități/atitudini: organizatorice, de comunicare, de analiză, responsabilitate, punctualitate, imparțialitate

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă (dacă este), certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 5. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante (Anexa 1);
 6. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Anexa 2);
 7. Cel puțin 1 persoană de referință care poate valida experiența profesională 

Salariul pe funcție: 16 000 lei

Modalitatea de depunere a documentelor:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa:office@ondrl.gov.md
 2. Personal, la sediul I.P. „Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală” din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124, etajul 3, anticamera

Data limită de depunere a documentelor: 15.02.2024.

Bibliografia concursului:

 • Hotărârea Guvernului nr.271 din 20.04.2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;
 • Legea nr.721 -XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții
 • Legea nr.163 din 09 iulie  2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
 • Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității construcţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții,  modificată prin Hotărârea Guvernului  nr. 861 din 31 iulie 2006
 • Hotărârea Guvernului nr.  285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente 

Telefon anticameră: 022-279-121;

email:office@ondrl.gov.md

Anexa 1

 ACORD

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ale candidaților la funcțiile vacante

Subsemnatul/a____________________________, IDNP________________________________,                   Buletin de identitate _____________, Data eliberării ____________ Oficiul______________,

Adresa (domiciliului/reședinței)___________________________________________________,

Funcția solicitată _______________________________________________________________,

prin acest acord îmi exprim consimțământul la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către I.P. Oficiul Public de Dezvoltare Regională și Locală, în legătură cu participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul ONDRL.

_________________________                                                       __________________________

      (Numele, Prenumele)                                                                                  (semnătura, data)

 

Anexa 2

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a__________________________________________________________________

domiciliat/ă în__________________________________________________________________

candidat/ă pentru funcția vacantă de_________________________________________________

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 3521 din Codul Penal al Republicii Moldova, că nu am antecedente penale și că nu mă aflu sub urmărire penală.

 

_________________________                                                       __________________________

      (Numele, Prenumele)                                                                                  (semnătura, data)

 

Articol adaugat de: Mediu.edu