Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță concurs pentru postul vacant de specialist principal în relații publice, Secția marketing și comunicareInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță concurs pentru postul vacant de specialist principal în relații publice, Secția marketing și comunicare

Scopul:

Asiguarea implementarii strategiei de comunicare şi politicilor de marketing. Realizarea politicii IP ODA în domeniul promovării sectorului ÎMM prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

Sarcini de bază:

 • Participă la implementarea politicii de comunicare și de marketing, agreată şi măsoară eficienţa acesteia;
 • identifică soluții optime de promovare a instituției și a programelor pe care le implementează;
 • implementează și monitorizează strategii/planuri de comunicare pe termen scurt şi mediu;
 • asigură creşterea vizibilităţii instituţiei pe piaţa națională și internațională, identifică şi propune noi metode, analizează și gestionează datele aferente domeniului de activitate;
 • elaborează conceptul pentru toate tipurile de materiale promoționale și informative pentru rețele de socializare;
 • elaborează comunicate de presă, istorii de succes, alt continuț informativ de promovare a activității instituției;
 • contribuie la menţinerea paginii web a organizației și a altor mijloace de informare utilizate, monitorizează presa și opinia publică vizavi de informația difuzată de instituție;
 • Participă la organizarea evenimentelor instituției sau evenimentelor cu participarea reprezentanților instituției.

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse reprezintă un avantaj;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile superioare/licență finalizate.
 • în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite;

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul relaţii publice, jurnalism.

Experiență: vechime în muncă în domeniul aferent minim 3 ani.

Cunoştinţe profesionale:

 • Regulile privind compoziţia (structura, conţinutul) şi stilul articolelor, adresărilor, discursurilor în public, comunicatelor de presă, istorii de succes;
 • metodele de culegere şi prelucrare a informaţiei cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, etc;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet, etc.
 • cunoașterea actelor normative în domeniul antreprenoriatului, actele normative privind implementarea programelor de stat de către IP ODA, cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției și activitatea reprezentanților mass media.

Abilități:

 • abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;
 • tendința spre dezvoltarea profesională continuă;
 • capacitate de comunicare şi negociere;
 • spirit de observație;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • inteligență;
 • flexibilitate în gândire;
 • capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

 

Atitudini/comportamente: 

 1. integritate, devotament și loialitate față de instituție;
 2. disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 3. discreție, perseverență, politețe;
 4. ținută și comportament echilibrat;
 5. spirit de inițiativă;
 6. echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
 7. orientare spre rezultat.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională;
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea Nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • Legea Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 487/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
 • Legea presei nr.243/1994;
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

 

Termen de aplicare: 29 noiembrie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134,  et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail:

         hr@oda.md

 • Poștă:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et.3, bir. 322

 

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.