Extended deadline: School of Journalism from Moldova: call for proposals for the development and piloting of a new course on "Artificial Intelligence in Newsrooms" for journalists and journalism studentsSJM

The Moldova School of Journalism is calling for proposals for the development and piloting of a new course on Artificial Intelligence in Newsrooms for journalists and journalism students.

The Moldova School of Journalism (SJM) aims to launch in the near future a comprehensive training program for journalists, graduates of the school, and students from journalism faculties interested in generative Artificial Intelligence/AI and how it can be used effectively in newsrooms.

The objectives of the course are to:

 • understand the models based on generative artificial intelligence, ChatGPT and their usage in journalists' work;
 • understand how generative AI is already being used in newsrooms and the potential of these technologies to automatise the certain tasks;
 • empower journalists and editors to use AI in order to generate content according to professional ethics and deontology;
 • practice application of AI tools;
 • adapt journalists and newsrooms to new trends and challenges related to the evolution of generative technologies in journalism.

In this context, the SJM is seeking for proposals from qualified experts  for the development of a course concept and guide for the course Artificial Intelligence in Newsrooms. The trainer will define the course structure, topics, approach, learning outcomes and the teaching methodology.

Please, note, the preference will be given to those offers that describe an interactive course, with case studies, practical exercises, opportunities for open discussion to debate ethical issues of using AI in newsrooms.

Duties and responsibilities :

 • Course concept and structure: Develop a comprehensive concept for the course, specifying the purpose, learning objectives and target audience, approach, optimal duration and structure of the course (e.g. modules, practice exercises, assessments, etc.), with a description of the expected learning outcomes for participants upon completion of the course.
 • Themes and content: Identify and define the main proposed topics to be covered in the course,ensuring the relevance and topicality of the content, adapted to the needs of the beneficiaries. Ensure relevance and timeliness of content, adapted to the needs of beneficiaries and media trends.
 • Methodology: Describe the teaching method, including strategies for engaging participants in the course, interactive sessions, case studies, group activities, and the use of any technologies or tools to be used during the course.
 • Evaluation and feedback: Propose the evaluation methods that will asses participants' understanding and application of the course material. Describe how participants' progress will be assessed and suggest ways for providing constructive feedback.

Deliverables

 • Course concept, specifying learning objectives, course structure and proposed approach, teaching and assessment methods;
 • A guide for beneficiaries describing the course topics/modules, concepts, working principles, etc., as well as a list of resources, references and recommended materials for participants;

Beneficiaries of the course

 • Journalism students;
 • Radio, TV and online journalists, print media from the Republic of Moldova.

Calendar

 • The course author(s) must complete the development of the course concept and guide no later than December 15, 2023.

Qualifications

 • Extensive experience in journalism;
 • Experience in training adults;
 • Experience of applying generative AI in practice;
 • Excellent communicative skills and ability to convey complex concepts in a clear and engaging manner;

Budget

Interested experts are invited to provide a budget proposal (taxable amount (gross) in Euro) for the development of the course concept and course guide/support.

Eligibility: only experts from different countries, except the Republic of Moldova

 

Submission of the offers

 

Interested experts should send the following documents by September 18, 2023, at 18:00, to info@scoaladejurnalism.md, with the title `Course Artificial Intelligence in Newsrooms`:

1. concept note on the course development;

2. description of relevant qualifications and experience (CV);

3. detailed budget requested.

Contact information

For questions or explanations, please contact the Director of the Moldova School of Journalism, Maia Metaxa, on maia.metaxa@sjm.md or +373 69269956.

The Moldova School of Journalism is a non-profit organization in the Republic of Moldova and is oriented towards media training. The SJM was registered as a legal entity on 28 June 2021 and is the successor of the project Chisinau School of Advanced Journalism Studies, launched in 2006 as a pilot project of the Independent Journalism Centre in Moldova.


In the selection process, the Moldova School of Journalism does not discriminate directly or indirectly against the candidate on the basis of gender, age, nationality, race, ethnicity, religion, political views, sexual orientation, origin/social status, etc. Only the candidate's professional skills will be taken into account. The Moldova School of Journalism offers equal opportunities to all, and files are examined objectively and with the assurance of confidentiality.

                                                                                                                                ***

Școala de Jurnalism din Moldova solicită cereri de oferte pentru dezvoltarea și pilotarea unui curs nou „Inteligența Artificială în redacții”, destinat jurnaliștilor/jurnalistelor, precum și studenților/studentelor la jurnalism

Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM) își propune să lanseze în viitorul apropiat un program cuprinzător de instruire pentru jurnaliștii, absolvenții Școlii, studenții la facultățile de jurnalism din țară interesați de Inteligența Artificală generativă și cum aceasta poate fi utilizată eficient în redacții.  

Cursul are, în special, scopul de a dezvolta capacitățile participanților de a:

 • înțelege modelele bazate pe inteligența artificială generativă, a ChatGPT și a utilizării lor în munca jurnaliștilor;
 • înțelege modul în care IA generativă este deja folosită în redacții și potențialul acestor tehnologii în automatizarea anumitor sarcini;
 • responsabiliza jurnaliștii și editorii în utilizarea IA pentru generarea conținutului conform eticii și deotologiei profesionale;
 • aplicare în practică a instrumentelor IA;
 • adaptare a jurnaliștilor și redacțiilor la noile tendințe și provocări legate de evoluția tehnologiilor generative în domeniul jurnalismului.

În acest context, ȘJM solicită oferte din partea persoanelor calificate (din afara granițelor Republicii Moldova) pentru dezvoltarea unui concept de curs și a unui ghid pentru cursul „Inteligența Artificială în redacții”. Formatorul va defini structura cursului, subiectele, abordarea, rezultatele învățării și metodologia de predare.

Precizăm că ofertele care vor descrie un curs interactiv, cu studii de caz, cu exerciții practice, posibilități de discuții deschise pentru a dezbate chestiuni etice de utilizare a IA în redacțiile de știri vor fi în avantaj.

Sarcini și responsabilități

 • Conceptul și structura cursului: Elaborarea unui concept comprehensiv pentru curs, precizând scopul, obiectivele de învățare și publicul țintă, abordarea, durata optimă și structura cursului (de exemplu, module, exerciții pracite, evaluări etc), cu descrierea rezultatelor așteptate ale învățării pentru participanți la finalizarea cursului.
 • Teme și conținut: Identificarea și definirea principalelor subiecte propuse pentru a fi abordate în cadrul cursului. Asigurarea relevanței și actualității conținutului, adaptat nevoilor beneficiarilor și tendințelor din industrie.
 • Metodologie: Descrieți metoda de predare, inclusiv strategii de implicare a participanților în cadrul cursului, sesiuni interactive, studii de caz, activități de grup și utilizarea oricăror tehnologii sau instrumente de folosit în timpul cursului.
 • Evaluare și feedback: Propuneți metode de evaluare care vor măsura înțelegerea și aplicarea de către participanți a materialului cursului. Descrieți modul în care va fi evaluat progresul participanților și sugerați modalități de a oferi feedback constructiv.

Livrabile/Produse finale

 • Conceptul cursului, cu precizarea obiectivelor de învățare, structura cursului și abordarea propusă, metode de predare și de evaluare;
 • Un ghid pentru beneficiari în care vor fi descrise temele/modulele cursului, conceptele, principiile de lucru etc, precum și o listă de resurse, referințe și materiale recomandate pentru participanți;

Beneficiarii cursului:

 • Studenții la jurnalism;
 • Jurnaliști de radio, televiziune și online, presă scrisă din Republica Moldova.

Calendarul

 • Autorul/autoarea cursului trebuie să finalizeze dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului în termen de până la 15 decembrie 2023.

Calificări

 • Experiență vastă în jurnalism;
 • Experiență de instruire a adulților și de aplicare în practică a IA generative;
 • Experiență de aplicare în practică a IA generative;
 • Abilități excelente de comunicare și capacitatea de a transmite concepte complexe într-o manieră clară și atractivă;

Buget

 • Formatorii interesați sunt invitați să furnizeze o propunere de buget (suma impozabilă, în euro), pentru dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului/suportui de curs.

Depunerea ofertelor

Persoanele interesate vor transmite până pe 18 septembrie 2023, ora 18:00, la emailul info@scoaladejurnalism.md, cu titlul „Curs Producția TV” următoarele:

 1. notă conceptuală privind dezvoltarea cursului;
 2. descrierea calificărilor și experiențelor relevante (CV);
 3. bugetul solicitat detaliat.

Contact

Pentru întrebări sau clarificări, vă rugăm să contactați directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova, Maia Metaxa, la maia.metaxa@sjm.md sau +373 69269956.

Școala de Jurnalism din Moldova este o organizație non-profit din Republica Moldova și este orientată spre instruiri în domeniul mass-media. ȘJM a fost înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 și este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

In procesul de selecție, Școala de Jurnalism din Moldova nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. Școala de Jurnalism din Moldova oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea confidențialității.