Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de psiholog(ă)Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de psiholog(ă)

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a realiza programe eficiente şi durabile de incluziune și sporire a participării tinerilor (fete și băieți), în special din categorii defavorizate, la dezvoltarea comunităţii.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs de recrutare a candidaților pentru selectarea unei persoane care va ocupa funcția vacantă de psiholog(ă) (cod funcţie – 263405), responsabil(ă) de asigurarea asistenței psihologice a tinerilor, în vederea valorificării potențialului, asigurării dezvoltării psihofizice, integrare și armonioase a personalității acestora. Psihologul(a) va activa în cadrul serviciului social ”Centru de (re)integrare socială a tinerilor”, ce va acoperi întreg teritoriul raionului Ialoveni.

Perioada de angajare: contract individual de muncă pe termen nedeterminat, cu durata redusă a timpului de muncă (4 ore pe zi, 5 zile pe săptămână), cu angajare de pe 11 septembrie 2023.

 Cerinţe şi responsabilităţi generale:

 1. Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 2. Însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind serviciul social, standardele minime de calitate și manualul de proceduri interne;
 3. Aplică regulamentul de ordine internă, manualul operațional al serviciului, precum şi alte documente necesare în procesul de furnizare a serviciilor şi care să respecte prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru serviciul ”Centru de (re)integrare socială a tinerilor”;
 4. Actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul psihologiei și asistenței sociale;
 5. Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului/familiei beneficiare în acordarea serviciilor sociale;
 6. Respectă, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;
 7. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul asociației, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;
 8. Participă la întîlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 9. Propune măsuri de îmbunătățire a activității și asigură implementarea acestora;
 10. Elaborează periodic rapoarte de activitate (lunare, trimestriale și anuale);
 11. Urmăreşte realizarea obiectivelor serviciului și a programului în care este responsabil să activeze.

Atribuții și responsabilități specifice:

 1. elaborarea și aplicarea testelor, a chestionarelor pentru beneficiar și familia acestuia, precum și pentru alte persoane implicate în procesul de creștere și îngrijire a beneficiarului;
 2. identificarea, evaluarea comportamentelor problematice şi elaborarea planului de suport comportamental;
 3. interpretarea calitativă a datelor obținute în procesul evaluării și valorificarea acestora în demersurile ulterioare;
 4. identificarea factorilor de risc pentru dezvoltarea beneficiarului;
 5. participarea la elaborarea planului individual de asistență;
 6. facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor şi familiei în procesul de învățare şi relaționare;
 7. încurajarea și formarea comportamentelor pozitive și social-adecvate în rândul beneficiarilor asistați.
 8. identificarea și aplicarea soluțiilor adecvate pentru gestionarea corectă și în mod eficient a comportamentelor tinerilor, în corespundere cu necesitățile lor de dezvoltare.
 9. întocmirea rapoartelor de progres a tânărului, în modul stabilit de Centru;
 10. sesizarea şi informarea Directorului Centrului, părinții/reprezentanții legali, alte structuri de protecție a copilului cu privire la problemele identificate, care prezintă risc pentru integritatea fizică și psihică a copilului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 1. înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind situația fiecărui beneficiar;
 2. sesizarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor şi realizarea activităților de prevenție şi intervenție în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic a persoanelor;
 1. organizarea și participarea la seminare, mese rotunde, ateliere, etc, în domeniul de competență;
 2. studierea și diseminarea experiențelor avansate în domeniu;
 3. dezvoltarea programelor de instruire şi moderarea de traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari şi familie în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă;
 4. evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;
 5. efectuarea observațiilor psihologice asupra nivelului de adaptare a beneficiarului la mediul social și abilitățile de relaționare;
 6. realizarea ședințelor de consiliere cu familia pentru reducerea riscului de marginalizare socială şi implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;
 7. respectarea normele etice în exercitarea atribuțiilor, secretul profesional, confidențialitatea în ceea ce privește informațiile referitoare la beneficiari, familiile lor, datele cu caracter personal;
 8. optimizarea şi armonizarea relațiilor dintre beneficiarii şi familia acestuia şi a relațiilor acestuia cu comunitatea;
 9. acordarea suportului psihologic beneficiarului şi familiei în participarea la diverse activităţi realizate la nivel de comunitate;
 10. organizarea ședințelor pentru prevenirea arderii profesionale  pentru membrii echipei şi realizarea activităţilor pentru fortificarea coeziunii de grup;
 11. organizează evenimente de informare, formare, comunicare şi sensibilizare publică în domeniile ce se înscriu în aria sa de activitate;
 12. identificarea necesităților specifice privind consilierea și ghidarea în carieră a beneficiarilor Centrului.

Calificare:

 • studii superioare, preferabil în domeniul psihologie, pedagogie, resurse umane;
 • experiență de muncă minimum 2 ani în domenii relevante funcției;
 • abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
 • abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbilor engleză și rusă este un avantaj;
 • experienţa anterioară de muncă în proiecte și asociații obștești va constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:

 • profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă, capacitate de a lucra independent şi autocritic;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
 • responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
 • capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate la situaţii noi şi complexe;
 • sincer(ă), deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), înclinat(ă) spre rezolvarea problemelor, dornic(ă) de a genera un impact pozitiv asupra societății;
 • asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori;
 • angajare şi perseverenţă în acţiuni;
 • capacitatea de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse;
 • respect faţă de lege şi loialitate faţă de organizație;
 • discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact.

Locul de muncă: sat. Răzeni, r. Ialoveni

Beneficii:
• echipă tînără și dinamică;
• salariu competitiv (negociat individual în dependență de calificarea/experiența candidat-ului/-ei)
• pachet social complet;
• perspective de dezvoltare profesională, participare la cursuri în țară și peste hotare.

Dosarul de aplicare va conține: Formularul de aplicare (descarcă AICI).

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 87b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs angajare psiholog(ă)”. Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen.

Termenul limită de aplicare: 30 august 2023, ora 18:00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325 sau 079641243, persoana de contact: Sergiu Gurău, director executiv.

Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru etapa interviului.

Concursul de angajare se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recrutarea și selecția resurselor umane, Politicii anticorupție și Politicii nediscriminare și egalitate de gen ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs.