Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de pedagog(ă) social(ă)Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de pedagog(ă) social(ă)

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a realiza programe eficiente şi durabile de incluziune și sporire a participării tinerilor (fete și băieți), în special din categorii defavorizate, la dezvoltarea comunităţii.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunță concurs de recrutare a candidaților pentru selectarea unei persoane care va ocupa funcția vacantă de pedagog(ă) social(ă) (cod funcţie – 235921), responsabil(ă) de asigurarea asistenței psihologice a tinerilor, în vederea valorificării potențialului, asigurării dezvoltării psihofizice, integrare și armonioase a personalității acestora. Pedagogul social va activa în cadrul serviciului social ”Centru de (re)integrare socială a tinerilor”, ce va acoperi întreg teritoriul raionului Ialoveni.

Perioada de angajare: contract individual de muncă pe termen nedeterminat, cu durata redusă a timpului de muncă (4 ore pe zi, 5 zile pe săptămână), cu angajare de pe 11 septembrie 2023.

 Cerinţe şi responsabilităţi generale:

 1. Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 2. Însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind serviciul social, standardele minime de calitate și manualul de proceduri interne;
 3. Aplică regulamentul de ordine internă, manualul operațional al serviciului, precum şi alte documente necesare în procesul de furnizare a serviciilor şi care să respecte prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru serviciul ”Centru de (re)integrare socială a tinerilor”;
 4. Actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul psihopedagogiei și asistenței sociale;
 5. Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului/familiei beneficiare în acordarea serviciilor sociale;
 6. Respectă, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;
 7. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul asociației, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;
 8. Participă la întîlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 9. Propune măsuri de îmbunătățire a activității și asigură implementarea acestora;
 10. Elaborează periodic rapoarte de activitate (lunare, trimestriale și anuale);
 11. Urmăreşte realizarea obiectivelor serviciului și a programului în care este responsabil să activeze.

Atribuții și responsabilități specifice:

 1. participarea la realizarea evaluării inițiale/ complexe a beneficiarului Centrului în vederea elaborării planului individualizat de asistență;
 2. participarea în calitate de membru al Comisiei multidisciplinare din Centru în examinarea cazurilor și elaborarea/revizuirea planul individualizat de asistență;
 3. asigurarea un mediu educațional de dezvoltare favorabil beneficiarilor Centrului prin abordarea individualizată în conformitate cu necesitățile specifice ale acestora;
 4. cooperarea şi colaborarea cu echipa multidisciplinară, beneficiarul și familia acestuia în vederea implementării PIA și asigurarea incluziunii socio-educaționale și profesionale;
 5. planificarea și realizarea activităților instructiv-educative conform PIA;
 6. organizarea activităților zilnice, individuale și de grup, conform necesităților beneficiarilor;
 7. referirea beneficiarilor către alte servicii și instituții în cazul apariției unor circumstanțe care impun o asemenea măsură;
 8. asigurarea protecției și asistenței beneficiarilor pentru cunoașterea și exercitarea drepturilor și obligațiilor lor;
 9. oferirea suportului în formarea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilor de autodeservire şi de îngrijire personală pentru un mod de viață independent;
 10. formarea deprinderilor adaptive prin aplicarea terapiilor ocupaționale care asigură integrarea beneficiarilor în mediul social;
 11. dezvoltarea capacităților beneficiarilor de a însuși normele sociale de comportare;
 12. implicarea beneficiarilor în activități de socializare și integrare în viața socială şi familială;
 13. realizarea activităților de orientare vocațională cu beneficiarii Centrului;
 14. implicarea în activități de ludoterapie ca suport în dezvoltarea spiritului creator, spiritului de echipă al beneficiarilor;
 15. organizarea activităților cu elemente ale meșteșugăritului popular (croșetare, împletit), activități la calculatoare etc.;
 16. organizarea diferitor activități/evenimente, măsuri culturale, festive și sportive, de petrecere a timpului liber și a odihnei active în vederea socializării beneficiarilor, dezvoltării relațiilor cu comunitatea și familia;
 17. sprijinirea beneficiarilor în organizarea timpul liber conform preferințelor personale și în limitele programului aprobat;
 18. monitorizarea performanțelor și progreselor în dezvoltarea competențelor beneficiarilor și colaborarea cu părinții/reprezentanții legali ai copilului;
 19. instruirea părinților în vederea capacitării și informării în domeniul ghidării în carieră;
 20. înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind situația fiecărui beneficiar;
 21. asigurarea securității beneficiarilor pe parcursul aflării lor în Centru.

Calificare:

 • studii superioare, preferabil în domeniul psihologie, pedagogie, asistență socială, medicină, resurse umane;
 • experiență de muncă minimum 2 ani în domenii relevante funcției;
 • abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office, Internet;
 • abilităţi lingvistice: româna – fluent, cunoaşterea limbilor engleză și rusă este un avantaj;
 • experienţa anterioară de muncă în proiecte și asociații obștești va constitui de asemenea un avantaj.

Competenţe:

 • profesionalism, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă, capacitate de a lucra independent şi autocritic;
 • disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, într-o atmosferă tensionată, iar în caz de necesitate, în afara programului de lucru;
 • responsabilitate, autodisciplinare, punctualitate, ordine şi acurateţe;
 • capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gîndire, adaptabilitate la situaţii noi şi complexe;
 • sincer(ă), deschis(ă) către nou, creativ(ă), dinamic(ă), înclinat(ă) spre rezolvarea problemelor, dornic(ă) de a genera un impact pozitiv asupra societății;
 • asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori;
 • angajare şi perseverenţă în acţiuni;
 • capacitatea de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse;
 • respect faţă de lege şi loialitate faţă de organizație;
 • discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact.

Locul de muncă: sat. Răzeni, r. Ialoveni

Beneficii:
• echipă tînără și dinamică;
• salariu competitiv (negociat individual în dependență de calificarea/experiența candidat-ului/-ei)
• pachet social complet;
• perspective de dezvoltare profesională, participare la cursuri în țară și peste hotare.

Dosarul de aplicare va conține: Formularul de aplicare (descarcă AICI).

Dosarul va fi trimis la adresa electronică: ecorazeni@gmail.com sau la sediul Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”: str. Ştefan cel Mare 87b, sat. Răzeni, MD 7728, Republica Moldova, cu menţiunea “Concurs angajare pedagog(ă) social(ă)”. Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen.

Termenul limită de aplicare: 30 august 2023, ora 18:00.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325 sau 079641243, persoana de contact: Sergiu Gurău, director executiv.

Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru etapa interviului.

Concursul de angajare se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recrutarea și selecția resurselor umane, Politicii anticorupție și Politicii nediscriminare și egalitate de gen ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs.