IP ONIPM anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal al Serviciului operațional și control implementare proiecte cu responsabilități administrativeInstituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal al Serviciului operațional și control implementare proiecte cu responsabilități administrative

1. Responsabilități generale ale funcției:

Asigură activitatea administrativă a Fondului Național de Mediu (FNM)

Organizează fluxul de documente din cadrul FNM

Executarea sarcinilor curente

2. Specialistul principal al Serviciului operațional și control implementare proiecte îndeplinește următoarele sarcini:

Înregistrează și ține evidența documentației parvenite în adresa FNM

Elaborează și argumentează rapoarte cu privire la activitatea FNM-ului

Elaborează și raportează rezultatele cu privire la activitatea FNM-ului

Înregistrează cererile de plată aferente mijloacelor FNM, completează cu anexe acestea și monitorizează executarea lor

Asigură comunicare eficientă cu beneficiarii proiectelor finanțate din FNM

Organizează evidența, înregistrarea, examinarea, efectuarea controlului asupra păstrării și executării în termen a petițiilor;

Asigură comunicarea eficientă între conducător și celelalte subdiviziuni;

Întocmește, la necesitate, rapoarte privind mersul examinării și executării petițiilor și documentelor;

Acordă asistență metodologică angajaților Instituției, experților și managerilor de proiect după caz;

Acordă asistență persoanelor interesate pe subiectele ce țin de proiectele investiționale de mediu, precum și pe cele finanțate din Fondul Național de Mediu (FNM)

Înregistrează corect și în termene utile în baza de date FNM actele prezentate de beneficiarii de granturi

Asigură comunicarea cu beneficiarii proiectelor finanțate din FNM

Examinează şi elaborează în termene optime răspunsuri la demersurile parvenite în Serviciu

Îndeplinește indicații curente ale conducătorilor superiori în domeniul de competență

3. Cerințe minime obligatorii față de candidat:

Studii superioare în domeniul economic, juridic, administrație publică sau altele ce au relevanță funcției expuse.

Cel puțin 2 ani de experiență în domeniul administrării fondurilor de investiție, un avantaj ar constitui funcție de conducere în administrare publică.

Deține experiență de participare/angajare în cadrul proiectelor de dezvoltare.

Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Outlook

Este abilitat cu capacități de planificare, organizare a lucrului în echipă, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă

4. Tip de angajare: perioadă nedeterminată

 

5. Salarizarea: conform Hotărârii de Guvern 743/2002

 

6. Acte ce urmează a fi prezentate:

Curriculum vitae (CV)

Copia Buletinului de identitate

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcția, durata muncii.

7. Modalitatea de depunere a documentelor:

Candidații depun documentele personal pe adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5,  sau pe e-mail la adresa cancelaria@onipm.gov.md.

Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie prezentate până pe 17 februarie 2023 (inclusiv).