Termen extins Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (echipă de 2 experți naționali (1 expert în domeniul achizițiilor publice și 1 expert în domeniul deșeurilor chimice periculoase/chimiei) în cadrul proiectul
 1. Denumirea autorității contractante: P „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”;
 2. IDNO: 1015601000019;
 3. Adresa: Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5;
 4. Numărul de telefon/fax: 022 22 62 54;
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@onipm.gov.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: toate informațiile necesare pot fi solicitate la adresele de e-mail incluse la punctul 5.
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, misiunea –implementarea eficientă a proiectelor de asistenţă financiară şi tehnică, externă şi internă, în conformitate cu prevederile actelor normative, convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi standardelor internaţionale în domeniul protecţiei mediului.
 8. Cumpărătorul invită persoanele interesate – o echipă formată din 2 experţi/consultanţi, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

*Mențiune: Este posibil de prezentat oferta de participare în cadrul concursului separat, respectând condiția că se va lucra în echipă.

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor / lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1.

71241000-9

Facilitarea efectuării achiziției  containerelor / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora

serv

O echipă formată din

2 experți (a cîte 10 zile lucrătoare)

Conform caietului de sarcini (Anexa 1)

20 zile

 1. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform caietului de sarcini (Anexa 1)
 2. Termenul de valabilitate a contractului: 30 mai 2023
 3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea experților care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Buletin de identitate

Copie scanată și expediată electronic

Obligatoriu

2.

Oferta tehnică va include:

-  CV-ul aplicantului (cu detalierea experienței în domeniul achizițiilor publice și respectiv în domeniul deșeurilor chimice/chimiei);

-  Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor

-  Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea capacității / experienței anterioare în elaborare unor acte similare

Actele enumerate vor fi elaborate separat. Documentele urmează a fi contrasemnate, scanate și expediate electronic

Obligatoriu

3.

Oferta financiară

Se va prezenta propunerea de ofertă, semnată, scanată și expediată electronic. Conform formularului 4.2

Obligatoriu

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi aplicat în baza criteriilor de calitate a ofertei tehnice și a ofertei financiare.

Ponderea ofertei tehnice și a ofertei financiare în rezultatul final va fi următoarea:

Oferta tehnică – 0,6 și

Oferta financiară – 0,4.

 1. Termenul limită de depunere:
 • până la: 12 00 -     pe: 03.02.2023
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: cancelaria@onipm.gov.md

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic la adresele de e-mail :  

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele întârziate sau necomplete vor fi respinse.

 1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

 1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Nu

plățile electronice

Nu

Anexa 1

 

CAIET DE SARCINI

(Termenii de referință)

Denumirea proiectului

„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

Denumirea serviciilor de consultanță

Achiziția serviciilor de facilitare a procurării unor containerelor / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora.

1 - Expert național (termen scurt) – studii superioare în domeniul economic, finanțe, drept, achiziții publice sau conexe;

1 -  Expert național (termen scurt) – studii superioare în domeniul deșeurilor chimice, chimiei sau conexe;

1.           Scurtă descriere a proiectului

Instituția publică ,,Oficiul Național de implementare a proiectelor în domeniul mediului" (I.P. ONIPM), creată prin Hotărârea Guvernului nr. 1249/2018 asigură implementarea unui proiect de asistență oferit Republicii Moldova în cadrul  Acordului de cooperare dintre Ministerul Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), semnat de partea moldovenească la 26 august 2020.

Acest proiect se încadrează în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova ca parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur, ratificată prin Legea nr. 51/2017.

Prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sunt stabilite noi prevederi ce țin și de domeniul deșeurilor periculoase. Regulamentul UE din 17 mai 2017 privind mercurul stabilește prevederi ce țin de gestionarea mercurului.

Din 1 ianuarie 2021, este interzis importul de obiecte, bunuri sau produse ce conțin mercur sau adaos de mercur/compuși de mercur, alte produse și obiecte ce conțin compuși de mercur trebuie să fie scoase din uz și administrate în mod corect, pentru a reduce riscurile și emisiile de deșeuri periculoase, transportarea și păstrarea în condiții de siguranță, ce au impact asupra ciclului de viață a acestora.

Proiectului îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2010 (anexa nr. 1, pct. 7116).

2.           Atribuțiile echipei de experți

În cadrul proiectului, ambii experți trebuie să acționeze în echipă și să îndeplinească următoarele funcții:

2.1 Expertul în domeniul achizițiilor publice (10 zile):

1) Elaborează planul de achiziţii pe livrabile concrete şi îl coordonează cu echipa de proiect și I.P. ONIPM, precum şi pregăteşte termenii de referință, cererile de ofertă, inclusiv documentația necesară;

2) Examinează şi revizuiește specificaţiile şi caracteristicile ofertelor pentru a asigura înţelegerea, acurateţea şi conformitatea acestora cu standardele de calitate;

3) Pregătește organizarea achiziţiilor publice conform rigorilor proiectului, asigurarea competitivităţii, stocarea şi menţinerea datelor și informațiilor, monitorizarea procesului de achiziţii pentru bunuri şi servicii, cît şi monitorizarea furnizorilor în termeni de calitate şi respectare a orarului de livrări;

4) Analizează proiectele de contracte şi formulează recomandările necesare pentru înlăturarea deficiențelor;

5) Pregătește documentația necesară pentru Grupul de lucru pentru evaluarea ofertelor, inclusiv elaborează procesele-verbale și alte acte necesare în termenii stabiliți de legislația națională în vigoare;

6) Elaborează, avizează şi prezintă echipei de proiect și IP ONIPM pentru semnare proiectele de contracte de achiziţii publice;

6) Ține lucrările de secretariat a Grupului de lucru pentru achiziţiile publice;

7) Elaborează documentele de preselecție sau alte documente de atragere a ofertelor;

8) Colaborează cu echipa de proiect, IP ONIPM, Grupul de lucru/evaluare pe achiziții, autorităţile publice,

şi alte instituţii, privind domeniul achiziţiilor publice;

9) Întocmeşte rapoarte şi documentaţia relevantă în conformitate cu recomandările Grupului de lucru, echipei de proiect sau I.P. ONIPM;

10) Prezintă propuneri și soluții la examinarea petiţiilor cu subiecte din domeniu;

11) Ghideză, orientează și oferă suport legal pe domeniul achizițiilor publice instituției, echipei de proiect și Grupului de lucru în vederea atingerii activităților de proiect;

11) Exercită şi alte activități pentru buna desfășurare a achizițiilor publice;

2.2 Expertul în domeniul deșeurilor chimice/ chimiei (10 zile):

1) Elaborează, examinează şi revizuiește specificațiile şi caracteristicile tehnice pentru documentele de achiziție a containerelor / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora;

2) Analizează ofertele recepționate prin prisma parametrilor tehnici necesari pentru calitatea produselor ce urmează a fi achiziționate;

3) Elaborează, avizează şi prezintă echipei de proiect și IP ONIPM  rapoarte şi documentaţia relevantă privind caracteristica produselor ce urmează a fi achiziționate;

4) Prezintă propuneri și soluții față de procedura de achiziții;

5) Ghideză, orientează și oferă suport în domeniul chimic instituției, echipei de proiect și Grupului de lucru în vederea atingerii activităților de proiect;

6) Colaborează cu echipa de proiect, IP. ONIPM și Grupul de lucru/evaluare pe achiziții;

7) Exercită şi alte activități pentru buna desfășurare a achizițiilor publice și procurarea echipamentului menționat;

3.           Descrierea livrabilelor

Reieșind din informațiile expuse mai sus, lista livrabilelor include desfășurarea procedurilor de desfășurare a achizițiilor publice, orientate spre realizarea următoarelor activități în vederea atingerii obiectivelor generale.

Activitatea

Expert

Numărul de zile. Termenul de realizare

Elaborarea parametrilor tehnici și legali pentru 10-15 containere de stocare temporară a produselor cu Hg (în condițiile legislației Republicii Moldova ce țin de deșeurile chimice periculoase, criterii de securitate și standarde naționale și internaționale în materie, în particular prevederile Convenției Minamata privind mercurul)

Echipa de experti

Expertul în domeniul achiziției publice – 1 zi

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei – 1 zi

Termen 15 Februarie 2023

Elaborarea ToR (Caietul de sarcini) pentru lansarea procedurilor de achiziții) pentru procurarea a 10-15 containere de stocare temporară a produselor cu Hg, inclusiv consultarea acestuia

Expertul în domeniul achiziției publice

Expertul în domeniul achiziției publice – 1 zi

Termen 20 Februarie 2023

Elaborarea ToR (Caietului de sarcini) pentru procurarea produselor alternative de măsurare pentru structurile de sănătate (în special destinate copiilor și femeilor) în vederea înlocuirii a 200 termometre, 5-10 sfigmomanometre și consultarea acestuia

Echipa de experti

Expertul în domeniul achiziției publice – 1 zi

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei – 1 zi

Termen 15 Februarie 2023

Organizarea procedurii de achiziții pentru procurarea a 10-15 containere și produse de substituire a 200 termometre, 5-10 sfigmomanometre potrivit documentației de proiect (toate acțiunile necesare potrivit legislației naționale). Pregătirea documentației de achiziții (oferte, note, procese-verbale, estimări, etc dar care nu se limitează doar la aceasta) și monitorizarea procesului de achiziții.

Expertul în domeniul achiziției publice

Expertul în domeniul achiziției publice – 5 zile

Termen 25 martie 2023

Suport echipei de proiect și Ministerului Mediului. Participarea la consultări, ședințe de lucru, inclusiv după caz la ședințele Comitetului de Coordonare a proiectului pentru prezentarea ofertelor

Echipa de experti

Expertul în domeniul achiziției publice – 1 zi

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei – 1 zi

Termen 28 Februarie 2023

Identificarea listei instituțiilor/autorităților naționale cărora urmează să fie repartizate containerele și produsele alternative de substituire a termometrelor și sfigmomanometrelor reieșind din necesități și având în vedere documentația de proiect

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei – 3 zile

Termen 28 Februarie 2023

Elaborarea proiectului actului normativ de repartizare/distribuire reieșind din prevederile actelor normative în vigoare, coordonat cu Ministerul Mediului și echipa de proiect

Echipa de experti

Expertul în domeniul achiziției publice – 1 zi

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei –2 zile

Termen 31 Martie 2023

Consultări, ședințe și materiale elaborate (pentru comunicare externă)

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei –2 zile

Termen 31 Martie 2023

Total:

Expertul în domeniul achiziției publice

 

Expertul în domeniul deșeurilor chimice/chimiei

 

Echipa de experți: 20 zile (în comun)

10 zile

 

 

10 zile

Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru procurarea containerelor/recipientelor de depozitare a dispozitivelor/produselor/obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive/obiecte/produse de substituire ale acestora;

Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a containerelor / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora;

Comunicarea va fi în limba română.

4.       Cerințe specifice pentru echipa de experți naționali

Educaţie:

- studii superioare corespunzătoare (de ex.: în economie, drept, finanţe, achiziții publice, chimie, biologie);

Experienţă şi abilităţi:

Experiență profesională: activitate profesională în domeniul achiziţiilor publice naționale sau/și internaționale (proiecte) de cel puţin 5 ani.

Experienţă profesională: activitate profesională în domeniul chimiei/deșeurilor chimice periculoase/substanțelor radioactive de cel puţin 5 ani.

Experiență de a activa în proiecte naționale și internaționale sau în calitate de expert/consultant în cadrul proiectelor internaționale relevante domeniului solicitat

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naționale în domeniul achizițiilor publice;

- cunoașterea domeniului chimiei/deșeurilor chimice periculoase/substanțe radioactive și legislației naționale în domeniu;

- cunoașterea sistemului administrației publice centrale;

- cunoaşterea limbii române, limbii ruse, iar a  limbii engleze va constitui un avantaj;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

- cunoștințe privind sistemul achizițiilor publice

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,

Criterii adiționale:

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

5.    Oferta tehnică și financiară

Oferta tehnică va include:

 1. CV-ul aplicantului;
 2. Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor
 3. Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea experienței anterioare în elaborarea unor acte similare.

 

Oferta financiară va include costul integral pentru elaborarea setului de acte conform descrierilor de la compartimentele 3, specificațiile de preț fiind incluse în Formularul 4.2 anexat mai jos.

 


Specificații de preț (F4.2)

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3]

 

Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Cantitatea

Preț unitar,  (inclusiv TVA 0%)lei

1

2

3

4

71241000-9

Facilitarea efectuării achiziției unor containere / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, și dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora

   

TOTAL

 
   
           

Semnat: _______________ Numele, Prenumele:  _____________________________  În calitate de: ______________                         

                                                                 Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________