ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / Specialistă principală în Secția analiză, monitorizare și evaluare proiecteInstituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / Specialistă principală în Secția analiză, monitorizare și evaluare proiecte (cod ocupație 242226)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția), sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023, email: calancea@adma.gov.md , office@adma.gov.md .

 2. Specialistul principal / Specialista principală în cadrul Secției analiză, monitorizare și evaluare proiecte realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în partea ce ține de implementarea prevederilor pct. 7 sbp. 1), 2), 6) din Statutul Agenției aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2020, care aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate și dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 3. Specialistul principal / Specialista principală în cadrul Secției analiză, monitorizare și evaluare proiecte îndeplinește următoarele sarcini:
 • Examinează și îndeplinește actele de procedură la dosarele solicitanților depuse în cadrul Programului de vânzări în rate 2kr în agricultura performanta irigată pentru perioada post-compact (POST-COMPACT) și Programul de dezvoltare a irigării la scară mică (PDSISM), conform Manualelor și Regulamentelor aprobate în cadrul Agenției;
 • Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de evaluare a dosarelor în cadrul POST-COMPACT și PDSISM, conform Manualelor și Regulamentelor aprobate în cadrul Agenției;
 • Elaborează contractele de vânzare-cumpărare cu furnizorii și contractele de vânzare-cumpărare în rate/ fidejusiune/ alte contracte civile cu beneficiarii în cadrul POST-COMPACT și PDSISM, conform Manualelor și Regulamentelor aprobate în cadrul Agenției, și asigură semnarea acestora de ambele părți;
 • Monitorizează executarea obligațiilor furnizorilor/beneficiarilor, asigură recepționarea bunurilor procurate în cadrul POST-COMPACT și PDSISM;
 • Reprezintă interesele Agenției conform împuternicirilor acordate de către directorul executiv, în fața autorităţilor publice centrale sau locale, persoanelor fizice și/sau juridice;
 • Elaborează proiecte de scrisori, notificări adresate persoanelor fizice și/sau juridice (inclusiv debitori), administrației publice centrale sau locale;
 • Elaborează scrisori, note informative, rapoarte operative în legătură cu monitorizarea beneficiarilor în cadrul POST-COMPACT și PDSISM, conform Manualelor și Regulamentelor aprobate în cadrul Agenției;
 • Îndeplinește alte atribuții distribuite de șeful / șefa Secției analiză, monitorizare și evaluare proiecte în coformitate cu ordinele și dispozițiile directorului executiv sau directorului tehnic.

  1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare în domeniul juridic/ economic/ financiar/ relații internaționale/ administrare publică/ marketing. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experiența profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin 2 ani în domeniul juridic/ economic/ financiar/ relații internaționale/ administrare publică/ marketing, dobândită după obținerea diplomei de licență;
 • Abilități de utilizare a computerului;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul tehno-redacării documentelor oficiale, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice;
 • Pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată.
 1. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităţii precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa domnina.calancea@adma.gov.md . Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.

Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 13 februarie 2023 (inclusiv).