DGPDC angajează manager al Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de manager al Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”

 

Scopul general al funcției:

Coordonarea Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil” în vederea atingerii scopului serviciului de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui mediu de suport cuplului mamă-copil aflat în dificultate, dezvoltarea abilităţilor parentale ale mamei, precum şi medierea relaţiilor cu familia extinsă în vederea (re)integrării în mediul familial.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură un proces de prestare a serviciilor de calitate în funcţie de necesităţile beneficiarilor, servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, asistenţă medicală, socială, psihologică şi de (re)integrare;
 2. Asigură implicarea specialiștilor relevanți la toate etapele de lucru cu beneficiarii;
 3. Monitorizează și organizează cu regularitate ședințele de supervizare profesională a angajaților în vederea îmbunătățirii performanței individuale a acestora, a gestionării eficiente a sarcinilor și timpului de lucru;
 4. Evaluează anual competențele profesionale ale personalului Serviciului, identifică necesitățile de formare continuă și asigură organizarea cursurilor de formare profesională în scopul consolidării competențelor profesionale;
 5. Elaborează planul de formare continuă;
 6. Elaborează planul anual și rapoartele semestrial și anual de activitate a Serviciului și le prezintă prestatorului de servicii pentru aprobare;
 7. Asigură implementarea procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă şi abuz asupra beneficiarilor;
 8. În procesul de monitorizare și evaluare anuală a serviciului, acumulează informații cu privire la calitatea serviciului și corespunderea acestuia necesităților beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecție a copiilor, abordărilor strategice și metodologice noi în baza cărora elaborează anual planul de activitate a Serviciului.

Locul de desfășurare a activității: mun. Chișinău, str. Grenoble 165/3

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale, psihologiei, drept sau administrație publică.

Vechimea în muncă: 2 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

 1. CV-ul;
 2. Copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă;
 3. Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 08.02.2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.