BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancarăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

1) exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;

2) organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;

3) supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;

4) alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB;

5) începând cu data de 01.07.2023, subdiviziunea va asigura supravegherea unui nou segment de competență ce reiese din atribuțiile de supraveghere ale CNPF asupra activității entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate.

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii superioare în domeniul juridic sau în domeniul economiei. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA (Grade Point Average), etc.), obţinute în ţară şi/sau instituțiile de învățământ respective.

2) Experiență relevantă de cel puțin 3 ani;

3) Cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul entităților financiar nebancare;

4) Abilități de operare al aplicațiilor MS Office;

5) Cunoașterea avansată a limbii engleze ( cel puțin nivelul B2).

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1) Studii post-universitare;

2) Cunoașterea altor acte normative aferente domeniului activității băncilor.

Principalele atribuții funcţionale:

1) gestionarea, organizarea și coordonarea procesului de supraveghere a entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate;

2) efectuarea/participarea la controalele din oficiu și pe teren la instituțiile supravegheate în proces de lichidare/insolvabilitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele de control;

3) examinarea și soluționarea în termen util a solicitărilor de informații și petițiilor parvenite la BNM/DRB axate pe domeniul de lichidare/insolvabilitate a entităților financiare nebancare;

4) elaborarea analizelor și raportărilor periodice  privind procesul de supravegherea entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate;

5) analiza informației prezentate de către lichidatorii instituțiilor supravegheate;

6)  participarea la elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin  de activitatea Direcției rezoluție bancară în domeniul entităților financiar nebancare;

7) elaborarea  și organizarea prezentării informației necesare pentru publicarea pe pagina web a BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 16 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

Legea cu privire la asigurări nr.407/2006;

Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022;

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară  nr.1/2018;

Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007;

Legea privind birourile de credit nr.122/2008;

Legea insolvabilității nr. 149/2012;

Codul civil al RM nr. 1107/2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of deputy head of the bank resolution directorate

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

The basic tasks of the Bank Resolution Directorate shall be, but are not limited to, the following:

1) the exercise of bank resolution powers and the application of resolution tools;

2) organizing and managing the process of forced liquidation of banks, to which the license to carry out financial activities was withdrawn;

3) supervision of the process of forced liquidation of banks;

4) other activities, which are in accordance with the legislation in force and the objectives of the DRB;

5) starting with 01.07.2023, the subdivision will ensure the supervision of a new segment of competence arising from the supervisory tasks of the NCFM over the activity of non-banking financial entities in the process of liquidation / insolvency.

Mandatory minimum requirements for candidates:

1) Higher education in the legal field or in the field of economy. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA (Grade Point Average), etc.) obtained in the country and/or the respective educational institutions shall be indicated.

2) Relevant experience of at least 3 years;

3) Knowledge of the regulatory framework in the field of non-banking financial entities;

4) Operating skills of MS Office applications;

5) Advanced knowledge of English (at least level B2).

Additional requirements that will be an advantage:

1) Post-graduate studies;

2) Knowledge of other normative acts related to the field of banks' activity.

Main functional tasks:

1) managing, organizing and coordinating the supervision process of non-bank financial entities in the process of liquidation / insolvency;

2) carrying out/participating in ex officio and on-site inspections at the institutions supervised in the process of liquidation/insolvency and drawing up reports on the control results;

3) examination and settlement in due time of the requests for information and petitions received to the NBM / DRB focused on the field of liquidation / insolvency of non-banking financial entities;

4) elaboration of periodical  analyses and reports on the process of supervision of non-banking financial entities in the process of liquidation / insolvency;

5) analysis of the information submitted by the liquidators of the supervised institutions;

6)  participation in the elaboration of proposals for amending the normative acts in force, related to  the activity of the Bank Resolution Directorate in the field of non-banking financial entities;

7) to elaborate  and organize the presentation of the information necessary for the publication on the NBM's website.

The deadline for submitting CVs is: February 16, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the cv form online or you can send your CV. by address recrtuare@bnm.md. At the same time, you have the possibility to submit your CV in physical format at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for. For further information you can contact us by phone at 022 822 158.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

Law no. 548/1995 on the National Bank of Moldova;

Law on insurance no.407/2006;

Law on insurance or reinsurance activity no. 92/2022;

Law on non-bank  lending organizations no.1/2018;

Law on savings and loan associations no.139/2007;

Law on credit bureaus no.122/2008;

Insolvency Law no. 149/2012;

Civil Code of the Republic of Moldova nr. 1107/2002.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di vice capo della direzione per la risoluzione delle crisi bancarie

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

I compiti fondamentali della direzione per la risoluzione delle crisi bancarie sono, tra l'altro, i seguenti:

1) l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi bancarie e l'applicazione degli strumenti di risoluzione;

2) organizzare e gestire il processo di liquidazione forzata delle banche, a cui è stata ritirata la licenza per svolgere attività finanziarie;

3) vigilanza sul processo di liquidazione forzata delle banche;

4) altre attività, che sono conformi alla legislazione vigente e agli obiettivi del DRB;

5) a partire dal 01.07.2023, la suddivisione assicurerà la vigilanza di un nuovo segmento di competenza derivante dai compiti di vigilanza del NCFM sull'attività delle entità finanziarie non bancarie in fase di liquidazione / insolvenza.

Requisiti minimi obbligatori per i candidati:

1) Istruzione superiore nel campo giuridico o nel campo dell'economia. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, devono essere indicate le qualifiche (ad es. GPA (Grade Point Average), ecc.) ottenute nel paese e/o nelle rispettive istituzioni educative. 

2) Esperienza rilevante di almeno 3 anni;

3) Conoscenza del quadro normativo in materia di soggetti finanziari non bancari;

4) Capacità operative delle applicazioni MS Office;

5) Conoscenza avanzata della lingua inglese (almeno livello B2).

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1) Studi post-laurea;

2) Conoscenza di altri atti normativi relativi al settore di attività delle banche.

Principali compiti funzionali:

1) gestire, organizzare e coordinare il processo di vigilanza delle entità finanziarie non bancarie in fase di liquidazione/insolvenza;

2) svolgere/partecipare a ispezioni d'ufficio e in loco presso gli enti vigilati in fase di liquidazione/insolvenza e redigere relazioni sui risultati dei controlli;

3) esame e liquidazione a tempo debito delle richieste di informazioni e delle petizioni pervenute alla NBM/DRB incentrate sul campo della liquidazione/insolvenza di entità finanziarie non bancarie;

4) elaborazione di analisi periodiche  e relazioni sul processo di vigilanza delle entità finanziarie non bancarie in fase di liquidazione/insolvenza;

5) analisi delle informazioni presentate dai liquidatori degli assoggettati alla vigilanza;

6)  partecipazione all'elaborazione di proposte di modifica degli atti normativi vigenti, connessi all'attività  della Direzione della risoluzione bancaria in materia di soggetti finanziari non bancari;

7) elaborare  e organizzare la presentazione delle informazioni necessarie per la pubblicazione sul sito web della NBM.

La scadenza per l'invio dei CV è: 16 febbraio 2023.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online oppure puoi inviare il tuo CV. per indirizzo recrtuare@bnm.md. Allo stesso tempo, hai la possibilità di inviare il tuo CV in formato fisico presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi. Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 022 822 158.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

Legge n. 548/1995 sulla Banca Nazionale della Moldavia;

Legge sulle assicurazioni n.407/2006;

Legge sull'attività assicurativa o riassicurativa n. 92/2022;

Legge sugli organismi di credito non bancari  n. 1/2018;

Legge sulle associazioni di risparmio e credito n.139/2007;

Legge sulle agenzie di credito n.122/2008;

Legge fallimentare n. 149/2012;

Codice Civile della Repubblica di Moldova nr. 1107/2002.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника дирекції банку

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Основними завданнями Дирекції банку є, але не обмежуються ними:

1) здійснення повноважень банку щодо вирішення спорів та застосування засобів вирішення спорів;

2) організація та управління процесом примусової ліквідації банків, яким було відкликано ліцензію на здійснення фінансової діяльності;

3) нагляд за процесом примусової ліквідації банків;

4) інші види діяльності, що відповідають чинному законодавству та цілям ДРБ;

5) починаючи з 01.07.2023 року підрозділ забезпечить нагляд за новим сегментом компетенції, що випливає з наглядових завдань НКФМ за діяльністю небанківських фінансових суб'єктів у процесі ліквідації/неплатоспроможності.

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів:

1) Вища освіта в правовому полі або в сфері економіки. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації (наприклад, середній бал (Grade Ball Average) тощо), отримані в країні та/або відповідних навчальних закладах. 

2) Відповідний стаж не менше 3 років;

3) Знання нормативно-правової бази у сфері  діяльності небанківських фінансових суб'єктів;

4) Навички роботи додатків MS Office;

5) Поглиблене знання англійської мови (не нижче рівня В2).

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1) навчання в аспірантурі;

2) Знання інших нормативних актів, пов'язаних зі сферою діяльності банків.

Основні функціональні завдання:

1) управління, організація та координація процесу нагляду за діяльністю небанківських фінансових суб'єктів у процесі ліквідації/неплатоспроможності;

2) проведення/участь у позачергових та виїзних перевірках в установах, що здійснюють нагляд у процесі ліквідації/неплатоспроможності, та складання звітів за результатами контролю;

3) розгляд та врегулювання у встановлені строки запитів на інформацію та клопотань, що надійшли до НБМ/ДРБ, орієнтованих на сферу ліквідації/неплатоспроможності небанківських фінансових суб'єктів;

4) розроблення періодичних  аналізів та звітів про процес нагляду за небанківськими фінансовими суб'єктами у процесі ліквідації/неплатоспроможності;

5) аналіз інформації, поданої ліквідаторами піднаглядних установ;

6)  участь у розробленні пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних актів, пов'язаних з  діяльністю дирекції банку у сфері  діяльності небанківських фінансових суб'єктів;

7) розробити  та організувати подання необхідної для публікації інформації на веб-сайті НБМ.

Кінцевий термін подання резюме : 16 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть форму резюме онлайн або ви можете надіслати своє резюме. за адресою recrtuare@bnm.md. При цьому у вас є можливість подати своє резюме у фізичному форматі в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати. Для отримання додаткової інформації Ви можете зв'язатися з нами за телефоном 022 822 158.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

Закон No 548/1995 про Національний банк Молдови;

Закон про страхування No407/2006;

Закону про страхову або перестрахову діяльність немає. 92/2022;

Закон про небанківські  кредитні організації No1/2018;

Закон про ощадно-позичкові об'єднання No139/2007;

Закон про бюро кредитних історій No122/2008;

Закон про неспроможність No 149/2012;

Цивільний кодекс Республіки Молдова нр. 1107/2002.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на заместник-началник на дирекция "Банково преструктуриране"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Основните задачи на дирекция "Преструктуриране на банки " са, но не се ограничават до следното:

1) упражняването на правомощията за преструктуриране на банки и прилагането на инструменти за преструктуриране;

2) организиране и управление на процеса на принудителна ликвидация на банки, на който е отнет лицензът за извършване на финансови дейности;

3) надзор върху процеса на принудителна ликвидация на банките;

4) други дейности, които са в съответствие с действащото законодателство и целите на ДРБ;

5) от 01.07.2023 г. подразделението ще осигури надзора върху нов сегмент от компетентност, произтичащ от надзорните задачи на НЦФМ върху дейността на небанковите финансови субекти в процеса на ликвидация/несъстоятелност.

Задължителни минимални изисквания към кандидатите:

1) Висше образование в правната област или в областта на икономиката. За лицата с дипломи, получени в чужбина, се посочват квалификациите (напр. GPA (средна оценка) и др.), получени в страната и/или съответните учебни заведения. 

2) Съответен опит от най-малко 3 години;

3) Познаване на регулаторната рамка в областта на небанковите финансови субекти;

4) Оперативни умения на приложенията на MS Office;

5) Разширени познания по английски език (най-малко ниво B2).

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1) следдипломна квалификация;

2) Познаване на други нормативни актове, свързани с областта на дейност на банките.

Основни функционални задачи:

1) управление, организиране и координиране на процеса на надзор на небанковите финансови субекти в процеса на ликвидация/несъстоятелност;

2) извършване/участие в служебни проверки и проверки на място в институциите, поднадзорни в процеса на ликвидация/несъстоятелност, и изготвяне на доклади за резултатите от контрола;

3) разглеждане и своевременно уреждане на исканията за информация и петиции, получени до НБМ/ДРБ, с фокус върху областта на ликвидацията/несъстоятелността на небанкови финансови субекти;

4) изготвяне на периодични анализи  и доклади за процеса на надзор на небанковите финансови субекти в процеса на ликвидация/несъстоятелност;

5) анализ на информацията, подадена от ликвидаторите на поднадзорните институции;

6)  участие в разработването на предложения за изменение на действащите нормативни актове, свързани с  дейността на дирекция "Преструктуриране на банки" в областта на небанковите финансови субекти;

7) да разработи  и организира представянето на информацията, необходима за публикуването на интернет страницата на НБМ.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 16 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете автобиографията онлайн или можете да изпратите автобиографията си. по адрес recrtuare@bnm.md. В същото време имате възможност да подадете автобиографията си във физически формат в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 022 822 158.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

Закон No 548/1995 за Националната банка на Молдова;

Закон за застраховането No 407/2006 г.;

Закон за застрахователната или презастрахователната дейност бр. 92/2022;

Закон за небанковите  кредитни организации No 1/2018 г.;

Закон за спестовните и кредитните сдружения No 139/2007 г.;

Закон за кредитните бюра No 122/2008 г.;

Закон за несъстоятелността бр. 149/2012;

Граждански кодекс на Република Молдова nr. 1107/2002.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию заместителя начальника дирекции банковских резолюций

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției rezoluție bancară

Основными задачами Дирекции по разрешению банковских споров являются, но не ограничиваются ими:

1) осуществление разрешительных полномочий банка и применение разрешительных инструментов;

2) организация и управление процессом принудительной ликвидации банков, которым отозвана лицензия на осуществление финансовой деятельности;

3) надзор за процессом принудительной ликвидации банков;

4) иная деятельность, соответствующая действующему законодательству и целям ДРБ;

5) начиная с 01.07.2023 г. подразделение обеспечит надзор за новым сегментом компетенции, вытекающим из надзорных задач НКФР над деятельностью небанковских финансовых организаций в процессе ликвидации/несостоятельности.

Обязательные минимальные требования к кандидатам:

1) Высшее образование в правовой сфере или в области экономики. Для лиц, имеющих дипломы, полученные за рубежом, указываются квалификации (например, GPA (Grade Point Average) и т.д.), полученные в стране и/или соответствующих учебных заведениях.

2) Соответствующий стаж не менее 3 лет;

3) Знание нормативно-правовой базы в сфере небанковских финансовых организаций;

4) Навыки работы с приложениями MS Office;

5) Углубленное знание английского языка (не менее уровня B2).

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1) аспирантура;

2) Знание иных нормативных актов, относящихся к сфере деятельности банков.

Основные функциональные задачи:

1) управление, организация и координация процесса надзора за небанковскими финансовыми организациями в процессе ликвидации/несостоятельности;

2) проведение/участие в ex officio и выездных проверках в учреждениях, находящихся под надзором в процессе ликвидации/неплатежеспособности, и составление отчетов о результатах контроля;

3) своевременное рассмотрение и урегулирование поступающих в НБМ/ДРБ запросов о предоставлении информации и ходатайств, ориентированных на сферу ликвидации/неплатежеспособности небанковских финансовых организаций;

4) разработка периодических  анализов и отчетов о процессе надзора за небанковскими финансовыми организациями в процессе ликвидации/неплатежеспособности;

5) анализ информации, представленной ликвидаторами поднадзорных учреждений;

6)  участие в разработке предложений по внесению изменений в действующие нормативные акты, связанные с деятельностью  Дирекции по разрешению банковских документов в сфере небанковских финансовых организаций;

7) разработка  и организация представления информации, необходимой для публикации на сайте НБМ.

Крайний срок подачи резюме: 16 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните форму резюме онлайн или вы можете отправить свое резюме. по адресу recrtuare@bnm.md. В то же время у вас есть возможность представить свое резюме в физическом формате в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону 022 822 158.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;

Закон о страховании No 407/2006;

Закона о страховой или перестраховочной деятельности нет. 92/2022;

Закон о небанковских  кредитных организациях No1/2018;

Закон о сберегательных и кредитных ассоциациях No 139/2007;

Закон о кредитных бюро No 122/2008;

Закон о несостоятельности No. 149/2012;

Гражданский кодекс Республики Молдова No 1107/2002.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram